შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანება №9751 2011 წლის 1 ნოემბერი ქ. თბილისი „საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზე ” შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2010 წლის 31 დეკემბრის №2724 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის 303 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის დებულებისმე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზეშემოსავლების სამსახურის უფროსის 2010 წლის 31 დეკემბრის 2724 ბრძანებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

 ა) პირველი პუნქტის ქვეპუნქტით დამტკიცებული საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების ინსტრუქციის (დანართი 1):

.ა) მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. „მონაცემთა ავტომატიზირებულ სისტემა „ASYCUDA”-ში დაშვების შესახებ განცხადებით” გათვალისწინებული ინფორმაციის, ხოლო ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში აგრეთვე საბანკო გარანტიის, სრულყოფილად წარმოდგენიდან (განცხადების რეგისტრაციიდან) ხუთი დღის ვადაში შემოსავლების სამსახურის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის მიერ მიიღება გადაწყვეტილება პირის ,,ASYCUDA”-ში დაშვების თაობაზე და განმცხადებელს წერილობით ეცნობება ,,ASYCUDA”-ში დაშვებისთვის აუცილებელი კონფიდენციალური მონაცემების დალუქული კონვერტით მიღების შესაძლებლობის შესახებ. კონვერტი გადაეცემა ,,ASYCUDA”-ში დაშვებულ პირს ან მის უფლებამოსილ წარმომადგენელს, რომელიც ხელმოწერით ადასტურებს კონვერტის მიღებას.”;

ა.ბ) მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ე) მე-12 გრაფაში მისათითებელი, პორტალში საქონლის მიტანის საბოლოო თარიღი აითვლება მოწმობის რეგისტრაციის თარიღიდან 45 კალენდარული დღით;;

 ა.გ) დანართი I–01 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 დანართი №I–01

 

საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს

შემოსავლების სამსახურს

განმცხადებელი: (შემოხაზეთ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელს წარმოადგენთ)

 

საწარმოს ხელმძღვანელი (დირექტორი) / მისი წარმომადგენელი

მეწარმე ფიზიკური პირი / მისი წარმომადგენელი

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

განმცხადებლის დასახელება (ფიზიკური პირის შემთხვევაში - სახელი და გვარი),

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

განმცხადებლის მისამართი, საიდენტიფიკაციო №

–––––––––––––––––––––––––––––

განმცხადებლის ტელეფონი/ფაქსი

 

 

მონაცემთა ავტომატიზირებულ სისტემა „ASYCUDA”-ში დაშვების შესახებ

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

გთხოვთ, უზრუნველყოთ მონაცემთა ავტომატიზირებულ სისტემა ASYCUDA-ში დაშვება საგადასახადო ორგანოს შემდეგ კოდზე:

­­­­­­­­­­­­­­––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიუთითეთ საგადასახადო ორგანოს კოდი, რომელზედაც გსურთ დაშვება

მიუთითეთ იმ ფიზიკური პირის (პირების) საიდენტიფიკაციო მონაცემები, რომელთა მიერ უშუალოდ შეივსება სასაქონლო დეკლარაცია:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ფიზიკური პირის სახელი, გვარი

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მოქალაქის პირადობის მოწმობის სერია, ნომერი, პირადი ნომერი

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართი

 

(რამდენიმე ფიზიკური პირის შემთხვევაში განცხადებას დაურთეთ ამ პირების შესახებ აღნიშნული მონაცემები)

სისტემაში დაშვებული პირის (პირების) სტატუსი:

1. უშუალოდ დეკლარანტი

შემოხაზეთ თქვენთვის სასურველი სტატუსი

2. პირდაპირი წარმომადგენელი

 

3. ირიბი წარმომადგენელი

 

4. მხოლოდ ტრანზიტის სასაქონლო დეკლარაციასთან დაკავშირებული როცედურები

მე-4 პოზიცია შემოხაზეთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ აპირებთ მხოლოდ ტრანზიტის სასაქონლო დეკლარაციასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელებას მონაცემთა ავტომატიზირებულ სისტემა „ASYCUDA”-ს მეშვეობით

 

დანართი: –––––––––––––––––––

                  ფურცლების რაოდენობა

საბანკო გარანტია;

