შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანება №2724 2010 წლის 31 დეკემბერი ქ. თბილისი

შემოსავლების სამსახურის უფროსის
ბრძანება №2724
2010 წლის 31 დეკემბერი
ქ. თბილისი
საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზე 
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-2 მუხლის მე-5 ნაწილის საფუძველზე, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს:
ა) საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/ საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების ინსტრუქცია (დანართი №1);
ბ) დეკლარირების კლასიფიკატორი (დანართი №2).
2. ბრძანება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.
გ. ცხაკაია
დანართი №1
საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების
ინსტრუქცია
თავი I
ASYCUDA-ს მეშვეობით საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობის შევსება, გაცემა და კონტროლიდან მოხსნა, TIR-წიგნაკის შესახებ მონაცემების ელექტრონულად აღრიცხვა
მუხლი 1. მოწმობის შევსება და გაცემა
1. საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობის (შემდგომში – მოწმობის) ელექტრონულად შევსებას, რეგისტრაციას „ASYCUDA“-ს მეშვეობით და გაცემას ახორციელებს გამგზავნი საგადასახადო ორგანო. შევსებულ მოწმობას ენიჭება უნიკალური საიდენტიფიკაციო ნომერი.
 2. მოწმობა შეიძლება შეივსოს აგრეთვე სისტემაში დაშვებული პირის მიერ, რომელიც წარმოადგენს საქონლის შემოტანისას – სასაქონლო პარტიის მიმღებს, საქონლის გატანისას – სასაქონლო პარტიის გამგზავნს, ტრანზიტით გადაადგილებისას – სასაქონლო პარტიის მფლობელს, ან ამ პუნქტში მითითებული პირის წარმომადგენელს, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 37-ე მუხლის შესაბამისად.
3. პირის ASYCUDA-ში დაშვება ხორციელდება ამ ბრძანების მე-9 მუხლის შესაბამისად.
4. ASYCUDA-ში დაშვებულ პირს უფლება აქვს, წინასწარ ელექტრონულად შეავსოს მოწმობა.
5. საქონლის და სატრანსპორტო საშუალების წარდგენისას, მფლობელი საგადასახადო ორგანოს წარუდგენს სატრანსპორტო დოკუმენტაციას და წერილობით ან სიტყვიერად აწვდის შევსებული სტატუსის მქონე მოწმობის შესახებ ინფორმაციას. უფლებამოსილი თანამშრომელი ახორციელებს სისტემაში რეგისტრირებული მოწმობის მოძიებას და გამოძახებას (ეკრანზე გამოსახვის ბრძანებას). მოწმობის გამოძახების ბრძანების მიცემა ნიშნავს მოწმობის საგადასახადო ორგანოში წარდგენის დადასტურებას.
6. მოწმობა ივსება დეკლარანტის მიერ წარმოდგენილი სატრანსპორტო დოკუმენტების, ხოლო საქონლის გატანისას – ასევე სასაქონლო დეკლარაციის საფუძველზე.
7. საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების დათვალიერების განხორციელების შემთხვევაში, მოწმობა ივსება დათვალიერების შედეგების ამსახველი აქტის საფუძველზე. პორტალში საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების დათვალიერების შეუძლებლობის შემთხვევაში, მოწმობა ივსება წარდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე და ხორციელდება საქონლის გადაადგილება უახლოეს საგადასახადო ორგანომდე ან კანონმდებლობით დადგენილ სხვა ადგილამდე (არასაგადასახადო ორგანო) გაცილების თანხლებით დათვალიერების განხორციელების მიზნით. აღნიშნულ მოწმობაზე დაისმება დამღა – „ექვემდებარება დათვალიერებას“, ხოლო მოწმობის D გრაფის („გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს კონტროლი”) – განყოფილებაში “შედეგი”, მიეთითება A3.
8. ერთი მოწმობა გაიცემა მხოლოდ ერთ სასაქონლო პარტიაზე.
9. მოწმობა წერილობითი ფორმით გაიცემა 2 ეგზემპლარად:
ა) პირველი ეგზემპლარი თან მიყვება საქონელს ან/და სატრანსპორტო საშუალებას დანიშნულების საგადასახადო ორგანომდე; 
ბ) მეორე ეგზემპლარი რჩება დეკლარანტს ან გადამზიდველს.
10. მოწმობა აგრეთვე შესაძლებელია ამოიბეჭდოს სისტემაში დაშვებული პირის მიერ და შემდეგ წარედგინოს რეგისტრაციისათვის საგადასახადო ორგანოს, როცა საქონელი გადაადგილდება:
ა) საზღვაო ნავსადგურიდან 12 კილომეტრის რადიუსში განლაგებული საწყობის დანიშნულებით ან ამავე რადიუსში მდებარე საწყობიდან საზღვაო ნავსადგურის დანიშნულებით;
ბ) პორტალი „სარფიდან“ 12 კილომეტრის რადიუსში განთავსებული კონტროლის ზონის (მათ შორის, ტვირთის X-Ray რენტგენული ინსპექტირების სისტემის განთავსების ადგილის) დანიშნულებით ან ამავე რადიუსში მდებარე კონტროლის ზონიდან პორტალი „სარფის“ დანიშნულებით;
 გ) საფოსტო გზავნილით შემოტანილ და საერთაშორისო აეროპორტის მიმდებარე საწყობიდან გაფორმების ადგილის ან საფოსტო გზავნილის გადამზიდველის საწყობის დანიშნულებით, ან საფოსტო გზავნილის გადამზიდველის საწყობიდან გაფორმების ადგილის დანიშნულებით, ან გაფორმების ადგილიდან საფოსტო გზავნილის გადამზიდველის საწყობის დანიშნულებით. 
11. მოწმობის მე-17 გრაფის ქვევით არსებულ ცარიელ ადგილზე გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ დაისმება დამღა „აყვანილია კონტროლზე“ და მოწმდება ხელმოწერით. აღნიშნული დამღისა და ხელმოწერის გარეშე აკრძალულია ამ მოწმობაში ასახული საქონლის და სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილება კონტროლის ზონიდან, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საქონელი გადაადგილდება საფოსტო გზავნილის გადამზიდველის მიერ ამობეჭდილი მოწმობით, საფოსტო გზავნილის გადამზიდველის საწყობიდან გაფორმების ადგილის დანიშნულებით.
12. საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე შემოტანილი საქონლის პორტალიდან უკან დაბრუნების შემთხვევაში, პორტალი ერთდროულად ახორციელებს მოწმობის გაცემასა და კონტროლიდან მოხსნას. აღნიშნულთან ერთად, წარდგენილ დოკუმენტებზე (სატრანსპორტო ზედდებული ან ინვოისი ან კანონმდებლობით დადგენილი სხვა დოკუმენტი) პორტალის უფლებამოსილი თანამშრომელი აკეთებს აღნიშვნას – „დაბრუნებულია საქონელი”, უთითებს თარიღს და ადასტურებს პირადნომრიანი ბეჭდით.
 13. მოწმობის ფურცლის უკანა გვერდი გამოიყენება სხვადასხვა მაკონტროლებელი ორგანოების შენიშვნების, აღნიშვნებისა და დამღებისათვის.
 14. უცხოეთში რეგისტრირებული სატვირთო ავტომანქანით საქართველოში საქონლის შემოტანის შემთხვევაში, მოწმობა კონტროლიდან იხსნება დანიშნულების საგადასახადო ორგანოში, ხოლო სატრანსპორტო საშუალებამ საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორია უნდა დატოვოს შემოსვლის დროს გაცემული მოწმობის რეგისტრაციის თარიღიდან არა უგვიანეს 20 დღისა. თუ ასეთი სატრანსპორტო საშუალება დაიტვირთება გასატანი საქონლით, ახალი მოწმობის გამცემი საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი თავდაპირველი მოწმობის გადამზიდველის ეგზემპლარის უკანა გვერდზე აკეთებს აღნიშვნას ახალი მოწმობის გაცემის შესახებ (ნომრის მითითებით), ამოწმებს ხელმოწერით, თარიღითა და პირადნომრიანი ბეჭდით. ავტოსატრანსპორტო საშუალების (ცარიელის ან დატვირთულის) მფლობელი გასვლისას პორტალს უტოვებს საქართველოში შემოტანისას გამოწერილი მოწმობის შესაბამის პირს, რომლის უკანა გვერდზე პორტალის უფლებამოსილი თანამშრომელი აკეთებს აღნიშვნას სატრანსპორტო საშუალების გასვლის შესახებ ხელმოწერით, თარიღითა და პირადნომრიანი ბეჭდით.
მუხლი 2. მოწმობის გრაფების შევსების წესი 
1. გრაფა 1 – „მოწმობა” – სისტემის მიერ ავტომატურად ივსება მხოლოდ გრაფის მესამე ნაწილი და ეთითება სიმბოლო – T1.
2. გრაფა 2 – „ექსპორტიორი” – მიეთითება საქონლის გამგზავნის/ექსპორტიორის, გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი (ასეთის არსებობისას), სრული სახელწოდება (ფიზიკური პირის შემთხვევაში – სახელი, გვარი, პირადი ნომერი) და მისამართი. თუ გამგზავნი ერთზე მეტია, გრაფის პირველ რიგში აღინიშნება “სხვადასხვა”, ქვედა რიგში – გამგზავნის/ექსპორტიორის შესახებ ინფორმაცია, რომელშიც აისახება გადასახადის გადამხდელის სრული სახელწოდება (ფიზიკური პირის შემთხვევაში – სახელი, გვარი, პირადი ნომერი) და მისამართი.
3. გრაფა 3 – გრაფის პირველი ნაწილში სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება ფურცლის რიგითი ნომერი, ხოლო მეორე ნაწილში – მოწმობის ძირითადი და დამატებითი ფურცლების საერთო რაოდენობა.
4. გრაფა 4 – მიეთითება საქონლის გადაადგილების თაობაზე შემდეგი კოდირებული ინფორმაცია: 
ა) გადამუშავებული საქონლის/ნაშთის/ნარჩენების ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციით გატანისას – „10”;
ბ) თავისუფალი ზონიდან პორტალის დანიშნულებით საქონლის გადაადგილებისას (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა საქონლის საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიდან გატანა ხორციელდება თავისუფალი ზონის გასასვლელში განთავსებული პორტალის გავლით) – „11’’;
გ) თავისუფალი ზონიდან საქონლის არასასაზღვრო საგადასახადო ორგანოს დანიშნულებით საქონლის გადაადგილებისას – „12’’;
დ) საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე სხვა სატრანსპორტო საშუალებით გადაზიდული საქართველოში არარეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გაფორმების ადგილამდე მიტანის 45-დღიანი ვადით გადაადგილებისას – „45”; 
 ე) 45-დღიანი ვადით უკვე შემოტანილი, სხვა სატრანსპორტო საშუალებით გადაზიდული, საქართველოში არარეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების (როცა ამ ქვეპუნქტში აღნიშნულ სატრანსპორტო საშუალებებზე გამოწერილი წინმსწრები აღრიცხვის მოწმობის მე-4 გრაფაში მითითებული იყო “45’’) არასაგადასახადო ორგანოდან გაფორმების ადგილამდე 45-დღიანი ვადის ფარგლებში დარჩენილი ვადით გადაადგილებისას – “19”;
ვ) გარე გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული საქონლის გატანის მიზნით – “21’’;
ზ) საქონლის უცვლელ მდგომარეობაში უკან დაბრუნებისთვის ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული საქონლის გატანის მიზნით – “23’’;
თ) რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელება – „31”;
ი) იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევის მიზნით – „40”;
კ) ოქროს სიის მონაწილის მიერ ან მისი დანიშნულებით იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევის მიზნით შემოტანილ საქონელზე გამარტივებული კონტროლის განხორციელებისას – „44”; 
ლ) საქონლის შიდა გადამუშავების მიზნით – “51’’;
მ) საქონლის დროებითი შემოტანის მიზნით – „53”;
ნ) უცხო ქვეყნის მოქალაქის/რეზიდენტის მიერ იმპორტის გადასახდელებისაგან სრულად გათავისუფლებული საქონლის ავტოსატრანსპორტო საშუალებით დროებითი შემოტანისას – “54’’;
ო) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 223-ე მუხლის შესაბამისად იმპორტის გადასახდელების გადახდის გარეშე დაბრუნებული საქონლის საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე შემოტანის შემთხვევაში – “63’’;
პ) საწყობში საქონლის შენახვის მიზნით – “71’’;
ჟ) პორტალიდან თავისუფალი ზონის დანიშნულებით საქონლის გადაადგილებისას (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ამ ინსტრუქციის მე-4 მუხლის “ზ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მოწმობა არ გამოიწერება) – “77’’;
რ) არასასაზღვრო საგადასახადო ორგანოდან თავისუფალ ზონაში საქონლის შეტანის მიზნით – „78’’;
 ს) ტრანზიტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევისას – „80”; 
 ტ) სპეციალური კოდები:
 ტ.ა) იმ შემთხვევაში, როცა ერთი სატრანსპორტო საშუალებით ერთდროულად გადაადგილდება იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოსაქცევად გამიზნული და ტრანზიტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული საქონელი, გრაფაში აღინიშნება – „47”;
 ტ.ბ) იმ შემთხვევაში, როცა ერთი სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილდება ტრანზიტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული საქონელი, რომელსაც საქართველოს ტერიტორიაზე ემატება ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული საქონელი, ახალი მოწმობის გრაფაში აღინიშნება – „81”;
 ტ.გ) საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე შემოტანილი საქონლის პორტალის მიერ უკან დაბრუნების შემთხვევაში – „15”;
 ტ.დ) თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში რეალიზებისათვის განკუთვნილი საქონლის შემთხვევაში – „72”;
 ტ.ე) საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე ერთი კონტროლის ზონიდან მეორე კონტროლის ზონაში გადაადგილებისას (გარდა პორტალებს შორის გადაადგილებისა) – “73”;
 უ) ზოგადი კოდები, როცა შეუძლებელია საქონლის გადაადგილების თაობაზე ინფორმაციის აღმნიშვნელი, ამ პუნქტის “ა”–“ს” ქვეპუნქტებში ასახული რომელიმე კოდის მითითება, მოწმობაში შეიტანება შემდეგი კოდირებული ინფორმაცია:
 უ.ა) საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ეკონომიკური ტერიტორიდან გატანისას – “16”; 
 უ.ბ) საქონლის და სატრანსპორტო საშუალების ეკონომიკურ ტერიტორიაზე შემოტანისას – “46”.
 5. გრაფა 5 – „საქ. რაოდ.” – სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება მოწმობის 31-ე გრაფაში მითითებული საქონლის რიგითი ნომრების საერთო რაოდენობა, სარკინიგზო ტრანსპორტით საქონლის გადაადგილებისას – თითოეული სარკინიგზო ვაგონის მიხედვით დამატებითი ფურცლების საერთო რაოდენობა. 
 6. გრაფა 6 – „ადგ. რაოდ.” – ეთითება 31-ე გრაფაში მითითებული საქონლის სატვირთო ადგილების (ყუთები, ქვეში და ა.შ.) საერთო რაოდენობა, რომელიც მოცემულია სატრანსპორტო დოკუმენტებში (ეთითება მთლიანი რაოდენობა იმ უმცირესი შეფუთვისა, რომელიც მოცემულია სატრანსპორტო დოკუმენტებში, როგორც სატვირთო ადგილი). 
 7. გრაფა 7 – “საცნობარო ნომერი” – ეთითება მოწმობის უნიკალური ნომერი, რომელიც ენიჭება სისტემაში დაშვებული თითოეული პირის, ან საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ ელექტრონულად შევსებული მოწმობის რეგისტრაციისას ან TIR წიგნაკით გადაადგილებულ საქონელსა და სატრანსპორტო საშუალების შესახებ მონაცემების ელექტრონულად რეგისტრაციისას.
8. გრაფა 8 – „იმპორტიორი” – გრაფაში ეთითება:
ა) საქონლის მიმღების:
ა.ა) იურიდიული პირის ან სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნის – სრული სახელწოდება, მისამართი, საიდენტიფიკაციო ნომერი (ასეთის არსებობისას); 
ა.ბ) ფიზიკური პირის – სახელი, გვარი, მისამართი, პირადი ნომერი;
ბ) თუ საქონლის მიმღები ერთზე მეტია, გრაფის პირველ რიგში აღინიშნება „სხვადასხვა”, მომდევნო რიგში მიმღების შესახებ ინფორმაცია, რომელშიც აისახება მათი სრული სახელწოდება (ფიზიკური პირის – სახელი, გვარი, პირადი ნომერი) და მისამართი.
9. გრაფა 14 – „დეკლარანტი/წარმომადგენელი“:
ა) გრაფა არ ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ მოწმობის შევსებისას;
ბ) სისტემაში დაშვებული პირის მიერ მოწმობის შევსებისას, გრაფაში მიეთითება ამ პირის სრული სახელწოდება და მისამართი. გრაფის ზედა ნაწილში „№” ნიშნის შემდეგ აღინიშნება პირის საიდენტიფიკაციო ნომერი.
10. გრაფა 15 – “გამომგზავნი ქვეყანა” – მიეთითება საქონლის გამომგზავნი ქვეყნის დასახელება და კოდი კლასიფიკატორის №3 ნაწილის შესაბამისად. 
11. გრაფა 17 – “დანიშნულების ქვეყანა” – მიეთითება იმ ქვეყნის დასახელება და კოდი, კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, სადაც სატრანსპორტო დოკუმენტაციაში დაფიქსირებული ინფორმაციით დასრულდება საქონლის საერთაშორისო გადაზიდვა (რამდენიმე დანიშნულების ქვეყნის არსებობის შემთხვევაში მიეთითება პირველი).
12. გრაფა 18 – „გამწევი სატრ. საშ. ნომერი გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში” – გრაფის:
ა) პირველ განყოფილებაში მიეთითება: 
ა.ა) გამწევი ავტოსატრანსპორტო საშუალების სანომრე ნიშანი;
ა.ბ) სარკინიგზო ტრანსპორტის შემთხვევაში – რკინიგზის ვაგონების რაოდენობა;
ბ) მეორე განყოფილებაში ეთითება სატრანსპორტო საშუალების (რკინიგზის ვაგონების გარდა) რეგისტრაციის/მფლობელი ქვეყნის კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, როცა:
 ბ.ა) სატრანსპორტო საშუალება შედგება რამოდენიმე სატრანსპორტო საშუალებისაგან, მიეთითება გამწევი სატრანსპორტო საშუალების (საწევარას) რეგისტრაციის/მფლობელი ქვეყნის კოდი;
 ბ.ბ) ავტოსატრანსპორტო საშუალება მოხსნილია რეგისტრაციიდან, მიეთითება დროებითი სანომრე ნიშნის გამცემი ქვეყნის კოდი.
13. გრაფა 19 – „კტ.” – როცა საქონელი:
ა) არ გადაიზიდება კონტეინერით, გრაფა რჩება ცარიელი;
