ძველი შრომის კოდექსი

ძველი შრომის კოდექსიმუშაობის გასაადვილებლად გამოიყენეთ ზედა მარჯვენა კუთხეში მოთავსებული ძებნის  ველი. ქართულად აკრიფეთ სიტყვა, ფრაზა ან მუხლის ნომერი და ჩამონათვალში გამოჩნდება ყველა ის მუხლი ან განმარტება  სადაც საძიებო სიტყვაა ნახსენები. გისურვებთ წარმატებებს !!!

 
კარი I. ზოგადი დებულებანი

თავი I. შესავალი დებულებანი

მუხლი 1. მოქმედების სფერო
მუხლი 2. შრომითი ურთიერთობა
მუხლი 3. შრომითი ურთიერთობის სუბიექტები

 კარი II. ინდივიდუალური შრომითი ურთიერთობა

 თავი II. შრომითი ურთიერთობის წარმოშობა

მუხლი 4. სამუშაოზე მიღების მინიმალური ასაკი და შრომითი ქმედუნარიანობის წარმოშობა
მუხლი 5. წინასახელშეკრულებო ურთიერთობა და ინფორმაციის გაცვლა შრომითი ხელშეკრულების დადებამდე
მუხლი 6. შრომითი ხელშეკრულების დადება
მუხლი 7. შრომითი ურთიერთობის წარმოშობა
მუხლი 8. შრომითი ხელშეკრულების შეთავსებით სამუშაოზე დადების შეზღუდვა
მუხლი 9. გამოსაცდელი ვადა

 თავი III. სამუშაოს შესრულება

მუხლი 10. სამუშაოს პირადად შესრულების მოვალეობა
მუხლი 11. დამსაქმებლის მითითების უფლება, შრომითი ხელშეკრულების პირობების არაარსებითი შეცვლა და შეცვლა
მუხლი 12. მივლინება
მუხლი 13. შრომის შინაგანაწესი

 თავი IV. სამუშაოშესვენების და დასვენების დრო

მუხლი 14. სამუშაო დროის ხანგრძლივობა
მუხლი 15. ცვლაში მუშაობისას განსაზღვრული სამუშაო დრო
მუხლი 16. სამუშაო დროის შეჯამებული აღრიცხვის წესი
მუხლი 17. ზეგანაკვეთური სამუშაო
მუხლი 18. ღამით მუშაობის შეზღუდვა
მუხლი 19. დამატებითი შესვენება მეძუძური ქალისათვის
მუხლი 20. უქმე დღეები

 თავი V. შვებულება

მუხლი 21. შვებულების ხანგრძლივობა
მუხლი 22. შვებულების მიცემის წესი
მუხლი 23. ანაზღაურების გარეშე შვებულების აღებისას დამსაქმებლის წინასწარ გაფრთხილების ვალდებულება
მუხლი 24. შვებულების მოთხოვნის უფლების წარმოშობა
მუხლი 25. ანაზღაურებადი შვებულების გადატანის გამონაკლისი შემთხვევები
მუხლი 26. საშვებულებო ანაზღაურება

  თავი VI. შვებულება ორსულობისმშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამოშვებულება ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის გამო

მუხლი 27. შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო
მუხლი 28. შვებულება ახალშობილის შვილად აყვანის გამო
მუხლი 29. ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებების ანაზღაურება
მუხლი 30. დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის გამო

თავი VII. შრომის ანაზღაურება

მუხლი 31. შრომის ანაზღაურების ფორმა და ოდენობა, გაცემის დრო და ადგილი
მუხლი 32. შრომის ანაზღაურება იძულებითი მოცდენის დროს
მუხლი 33. დაქვითვა შრომის ანაზღაურებიდან
მუხლი 34. საბოლოო ანგარიშსწორება შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას

 თავი VIII. შრომის პირობების დაცვა

მუხლი 35. უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს უფლება

 თავი IX. შრომითი ურთიერთობის შეცვლაშეჩერება და შეწყვეტა

მუხლი 36. შრომითი ურთიერთობის შეჩერება
მუხლი 37. შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძვლები
უხლი 38. შრომითი ხელშეკრულების მოშლა
მუხლი 39. არასრულწლოვანთან შრომითი ხელშეკრულების მოშლა
მუხლი 40. მუშაობის უნებლიე გაგრძელება

 კარი III. კოლექტიური შრომითი ურთიერთობა

 თავი X. კოლექტიური ხელშეკრულება

მუხლი 41. ზოგადი დებულებანი
მუხლი 42. წარმომადგენლობა
მუხლი 43. კოლექტიური ხელშეკრულება

 კარი IV. პასუხისმგებლობა და დავა

 თავი XI. პასუხისმგებლობა

მუხლი 44. მიყენებული ზიანისათვის მატერიალური პასუხისმგებლობა
მუხლი 45. წერილობითი ხელშეკრულება პასუხისმგებლობის შესახებ
მუხლი 46. შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შეზღუდვები

 თავი XII. დავა

მუხლი 47. დავა
მუხლი 48. დავის განხილვა და გადაწყვეტა
მუხლი 49. გაფიცვა და ლოკაუტი
მუხლი 50. გაფიცვისა და ლოკაუტის გადადება ან შეჩერება
მუხლი 51. უკანონო გაფიცვა და ლოკაუტი
მუხლი 52. დასაქმებულთა გარანტიები

 კარი V. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

 თავი XIII. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

უხლი 53. კოდექსის გავრცელება არსებულ შრომით ურთიერთობებზე
მუხლი 54. კოდექსის ამოქმედებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებანი
მუხლი 55. კოდექსის ამოქმედებასთან დაკავშირებით გასაუქმებელი ნორმატიული აქტები
მუხლი 56. კოდექსის ამოქმედება


ახალი შრომის კოდექსი