(საბანკო გარანტია არ წარედგინება, თუ საწარმოს/ორგანიზაციის ან მეწარმე ფიზიკური პირის სახელით მოქმედებს მასთან დასაქმებული პირი და ამ პირზე საწარმოს/ორგანიზაციის ხელმძღვანლის (დირექტორის) ან მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ გაცემულია წარმომადგენლობის უფლებამოსილების დამადასტურებელი, ბეჭდით დამოწმებული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ხელმოწერილი დოკუმენტი, ხოლო ფიზიკური პირის შემთხვევაში მინდობილობის საფუძველზე წარმომადგენლობისას ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით განსაზღვრული კანონიერი წარმომადგენლობისას (მეურვე, მშობელი და სხვ.), რაც დასტურდება შესაბამისი დოკუმენტით; როდესაც პირი განახორციელებს მხოლოდ ტრანზიტის სასაქონლო დეკლარაციასთან დაკავშირებულ პროცედურებს, ან წარმომადგენლობა ხორციელდება უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ (გარდა რეზიდენტი ფიზიკური პირისა), ან უცხოური საწარმოს/ორგანიზაციის მიერ საქონლის ტრანზიტის სასაქონლო ოპერაციაში ან დროებითი შემოტანის სასაქონლო ოპერაციაში საქონლის დეკლარირებისას).

       შენიშვნა: თუ საწარმოს/ორგანიზაციის ან მეწარმე ფიზიკური პირის სახელით მოქმედებთ და ხართ მასთან დასაქმებული პირი, განცხადებას აუცილებლად დაურთეთ საწარმოს/ორგანიზაციის ხელმძღვანელის (დირექტორის) ან მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ ხელმოწერილი, წარმომადგენლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი და წარმოდგენილ პირთან თქვენი დასაქმების დამადასტურებელი დოკუმენტი.    

 

      განმცხადებლის ხელმოწერა და,

 არსებობის შემთხვევაში, ბეჭედი:-------------------------------

 

 თარიღი:--------------------------------

ა.დ) მე-13 მუხლის 29-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

29. გრაფა 30. „საქონლის ადგილმდებარეობა” – იმ შემთხვევაში, როდესაც დროებით დასაწყობება ხორციელდება საწყობში ან საქონლის დროებითი შენახვის სხვა ადგილებში, გრაფაში აღინიშნება 3-ნიშნა ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-12 ნაწილის შესაბამისად.;

ა.ე) 44-ე მუხლის 31-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

31. გრაფა 30. „საქონლის ადგილმდებარეობა” – იმ შემთხვევაში, როდესაც საქონლის გაფორმება ხორციელდება საწყობში ან დროებით შენახვის სხვა ადგილზე განთავსებულ საქონელზე, გრაფაში აღინიშნება საქონლის შენახვის ადგილის სამნიშნა ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-12 ნაწილის შესაბამისად.;

ა.ვ) 66-ე მუხლის:

ა.ვ.ა) პირველი პუნქტის ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ე) თავისუფალ ზონაში მოთავსების მიზნით საქართველოს საქონლის ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციის გამოყენებისას და უცხოური საქონლის თავისუფალ ზონაში გადატანისას;;

ა..ბ) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რეადქციით:

2. დეკლარანტი დეკლარაციის შევსებისას ავსებს: A, 1, 2, 8, 14, 15, 15ა, 17, 17ა, 18, 19, 21, 29, 31, 44, 47, 49, 54 გრაფებს, თავისუფალ ზონაში საქონლის შეტანისას – დამატებით 33, 35, 38, 42 გრაფებს, ხოლო უცხოური საქონლის, რომელიც მოქცეული იყო სხვა სასაქონლო ოპერაციაში, თავისუფალ ზონაში გადატანის დროს – დამატებით 37 და 40 გრაფებს.;

ა.ვ.გ) მე-7 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;

ბ) პირველი პუნქტის ქვეპუნქტით დამტკიცებული დეკლარირების კლასიფიკატორის (დანართი 2):

ბ.ა) პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

                    „ნაწილი 1. სასაქონლო ოპერაციების კლასიფიკატორი

დასახელება

კოდი

 

სასაქონლო ოპერაციები

 

1

იმპორტი

40

2

იმპორტი ოქროს სიის მონაწილეთათვის

44

3

ექსპორტი

10

4

რეექსპორტი

11

5

ტრანზიტი

80

6

საწყობი

74

7

თავისუფალ ზონა

71

8

დროებითი შემოტანა

34

9

შიდა გადამუშავება

51

10

არე გადამუშავება

61

 