ბ) გადაიზიდება კონტეინერით, შემვსები პირის მიერ გრაფაში მონაცემის შეტანისას ავტომატურად ეთითება შესაბამისი სიმბოლო, რის შედეგად შესაძლებელი ხდება 31-ე გრაფის სპეციალურ ნაწილში კონტეინერის შესახებ მონაცემის შეტანა.
14. გრაფა 21 – „სატრანსპორტო საშუალება გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში” – გრაფის: 
ა) პირველ ნაწილში მიეთითება სარეგისტრაციო მონაცემი (ავტოტრანსპორტის მარკა, მოდელი, საზღვაო, საჰაერო ხომალდის დასახელება, საჰაერო ხომალდის რეისის, ბორტის ნომერი, მისაბმელის (ნახევარმისაბმელი) ნომერი) (არ მიეთითება სარკინიგზო ვაგონის ნომერი);
ბ) მეორე ნაწილში მიეთითება სატრანსპორტო საშუალების (რკინიგზის ვაგონების გარდა) რეგისტრაციის/მფლობელი ქვეყნის კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის მიხედვით; თუ ავტოსატრანსპორტო საშუალება მოხსნილია რეგისტრაციიდან – დროებითი სანომრე ნიშნის გამცემი ქვეყნის კოდი.
 15. გრაფა 25 – „ტრანსპორტის სახე” – გრაფაში ეთითება მე-18 გრაფაში მითითებული სატრანსპორტო საშუალების კოდი კლასიფიკატორის მე-9 ნაწილის მიხედვით. 
 16. გრაფა 27 – „დანიშნულების ადგილი“ – გრაფაში ეთითება საწყობის ან შენახვის სხვა ადგილის ხუთნიშნა ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-12 ნაწილის შესაბამისად.
 17. გრაფა 31 – „ადგილების აღწერა და რაოდ.” – გრაფაში: 
 ა) „საქონლის აღწერა” – ეთითება:
 ა.ა) გრაფის პირველ ნაწილში – მოწმობის 33-ე გრაფაში მითითებული თითოეული სასაქონლო კოდის შესაბამისად საქონლის სავაჭრო ნიშანი, ხოლო სარკინიგზო გადაზიდვების შემთხვევაში – ივსება რკინიგზის თითოეულ ვაგონზე და მიეთითება მხოლოდ ვაგონის ნომერი, რომელშიც განთავსებულია ეს საქონელი; 
 ა.ბ) მოწმობის 33-ე გრაფაში ხუთზე მეტი სასაქონლო კოდის მითითების აუცილებლობისას, პირველ ფურცელზე გრაფის პირველ ნაწილში მიეთითება სიტყვა „სხვადასხვა”, ხოლო სატრანსპორტო ან სხვა დოკუმენტში მითითებული პირველი ხუთი საქონლის (სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაადგილებისას ან მოწმობის გაცემით დროებითი შემოტანის სასაქონლო ოპერაციის გამოყენებისას – თითოეული საქონლის) სასაქონლო კოდი მიეთითება დამატებით ფურცლებზე;
 ა.გ) ფიზიკური პირის მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალებით შემოტანილი და სხვა სატრანსპორტო საშუალებაში გადატვირთული, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 199-ე მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ დაუბეგრავ რაოდენობასა და ღირებულებაზე მეტი საქონლის გადაადგილების შემთხვევაში – პირველ განყოფილებაში სიტყვა „სხვადასხვა”, ხოლო მეორე განყოფილებაში მიეთითება შეფუთვის – „ტომრის” შესატყვისი კოდი; 
 ბ) “სატვირთო ადგილების რაოდენობა, სახეობა” – შემდეგი რიგითობით ეთითება მონაცემები:
 ბ.ა) პირველ განყოფილებაში – სატვირთო ადგილების რაოდენობა;
 ბ.ბ) მეორე განყოფილებაში – სისტემაში ინტეგრირებული მზა მონაცემებიდან ამორჩეული საქონლის შეფუთვის კოდი კლასიფიკატორის მე-11 ნაწილის მიხედვით;
 ბ.გ) მესამე განყოფილებაში – მეორე განყოფილებაში ამორჩეული კოდის შესაბამისი შეფუთვის დასახელება (ივსება სისტემის მიერ ავტომატურად);
 გ) “კონტეინერის №” – შესაძლებელია მიეთითოს მხოლოდ 2 კონტეინერის საიდენტიფიკაციო ნომერი (კონტეინერის ნომერი არ ეთითება სარკინიგზო გადაზიდვების შემთხვევაში);
 დ) დამატებითი ფურცლის გახსნა ხორციელდება პროგრამულად – „ერთეულის დამატება”, ამასთან, დამატებითი ფურცელი შეიცავს მხოლოდ 31-ე, 32-ე, 33-ე, 35-ე, 38-ე, მე-40 და 44-ე გრაფებს;
 ე) გრაფის ქვედა განყოფილებაში ეთითება საქონლის დასახელება და სხვა მონაცემები, რაც იძლევა საქონლის იდენტიფიცირების საშუალებას. 
 18. გრაფა 32 – „საქ. №” – სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება 31-ე გრაფაში მითითებული საქონლის რიგითი ნომერი.
 19. გრაფა 33 – „საქონლის კოდი” – გრაფაში ეთითება 31-ე გრაფაში მითითებული საქონლის კოდი სეს ესნ-ის შესაბამისად: 
 ა) ორნიშნა დონეზე, ამასთან, შესაბამისი ჯგუფის ორნიშნა რიცხვის მითითების შემდგომ ეთითება ორი ციფრი “00”;
 ბ) ოთხნიშნა დონეზე – იმ საქონელზე, რომლის შემოტანას/გატანას ესაჭიროება ლიცენზია/ნებართვა/სერტიფიკატი; 
 გ) “0000’’ – 31-ე გრაფაში სიტყვა “სხვადასხვა” მითითებისას;
 დ) რვანიშნა დონეზე – აქციზური საქონლის (მსუბუქი ავტომანქანის შემთხვევაში – ოთხნიშნა), აგრეთვე ნავთობის მსუბუქი, საშუალო, მძიმე დისტილატების შემთხვევაში.
 20. გრაფა 35 – „ბრუტო წონა” – გრაფაში ეთითება 31-ე გრაფაში მითითებული საქონლის მთლიანი წონა კილოგრამებში სატრანსპორტო დოკუმენტაციის მიხედვით (სატრანსპორტო დოკუმენტაციაში ბრუტო წონის შესახებ სხვადასხვა მონაცემის არსებობისას მიეთითება უმცირესი მონაცემი), რომელიც მოიცავს საქონლის საერთო წონას ყველა სახის შეფუთვასთან ერთად. ამასთან, გრაფაში მონაცემი აღინიშნება მთელი რიცხვის სახით (0,001-დან 0,499 ჩათვლით მრგვალდება 0-მდე, ხოლო 0,500-დან 0,999 ჩათვლით მრგვალდება 1-მდე). მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა სატრანსპორტო დოკუმენტაცია არ შეიცავს საქონლის ბრუტო წონის შესახებ ინფორმაციას, აღნიშნულ გრაფაში მიეთითება საერთო წონა საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ფიზიკური აწონვის მონაცემის საფუძველზე. ამ შემთხვევაში მოწმობის 44-ე გრაფაში “სატრ. დოკუმენტები’’ სავალდებულოა მიეთითოს შესაბამისი კოდი კლასიფიკატორის მე-10 ნაწილის შესაბამისად. 
 21. გრაფა 38 – „ნეტო წონა” – გრაფაში ეთითება 31-ე გრაფაში მითითებული საქონლის ნეტო წონა კილოგრამებში, სატრანსპორტო დოკუმენტაციის მიხედვით (სატრანსპორტო დოკუმენტაციაში ნეტო წონის შესახებ სხვადასხვა მონაცემის არსებობისას მიეთითება უმცირესი მონაცემი), რომელიც მოიცავს საქონლის წონას ყველა სახის შეფუთვის გარეშე. იმ შემთხვევაში, თუ საქონლის წონა 1 კგ-ზე ნაკლებია (მაგ. ძვირფასი ლითონები), 38-ე გრაფაში ჩაიწერება – “1”. იმ შემთხვევაში, როცა სატრანსპორტო დოკუმენტაციაში არ არის მითითებული ნეტო წონის შესახებ ინფორმაცია, აღნიშნული გრაფაში ჩაიწერება – 0.
 22. გრაფა 40 – „წინმსწრები დოკუმენტი” – გრაფაში ეთითება წინმსწრები მოწმობის/დეკლარაციის/განაცხადის სარეგისტრაციო ნომერი.
 23. გრაფა 44 – „სატრ. დოკუმენტები” – გრაფის:
 ა) პირველ განყოფილებაში მიეთითება საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი დოკუმენტების კოდები კლასიფიკატორის მე-10 ნაწილის მიხედვით. 
 ბ) მეორე განყოფილებაში:
 ბ.ა) მიეთითება წარდგენილი დოკუმენტის ინდივიდუალური ნომერი. სატრანსპორტო საშუალების გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში აწონვის შემთხვევაში მიეთითება წონა ციფრებით კგ-ში;
 ბ.ბ) მიეთითება საქონლის გადაადგილების მარშრუტი იმ შემთხვევაში, როცა ავტოსატრანსპორტო საშუალების საგაბარიტო პარამეტრები ან/და დატვირთვა აღემატება კანონმდებლობით ნებადართულ მაჩვენებლებს და შეუძლებელია ასეთი პარამეტრების კორექტირება ან/და ტვირთი არ ექვემდებარება დაშლა-დანაწილებას გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში; 
 გ) მესამე განყოფილებაში მიეთითება მეორე განყოფილებაში მითითებული დოკუმენტის გაცემის (რეგისტრაციის) თარიღი;
 24. გრაფა 50 – გრაფის: 
 ა) განყოფილებაში „პრინციპალი” მიეთითება „000”, სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება სიტყვა „საერთაშორისო გადაზიდვა”;
 ბ) განყოფილებაში „წარმდგენი” მიეთითება სატრანსპორტო დოკუმენტების გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში წარმდგენი ფიზიკური პირის სახელი, გვარი;
 გ) განყოფილებაში „თარიღი” მიეთითება ამ პუნქტის „ბ” ქვეპუნქტში მითითებული ფიზიკური პირის პირადი ნომერი, ხოლო უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში მიეთითება პასპორტის ნომერი, როდესაც პასპორტში არ ფიქსირდება პირადი ნომერი;
 დ) საქონლის TIR წიგნაკით გადაადგილებისას:
 დ.ა) განყოფილებაში „პრინციპალი” მიეთითება „111”, სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება სიტყვა „TIR წიგნაკი”;
 დ.ბ) განყოფილებაში „წარმდგენი” მიეთითება გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში TIR წიგნაკის წარმდგენი ფიზიკური პირის სახელი, გვარი;
 დ.გ) განყოფილებაში „თარიღი” პირველ ნაწილში მიეთითება „დ.ბ” ქვეპუნქტში მითითებული ფიზიკური პირის პირადი ნომერი, ხოლო უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში მიეთითება პასპორტის ნომერი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც პასპორტში არ ფიქსირდება პირადი ნომერი;
 დ.დ) განყოფილებაში „თარიღი” მეორე ნაწილში ეთითება TIR წიგნაკის გაცემის თარიღი;
 ე) განყოფილებაში „პრინციპალი”:
 ე.ა) საქონლის საჰაერო ან საზღვაო ტრანსპორტით გადაადგილების შემთხვევაში მიეთითება „222”, სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება სიტყვა „საჰაერო ან საზღვაო;
 ე.ბ) საქონლის სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაადგილების შემთხვევაში მიეთითება „333”, სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება სიტყვა „რკინიგზა”;
 ე.გ) საქონლის გადაადგილებისას, როცა საქონლის მიმღები პირი, რომელსაც წარმოეშვა ან შეიძლება წარმოეშვას საგადასახადო ვალდებულება, სახელმწიფო ხელისუფლების ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოა, მიეთითება „444”, სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება სიტყვა „სახ. ორგანო”;
 ე.დ) ნებისმიერი სასაქონლო ოპერაციის ქვეშ მოქცეული ან მისთვის განკუთვნილი, სეს ესნ-ის 8702, 8703, 8704, 8705, 8711 (რომლის ძრავის მუშა მოცულობა 50 სმ3-ზე მეტია) და 8716 (მისაბმელები და ნახევრადმისაბმელები) კოდებით გათვალისწინებული საქონლის სხვა სატრანსპორტო საშუალებით გადაზიდვის შემთხვევაში მიეთითება „777”, სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება სიტყვა „სატრ. საშუალება”; 
 ე.ე) ჰუმანიტარული, გრანტის ან დიპლომატიური საქონლის სტატუსით საქონლის გადაადგილების შემთხვევაში მიეთითება „888”, სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება სიტყვა „ჰუმ. გრანტ. დიპ.”;
 ე.ვ) იმ შემთხვევაში, როცა საქონლის მიმღები არის იმპორტის გადასახდელებისაგან საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად გათავისუფლებული პირი, მიეთითება „999”, სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება სიტყვა „საერთაშ.”;
 ე.ზ) ექსპორტში მოქცეული საქონლის გადაადგილების შემთხვევაში მიეთითება „10000”, სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება სიტყვა „ექსპორტი.”;
 ე.თ) შემოტანილი და სპეციალური ანგარიშ-ფაქტურით გადაადგილებული ნავთობპროდუქტების შემთხვევაში მიეთითება „20000”, სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება სიტყვა „წინასწარი”;
 ე.ი) ფიზიკური პირის მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალებით შემოტანილი და სხვა სატრანსპორტო საშუალებაში გადატვირთული, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 199-ე მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ დაუბეგრავ რაოდენობასა და ღირებულებაზე მეტი საქონლის გადაადგილებისას შემთხვევაში მიეთითება „40000”, სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება სიტყვა „პირ. სარგ’’. 
 25. გრაფა 52 „გარანტია” – გრაფაში: 
 საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისათვის TIR-წიგნაკის წარდგენის შემთხვევაში:
 ა) პირველ განყოფილებაში მიეთითება TIR-წიგნაკის სერია და ნომერი (სასვენი ნიშნების, შორისის და დეფისის გარეშე);
 ბ.ბ) მეორე განყოფილებაში – TIR-წიგნაკის იმ მოსახევი ფურცლის რიგითი ნომერი (მითითებულია ფურცლის მარცხენა კიდეზე წითელი შრიფტით PAGE), რომლითაც ხორციელდება საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის კონტროლზე აყვანა;
 ბ.გ) მესამე განყოფილებაში – TIR-წიგნაკის ყდის მე-2 და მე-3 გრაფების ან მოსახევი ფურცლის მე-4 გრაფაში დასმული სატრანსპორტო ფირმის ასოითი კოდი; 
 26. გრაფა 53 – “დანიშნულების ორგანო და ქვეყანა” – მიეთითება:
 ა) დანიშნულების საგადასახადო ორგანოს კოდი კლასიფიკატორის მე-2 ნაწილის მიხედვით;
 ბ) დანიშნულების ქვეყანა – ეთითება იმ ქვეყნის კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის მიხედვით, სადაც სატრანსპორტო დოკუმენტაციაში დაფიქსირებული ინფორმაციით დასრულდება საქონლის საერთაშორისო გადაზიდვა. საქართველოს შემთხვევაში, აღნიშნული გრაფა არ ივსება.
 27. გრაფა 54 – „პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა” – გრაფაში: 
 ა) საქონლის რკინიგზით გადაადგილების დროს მიეთითება – საქართველოს რკინიგზა, მოწმობაზე დაესმება რკინიგზის დამღა (ბეჭედი) და უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა;
 ბ) მიეთითება მონაცემები გადამზიდველის შესახებ:
 ბ.ა) საქართველოში გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებული გადამზიდველის შემთხვევაში – საიდენტიფიკაციო ნომერი;
 ბ.ბ) სხვა შემთხვევაში – გადამზიდველის დასახელება, ხოლო თუ საერთაშორისო გადაზიდვის დამადასტურებელ დოკუმენტში არ არის გადამზიდველის თაობაზე ინფორმაცია, მიეთითება მძღოლის სახელი და გვარი;
 გ) ხელს აწერს სატრანსპორტო საშუალების გადამაადგილებელი პასუხისმგებელი პირი.
 28. გრაფა 55 – “გადატვირთვა” – ავარიისა და დაუძლეველი ძალის მოქმედების შემთხვევაში, საქონლის მფლობელის/მესაკუთრის მოთხოვნის საფუძველზე, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი ვალდებულია, საქონლის ერთი სატრანსპორტო საშუალებიდან სხვა სატრანსპორტო საშუალებაში ან/და კონტეინერიდან კონტეინერში სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ გადატვირთვის ოპერაციის დასრულებისთანავე, გამოწერილ მოწმობაში ხელით, ხოლო მომდევნო სამუშაო დღის 12 საათამდე ელექტრონულად, შეიტანოს გადატვირთვის შესახებ ამ პუნქტის “ა”–“ვ” ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მონაცემები:
 ა) “ადგილი და ქვეყანა” – მიეთითება ადმინისტრაციული ერთეულისა და დასახლებული პუნქტის (თუ გადატვირთვის აუცილებლობა წარმოიშვა დასახლებული პუნქტის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე) დასახელება;
 ბ) “ახალი სატრანს. საშ. იდენტ.” – ახალი სატრანსპორტო საშუალების შესახებ მონაცემები, მოწმობის მე-18 გრაფის შევსების წესის შესაბამისად;
 გ) “კტ” – ახალ კონტეინერში საქონლის გადატვირთვისას, კონტეინერის ველის გასააქტიურებელ კვადრატში დასვას ციფრი “1” და მეორე ნაწილში მიუთითოს კონტეინერის ნომერი. იმ შემთხვევაში, თუ არ ხდება ახალ კონტეინერში საქონლის ჩატვირთვა, აღნიშნულ კვადრატი არ ივსება;
 დ) “ახალი კონტეინ. იდენტ” ივსება, როცა განყოფილებაში “კტ” მითითებულია კოდირებული მონაცემი “1”, ასეთ დროს ეთითება გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის მიერ დადებული ლუქების რაოდენობა (ციფრებით);
 ე) “ლუქის ახალი № №”:
 ე.ა) ეთითება შემდეგი კოდირებული ციფრული მონაცემები:
 ე.ა.ა) 0 – იმ შემთხვევაში, როცა არ არის საჭირო ლუქების დადება (მაგ. დიდგაბარიტიანი საქონელი);
 ე.ა.ბ) 1 – მხოლოდ სარკინიგზო გადაზიდვის შემთხვევაში, როცა რკინიგზის მიერ არ არის მოწოდებული ინფორმაცია ლუქების დადების შესახებ;
 ე.ა.გ) 2 – მხოლოდ სარკინიგზო გადაზიდვის შემთხვევაში, როცა რკინიგზის მიერ მოწოდებულია ინფორმაცია ლუქების დადების შესახებ;
 ე.ა.დ) 5 – როცა სატრანსპორტო საშუალებაზე იდება ლუქები; 
 ე.ბ.) “იდენტ.” – გრაფის განყოფილებაში “ლუქის ახალი № №” კოდირებული მონაცემის “5” მითითებისას, მიეთითება აგრეთვე ლუქის ნომერი (რამდენიმე ლუქის შემთხვევაში – პირველი და ბოლო ლუქის ნომერი, რომლებიც ერთმანეთისგან გამოიყოფა მძიმით);
 ვ) “ხელმოწერა”, “ბეჭედი” – მონაცემების სინამდვილის დადასტურებისთვის მოაწეროს ხელი და დასვას პირადნომრიანი ბეჭედი. 
 29. მოწმობის ელექტრონული ფორმატის 56-ე გრაფაში – “გადაადგილებისას მომხდარი ინციდენტი” – 55-ე გრაფის შევსების შემთხვევაში ან სხვა საჭიროებისას ელექტრონულად მიეთითება მოკლე ინფორმაცია (მ.შ. საგადასახდო ორგანოში აღნიშნულის შესახებ შეტყობინების მიღების თარიღი და დრო) გადაადგილებისას მომხდარი ავარიის ან სხვა დაუძლეველი ძალის თაობაზე, აგრეთვე მოწმობის დახურვის არასწორად რეგისტრირების შემთხვევაში მოწმობის დახურვის რეგისტრაციის გაუქმებისას.
