თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულო ს დადგენილება №167 2012 წლის 13 ივლისი ქ . რუსთავი გარე რეკლამის განთავსების სანებართვო მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22 -ე მუხლის პირველი პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

1. დამტკიცდეს გარე რეკლამის განთავსების სანებართვო მოწმობის თანდართული ფორმა.

მუხლი 2

დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარის

მოვალეობის შემსრულებელი . ბარათაშვილი


დანართი

 

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი

_____________________________________

გარე რეკლამის განთავსების ნებართვა

ეძლევა _____________________________________________________________________________

(ნებართვის მიმღები )

_____________________________________________________________________________________

(ნებართვის მიმღების მისამართი )

________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________

საფუძველი:

____________________________________________________________________________

 

ნებართვის მოქმედების ვადა:

_______________________ -დან

_______________________ -მდე

 

ნებართვა შედგენილია ორ ეგზემპლარად. ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა ნებართვის მიმღებს, ხოლო მეორე ეგზემპლარი ინახება თვითმმართველი ქალაქის – რუსთავის საკრებულოში.

 

______________________________ ______________________________

ნებართვის მიმღების ხელმოწერა ნებართვის გამცემის ხელმოწერა

. .

ნებართვა გაცემულია 201 წლის _______________________

 

სანებართვო პირობები:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ ______________________________

Comments