ბ.ბ) მე-10 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

   „ნაწილი 10. საქონლის გაფორმებისათვის წარსადგენი დოკუმენტებისა და საქონელთან  დაკავშირებით სხვა საჭირო ინფორმაციის კლასიფიკატორი

დოკუმენტის კოდი ASYCUDA-ში

დოკუმენტის დასახელება

001

საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობა

002

ხელშეკრულება

003

შესყიდვის დოკუმენტი (ინვოისი ან სხვა საანგარიშ­სწო­რებო დოკუმენტი)

004

სატრანსპორტო ზედნადები

005

კონოსამენტი

006

მანიფესტი

007

TIR-წიგნაკი

008

ერთჯერადი ან გენერალური მინდობილობა, ხელშეკ­რუ­ლება ან მისი შემცვლელი დოკუმენტი წარმომადგენლის უფლებამოსილების შესახებ

009

დაკვირვების ელექტრონული საშუალებების იმპორტის ან ექსპორტის ლიცენზია

010

ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის ტრანზიტის ნებართვა

011

ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვა

012

ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის იმპორტის ნებართვა

013

შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის ნებართვა

014

ბირთვული, რადიაციული ობიექტების, ბირთვული მასალების, რადიაქტიული ნივთიერებების, რადიაქტიული ნარჩენების, მინერალების (წიაღისეულის), რომლებისგანაც პრაქტიკულად შესაძლებელია ბირთვული მასალების მიღება, ყველაფრის, რაც დამზადებულია ბირთვული მასალისაგან ან რადიაქტიული ნივთიერებისაგან ან შეიცავს მათ, როგორც შემადგენელ ნა­წილს, აგრეთვე ბირთვული ტექნოლოგიების ან ნოუ-ჰაუების ექსპორტის, იმპორტის ან ტრანზიტის ნებართვა

015

,,გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორის და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი სახეობების, მათი ნაწილებისა და დერივატების ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტის ნებართვა

016

იარაღისა და საბრძოლო მასალის იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის ნებართვა

017

უცხო ქვეყნის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა, აგრეთვე სხვა მნიშვნელოვან პირთა ვიზიტის დროს მათ თანმხლებ პირთა მიერ იარაღისა და საბრძოლო მასალის საქართველოში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის ნებართვა.

018

იარაღის ერთი სახეობის ცალკეული ეგზემპლარების საქართველოში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის (გარდა ექსპორტ-იმპორტის, ტრანზიტისა და რეექსპორტისა) ნებართვა

019

ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის ნებართვა

020

სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ან ექსპორტის ნებართვა

021

არაიოდიზებული მარილის იმპორტის ნებართვა

022

საქართველოს კულტურულ ფასეულობათა საქართველოდან გატანის ნებართვა

023

დსთ-ქვეყნებში წარმოშობილი, შესაბამისი შეთანხმებით განსაზღვრული საქონლის რეექსპორტის ნებართვა

024

ხე-ტყის ექსპორტისას – ხე-ტყის კანონიერების ან/და წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტი

025

შემოსავლების სამსახურის წერილობითი დასკვნა საქონლისათვის ჰუმანიტარული დახმარების სტატუსის მინიჭების შესახებ

026

შემოსავლების სამსახურის წერილობითი დასკვნა საქონლისათვის გრანტის სტატუსის მინიჭების შესახებ

027

საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატი

028

იოდირებული მარილისა და სხვა ფორტიფიცირებული საკვები პროდუქტების შესაბამისობის სერტიფიკატი

030

ფიტო-სანიტარული სერტიფიკატი

031

ვეტერინარული სერტიფიკატი

034

იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში გაფორმების სასაქონლო დეკლარაცია

035

საწყობის სასაქონლო ოპერაციაში გაფორმების სასაქონლო დეკლარაცია

036

დროებითი შემოტანის სასაქონლო ოპერაციაში გაფორმების სასაქონლო დეკლარაცია

037

შიდა გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციაში გაფორმების სასაქონლო დეკლარაცია

039

სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა (სსაფ) – ნავთობპროდუქტების იმპორტის დროს