 30. გრაფა „მოწმობის ნომერი” – ავტომატურად ივსება სისტემის მიერ, გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში მოწმობის რეგისტრაციისას და ენიჭება „D” ნომერი და მიეთითება მოწმობის გამოწერის თარიღი.
 31. გრაფა A – „გამგზავნი საგადასახადო ორგანო” – მიეთითება გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს კოდი კლასიფიკატორის მე-2 ნაწილის მიხედვით;
 3. გრაფა D – „გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს კონტროლი” – გრაფა ივსება გაგზავნის საგადასახადო ორგანოში, სადაც აისახება სახელმწიფო კონტროლის შედეგები, კერძოდ:
 ა) გრაფის განყოფილებაში „შედეგი” – მიეთითება:
 ა.ა) A1 – როცა სასაზღვრო საგადასახადო ორგანოში განხორციელებული სატრანსპორტო საშუალების გარეგანი (ვიზუალური) დათვალიერების შედეგად სახელმწიფო კონტროლის შედეგი დამაკმაყოფილებელია;
 ა.ბ) A3 – „ექვემდებარება დათვალიერებას”;
 ა.გ) ექვსციფრა კოდი კლასიფიკატორის მე-13 ნაწილის – „სამართალდარღვევათა კლასიფიკატორის” მიხედვით და შემდეგ მიეთითება სამართალდარღვევის ოქმის ნომერი (სერიის მითითების გარეშე), იმ შემთხვევაში, როცა გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში განხორციელებული სახელმწიფო კონტროლის შედეგად გამოვლენილია საგადასახადო ორგანოს ქვემდებარე სამართალდარღვევის ფაქტი. ექვსციფრა კოდი და სამართალდარღვევის ოქმის ნომერი ერთმანეთისგან მძიმით გამოიყოფა;
 ბ) გრაფის განყოფილება „ლუქი” – მიეთითება:
 ბ.ა) შემდეგი კოდირებული მონაცემები:
 ბ.ა.ა) 0 – თუ არ არის საჭირო ლუქების დადება;
 ბ.ა.ბ) 1 – მხოლოდ სარკინიგზო გადაზიდვის შემთხვევაში, თუ სარკინიგზო ზედნადებში არ არის მითითებული ლუქების შესახებ ინფორმაცია;
 ბ.ა.გ) 2 – მხოლოდ სარკინიგზო გადაზიდვის შემთხვევაში, თუ სარკინიგზო ზედნადებში მითითებულია ლუქების შესახებ ინფორმაცია;
 ბ.ა.დ) 3 – თუ გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში წარდგენილ სატრანსპორტო საშუალებაზე უკვე დადებულია ლუქები და გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის მიერ არ ხდება სატრანსპორტო საშუალების გადალუქვა; 
 ბ.ა.ე) 4 –თუ გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში წარდგენილ სატრანსპორტო საშუალებაზე არ არის დადებული ლუქები და გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს მოხელის მიერ ხდება სატრანსპორტო საშუალების დალუქვა; 
 ბ.ა.ვ) 5 – თუ გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში წარდგენილ სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებულია ლუქები და გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის მიერ ხდება სატრანსპორტო საშუალების დამატებით დალუქვა;
 გ) განყოფილება „იდენტ” ივსება განყოფილებაში „ლუქი” კოდირებული მონაცემის „4” ან „5” მითითების შემთხვევაში. მიეთითება გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის მიერ დადებული ლუქების რაოდენობა (ციფრებით) და მძიმის შემდეგ მიეთითება ლუქის ნომერი (რამდენიმე ლუქის შემთხვევაში – პირველი და ბოლო ნომერი, რომლებიც ერთმანეთისგან გამოიყოფა მძიმით);
 დ) გრაფის განყოფილებაში „ვადა” – მიეთითება გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს მიერ დანიშნულების საგადასახადო ორგანოში ან დანიშნულების ადგილზე გამოცხადების თარიღი, რომელიც ამოირჩევა სისტემაში ინტეგრირებული კალენდრიდან. თუ გამოცხადების ვადა აღემატება ერთ დღეს, გამოცხადების დროდ ჩაითვლება გამოცხადების დღის 24.00 საათი, თუ გამოცხადების ვადა არ აღემატება ერთ დღეს – მიეთითება გამოცხადების ზუსტი დრო.
 მუხლი 3. მოწმობის გამარტივებულად შევსება 
 1. პირველი მუხლის მე-10 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მოწმობა ივსება გამარტივებულად. 
 2. საერთაშორისო აეროპორტის მიმდებარე 2 ან მეტი საწყობიდან გაფორმების ადგილის ან საფოსტო გზავნილის გადამზიდველის საწყობის დანიშნულებით, საფოსტო გზავნილებით შემოტანილი საქონლის გადაადგილების შემთხვევაში დასაშვებია ერთი მოწმობის გამოწერა. 
 3. იმ შემთხვევაში, თუ სისტემაში დაშვებული პირის – გადამზიდველის მიერ ელექტრონულად შევსებულ მოწმობაში, რომელიც ქაღალდზე ამობეჭდილი სახით წარედგინა საგადასახადო ორგანოს, არ არის მითითებული შესაბამისი საქონლის (კონტეინერის, მისაბმელის) გადამაადგილებელი (გამწევი) საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების რეკვიზიტები, საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი ახორციელებს ქვემოთ მითითებულ პროცედურას შემდეგი თანმიმდევრობით:
 გ.ა) იძახებს სერვერზე შენახულ მოწმობას უნიკალური საიდენტიფიკაციო ნომრის მეშვეობით;
 გ.ბ) ელექტრონულად შეაქვს სისტემაში საქონლის (კონტეინერის, მისაბმელის) გადამაადგილებელი (გამწევი) საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების სანომრე ნიშანი, აგრეთვე მისაბმელის სანომრე (სარეგისტრაციო) ნიშანი მოწმობის ელექტრონული ფორმატის მე-18 გრაფის პირველ ნაწილში და არეგისტრირებს მონაცემის ცვლილებას;
 გ.გ) არეგისტრირებს მოწმობას, რის შედეგადაც სისტემის მიერ ავტომატურად ივსება გრაფა „მოწმობის ნომერი” და მას ენიჭება „D” ნომერი.
 გ.დ) ხელით წერს „D” ნომერს, სისტემაში დაშვებული პირის მიერ საგადასახადო ორგანოში უკვე წარდგენილ მოწმობის გრაფაში – „მოწმობის ნომერი” ან ქაღალდზე ამობეჭდავს დარეგისტრირებულ მოწმობას. 
 4. მოწმობის ორივე ეგზემპლარი დამოწმდება საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის პირადნომრიანი ბეჭდითა და ხელმოწერით.
მუხლი 4. მოწმობის გამარტივებულად შევსებისას გრაფების შევსების წესი 
 1. მე-3 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მოწმობის ქვემოთ ჩამოთვლილი გრაფები ივსება მე-2 მუხლისაგან განსხვავებული წესით:
 ა) გრაფა 2 – „ექსპორტიორი” – გრაფაში შესაძლებელია მიეთითოს “უცნობი’’, თუ ზოგადი დეკლარირებისთვის წარდგენილ დოკუმენტებში არ არის მითითებული საქონლის გამგზავნი/ექსპორტიორი;
 ბ) გრაფა 4 – გრაფაში მიეთითება საქონლის გადაადგილების თაობაზე შემდეგი კოდირებული ინფორმაცია: 
ბ.ა) საზღვაო ნავსადგურიდან 12 კილომეტრის რადიუსში განლაგებული საწყობის დანიშნულებით გადაადგილების შემთხვევაში – „03“;
ბ.ბ) საზღვაო ნავსადგურიდან 12 კილომეტრის რადიუსში განლაგებული საწყობიდან საზღვაო ნავსადგურის დანიშნულებით გადაადგილების შემთხვევაში – „13“;
ბ.გ) პორტალი „სარფიდან“ 12 კილომეტრის რადიუსში განთავსებული კონტროლის ზონის (მათ შორის, ტვირთის X-Ray რენტგენული ინსპექტირების სისტემის განთავსების ადგილის) დანიშნულებით გადაადგილების შემთხვევაში –„03“;
გ) გრაფა 8 – „იმპორტიორი” – გრაფაში შესაძლებელია მიეთითოს “უცნობი’’, თუ ზოგადი დეკლარირებისთვის წარდგენილი დოკუმენტებში არ არის მითითებული საქონლის იმპორტიორი;
დ) გრაფა 27 – „დანიშნულების ადგილი” – გადაადგილების მიმართულების შესაბამისად, გრაფაში ეთითება: საზღვაო ნავსადგურიდან 12 კილომეტრის რადიუსში მდებარე საწყობის, ან პორტალი „სარფი“-დან 12 კილომეტრის რადიუსში მდებარე საწყობის, ან საფოსტო გადამზიდველის საწყობის ხუთნიშნა ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-12 ნაწილის შესაბამისად, ხოლო X-Ray რენტგენული ინსპექტირების სისტემის განთავსების ადგილის დანიშნულებით გადაადგილების შემთხვევაში დამატებით მიეთითება „S3“. საზღვაო ნავსადგურის მიმართულებით გადაადგილების შემთხვევაში გრაფაში მიეთითება საზღვაო ნავსადგურის ხუთნიშნა ციფრული კოდი იმავე კლასიფიკატორის შესაბამისად, ხოლო პორტალი „სარფი“-ს ან გაფორმების ადგილის მიმართულებით გადაადგილების შემთხვევაში – მიეთითება საგადასახადო ორგანოს კოდი კლასიფიკატორის მე-2 ნაწილის მიხედვით;
ე) გრაფა 33 – „საქონლის კოდი” – როცა საქონლის თაობაზე საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი ინფორმაცია არ არის საკმარისი აღნიშნული გრაფის შესავსებად, მიეთითება 0000;
ვ) გრაფა 50 – „პრინციპალი” – გრაფის განყოფილებაში „პრინციპალი” მიეთითება ციფრი „50000” და სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება სიტყვა „12 კმ რადიუსი”, ხოლო საფოსტო გზავნილების გადაადგილების შემთხვევაში – “000”.
მუხლი 5. საქონლის დანიშნულების ადგილზე წარდგენის დადასტურება 
1. საქონლის და სატრანსპორტო საშუალების დანიშნულების ადგილზე წარდგენის დადასტურება ხდება დანიშნულების საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის პირადნომრიანი ბეჭდით, ხელმოწერით, გამოცხადების თარიღისა და დროის მითითებით (გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც გამოცხადების დადასტურება ხორციელდება საწყობის, ან თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის, ან ოქროს სიის მონაწილის, ან შენახვის სხვა ადგილის მფლობელის მიერ ელექტრონულად ან რკინიგზის მიერ სარკინიგზო ზედნადებზე და მოწმობის უკანა გვერდზე გაკეთებული აღნიშვნით). 
 2. წარდგენის დადასტურებიდან არაუგვიანეს 1 საათისა, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი ვალდებულია, სისტემაში ელექტრონულად დაადასტუროს გამოცხადების ფაქტი. ამ მიზნით:
 ა) მოწმობის ელექტრონული ფორმატის დამატებით ფურცელში გრაფა “I”-ში სისტემაში ინტეგრირებული კალენდრიდან ამოირჩევა თარიღი და სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება დრო;
 ბ) განყოფილებაში – “ლუქების შემოწმება” ეთითება:
 ბ.ა) A1 – როცა სატრანსპორტო საშუალების გარეგანი (ვიზუალური) დათვალიერების შედეგად დასტურდება სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებული ლუქების მთლიანობა;
 ბ.ბ) A2 – როცა არ ხდება სატრანსპორტო საშუალების გარეგანი (ვიზუალური) დათვალიერება.
მუხლი 6. მოწმობის კონტროლიდან მოხსნა
 1. მოწმობის კონტროლიდან მოხსნა ხორციელდება საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის მიერ მოწმობის ეგზემპლარების დამოწმებით და ASYCUDA-ში ელექტრონული რეგისტრაციით (სრული ან არასრული დახურვით).
 2. საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი ახდენს ამ პუნქტში მითითებული ჩანაწერის ელექტრონულად რეგისტრაციას: 
 ა) სრული დახურვის მეშვეობით, როცა ხდება მოწმობით გადაადგილებული საქონლის და სატრანსპორტო საშუალების პორტალის გავლით საზღვრის გადაკვეთა ან მოწმობით გადაადგილებული საქონლის თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში წარდგენა და მოწმობას ენიჭება დახურვის ნომერი „R”; 
 ბ) არასრული დახურვის მეშვეობით, როცა ხდება საზღვაო ნავსადგურიდან 12 კილომეტრის რადიუსში განლაგებულ საწყობში ან პირიქით, პორტალი „სარფი“-დან 12 კილომეტრის რადიუსში განთავსებული კონტროლის ზონის (მათ შორის ტვირთის X-Ray რენტგენული ინსპექტირების სისტემის განთავსების ადგილის) დანიშნულებით საქონლის გადაადგილება და მოწმობას ენიჭება დახურვის ნომერი „R“. მოწმობა სრულად იხურება საქონლის მთლიან რაოდენობაზე სასაქონლო ოპერაციის გამოყენების მიზნით სასაქონლო დეკლარაციის ან მოწმობის რეგისტრაციისას;
 გ) სრული დახურვის მეშვეობით, როცა ხდება სასაქონლო ოპერაციის განხორციელების საგადასახადო ორგანოში მოწმობის და მოწმობაში მითითებული საქონლის მთლიან რაოდენობაზე რეგისტრირებული სასაქონლო დეკლარაციის ამობეჭდილი ეგზემპლიარისა და თანმხლები დოკუმენტების ჩაბარება. ამ შემთხვევაში მოწმობის “I‘’ გრაფის განყოფილებაში “შენიშვნა’’ სასაქონლო ოპერაციის განმახორციელებელი საგადასახადო ორგანოს მიერ მიეთითება სასაქონლო დეკლარაციის რეგისტრაციის ნომერი;
 დ) არასრული დახურვის მეშვეობით, როცა ხდება საქონლის და/ან სატრანსპორტო საშუალების სასაქონლო ოპერაციის განხორციელების საგადასახადო ორგანოში ან სხვა დანიშნულების ადგილზე წარდგენა და მოწმობას ენიჭება დახურვის ნომერი „R”. მოწმობა სრულად იხურება საქონლის მთლიან რაოდენობაზე სასაქონლო ოპერაციის გამოყენების მიზნით სასაქონლო დეკლარაციის ან მოწმობის რეგისტრაციისას;
 ე) სრული დახურვის მეშვეობით, როცა ხდება მოწმობით გადაადგილებული, სეს ესნ-ის 8701, 8702, 8703 8704, 8705, 8711 (რომლის ძრავის მუშა მოცულობა 50 სმ3-ზე მეტია) და 8716 (მისაბმელები და ნახევრადმისაბმელები) სასაქონლო პოზიციებით გათვალისწინებული სატრანსპორტო საშუალების წარდგენა ს.ს.ი.პ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს განყოფილებებთან შექმნილ კონტროლის ზონებში რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაციის გაცხადების, საექსპერტო შემოწმების განხორციელებისა და საკუთრების უფლების გადაცემის გარიგებაზე მხარეთა ხელმოწერების ნამდვილობის დადასტურების მიზნით. მოწმობას ენიჭება დახურვის ნომერი „R” და სააგენტოს მიერ გაიცემა ავტოსატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობა;
 ვ) სრული დახურვის მეშვეობით, როცა მოწმობით გადაადგილებულ საქონელზე წარედგინება „დროებით შენახვის განაცხადი”. ამ შემთხვევაში მოწმობის “I” გრაფის განყოფილებაში “შენიშვნა” საგადასახადო ორგანოს მიერ მიეთითება განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი. 
 ზ) არასრული დახურვის მეშვეობით, როცა სამართალდარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში მიეთითება ექვსციფრა კოდი კლასიფიკატორის მე-13 ნაწილის მიხედვით და შემდეგ მიეთითება სამართალდარღვევის ოქმის ნომერი. მოწმობა სრულად იხურება სამართალდამრღვევი პირის მიერ ვალდებულების შესრულებისას.
 3. მოწმობის “C” გრაფაში დანიშნულების საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი სვამს დამღას – “მოხსნილია კონტროლიდან”, დამღაში მითითებულ ადგილზე აწერს ხელს და უთითებს კონტროლიდან მოხსნის თარიღს. აღნიშნული პროცედურა არ ხორციელდება გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში (შემდგომში – გეზი) მოწმობის კონტროლიდან მოხსნისას საგადასახადო ორგანოს ეგზემპლარზე. აღნიშნული პროცედურა არ ხორციელდება გეზ-ში მოწმობის კონტროლიდან მოხსნისას საგადასახადო ორგანოს ეგზემპლარზე.
 4. მოწმობის კონტროლიდან მოხსნა ხორციელდება:
 ა) დანიშნულების საგადასახადო ორგანოს მიერ, სადაც მთავრდება საქონლის და სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილება, ან გადაადგილებაზე კონტროლი, ან სადაც მოხდა საქონლის სხვა სატრანსპორტო საშუალებაში გადატვირთვა, ან როცა დანიშნულების ადგილზე გამოცხადებულ სასაქონლო პარტიაზე იწერება ახალი მოწმობა (სასაქონლო პარტიის დანაწევრების შემთხვევაში, რამდენიმე მოწმობის გაცემისას, წინმსწრები მოწმობის კონტროლიდან მოხსნა დასაშვებია მხოლოდ სასაქონლო პარტიის ბოლო ნაწილზე მოწმობის გაცემისას);
 ბ) გაფორმების ორგანოს მიერ, როცა მოწმობის 53-ე გრაფაში მითითებულის დანიშნულების საგადასახადო ორგანოს ნაცვლად, საქონელი და სატრანსპორტო საშუალება წარედგინება სხვა ნებისმიერ საგადასახადო ორგანოს (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საქონლის წარდგენის ადგილზე დაუშვებელია მოწმობის მე-4 გრაფაში მითითებული სასაქონლო ოპერაციის ან/და ნებისმიერი სხვა სასაქონლო ოპერაციის განხორციელება;
 გ) პორტალის მიერ, როცა ტრანზიტით გადაადგილებული საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების წარდგენა, მოწმობის 53-ე გრაფაში მითითებული პორტალის ნაცვლად, ხდება იმავე უცხო ქვეყანასთან არსებულ საქართველოს სახელმწიფო საზღვართან მდებარე სხვა პორტალში (თუ სატრანსპორტო საშუალების ან საქონლის გადაადგილება ამ მიმართულებით არ იკრძალება);
 დ) პორტალის მიერ, როცა ტრანზიტით გადაადგილებული საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების წარდგენა, მოწმობის 53-ე გრაფაში მითითებული პორტალის ნაცვლად, ხდება სხვა უცხო ქვეყანასთან არსებულ საქართველოს სახელმწიფო საზღვართან მდებარე პორტალში (თუ სატრანსპორტო საშუალების ან საქონლის გადაადგილება ამ მიმართულებით არ იკრძალება). ამ შემთხვევაში, დეკლარანტმა ან გადაზიდვაზე პასუხისმგებელმა პირმა უნდა წარადგინოს დანიშნულების ქვეყნის შეცვლის დამადასტურებელ სატრანსპორტო დოკუმენტი, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს წინმსწრები სატრანსპორტო დოკუმენტის შესახებ მონაცემები (ნომერი, გაცემის თარიღი). წარდგენილი სატრანსპორტო დოკუმენტების კოდები კლასიფიკატორის მე-10 ნაწილის მიხედვით და დოკუმენტების ნომრები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დანიშნულების ქვეყნის მოკლე დასახელება (თუ დანიშნულების ქვეყანა რამდენიმეა, მიეთითება პირველი) 

