შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანება №4129 2012 წლის 19 მარტი ქ. თბილისი „საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზე ” შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2010 წლის 31 დეკემბრის №2724 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის 303 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის დებულებისმე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზეშემოსავლების სამსახურის უფროსის 2010 წლის 31 დეკემბრის 2724 ბრძანების პირველი პუნქტის ქვეპუნქტით დამტკიცებული დეკლარირების კლასიფიკატორი ს” (დანართი 2) მე-2 ნაწილის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით .

2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

სამსახურის უფროსი ჯ. ებანოიძე

2. გაფორმების ეკონომიკური ზონები და სხვა ადგილები

კოდი

მისამართები

 

 

11111

 

20 111

გაფორმების ეკონომიკური ზონა „თბილისი“ :

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი, თბილისის შემოსავლელი გზის 36-ე კმ.;

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი, თბილისის შემოსავლელი გზის 36-ე კმ. (მხოლოდ ოქროს სი ის მონაწილეთა კუთვნილი საქონლის გაფორმების ეკონომიკური ზონის მიერ შევსებული სასაქონლო დეკლარაციით გაფორმები სათვის)

 

11112; 69600

 

20 112

 

 

 

 

69605

 

გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ბათუმი :

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ადლია, სენაკი-ფოთის-სარფის საავტომობილო გზის 106-ე კმ.;

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ადლია, სენაკი-ფოთის-სარფის საავტომობილო გზის 106-ე კმ. (მხოლოდ ოქროს სი ის მონაწილეთა კუთვნილი საქონლის გაფორმების ეკონომიკური ზონის მიერ შევსებული სასაქონლო დეკლარაციით გაფორმები სათვის);

ქ. ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის ქ. 11, სსიპ –საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ბათუმის განყოფილების შენობა

 

11113; 69500

 

20 113

6

 

 

9510

 

69511

 

 

 

69555

 

გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ფოთი :

ქ. ფოთი, ივ. ჯავახიშვილის ქ. №32;

ქ. ფოთი, ივ. ჯავახიშვილის ქ. №32 (მხოლოდ ოქროს სიის მონაწილეთა კუთვნილი საქონლის გაფორმების ეკონომიკური ზონის მიერ შევსებული სასაქონლო დეკლარაციით გაფორმებისათვის);

ქ. ფოთი, სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ფოთის განყოფილების შენობა;

ქ. ზუგდიდი, პარიზის კომუნის ქ. 7, სსიპ –საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ზუგდიდის განყოფილების შენობა;

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ოზურგეთი, სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ოზურგეთის განყოფილების შენობა

 

11114

 

69221; 99221

 

20010

 

 

20002

 

გაფორმების ეკონომიკური ზონა „აეროპორტი :

ქ. თბილისი, აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია

დოკუმენტური კონტროლის, ექსპერტიზისა და სასაქონლო ოპერაციების განყოფილება:

ქ. თბილისი, აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია;

ქ. თბილისი, აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია

(მხოლოდ საფოსტო გზავნილების გაფორმებისათვის);

ქ. თბილისი, აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია

(მხოლოდ ოქროს სიის მონაწილეთა მიერ ან მათი დანიშნულებით შემოტანილი საქონლის გაფორმებისათვის)

 

 

 

 

69017

69070

გაფორმების დეპარტამენტის ანალიზისა და მონიტორინგის სამმართველო

თელავის განყოფილება:

ქ. თელავი, ერეკლე II–ის გამზ. 1;

ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის ქ. 21, სსიპ –საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს აღმოსავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. თელავის განყოფილების შენობა

 

 

 

 

69300; 99300

69350

ახალციხის განყოფილება:

პორტალი „ვალეს ტერიტორია;

ქ. ახალციხე, ახალქალაქის გზატკეცილი 2, სსიპ –საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს აღმოსავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ახალციხის განყოფილების შენობა

 

 

69400; 99400

20004

69450

ქუთაისის განყოფილება:

ქ. ქუთაისი, ივ.ჯავახიშვილის ქ. 5;

ქ. ქუთაისი, ივ.ჯავახიშვილის ქ. 5 (მხოლოდ ოქროს სიის მონაწილეთა მიერ ან მათი დანიშნულებით შემოტანილი საქონლის გაფორმებისათვის);

სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ქუთაისის განყოფილების შენობა

 

 

69014

69050

რუსთავის განყოფილება:

ქ. რუსთავი, კოსტავას ქ. N36;

სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს თბილისის სამმართველოს სარეგისტრაციო განყოფილების შენობა

 

 

69000; 99000

69043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9250

 

სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაადგილებული საქონლის გაფორმების განყოფილება:

ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, №3; (საექსპორტო ან სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაადგილებული საქონლის გაფორმებისათვის);

საქართველოს ეკონომიკური საზღვრიდან ქ.თბილისის რკინიგზის სამგზავრო სადგურის ტერიტორიის ჩათვლით და უკუმიმართულებით მოძრავი ერევანი–ბათუმი–ერევანი, ბათუმი – ერევანი – ბათუმის საერთაშორისო სარკინიგზო მიმოსვლის ძირითადი მარშრუტის მსვლელობის სწრაფი სამგზავრო მატარებელი. (იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება აღნიშნული პროცედურის მატარებელში წარმართვა, საქონლის გაფორმება განხორციელდება უახლოეს ან დეკლარანტის მიერ შერჩეულ გაფორმების ადგილზე);

ქ. გორი, მოსკოვის ქ. 1, სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს აღმოსავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. გორის განყოფილების შენობა

 

 

Comments