040

საქონლის სპეციფიკაცია

041

საბანკო გარანტია

042

ფინანსური რისკის დაზღვევის პოლისი

043

სახელმწიფო ხაზინის ცნობა სახელმწიფო ხაზინაში გარანტიის სახით სათანადო თანხის (დეპოზიტის) შეტანის თაობაზე

045

საქონლის დროებითი შენახვის განაცხადი

046

სამკურნალო საშუალებების აღნუსხვის ფორმა

047

იმპორტის გადასახდელების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი

049

შეფუთვის ფურცელი

050

ექსპერტიზის აქტი

051

საქონლის დათვალიერების აქტი

052

საქონლის სინჯის (ნიმუშის) აღების აქტი (ოქმი)

053

ჯარიმის გადახდის დოკუმენტი

054

სასამართლოს დადგენილება ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ

055

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი

056

წერილი

057

განცხადება

058

ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური პასპორტი

062

ტრანზიტის სასაქონლო ოპერაციაში გაფორმების სასაქონლო დეკლარაცია

063

გარე გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციაში გაფორმების სასაქონლო დეკლარაცია

064

ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციაში გაფორმების სასაქონლო დეკლარაცია

165

რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაციაში გაფორმების სასაქონლო დეკლარაცია

166

თავისუფალი ზონის სასაქონლო ოპერაციაში გაფორმების სასაქონლო დეკლარაცია

065

ფიზიკური პირის დეკლარაცია

067

საფოსტო გზავნილის დეკლარაცია CN 22

068

საფოსტო გზავნილის დეკლარაცია CN 23

069

გამარტივებული სასაქონლო დეკლარაცია

070

დროებითი შემოტანის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული, იმპორტის გადასახდელების გადახდისაგან ნაწილობრივ გათავისუფლებული საქონლის მიმართ გადასახდელი თანხის გადახდის განრიგი

072

სასაქონლო დეკლარაცია ფორმა N 3

073

სასაქონლო დეკლარაცია ფორმა N 4

200

ავტომანქანის სახელმწიფო N

201

რკინიგზის ვაგონი, N

202

თვითმფრინავი, რეისი N

203

გემი, რეისი N

204

კონტეინერი, N

210

წინმსწრები დეკლარაციის N: A-

300

ავტომანქანის მარკა

330

მედიკამენტის დასახელება

333

სიგარეტების დასახელება და რაოდენობა, კოლოფი

340

აქციზური მარკების ნომრები

341

საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმი

342

საგადასახადო სამართალდარღვევის საქმეზე საგადასახადო ორგანოს ბრძანება

345         

აწონვის ქვითარი

420

საგადასახადო ორგანოს მიერ დადებული იდენტიფიკაციის საშუალება (ნიშანი)

421

დეკლარანტის (წარმომადგენლის), არასაგადასახადო ორგანოს ან სხვა პირის მიერ დადებული იდენტიფიკაციის საშუალება (ნიშანი)

444

დამატებითი ინფორმაცია საქონელზე

445

წინასწარი გადაწყვეტილება

446

სასაქონლო ზედნადები

 

ბ.გ) მე-12 ნაწილის („საქონლის შენახვის ადგილების კლასიფიკატორი”) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. საქონლის შენახვის ადგილების (საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე მოქმედი საწყობების, თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტების, ოქროს სიის მონაწილეთა საწყობების, საფოსტო გზავნილების გადამზიდველების საწყობების და საქონლის დროებით შენახვის სხვა ადგილების) კლასიფიკატორი მტკიცდება შემოსავლების სამსახურის გაფორმების დეპარტამენტის უფროსის ბრძანებით და ცხადდება საჯაროდ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 57-ე მუხლის შესაბამისად.“;

ბ.დ) მე-13 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

ნაწილი 13. სამართალდარღვევათა კლასიფიკატორი

 

                1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული

                                        საგადასახადო სამართალდარღვევები

N

 

 

 

1

საურავი (მუხლი 272)

A

P/N

2

7

2

0

 

2

საქონლის ან სატრანსპორტო საშუალების დეკლარირების ან/და გამოცხადების ვადის დარღვევა (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

1

 

3

საგადასახადო ორგანოს თანხმობის გარეშე იდენტიფიკაციის საშუალების მოხსნა/მოცილება ან/და სხვაგვარად გაუვარგისება/განადგურება, ნიშანდებულ სატრანსპორტო საშუალებაში ან კონტროლის ზონაში არსებულ შენობა-ნაგებობაში შეღწევა (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