მიეთითება მოწმობის უკანა გვერდზე და მოწმდება პორტალის უფლებამოსილი თანამშრომლის ხელმოწერითა და პირადნომრიანი ბეჭდით. პორტალის უფლებამოსილი თანამშრომელი ვალდებულია, იმავდროულად სისტემაში გრაფის – „დანიშნულების საგადასახადო ორგანოს კონტროლი“ განყოფილება „შენიშვნაში“ მიუთითოს სატრანსპორტო დოკუმენტის კოდი და ინდივიდუალური ნომერი; 
 ე) პორტალის მიერ, როდესაც დროებით შემოტანილი საქონელი გაიტანება საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან; 
 ვ) იმ შემთხვევაში, როდესაც დანიშნულების პორტალში არ არის წარდგენილი მოწმობის კონტროლიდან მოხსნის დამადასტურებელი ეგზემპლარი და მოწმობის კონტროლიდან მოხსნა არ არის დარეგისტრირებული სისტემაში – საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების საქართველოს ეკონომიკური საზღვრის გადაკვეთის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტების (წერილობითი დასტური საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოასილი ორგანოდან ან/და უცხო ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოდან მიღებული ინფორმაცია ან/და საგამოძიებო და სხვა უფლებამოსილი ორგანოებიდან მიღებული ინფორმაცია) საფუძველზე, შემოსავლების სამსახურის რეგიონული ცენტრის წერილობითი მომართვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემთა ავტომატიზირებულ ბაზაში შესაბამისი ინფორმაციის გადამოწმების შემდგომ, შემოსავლების სამსახურის ცენტრალური აპარატის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის მიერ ხორციელდება მოწმობის კონტროლიდან მოხსნის რეგისტრაცია სისტემაში. 
 5. გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს მიერ გაცემული მოწმობის დაკარგვის შემთხვევაში, დანიშნულების საგადასახადო ორგანო, შესაბამისი სამართალწარმოების განხორციელებისა და კუთვნილი ვალდებულებების შესრულების შემდეგ, ახორციელებს მოწმობის ასლის გაცემას, რომელიც მოწმდება უფლებამოსილი თანამშრომლის პირადნომრიანი ბეჭდით.
 6. მოწმობის გამომწერი საგადასახადო ორგანოს მიერ განსაზღვრულ გამოცხადების თარიღში საქონლის და სატრანსპორტო საშუალების გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, ინფორმაცია, არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა (სხვა სატრანსპორტო საშუალებით გადაზიდული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შემთხვევაში – არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა), რეაგირებისათვის გადაეცემა შემოსავლების სამსახურის შიდა კონტროლის დეპარტამენტს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს სასაზღვრო პოლიციას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს.
მუხლი 7. მოწმობაში ცვლილების შეტანა
1. ASYCUDA-ში დაშვებული პირი ან საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი უფლებამოსილია, მოწმობის ელექტრონულ ფორმატში შეიტანოს ცვლილება მოწმობის გაცემამდე – მოწმობის შევსებისას, შევსების რეგისტრაციამდე, ან შევსების რეგისტრაციიდან მის საგადასახადო ორგანოში წარდგენამდე. მოწმობის შევსების რეგისტრაციის შემდეგ მონაცემების შეცვლის ცალკეული შემთხვევა რეგისტრირდება სისტემის მიერ.
 2. მოწმობაში არასწორი ინფორმაციის გამოვლენისას, საგადასახადო ორგანო ვალდებულია, მოწმობის გაცემის შემდეგაც შეცვალოს არასწორი მონაცემები. შესწორება ხორციელდება შემდეგი წესით:
 ა) გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს მიერ – მოწმობის ელექტრონულ ფორმატში არსებულ 56-ე გრაფაში, სადაც აღინიშნება: 
 ა.ა) გრაფის ნომერი ან/და განყოფილების სათაური, რომელშიც შეტანილია არასწორი მონაცემები;
 ა.ბ) სწორი მონაცემი;
 ა.გ) სწორი მონაცემის შეტანის საფუძველი – მოწმობის 44-ე გრაფაში მითითებული დოკუმენტის კოდი და დოკუმენტის ნომერი ან სხვა;
 ბ) დანიშნულების საგადასახადო ორგანოს მიერ – მოწმობის ელექტრონულ ფორმატში „I” გრაფის განყოფილებაში „შენიშვნა”, სადაც აღინიშნება (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა არასწორი მონაცემის შესახებ უკვე შეტანილია ინფორმაცია გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს მიერ 56-ე გრაფაში):
 ბ.ა) გრაფის ნომერი, განყოფილების სათაური, რომელშიც შეტანილია არასწორი მონაცემები;
 ბ.ბ) სწორი მონაცემი;
 ბ.გ) სწორი მონაცემის შეტანის საფუძველი – მოწმობის 44-ე გრაფაში მითითებული დოკუმენტის კოდი და დოკუმენტის ნომერი ან სხვა;
 ბ.დ) მოწმობის შესაბამის გრაფაში იშლება არასწორი მონაცემი და მიეთითება სწორი მონაცემი.
 3. არასწორად გაცემული მოწმობის გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში გაუქმების აუცილებლობისას, უფლებამოსილი თანამშრომელი ვალდებულია: 
 ა) მოწმობის ელექტრონულ ფორმატში შევიდეს “ინციდენტის” მეშვეობით, შეიტანოს მოწმობის 56-ე გრაფაში გაუქმების თაობაზე მოკლე ინფორმაცია და მიუთითოს გაუქმებული მოწმობის ნაცვლად გაცემული ახალი მოწმობის ”D’’ ნომერი;
 ბ) გაცემულ მოწმობაზე დაუსვას საგადასახადო დამღა „ანულირებულია”, რომელიც მოწმდება თანამშრომლის პირადნომრიანი ბეჭდით;
 გ) შეადგინოს აქტი (სადაც აისახება მოწმობის გაუქმების მიზეზი), რომელიც გაუქმებულ მოწმობასთან ერთად სათანადო რეესტრით იგზავნება შემოსავლების სამსახურის რეგიონული ცენტრის მიერ შემოსავლების სამსახურის ცენტრალური აპარატს. 
 4. სეს ესნ 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8711 (რომლის ძრავის მუშა მოცულობა 50 სმ3-ზე მეტია) და 8716 (მისაბმელები და ნახევრადმისაბმელები) სასაქონლო პოზიციებით გათვალისწინებული მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებებზე სასაქონლო დეკლარაციის წარდგენის ვადის გაგრძელების შემთხვევაში (საწყობში დროებით შენახვის გარეშე), საგადასახადო ორგანო ვალდებულია, მოწმობის ელექტრონულ ფორმატში შევიდეს ფუნქციის – “შემოწმება გადაადგილებისას” მეშვეობით, მოწმობის D გრაფაში მითითებული დანიშნულების საგადასახადო ორგანოში ან დანიშნულების ადგილზე გამოცხადების თარიღი შეცვალოს სასაქონლო დეკლარაციის წარდგენის თარიღით, ხოლო გვერდზე – “კონტროლი გადაადგილებისას” მიუთითოს: ცვლილების განმახორციელებელი საგადასახადო ორგანოს კოდი, მომსახურების გაწევისათვის (დეკლარაციის წარდგენის ვადის გაგრძელებისათვის) საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის მონაცემები (ნომერი და თარიღი) და სხვა დამატებითი ინფორმაცია. 
მუხლი 8. TIR წიგნაკის რეგისტრაცია
1. TIR წიგნაკით გადაადგილებული საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალებების შემთხვევაში გამგზავნი საგადასახადო ორგანო ან სისტემაში დაშვებული პირი უზრუნველყოფს TIR წიგნაკის შესახებ მონაცემების ელექტრონულად შეტანას მოწმობის ელექტრონულ ფორმატში. წიგნაკის შესაბამის (თეთრ და მწვანე) ფურცლებზე და ყუაზე აღინიშნება ASYCUDA-ს მიერ მინიჭებული „D” ნომერი. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი, მონაცემთა დადატურების მიზნით, აწერს ხელს, მიუთითებს შევსების თარიღს და სვამს პირადნომრიან ბეჭედს.
 2. TIR წიგნაკის მოსახევი (მწვანე) ფურცლის უკანა გვერდი გამოიყენება სხვადასხვა მაკონტროლებელი ორგანოების შენიშვნების, აღნიშვნებისა და დამღებისათვის, ხოლო საქონლის დაბრუნებისას საგადასახადო ორგანოს მიერ დამღის – „დაბრუნებულია საქონელი” დასმისთვის.
 3. TIR წიგნაკს კონტროლიდან ხსნის დანიშნულების საგადასახადო ორგანო, გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა. კონტროლიდან მოხსნის მიზნით, TIR წიგნაკის 27-ე გრაფაში მიეთითება “ASYCUDA”-ს მიერ მინიჭებული “R” ნომერი; 28-ე გრაფაში დაესმება საგადასახადო ორგანოს დამღა “მოხსნილია კონტროლიდან”, ხოლო დამღაში შესაბამის ადგილზე მიეთითება კონტროლიდან მოხსნის თარიღი, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის ხელმოწერა და პირადნომრიანი ბეჭედი. 
 4. საქართველოს საწარმოს საწყობში (შენახვის სხვა ადგილზე) დროებით შენახვისა და იმპორტის სასაქონლო ოპერაციისათვის განკუთვნილი, სეს ესნ-ს 8701, 8702, 8704, 8705, 8711 (რომლის ძრავის მუშა მოცულობა 50 სმ3-ზე მეტია) და 8716 (მისაბმელები და ნახევრადმისაბმელები) სასაქონლო პოზიციებით გათვალისწინებული ახალი (საქართველოში შემოტანამდე დაურეგისტრირებელი) ან/და 8703 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული, მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებების გადამზიდ ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე TIR წიგნაკს კონტროლიდან ხსნის პორტალი, რომლის გავლითაც ცარიელი ავტოსატრანსპორტო საშუალება ტოვებს საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიას. კონტროლიდან მოხსნის მიზნით, ავტოსატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიერ, პორტალს წარედგინება სასაქონლო პარტიაში შემავალ ყველა მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებაზე გაფორმებული სასაქონლო დეკლარაციების ეგზემპლიარები. 
 მუხლი 9. პირის დაშვება “ASYCUDA”-ში
 1. საქართველოს საწარმო, ან მეწარმე ფიზიკური პირი, რომელსაც გააჩნია შემოსავლების სამსახურის შესაბამის სერვერთან მიერთების შესაძლებლობა, “ASYCUDA”-ში დაშვების მიზნით, შემოსავლების სამსახურს წარუდგენს: „მონაცემთა ავტომატიზირებულ სისტემა “ASYCUDA”-ში დაშვების შესახებ განცხადებას“ (დანართი №I–01) და საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემულ 50 000 ლარის ოდენობის საბანკო გარანტიას (კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა).
 2. არასრულად შევსებული განცხადება ან/და კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევით წარდგენილი საბანკო გარანტია უბრუნდება განმცხადებელს, განცხადების რეგისტრაციიდან 5 დღის ვადაში და, იმავდროულად, განესაზღვრება ხარვეზის აღმოფხვრის ვადა.
 3. „მონაცემთა ავტომატიზირებულ სისტემა “ASYCUDA”-ში დაშვების შესახებ განცხადებით“ გათვალისწინებული ინფორმაციის და ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში აგრეთვე საბანკო გარანტიის სრულყოფილად წარმოდგენიდან (განცხადების რეგისტრაციიდან) ხუთი დღის ვადაში შემოსავლების სამსახურის ცენტრალური აპარატის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის მიერ მიიღება გადაწყვეტილება პირის „ASYCUDA”-ში დაშვების თაობაზე და განმცხადებელს წერილობით ეცნობება „ASYCUDA”-ში დაშვებისთვის აუცილებელი კონფიდენციალური მონაცემების დალუქული კონვერტით მიღების შესაძლებლობის შესახებ. კონვერტი გადაეცემა „ASYCUDA”-ში დაშვებულ პირს ან მის უფლებამოსილ წარმომადგენელს, რომელიც ხელმოწერით ადასტურებს კონვერტის მიღებას. 
 4. „ASYCUDA”-ში დაშვების შესახებ გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების საფუძველია: 
 ა) წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 20 კალენდარული დღით ადრე ახალი საბანკო გარანტიის წარმოუდგენლობა, ან საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის გაუგრძელებლობა. აგრეთვე, შემოსავლების სამსახურში წარდგენილი საბანკო გარანტიიდან თანხის ჩამოჭრის თარიღიდან 20 კალენდარული დღის ვადაში საბანკო გარანტიის ოდენობის 50 000 ლარამდე შეუვსებლობა; 
 ბ) „ASYCUDA”-ში დაშვების მიზნით განცხადების რეგისტრაციიდან 6 თვის განმავლობაში საგადასახადო ორგანოში „ASYCUDA”-ში დაშვებული პირის მიერ შევსებული სასაქონლო დეკლარაციის დაურეგისტრირებლობა;
 გ) „ASYCUDA”-ში დაშვებული პირის მიმართ საგადასახადო კოდექსის 289-ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმის ან/და გაფორმების პროცედურების განხორციელებისას წარმოშობილი საგადასახადო ვალდებულების კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობა, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა კანონმდებლობით დადგენილი წესით გასაჩივრებული იქნება ამ ჯარიმის ან საგადასახადო ვალდებულების დაკისრების შესახებ გადაწყვეტილება; 
 ე) გაფორმების პროცედურების განხორციელებისას „ASYCUDA”-ში დაშვებული პირის ქმედებაში საგადასახადო ორგანოს მიერ დანაშაულის ნიშნების აღმოჩენისას სათანადო საგამოძიებო ორგანოსთვის შესაბამისი მასალების გადაგზავნის შემთხვევა;
 ვ) „ASYCUDA”-ში სასაქონლო დეკლარაციის უშუალოდ შემვსები ფიზიკური პირების შეცვლის შემთხვევაში ინფორმაციის მიუწოდებლობა, ცვლილების განხორციელებიდან 20 კალენდარულ დღეში.
მუხლი 10. ავტოსატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობის გრაფების შევსების წესი 
1. მოწმობის გრაფები ივსება გრაფის დასახელებების შესაბამისად, ამასთან:
ა) გრაფა 1. „ექსპორტიორი” – აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალების გამგზავნის შესახებ მონაცემები: იურიდიული პირის სრული სახელწოდება, მისამართი, საიდენტიფიკაციო ნომერი; ფიზიკური პირის შემთხვევაში – სახელი, გვარი, მისამართი, პირადი ნომერი ან საიდენტიფიკაციო ნომერი.
ბ) გრაფა 2. “წარმომადგენელი” – აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალების გადამაადგილებელი პირის (მძღოლის) სახელი და გვარი, პირადი ნომერი და მისამართი. 
 გ) გრაფა 3. „დანიშნულების ქვეყანა” – მიეთითება დანიშნულების ქვეყნის მოკლე დასახელება და კოდი.
 დ) გრაფა 9. “წინმსწრები დოკუმენტი” – მიეთითება წინმსწრები მოწმობის ან TIR წიგნაკის ნომერი.
 ე) მე-12 გრაფაში მისათითებელი, პორტალში საქონლის მიტანის საბოლოო თარიღი აითვლება მოწმობის რეგისტრაციის თარიღიდან 20 კალენდარული დღით; 
 ვ) გრაფა R. “ოპერაცია” – გრაფაში მიეთითება საქონლის რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაციის კოდი “11–74”.
 2. D გრაფაში პორტალის მიერ დაესმება დამღა “მოხსნილია კონტროლიდან”. დამღაში მითითებულ ადგილზე პასუხისმგებელი თანამშრომელი აწერს ხელს, უთითებს კონტროლიდან მოხსნის თარიღს და ამოწმებს პირადნომრიანი ბეჭდით. (ფორმაში იყოს ყველაფერი დაწვრილებით ჩაწერილი შევსების წესი აღარ უნდა)
მუხლი 11. სახელმწიფო კონტროლის სპეციალური საშუალება
 1. საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების ამსახველი ელექტრონული ფორმატის სურათის ელექტრონულ მოწმობაში სავალდებულო ასახვის მიზნით, შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრულ საგადასახადო ორგანოებში ხორციელდება ტვირთის X-Ray რენტგენული ინსპექტირების სისტემების ან სხვა ელექტრონული სისტემების დანერგვა და გამოყენება. 
 2. ტვირთის X-Ray რენტგენული ინსპექტირების სისტემების ან სხვა ელექტრონული სისტემების მეშვეობით მიღებული სურათის ელექტრონულ მოწმობაში ასახვის წესი განისაზღვრება შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.
დანართი №I–01
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს –
შემოსავლების სამსახურს

