მუხლი 7. შრომითი ურთიერთობის წარმოშობა

შრომითი ურთიერთობა წარმოიშობა დასაქმებულის მიერ სამუშაოს შესრულების ფაქტობრივად დაწყების მომენტიდან,
თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული.


Comments