2

 

4

სასაქონლო დეკლარაციასა და მის თანმხლებ დოკუმენტაციაში არასწორი მონაცემის არსებობისას იმპორტის/ექსპორტის გადასახდელების ოდენობის შემცირება დეკლარანტის (გარდა ფიზიკური პირის მიერ 3 000 ლარამდე ღირებულების საქონელზე წარდგენილ დეკლარაციასა და მის თანმხლებ დოკუმენტაციაში არასწორი მონაცემის არსებობისას იმპორტის/ექსპორტის გადასახდელების ოდენობის შემცირებისა) ან მისი წარმომადგენლის მიერ (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

3

 

5

ფიზიკური პირის მიერ 3 000 ლარამდე ღირებულების საქონელზე წარდგენილ დეკლარაციასა და მის თანმხლებ დოკუმენტაციაში არასწორი მონაცემის არსებობისას იმპორტის/ექსპორტის გადასახდელების ოდენობის შემცირება (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

31

 

6

არასატარიფო ღონისძიებების დაცვის დამადასტურებელი დოკუმენტის დადგენილ ვადაში წარუდგენლობა (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

5

 

7

საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე საქონლის გადატანა ან გადმოტანა კონტროლის გვერდის ავლით ან მისგან მალულად (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

6

 

8

საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე საქონლის გადატანა ან გადმოტანა კონტროლის გვერდის ავლით ან მისგან მალულად განმეორებით (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

7

 

9

საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე 30 000 ლარიდან (ან სხვა ვალუტაში მისი ეკვივალენტიდან) 50 000 ლარამდე ოდენობის ნაღდი ფულისა და ფასიანი ქაღალდების გადატანა ან გადმოტანა კონტროლის გვერდის ავლით ან მისგან მალულად (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

71

 

10

საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე 50 000 ლარზე (ან სხვა ვალუტაში მისი ეკვივალენტიდან) მეტი ოდენობის ნაღდი ფულისა და ფასიანი ქაღალდების გადატანა ან გადმოტანა კონტროლის გვერდის ავლით ან მისგან მალულად (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

72

 

11

საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე ფიზიკური პირის მიერ 3 000 ლარამდე ღირებულების საქონლის გადატანა ან გადმოტანა კონტროლის გვერდის ავლით ან მისგან მალულად (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

73

 

12

საგადასახადო ორგანოს თანხმობის გარეშე საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების მიერ კონტროლის ზონის დატოვება, ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი საქონლის გადატვირთვა ან გადმოტვირთვა (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

8

 

13

სასაქონლო ოპერაციების პირობების დარღვევა (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

9

 

14

სასაქონლო ოპერაციების პირობების დარღვევა, რამაც გამოიწვია ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების უკანონო განკარგვა, დაკარგვა ან განადგურება (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

10

 

15

სასაქონლო დეკლარაციასა და მის თანმხლებ დოკუმენტაციაში სავალდებულოდ შესატანი სატარიფო ღირებულების შესახებ არასწორი მონაცემის არსებობისას სატარიფო ღირებულების გაზრდა ან შემცირება დეკლარანტის მიერ, რასაც არ გამოუწვევია იმპორტის გადასახდელების ოდენობის შემცირება (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

11

 

16

სასაქონლო დეკლარაციასა და მის თანმხლებ დოკუმენტაციაში სავალდებულოდ შესატანი სატარიფო ღირებულების შესახებ არასწორი მონაცემის არსებობისას სატარიფო ღირებულების გაზრდა ან შემცირება დეკლარანტის მიერ, რასაც არ გამოუწვევია იმპორტის გადასახდელების ოდენობის შემცირება განმეორებით (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

12

 

17

ნავსადგურის, საფოსტო სამსახურის, რკინიგზის ან აეროპორტის მიერ სატრანსპორტო საშუალების შემოსვლის/ჩამოფრენის ან გასვლის/გაფრენის შესახებ საგადასახადო ორგანოსათვის შეუტყობინებლობა (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

13

 

18

სასაქონლო დეკლარაციაში აღნიშნული იმ დოკუმენტის შენახვის ვადის დარღვევა, რომლის შემოსავლების სამსახურში წარდგენის ვალდებულება არ ეკისრებოდა პირს (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