საწარმოს ხელმძღვანელის (დირექტორის) ან მეწარმე ფიზიკური პირის:
(წარმომადგენლის)
 –––––––––––––––––––––––––––––––
(დასახელება (სახელი, გვარი), მისამართი, საიდენტიფიკაციო №...)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––– (ტელეფონი/ფაქსი)


განცხადება
მონაცემთა ავტომატიზირებულ სისტემა “ASYCUDA”-ში 
დაშვების შესახებ
 გთხოვთ, უზრუნველყოთ მონაცემთა ავტომატიზირებულ სისტემა “ASYCUDA”-ში დაშვება. 
 იმ ფიზიკური პირის (პირების) საიდენტიფიკაციო მონაცემები, რომელთა მიერ უშუალოდ შეივსება სასაქონლო დეკლარაცია

ფიზიკური პირის სახელი, გვარი:____________________________________

მოქალაქის პირადობის მოწმობის სერია, ნომერი, პირადი ნომერი: _______
___________________________________________________________________
მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართი: ––––––––––––––––––––––––
___________________________________________________________________
(რამდენიმე ფიზიკური პირის შემთხვევაში განცხადებას დაურთეთ ამ პირების შესახებ აღნიშნული მონაცემები)

სისტემაში დაშვებული პირის (პირების) სტატუსი:

1. უშუალოდ დეკლარანტი

 

შემოხაზეთ თქვენთვის სასურველი სტატუსი

 

2. პირდაპირი წარმომადგენელი

 

 

3. ირიბი წარმომადგენელი

 

 

4. მხოლოდ ტრანზიტის სასაქონლო დეკლარაციასთან დაკავშირებული პროცედურები

 

მე-4 პოზიცია შემოხაზეთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ აპირებთ მხოლოდ ტრანზიტის სასაქონლო დეკლარაციასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელებას მონაცემთა ავტომატიზირებულ სისტემა “ASYCUDA”-ს მეშვეობით

 


დანართი: 
საბანკო გარანტია ( გვ.) 
(საბანკო გარანტია არ წარედგინება, თუ საწარმოს/ორგანიზაციის ან მეწარმე ფიზიკური პირის სახელით მოქმედებს მასთან დასაქმებული და საწარმოს/ორგანიზაციის ხელმძღვანელის (დირექტორის) ან მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ გაცემულია წარმომადგენლობის უფლება მისივე ბეჭდით დამოწმებული (მისი არსებობის შემთხვევაში) და ხელმოწერილი დოკუმენტით, ხოლო ფიზიკური პირის შემთხვევაში მინდობილობის საფუძველზე წარმომადგენლობისას ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით განსაზღვრული კანონიერი წარმომადგენლობისას (მეურვე, მშობელი და სხვ.), რაც დასტურდება შესაბამისი დოკუმენტით; როდესაც პირი განახორციელებს მხოლოდ ტრანზიტის სასაქონლო დეკლარაციასთან დაკავშირებულ პროცედურებს ან წარმომადგენლობა ხორციელდება უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ (გარდა რეზიდენტი ფიზიკური პირისა) ან უცხოური საწარმოს/ორგანიზაციის მიერ საქონლის ტრანზიტის სასაქონლო ოპერაციაში ან დროებითი შემოტანის სასაქონლო ოპერაციაში საქონლის დეკლარირებისას.)
სხვა ( გვ.) (მიუთითეთ დანართის დასახელება) 
 განმცხადებლის ხელმოწერა:
 თარიღი
თავი II 
დროებით შენახვის განაცხადის შევსება და კონტროლიდან მოხსნა 
მუხლი 12. დროებით შენახვის განაცხადის შევსება
1. დროებით შენახვის განაცხადი (შემდგომში – განაცხადი) ივსება სატრანსპორტო დოკუმენტებში ან/და ზოგადი დეკლარირებისათვის წარსადგენ დოკუმენტებში ან/და წინმსწრებ დოკუმენტში არსებული მონაცემების საფუძველზე. ასეთი დოკუმენტების არარსებობის შემთხვევაში, საქონელი ექვემდებარება სრულ დათვალიერებას და განაცხადი ივსება დათვალიერების აქტის საფუძველზე.
2. განაცხადი გაიცემა 2 ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი განკუთვნილია საქონლის მფლობელისათვის, მეორე – საწყობისათვის.
მუხლი 13. დროებით შენახვის განაცხადის გრაფების შევსების წესი
1. განაცხადის შევსებისას საწყობის (დროებით შენახვის ადგილის) მფლობელის ან დეკლარანტის (საქონლის მფლობელის ან/და მესაკუთრის) მიერ ივსება შემდეგ გრაფები: A, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 15ა, 16, 17, 17ა, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 54.
2. გრაფა „A” – აღინიშნება საგადასახადო ორგანოს ხუთნიშნა ციფრული კოდი და დასახელება კლასიფიკატორის მე-2 ნაწილის შესაბამისად. საქონლის საერთაშორისო მიმოსვლისათვის გახსნილი ნავსადგურის ტერიტორიაზე სარკინიგზო ტრანსპორტით შეტანისას, დეკლარანტი/ნავსადგურის მფლობელი უფლებამოსილია, განახორციელოს განაცხადის რეგისტრაცია ნომრისა და თარიღის მინიჭებით.
 3. გრაფა 1 „განაცხადი” – პირველ განყოფილებაში ჩაიწერება ოპერაციის დასახელება – “სხვ.”, მეორეში – ციფრული კოდი „7”.
 4. გრაფა 2 „ექსპორტიორი” – საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანისას აღინიშნება საქონლის გამომგზავნის რეკვიზიტები, იურიდიული პირის და სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნის ან მისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის სახელწოდება და მისამართი (ფიზიკური პირის შემთხვევაში – სახელი და გვარი). საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან საქონლის გატანისას გრაფაში აღინიშნება საქონლის გამგზავნის რეკვიზიტები ამ მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად.
 5. გრაფა 3 „ფორმები” – პირველ განყოფილებაში აღინიშნება ფურცლის რიგითი ნომერი, მეორეში – განაცხადის ფურცლების საერთო რაოდენობა ძირითადი და დამატებითი ფურცლების ჩათვლით (მაგალითად, თუ გვაქვს ერთი განაცხადი ორი დამატებითი ფურცლით, მაშინ ძირითადი ფურცლის მე-3 გრაფის პირველ განყოფილებაში უნდა აღინიშნოს – 1, მეორე განყოფილებაში – 3, პირველ დამატებით ფურცელში – 2 და 3, მეორეში – 3 და 3). 
 6. გრაფა 5 „საქონლის რაოდენობა” – მიეთითება წარმოდგენილ განაცხადში გაცხადებული უკანასკნელი საქონლის რიგითი ნომერი.
 7. გრაფა 6 „ადგილების რაოდენობა” – აღინიშნება დეკლარირებული საქონლის (სასაქონლო პარტიის) ადგილების საერთო რაოდენობა, რაც მოცემულია სატრანსპორტო დოკუმენტებში. საქონლისათვის, რომელიც გადაიზიდება კონტეინერებით, ყუთებით, ქვეშით და ა.შ. მიეთითება რაოდენობა იმ უმცირესი შეფუთვისა, რომელიც მოცემულია სატრანსპორტო დოკუმენტებში, როგორც სატვირთო ადგილი.
 8. გრაფა 7 „საცნობარო ნომერი” – აღინიშნება განაცხადის შემვსების მიერ განაცხადისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი. 
 9. გრაფა 8 “იმპორტიორი” – აღინიშნება საქონლის მიმღების შესახებ შემდეგი ინფორმაცია:
 ა) როცა განსაზღვრულია საქონლის მიმღები და თუ იგი წარმოადგენს:
 ა.ა) იურიდიულ პირს ან სხვა ორგანიზაციულ წარმონაქმნს, გრაფაში აღინიშნება მისი სრული სახელწოდება, მისამართი, ტელეფონის ან ფაქსის ნომერი, ხოლო გრაფის ზედა ნაწილში “ №” ნიშნის შემდეგ აღინიშნება საქონლის მიმღების საიდენტიფიკაციო ნომერი;
 ა.ბ) ფიზიკურ პირს, გრაფაში აღინიშნება მისი სახელი, გვარი, მისამართი, ხოლო გრაფის ზედა ნაწილში “ №” ნიშნის შემდეგ აღინიშნება პირადი ნომერი;
 ა.გ) არარეზიდენტ ფიზიკურ პირს, გრაფის ზედა ნაწილში “ №” ნიშნის შემდეგ აღინიშნება საქონლის მიმღები არარეზიდენტი ფიზიკური პირის ცხრანიშნა საიდენტიფიკაციო ნომერი; 
 ა.დ) არარეზიდენტ იურიდიულ პირს, გრაფის ზედა ნაწილში “ №” ნიშნის შემდეგ აღინიშნება “0”, ხოლო ქვედა ნაწილში მისი სრული სახელწოდება, მისამართი, ტელეფონის ან ფაქსის ნომერი;
 ბ) თუ არ არის განსაზღვრული საქონლის მიმღები, გრაფის ზედა ნაწილში , №” ნიშნის შემდეგ აღინიშნება “0”, ხოლო ქვედა ნაწილში “–”.
 10. გრაფა 9 „ფინანსურ დარეგულირებაზე პასუხისმგებელი პირი” – აღინიშნება დროებითი შენახვის ადგილის მფლობელის შემდეგი რეკვიზიტები, თუ იგი:
 ა) იურიდიული პირი ან სხვა ორგანიზაციულ წარმონაქმნია, გრაფაში აღინიშნება მისი სრული სახელწოდება, მისამართი, ტელეფონის ან ფაქსის ნომერი, ხოლო გრაფის ზედა ნაწილში „ №” ნიშნის შემდეგ აღინიშნება საქონლის მიმღების საიდენტიფიკაციო ნომერი; 
 ბ) ფიზიკური პირია, გრაფაში აღინიშნება მისი სახელი, გვარი, მისამართი, ხოლო გრაფის ზედა ნაწილში „ №” ნიშნის შემდეგ – პირადი ნომერი.
 11. გრაფა 11 „მოვაჭრე ქვეყანა” – აღინიშნება “0”.
 12. გრაფა 14 „დეკლარანტი/წარმომადგენელი” – აღინიშნება სისტემაში დაშვებული პირის (დეკლარანტი, ან საწყობის მფლობელი, ან წარმომადგენელი) სრული სახელწოდება და მისამართი. გრაფის ზედა ნაწილში „ №” ნიშნის შემდეგ აღინიშნება საიდენტიფიკაციო ნომერი (კოდი). იმ შემთხვევაში, თუ განაცხადი ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ, მიეთითება “000000000”. 
 13. გრაფა 15 “გამომგზავნი ქვეყანა” – აღინიშნება საქართველოში საქონლის გამომგზავნი ქვეყნის მოკლე დასახელება კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. გამომგზავნი ქვეყანა განისაზღვრება სატრანსპორტო დოკუმენტებში მოყვანილი ცნობების საფუძველზე, რომელთა თანახმად ხორციელდებოდა საქონლის საერთაშორისო გადაზიდვა.
 14. გრაფა 15ა „გამომგზავნი ქვეყნის კოდი” – აღინიშნება საქართველოში საქონლის გამომგზავნი ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. 
 15. გრაფა 16 “წარმოშობის ქვეყანა” – ჩაიწერება საქონლის წარმოშობის ქვეყნის მოკლე დასახელება კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. თუ შეუძლებელია საქონლის წარმოშობის ქვეყნის დადგენა, გრაფაში ჩაიწერება – „უცნობია”.
 16. გრაფა 17 „დანიშნულების ქვეყანა” – ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა განაცხადში ასახულ, საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან გასატან საქონელზე უკვე განსაზღვრულია სასაქონლო ოპერაცია და მიეთითება დანიშნულების ქვეყნის მოკლე დასახელება კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.
17. გრაფა 17ა „დანიშნულების ქვეყნის კოდი” – აღინიშნება მე-17 გრაფაში მითითებული დანიშნულების ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.
18. გრაფა 18 “სატრანსპორტო საშუალება დანიშნულების ადგილზე” – მარცხენა განყოფილებაში აღინიშნება იმ სატრანსპორტო საშუალებათა რაოდენობა და მონაცემები, რომლითაც ხდება საქონლის მიწოდება გაფორმების ორგანომდე (საზღვაო სატრანსპორტო საშუალების დასახელება, საჰაერო ხომალდის რეისის და ბორტის ნომრები, სარკინიგზო ვაგონის ნომერი, ავტოტრანსპორტის სარეგისტრაციო ნომერი და სხვა მსგავსი მონაცემები). გრაფის მარჯვენა განყოფილებაში უნდა ჩაიწეროს სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი ქვეყნის კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. გრაფის სრულყოფილად შევსების შეუძლებლობის შემთხვევაში, კეთდება მითითება – “იხ. უკანა გვერდზე”. განაცხადის ორივე ეგზემპლარის უკანა მხარეს აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალებათა ნომრები.
19. გრაფა 19 „კტ” – გრაფაში აღინიშნება: 
ა) თუ საქონელი იგზავნება კონტეინერით – 1, ხოლო კონტეინერის ნომრები მიეთითება განაცხადის 31-ე გრაფაში; 
ბ) თუ საქონელი არ იგზავნება კონტეინერით – 0.
20. გრაფა 20 “მიწოდების პირობები” – გრაფის პირველ და მეორე განყოფილებაში აღინიშნება “0”.
21. გრაფა 21 “სატრანსპორტო საშუალება საზღვარზე” – მარცხენა განყოფილებაში აღინიშნება იმ სატრანსპორტო საშუალებათა რაოდენობა და მონაცემები, რომლითაც საქონელი მიწოდებულ იქნა საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრამდე (საზღვაო სატრანსპორტო საშუალების დასახელება, საჰაერო ხომალდის რეისისა და ბორტის ნომრები, რკინიგზის ვაგონის ნომერი, ავტოსატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო ნომერი და სხვა ამგვარი მონაცემები). გრაფის სრულყოფილად შევსების შეუძლებლობის შემთხვევაში, კეთდება მითითება – “იხ. უკანა გვერდზე”. განაცხადის ორივე ეგზემპლარის უკანა მხარეს აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალებათა ნომრები. გრაფის მარჯვენა განყოფილებაში მიეთითება სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი ქვეყნის კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.
 22. გრაფა 22 „ვალუტა და საქონლის საერთო ფაქტურული ღირებულება” – მარცხენა განყოფილებაში აღინიშნება – “000”, ხოლო მარჯვენა განყოფილებაში მიეთითება მე-5 გრაფაში მითითებული რიცხვი.
 23. გრაფა 23 “ვალუტის კურსი” – აღინიშნება “1”.
 24. გრაფა 24 “გარიგების სახე” – აღინიშნება “0”.
 25. გრაფა 25 „ტსს კოდი” – ჩაიწერება 21-ე გრაფაში მითითებული სატრანსპორტო საშუალების კოდი კლასიფიკატორის მე-9 ნაწილის შესაბამისად. 
 26. გრაფა 26 “სატრანსპორტო საშუალება ქვეყანაში” – აღინიშნება მე-18 გრაფაში მითითებული სატრანსპორტო საშუალების კოდი კლასიფიკატორის მე-9 ნაწილის შესაბამისად.
 27. გრაფა 28 “ფინანსური და საბანკო მონაცემები” – აღინიშნება “0”.
 28. გრაფა 29 “პორტალი” – აღინიშნება პორტალის კოდი და დასახელება, საიდანაც შემოვიდა საქონელი საქართველოში, კლასიფიკატორის მე-2 ნაწილის მიხედვით.
 29. გრაფა 30 “საქონლის ადგილმდებარეობა” – იმ შემთხვევაში, როდესაც დროებით დასაწყობება ხორციელდება საწყობში (ღია ან დახურული) ან საქონლის დროებითი შენახვის სხვა ადგილებში, გრაფაში აღინიშნება 3-ნიშნა ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-12 ნაწილის შესაბამისად.
 30. გრაფა 31 “საქონლის აღწერა და რაოდენობა” – აღინიშნება დროებით დასაწყობებული საქონლის დასახელება, მონაცემები შეფუთვასა და მარკირებაზე, სატვირთო ადგილების რაოდენობაზე, აგრეთვე ერთ სატვირთო ადგილში საქონელთა რაოდენობის, შეფუთვის, მარკირების შესახებ მონაცემები. კონტეინერებით გადაზიდულ საქონელზე მიეთითება კონტეინერების რაოდენობა და წილადის ხაზის შემდეგ – მათი ნომრები. თუ საქონელს არ უკავია მთელი კონტეინერი, მისი ნომრის შემდეგ ჩაიწერება – “ნაწილი”, მარკირებულ აქციზურ საქონელზე აღინიშნება აქციზური მარკების სერია და რაოდენობა; იმ შემთხვევაში, როცა გამიზნულია საქონლის დათვალიერება, სინჯის ან/და ნიმუშის აღება და გამოკვლევა (ექსპერტიზა) – მიეთითება “საქონლის დათვალიერება” ან/და “სინჯის-ნიმუშის აღება”. იმ შემთხვევაში, როცა საქონლის თანხმლებ დოკუმენტებში არ არის მითითებული საქონლის თაობაზე ზემოაღნიშნული მონაცემები (დასახელება, შეფუთვა, მარკირება და სხვ.), გრაფაში სატვირთო ადგილის რაოდენობად მიეთითება – “1”, შეფუთვის სახეობის არჩევისას აღინიშნება “17”, ხოლო ქვედა განყოფილებაში მიეთითება: “უცნობია” და “ექვემდებარება დათვალიერებას”. 
 31. გრაფა 32 “საქ. №” – მიეთითება 31-ე გრაფაში დეკლარირებული საქონლის რიგითი ნომერი. მაგალითად: თუ დეკლარირდება რამდენიმე დასახელების საქონელი, მაშინ განაცხადის ძირითად ფურცელში ჩაიწერება – 1, პირველ დამატებით ფურცელზე – 2, 3, 4; მეორე დამატებით ფურცელზე – 5, 6, 7 და ა.შ. ერთი დასახელების საქონლის დეკლარირებისას გრაფაში იწერება – 1. 
 32. გრაფა 33 “საქონლის კოდი” – აღინიშნება “77000000001”, ხოლო საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე შემოტანილი და სპეციალური ანგარიშ-ფაქტურით გადაადგილებული ნავთობპროდუქტების, ან აქციზური საქონლის დეკლარირებისას – საქონლის თერთმეტნიშნა კოდი სეს ესნ-ის მიხედვით. თერთმეტნიშნა კოდის მითითითებისას ივსება 41-ე გრაფა „დამატებითი ზომის ერთეული”, რომელშიც აღინიშნება საქონლის რაოდენობა იმ განზომილებაში, რომელიც სეს ესნ-ში შეესაბამება საქონლის თერთმეტნიშნა კოდს. 
 33. გრაფა 34 „წარმოშობის ქვეყნის კოდი” – ჩაიწერება “0”.
 34. გრაფა 35 „ბრუტო (კგ)” – მთელი რიცხვის სახით აღინიშნება 31-ე გრაფაში აღწერილი საქონლის ბრუტო წონა კილოგრამებში. 
 35. გრაფა 37 “სასაქონლო ოპერაცია” – პირველ განყოფილებაში აღინიშნება „7900”, ხოლო მეორეში – “000”. 
 36. გრაფა 38 „ნეტო (კგ)” – მთელი რიცხვის სახით ჩაიწერება 31-ე გრაფაში აღწერილი საქონლის ნეტო წონა კილოგრამებში. იმ შემთხვევაში, თუ საქონლის წონა 1კგ-ზე ნაკლებია (მაგ. ძვირფასი ლითონები), 38-ე გრაფაში ჩაიწერება 1, ხოლო საქონლის ზუსტი წონა გრამებში აღინიშნება 31-ე გრაფაში.
 37. გრაფა 40 „წინმსწრები დოკუმენტი” – გრაფაში აღინიშნება წინმსწრები განაცხადის, მოწმობის ან დეკლარაციის ნომერი და გაფორმების წელი. 
 38. გრაფა 42 “საქ. ღირებულება” – გრაფაში აღინიშნება “1”.
 39. გრაფა 43 “ს.ღ.მ.” – აღინიშნება “1”.
 40. გრაფა 44 „დამატებითი ინფორმაცია” – გრაფაში აღინიშნება განაცხადთან ერთად წარდგენილი ნებართვის ნომერი (ასეთის არსებობის აუცილებლობის შემთხვევაში) და დოკუმენტაციის ნომრები კლასიფიკატორის მე-10 ნაწილის შესაბამისად.
 41. გრაფა 45 „კორექტირება” – აღინიშნება “1”.
 42. გრაფა 46 „სატარიფო ღირებულება” – აღინიშნება “1”.
 43. გრაფა 49 „საწყობის დასახელება” – პირველ ნაწილში აღინიშნება საწყობის (დროებით შენახვის ადგილის) საიდენტიფიკაციო კოდი, გრაფის მეორე ნაწილში მიეთითება საქონლის შენახვის ვადა დღეებში.
 44. გრაფა 50 „პრინციპალი” – მე-9 გრაფაში აღნიშნული პირი (ან მისი წარმომადგენელი) ხელმოწერით და ბეჭდის დასმით (არსებობის შემთხვევაში) ადასტურებს განაცხადში ასახული ტექსტობრივი და ციფრული ინფორმაციის სისწორეს.
 45. გრაფა 54 „ადგილი და თარიღი” – გრაფაში მიეთითება განაცხადის შევსების ადგილი და თარიღი. 54-ე გრაფაში, მე-14 გრაფაში აღნიშნული პირი ხელისმოწერით და ბეჭდის დასმით (არსებობის შემთხვევაში) ადასტურებს განაცხადში ასახული ტექსტობრივი და ციფრული ინფორმაციის სისწორეს.