14

 

19

ტრანზიტული გადაადგილებისათვის განკუთვნილ სატრანსპორტო საშუალებებში განთავსებული საქონლის გადატანა ან გადმოტანა, ჩადენილი კონტროლის გვერდის ავლით ან მისგან მალულად (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

15

 

20

ტრანზიტული გადაადგილებისათვის განკუთვნილ სატრანსპორტო საშუალებებში განთავსებული საქონლის გადატანა ან გადმოტანა, ჩადენილი კონტროლის გვერდის ავლით ან მისგან მალულად განმეორებით (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

16

 

21

სანებართვო პირობის შეუსრულებლობა (მუხლი 290)

A

P/N

2

9

0

0

 

22

სხვა ჯარიმები (მუხლი 291)

A

P/N

2

9

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით

 გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

1

არაიოდირებული მარილის რეალიზაცია, ვადაგასული იოდირებული მარილის იმპორტი და რეალიზაცია, აგრეთვე ფალსიფიცირებული სხვა

ფორტიფიცირებული საკვები პროდუქტების იმპორტი (მუხლი 444)

B

P/N

0

4

4

0

2

საქართველოს ტერიტორიაზე ტყვიაშემცველი (0,013 გრამზე მეტი ერთ ლიტრზე) მოტორული ბენზინის, ტეტრაეთილტყვიის იმპორტი ან რეალიზაცია, აგრეთვე ფალსიფიცირებული საყოფაცხოვრებო-კომუნალური მოხმარების თხევადი გაზის იმპორტი (მუხლი 912)

B

P/N

0

9

1

0

 

3

მასალების საკარანტინო შემოწმებისა და სათანადო დამუშავების გარეშე გატანა (მუხლი 99)

B

P/N

0

9

9

0

4

ტვირთამწეობის დადგენილი ნორმის ზევით ტვირთის

გადაზიდვა ავტოსატრანსპორტო საშუალებით (მუხლი 1291)

B

P/N

1

2

9

0

5

ნავთობის მსუბუქი, საშუალო და მძიმე დისტილატების რეალიზაციის, ტრანსპორტირებისა და შენახვის წესების დარღვევა (მუხლი 1551)

B

P/N

1

5

5

1

6

მე-2 ნაწილი (მუხლი 1551)

B

P/N

1

5

5

2

7

მე-3 ნაწილი (მუხლი 1551)

B

P/N

1

5

5

3

8

მარკირებას დაქვემდებარებული აქციზური საქონლის აქციზური მარკის გარეშე გამოშვება, შენახვა, რეალიზაცია და გადაზიდვა (მუხლი 1552)

B

P/N

1

5

5

21

9

მე-2 ნაწილი (მუხლი 1552)

B

P/N

1

5

5

22

10

თამბაქოს პროდუქციის რეალიზაციისათვის დადგენილი

მოთხოვნების შეუსრულებლობა (მუხლი 1553)

B

P/N

1

5

5

31

11

მე-2 ნაწილი (მუხლი 1553)

B

P/N

1

5

5

32

12

მე-3 ნაწილი (მუხლი 1553)

B

P/N

1

5

5

33

13

მე-4 ნაწილი (მუხლი 1553)

B

P/N

1

5

5

34

14

მე-5 ნაწილი (მუხლი 1553)

B

P/N

1

5

5

35

15

მე-6 ნაწილი (მუხლი 1553)

B

P/N

1

5

5

36

16

იმ ჰუმანური დახმარების პროდუქციის გაყიდვა, რომელიც განკუთვნილი იყო უფასოდ გასაცემად (მუხლი 157)

B

P/N

1

5

7

0

17

საავტორო, მომიჯნავე უფლების მფლობელის და მონაცემთა ბაზის დამამზადებლის უფლებების დარღვევა (მუხლი 1571)

B

P/N

1

5

7

1

18

მე-2 ნაწილი (მუხლი 1571)

B

P/N

1

5

7

2

19

ნაწარმოების, ფონოგრამის, ვიდეოგრამის ან მონაცემთა ბაზის ასლებზე მითითებული უფლების მართვის ინფორმაციის შეცვლა, განადგურება ან გაყალბება (მუხლი 1572)

B

P/N

1

5

7

21

20

მე-2 ნაწილი (მუხლი 1572)

B

P/N

1

5

7

22

21

ნაწარმოების, ფონოგრამის, ვიდეოგრამის ან მონაცემთა ბაზის ასლებზე უფლების მფლობელის მიერ დასმული დაცვის ნიშნის (აღნიშვნის) შეცვლა ან განადგურება (მუხლი 1573)

B

P/N

1

5

7

31

22

მე-2 ნაწილი (მუხლი 1573)

B

P/N

1

5

7

32

23

სასაქონლო (მომსახურების) ნიშნის ან სხვა კომერციული

აღნიშვნის უკანონო გამოყენება (მუხლი 158)

B

P/N

1

5

8

1

24

მე-2 ნაწილი (მუხლი 158)

B

P/N

1

5

8

2

25

სამეწარმეო საქმიანობის წესის დარღვევა (მუხლი 164)

B

P/N

1

6

4

0

26

საანგარიშსწორებო და სხვა ანგარიშების გახსნის წესის დარღვევა და ბიუჯეტში თანხების გადარიცხვაზე დავალებების შეუსრულებლობა (მუხლი 165)

B

P/N

1

6

5

0

27

ფალსიფიცირებული ან მავნებელი ალკოჰოლიანი სასმელის რეალიზაცია (მუხლი 1793)

B

P/N

1

7

9

1

28

მე-2 ნაწილი (მუხლი 1793)

B

P/N

1

7

9

2

29

საქართველოს საგადასახადო კოდექსით

გათვალისწინებულ კონტროლის ზონაში უკანონო

საწარმოო ან სხვა საქმიანობა (მუხლი 194)

B

P/N

1

9

4

0

30

ბეჭდის (პლომბის/ლუქის) განზრახ დაზიანება ან

აგლეჯა (მუხლი 195)

B

P/N

1

9

5

0

 

3. სამართალდარღვევათა ერთობლიობა

N

 

კოდი

1

საგადასახადო სამართალდარღვევათა ერთობლიობა, როდესაც დაფარულია საგადასახადო დავალიანება

AA5555

2

საგადასახადო სამართალდარღვევათა ერთობლიობა, როდესაც არ არის დაფარული საგადასახადო დავალიანება

AA0000

3

საგადასახადო და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ერთობლიობა, როდესაც შესრულებულია ვალდებულება

AB5555

4

საგადასახადო და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ერთობლიობა, როდესაც შეუსრულებლია ვალდებულება

AB0000

5

საგადასახადო სამართალდარღვევისა და კამერალური შემოწმების შედეგად დარიცხულ საგადასახადო დავალიანებათა ერთობლიობა, როდესაც შესრულებულია ვალდებულება

AC5555

6

საგადასახადო სამართალდარღვევისა და კამერალური შემოწმების შედეგად დარიცხულ საგადასახადო დავალიანებათა ერთობლიობა, როდესაც შეუსრულებულია ვალდებულება

AC0000

7

საგადასახადო კუთხით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ერთობლიობა, როდესაც შესრულებულია ვალდებულება

BB5555

8

საგადასახადო კუთხით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ერთობლიობა, როდესაც შეუსრულებულია ვალდებულება

BB0000

9

კამერალური შემოწმების შედეგად დარიცხული და შესრულებელი საგადასახადო დავალიანება

CC5555

10

კამერალური შემოწმების შედეგად დარიცხული და შეუსრულებელი საგადასახადო დავალიანება

CC0000

 

კოდის სიმბოლოებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

A – საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევა

B – საგადასახადო კუთხით საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა

C – კამერალური შემოწმების შედეგად დარიცხული დავალიანება

N – საგადასახადო დავალიანება არ არის გადახდილი

P – საგადასახადო დავალიანება გადახდილია

 

2. ამ ბრძანების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქონლის შენახვის ადგილების (საქართველოს ეკონიმიკურ ტერიტორიაზე მოქმედი საწყობების (ღია ან დახურული), თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტების, ოქროს სიის მონაწილეთა საწყობების, საფოსტო გზავნილების გადამზიდველების საწყობების და საქონლის დროებითი შენახვის სხვა ადგილების) კლასიფიკატორის” დამტკიცების შესახებ” შემოსავლების სამსახურის 2011 წლის 12 იანვრის №122 ბრძანება.

3. ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

სამსახურის უფროსი       ჯ. ებანოიძე

Comments