 46. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი ავსებს შემდეგ გრაფებს: A, B, C.
 ა) გრაფა “A” – გრაფაში აღინიშნება რეგისტრაციის ნომერი და რეგისტრაციის თარიღი (იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც საქონლის საერთაშორისო მიმოსვლისათვის გახსნილი ნავსადგურის ტერიტორიაზე სარკინიგზო ტრანსპორტით შეტანისას, განაცხადის რეგისტრაცია ნომრისა და თარიღის მინიჭებით უკვე განხორციელებულია დეკლარანტის/ნავსადგურის მფლობელის მიერ). ნომერი მოწმდება საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი მოხელის პირადნომრიანი ბეჭდით;
 ბ) გრაფა “B” – გრაფაში აღინიშნება შეფასების ნომერი და მისი მინიჭების თარიღი;
 გ) გრაფა “C” “გაფორმების ორგანო” – გრაფაში უნდა დაისვას საგადასახადო ორგანოს დამღა – „აყვანილია კონტროლზე” ან „მოხსნილია კონტროლიდან”. დამღაში მითითებულ ადგილზე პასუხისმგებელი თანამშრომელი აწერს ხელს, მიუთითებს თარიღს და ამოწმებს პირადნომრიანი ბეჭდით. 
თავი III
საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა
მუხლი 14. იმპორტირებული საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის ზოგადი დებულებები
1. სავაჭრო პოლიტიკის ღონისძიებების გამოყენების მიზნებისათვის საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა ნიშნავს საქონლის დეკლარირების დღისათვის მის შეფასებას.
2. საქონლის სატარიფო ღირებულებას განსაზღვრავს დეკლარანტი. შემოსავლების სამსახური აკონტროლებს საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის სისწორეს და იმ შემთხვევაში, თუ არ ეთანხმება დეკლარირებულ სატარიფო ღირებულებას, მას თვითონ განსაზღვრავს.
3. ამ მუხლის მიზნებისათვის პირები ურთიერთდამოკიდებულად ჩაითვლებიან, თუ:
ა) ისინი არიან ერთმანეთის საწარმოების/კომპანიების ხელმძღვანელი პირები ან დირექტორები;
ბ) ისინი არიან საქმიანობაში კანონიერად აღიარებული პარტნიორები;
გ) ისინი არიან დამსაქმებელი და დასაქმებული;
დ) არსებობს მესამე პირი, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად ფლობს ან აკონტროლებს ორივე პირს ან აქვს ორივე პირის ხმის უფლების მქონე აქციების 5 ან მეტი პროცენტი; 
ე) ერთ-ერთი მათგანი პირდაპირ ან ირიბად აკონტროლებს მეორეს; 
ვ) ორივე პირს პირდაპირ ან ირიბად აკონტროლებს მესამე პირი; 
ზ) ისინი ერთად, პირდაპირ ან ირიბად აკონტროლებენ მესამე პირს; 
თ) ისინი არიან ერთი ოჯახის წევრები.
4. იმპორტისას დეკლარირებული საქონლის სატარიფო ღირებულება განისაზღვრება შემდეგი მეთოდებით: 
ა) გარიგების ფასის მიხედვით (პირველი მეთოდი);
ბ) იდენტური საქონლის გარიგების ფასის მიხედვით (მეორე მეთოდი);
გ) მსგავსი საქონლის გარიგების ფასის მიხედვით (მესამე მეთოდი);
დ) საქონლის ერთეულის ფასის მიხედვით (მეოთხე მეთოდი);
ე) შედგენილი ღირებულების მიხედვით (მეხუთე მეთოდი);
ვ) სარეზერვო მეთოდით (მეექვსე მეთოდი).
5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტში აღნიშნული ყოველი მომდევნო მეთოდი გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ დასაბუთებულად ვერ ხერხდება წინა მეთოდის გამოყენება. დეკლარანტს უფლება აქვს, შეცვალოს ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებში აღნიშნული საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის მეთოდების გამოყენების რიგითობა. სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის უპირველეს საფუძველს წარმოადგენს “გარიგების ფასის” მეთოდი, როგორც ეს განსაზღვრულია ამ ინსტრუქციის მე-15 მუხლით. მე-15 მუხლი განიხილება ამ ინსტრუქციის 21-ე მუხლთან ერთობლიობაში, რომელიც ითვალისწინებს ფაქტობრივად გადახდილი ან გადასახდელი ფასის კორექტირებას იმ შემთხვევებში, როდესაც მყიდველს ეკისრება გარკვეული ელემენტის გადახდა, რომელიც საგადასახადო მიზნებისათვის შეადგენს ღირებულების ნაწილს, მაგრამ არ არის შეტანილი იმპორტირებული საქონლისათვის ფაქტობრივად გადახდილ ან გადასახდელ ფასში.
6. საქონლის სატარიფო ღირებულებას განსაზღვრავს დეკლარანტი ამ წესების შესაბამისად და შეაქვს იგი სასაქონლო დეკლარაციაში, ხოლო დეკლარანტის მიერ განსაზღვრული სატარიფო ღირებულების სისწორეს აკონტროლებს საგადასახადო ორგანო, წარდგენილი სასაქონლო დეკლარაციის შემოწმებისას.
7. როდესაც ამ ინსტრუქციის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის მიზნებისთვის ფაქტობრივად გადახდილი ან გადასახდელი ფასი მოიცავს თანხას, რომელიც წარმოადგენს საქონლის წარმოშობის ან ექსპორტის ქვეყანაში გადახდილ შიდა გადასახადს, აღნიშნული თანხა არ უნდა შევიდეს სატარიფო ღირებულებაში, თუ საგადასახადო ორგანოს წარედგინება დამაჯერებელი მტკიცებულებები, რომ აღნიშნული თანხა უკან დაუბრუნდა ან დაუბრუნდება მყიდველს/გამყიდველს.
8. ამ ინსტრუქციის მე-15 მუხლის მიზნებისათვის, ის ფაქტი, რომ საქონელი წარმოადგენს გაყიდვის საგანს და დეკლარირებულია იმპორტის მიზნით, ჩაითვლება საკმარისად, რათა ეს საქონელი ჩაითვალოს საქართველოში საექსპორტოდ გაყიდულად. 
9. თუ საქონელი საქართველოში ექსპორტირების მიზნით გაყიდვის შემდეგ, მის იმპორტის სასაქონლო ოპერაციის ქვეშ მოქცევამდე, გამოიყენებოდა ნებისმიერ მესამე ქვეყანაში, ეს შეიძლება გახდეს გარიგების ფასის (პირველი მეთოდი) მეთოდის გამოყენებაზე უარის თქმის საფუძველი.
10. ამ ინსტრუქციის მე-15 მუხლის შესაბამისად საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის მიზნებისათვის: 
ა) თუ სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის მომენტისათვის ფასი ფაქტობრივად არ არის გადახდილი (ან სრულად არ არის გადახდილი), სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის საფუძვლად გამოიყენება საბოლოო გადასახდელი ფასი;
ბ) თუ სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის მომენტისათვის გადახდილი ან გადასახდელი ფასი არ არის საბოლოო გადასახდელი ფასი და საბოლოო გადასახდელი ფასი უფრო მაღალია, სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის საფუძვლად გამოიყენება საბოლოო გადასახდელი ფასი; 
გ) თუ სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის მომენტისათვის გადახდილი ან გადასახდელი ფასი არ არის საბოლოო გადასახდელი (ფაქტობრივად გადახდილი) ფასი და საბოლოო გადასახდელი ფასი უფრო დაბალია ვიდრე გადახდილი, მაშინ დეკლარანტის მოთხოვნის შემთხვევაში სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის საფუძვლად გამოიყენება საბოლოო გადასახდელი ფასი, თუ ის წარმოადგენს თავდაპირველი კონტრაქტით განსაზღვრულ ვალდებულებას.
11. ფაქტობრივად გადახდილი ან გადასახდელი ფასი – ეს არის მთლიანი თანხა, რომელიც გადაუხადა ან უნდა გადაუხადოს მყიდველმა გამყიდველს ან გადაიხადოს გამყიდველის სასარგებლოდ; იგი მოიცავს ყველა გადახდას, როგორც პირდაპირს ასევე ირიბს, რომელიც წარმოადგენს საქონლის გაყიდვის პირობას, გადახდილს მყიდველის მიერ გამყიდველისთვის ან გამყიდველის მოთხოვნით მესამე პირისთვის. შესაძლებელია გადახდა ხდებოდეს აკრედიტივით ან თავისუფლად ბრუნვადი ფასიანი ქაღალდებით, პირდაპირ ან ირიბად.
მუხლი 15. გარიგების ფასის მეთოდი
1. იმპორტირებული საქონლის სატარიფო ღირებულება არის გარიგების ფასი ანუ საქართველოში საექსპორტოდ გაყიდულ საქონელში ფაქტობრივად გადახდილი ან გადასახდელი ფასი ამ ინსტრუქციის 21-ე მუხლის მოთხოვნების გათვალისწინებით, თუ:
ა) არ არსებობს რაიმე შეზღუდვა, რომელიც დაკავშირებულია მყიდველის მიერ საქონლის განკარგვასთან ან გამოყენებასთან, გარდა იმ შეზღუდვებისა, რომლებიც:
ა.ა) დადგენილია ან მოითხოვება ექსპორტიორი ქვეყნის კანონმდებლობით; 
ა.ბ) ადგენს იმ გეოგრაფიული რაიონების ჩამონათვალს, სადაც დაშვებულია საქონლის ხელახალი გაყიდვა; 
ა.გ) გავლენას არ ახდენს საქონლის ღირებულებაზე; 
ბ) საქონლის გაყიდვა ან ფასი არ არის დაკავშირებული რაიმე პირობასთან ან გარემოებასთან, რომელთა შეფასება (ღირებულების დადგენა) შეუძლებელია საქონლის ღირებულებასთან მიმართებაში. იმ შემთხვევაში თუ ასეთი პირობის ან გარემოების ღირებულების განსაზღვრა შესაძლებელია, ეს ღირებულება ჩაითვლება მყიდველის მიერ განხორციელებულ ირიბ გადახდად და შესაბამისად განიხილება, როგორც ფაქტობრივად გადახდილი ან გადასახდელი ფასის ნაწილი; 
გ) მყიდველის მიერ საქონლის შემდგომი გაყიდვის, განკარგვის ან გამოყენების შედეგად მიღებული შემოსავლის არც ერთი ნაწილი არც პირდაპირ და არც ირიბად არ გადაეცემა გამყიდველს, გარდა იმ შემთხვევებისა როცა შესაძლებელია სათანადო შესწორების შეტანა ამ ინსტრუქციის 21-ე მუხლის დებულებების მიხედვით;
დ) ფაქტობრივად გადახდილი ან გადასახდელი ფასი გამოიანგარიშება დასაბუთებულ, ობიექტურ მონაცემთა საფუძველზე;
ე) მყიდველი და გამყიდველი არ არიან ურთიერთდამოკიდებული პირები. იმ შემთხვევაში თუ მყიდველი და გამყიდველი არიან ურთიერთდამოკიდებული პირები, გარიგების ფასის მიღების შესაძლებლობა დგინდება ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების მიხედვით. 
2. თუ მყიდველი და გამყიდველი ურთიერთდამოკიდებული პირები არიან, მხოლოდ ის ფაქტი, რომ მყიდველი და გამყიდველი ურთიერთდამოკიდებული არიან, ამ ინსტრუქციის მე-14 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, არ წარმოადგენს გარიგების ფასის მიუღებლობის საკმარის საფუძველს. ასეთ შემთხვევაში მოწმდება გაყიდვის ყველა გარემოება და გარიგების ფასი მიღებულ იქნება იმ პირობით, რომ ამ ურთიერთდამოკიდებულებას გავლენა არ მოუხდენია ფასზე და საქონლის გარიგების ფასი ჩაითვლება საქონლის სატარიფო ღირებულებად. თუ დეკლარანტის მიერ წარმოდგენილი ან რაიმე სხვა სახით მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე საგადასახადო ორგანოს წარმოეშვა საფუძვლიანი ეჭვი, რომ გამყიდველისა და მყიდველის ურთიერთდამოკიდებულებამ გავლენა მოახდინა საქონლის გარიგების ფასზე, საგადასახადო ორგანო დეკლარანტს აცნობებს თავის დასაბუთებულ მოსაზრებებს, დეკლარანტის მოთხოვნის შემთხვევაში ეს მოსაზრებები მას წერილობით მიეწოდება, რაზედაც დეკლარანტს უფლება აქვს წარადგინოს შესაბამისი ახსნა-განმარტება. 
3. თუ მყიდველი და გამყიდველი ურთიერთდამოკიდებული პირები არიან, საქონლის გარიგების ფასი მიიღება საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის საფუძვლად, თუ დეკლარანტი წარმოადგენს მტკიცებულებებს, რომ აღნიშნული ღირებულება მაქსიმალურად მიახლოებულია დროის იმავე მონაკვეთში განსაზღვრული შემდეგი ღირებულებებიდან ერთ-ერთთან:
ა) იმპორტირებული იდენტური ან მსგავსი საქონლის გარიგების ფასთან, რომელიც გამყიდველმა მიყიდა ურთიერთდამოუკიდებელ პირს (მყიდველს);
ბ) ამ ინსტრუქციის მე-18 მუხლის შესაბამისად განსაზღვრულ იდენტური ან მსგავსი საქონლის სატარიფო ღირებულებასთან;
გ) ამ ინსტრუქციის მე-19 მუხლის შესაბამისად განსაზღვრულ იდენტური ან მსგავსი საქონლის სატარიფო ღირებულებასთან.
4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული ღირებულება გამოიყენება მხოლოდ დეკლარანტის სურვილით და მხოლოდ შედარებისათვის. ამასთანავე, გათვალისწინებული უნდა იქნეს განსხვავებები კომერციულ დონეებს შორის, რაოდენობრივ დონეებს შორის, 21-ე მუხლში ჩამოთვლილ ელემენტებს და გამყიდველის მიერ საქონლის ისეთი გაყიდვის შედეგად გაწეულ ხარჯებში, რომლის დროსაც გამყიდველი და მყიდველი არ არიან ურთიერთდამოკიდებული.
მუხლი 16. იდენტური საქონლის გარიგების ფასის მეთოდი 
1. თუ შეუძლებელია იმპორტირებული საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა ამ ინსტრუქციის მე-15 მუხლის დებულებების მიხედვით, სატარიფო ღირებულებად ჩაითვლება იმ იდენტური საქონლის გარიგების ღირებულება, რომელიც გაყიდულ იქნა საქართველოში ექსპორტირების მიზნით და ექსპორტირებული იყო იმავე ან თითქმის იმავე დროს, როდესაც განხორციელდა შესაფასებელი საქონლის ექსპორტი.
2. სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის მიზნებისათვის იდენტური საქონელი არის საქონელი, რომელიც შესაფასებელ საქონელთან შედარებით ყოველმხრივ, ფიზიკური მახასიათებლების, ხარისხისა და რეპუტაციის ჩათვლით, ერთნაირია, აგრეთვე აქვს ერთი და იმავე წარმოშობის ქვეყანა. უმნიშვნელო გარეგნული განსხვავებები არ უნდა უშლიდეს ხელს საქონლის იდენტურად მიჩნევას, თუ სხვა მაჩვენებლებით იგი შეესაბამება მოცემულ განსაზღვრებას. 
3. „იდენტურ საქონლად“ არ ჩაითვლება ისეთი საქონელი, რომლის ღირებულებაში არ იყო ჩართული ინჟინერია, დამუშავება, მხატვრული დიზაინი, ნახაზები და ესკიზები, რადგან ისინი დამზადებულია საქართველოში. 
4. ამ მუხლის გამოყენებისას, სხვა პირის მიერ წარმოებული საქონლის გარიგების ფასი მხედველობაში მიიღება მხოლოდ მაშინ, როდესაც არ მოიპოვება მონაცემები იგივე მწარმოებლის მიერ წარმოებულ იდენტური საქონლის გარიგების ფასზე.
5. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის საფუძველია:
ა) საგადასახადო ორგანოს მიერ რეგისტრირებული იდენტური საქონლის გარიგების ფასი, რომელიც საქართველოში საექსპორტოდ გაყიდულია იმავე კომერციულ და რაოდენობრივ დონეებზე, როგორებზედაც იმპორტირებული საქონელი (იგულისხმება საქონლის პარტიის მოცულობა და ფასი); 
ბ) ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული პირობის არ არსებობისას – საგადასახადო ორგანოს მიერ რეგისტრირებული იდენტური საქონლის გარიგების ფასი, რომელიც გაიყიდა სხვა კომერციულ დონეზე ან/და სხვა რაოდენობით და აღნიშნული ღირებულება კორექტირებულია კომერციული დონით ან/და რაოდენობით გაპირობებულ სხვაობათა გათვალისწინებით. ასეთი კორექტირება შეიძლება გაკეთდეს წარმოდგენილ მტკიცებულებათა საფუძველზე, რომლებიც ნათლად წარმოსახავს კორექტირების მიზანშეწონილობას და სიზუსტეს, მიუხედავად იმისა, ზრდის თუ ამცირებს კორექტირება საქონლის ღირებულებას. 
6. საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრისას ამ ინსტრუქციის 21-ე მუხლის მე-6 პუნქტში მითითებული ხარჯების იმ განსხვავების გასათვალისწინებლად, რომელიც გამოწვეულია იმპორტირებული საქონლისა და მისი იდენტური საქონლის გადაზიდვის სატრანსპორტო საშუალებებსა და გადაზიდვის მანძილს შორის განსხვავებით, დაშვებულია კორექტირება. 
7. ამ მუხლის მიზნებისათვის, იდენტური იმპორტირებული საქონლის გარიგების ფასი შეძლება იყოს მხოლოდ ამ ინსტრუქციის მე-15 მუხლის საფუძველზე მანამდე განსაზღვრული სატარიფო ღირებულება, რომელიც კორექტირებულია ამ მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტების შესაბამისად.
8. თუ გამოვლინდა იდენტური საქონლის ერთზე მეტი გარიგების ფასი, საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრისათვის, გამოყენებული უნდა იქნეს უმცირესი ღირებულება. 
9. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ექსპორტირებული იმავე ან თითქმის იმავე დროს” ნიშნავს, რომ განსხვავება იდენტური საქონლის ექსპორტის თარიღსა და შესაფასებელი საქონლის ექსპორტის თარიღს შორის არ აღემატება 30 კალენდარულ დღეს (30 დღით ადრე ექსპორტამდე ან ექსპორტიდან 30 დღის შემდეგ). 
10. იდენტური საქონლის გარიგების ფასის მეთოდით საქონლის სატარიფო ღირებულების დადგენისას, საგადასახადო ორგანოს მიერ გამოიყენება ამ მუხლის შესაბამისად განსახორციელებელი ქმედებების თანმიმდევრობის 
ალგორითმი:


მუხლი 17. მსგავსი საქონლის გარიგების ფასის მეთოდი 
1. თუ შეუძლებელია იმპორტირებული საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა ამ ინსტრუქციის მე-15 და მე-16 მუხლების დებულებების მიხედვით, სატარიფო ღირებულებად ჩაითვლება იმ მსგავსი საქონლის გარიგების ღირებულება, რომელიც გაყიდულ იქნა საქართველოში ექსპორტირების მიზნით და ექსპორტირებული იყო იმავე ან თითქმის იმავე დროს, როდესაც განხორციელდა შესაფასებელი საქონლის ექსპორტი. 
2. სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის მიზნებისათვის მსგავსი საქონელი არის საქონელი, რომელიც არ არის ზუსტად შესაფასებელი საქონელი და აქვს ერთი და იგივე წარმოშობის ქვეყანა, მსგავსი ფიზიკური მახასიათებლები და შემადგენელი მასალები, რომელთა საფუძველზედაც ამ საქონელს შეუძლია შეასრულოს იგივე ფუნქციები და იყოს კომერციული თვალსაზრისით ჩანაცვლებადი.
3. „მსგავს საქონლად“ არ ჩაითვლება ისეთი საქონელი, რომლის ინჟინერია, დამუშავება, მხატვრული დიზაინი, ნახაზები და ესკიზები დამზადებულია საქართველოში. 
4. ამ მუხლის გამოყენებისას, სხვა პირის მიერ წარმოებული საქონლის გარიგების ფასი მხედველობაში მიიღება მხოლოდ მაშინ, როდესაც არ მოიპოვება მონაცემები იგივე მწარმოებლის მიერ წარმოებული მსგავსი საქონლის გარიგების ფასზე.
5. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის საფუძველია:
ა) საგადასახადო ორგანოს მიერ რეგისტრირებული მსგავსი საქონლის გარიგების ფასი, რომელიც საქართველოში გაყიდულია იმავე კომერციულ და რაოდენობრივ დონეებზე, როგორებზედაც იმპორტირებული საქონელი (იგულისხმება საქონლის პარტიის მოცულობა და ფასი); 
ბ) ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული პირობის არარსებობისას – საგადასახადო ორგანოს მიერ რეგისტრირებული მსგავსი საქონლის გარიგების ფასი, რომელიც გაიყიდა სხვა კომერციულ დონეზე ან/და სხვა რაოდენობით და აღნიშნული ღირებულება კორექტირებულია კომერციული დონით ან/და რაოდენობით გაპირობებულ სხვაობათა გათვალისწინებით. ასეთი კორექტირება შეიძლება გაკეთდეს წარმოდგენილ მტკიცებულებათა საფუძველზე, რომლებიც ნათლად წარმოსახავს კორექტირების მიზანშეწონილობას და სიზუსტეს, მიუხედავად იმისა, კორექტირება ზრდის თუ ამცირებს საქონლის ღირებულებას. 
6. საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრისას ამ ინსტრუქციის 21-ე მუხლის მე-6 პუნქტში მითითებული ხარჯების იმ განსხვავების გასათვალისწინებლად, რომელიც გამოწვეულია იმპორტირებული საქონლისა და მისი მსგავსი საქონლის გადაზიდვის სატრანსპორტო საშუალებებსა და გადაზიდვის მანძილს შორის განსხვავებით, დაშვებულია კორექტირება.
7. ამ მუხლის მიზნებისათვის, მსგავსი იმპორტირებული საქონლის გარიგების ფასი შეძლება იყოს მხოლოდ ამ ინსტრუქციის მე-15 მუხლის საფუძველზე მანამდე განსაზღვრული სატარიფო ღირებულება, რომელიც კორექტირებულია ამ მუხლის მე-6 და მე-7 პუნქტების შესაბამისად.
8. თუ გამოვლინდა მსგავსი საქონლის ერთზე მეტი გარიგების ფასი, საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრისათვის, კორექტირების საფუძვლად, გამოყენებული უნდა იქნეს უმცირესი ღირებულება. 
9. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ექსპორტირებული იმავე ან თითქმის იმავე დროს” ნიშნავს, რომ განსხვავება მსგავსი საქონლის ექსპორტის თარიღსა და შესაფასებელი საქონლის ექსპორტის თარიღს შორის არ აღემატება 30 კალენდარულ დღეს (30 დღით ადრე ექსპორტამდე ან ექსპორტიდან 30 დღის შემდეგ). 
10. მსგავსი საქონლის გარიგების ფასის მეთოდით საქონლის სატარიფო ღირებულების დადგენისას, საგადასახადო ორგანოს მიერ გამოიყენება ამ მუხლის შესაბამისად განსახორციელებელი ქმედებების თანმიმდევრობის ალგორითმი:


მუხლი 18. საქონლის ერთეულის ფასის მეთოდი 
1. ამ მუხლის მიზნებისათვის: 
ა) “იმპორტირებული საქონელი” არის შესაფასებელი საქონელი, რომლის სატარიფო ღირებულების დადგენა ხდება ამ მუხლის შესაბამისად;
ბ) “იდენტური საქონელი” არის საქონელი, რომელიც აკმაყოფილებს ამ ინსტრუქციის მე-16 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტის მოთხოვნებს;
 გ) “მსგავსი საქონელი” არის საქონელი, რომელიც აკმაყოფილებს ამ ინსტრუქციის მე-17 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტის მოთხოვნებს;
 დ) “იმავე კლასის ან ტიპის საქონელი” არის საქონელი, რომელიც ძირითადი ფიზიკური მახასიათებლებით ერთგვაროვანია იმპორტირებულ საქონელთან მიმართებით. იგი მაქსიმალურად მიახლოებული უნდა იყოს იმპორტირებული საქონლის მახასიათებლებთან და მიეკუთვნებოდეს იმპორტირებული საქონლის სახეობის ვიწრო ჯგუფს, რიგსა და ნომენკლატურას. ამასთანავე, იმავე კლასის ან ტიპის საქონლად შეიძლება ჩაითვალოს საქონელი, რომლის შემოტანა ხორციელდება როგორც იმპორტირებული საქონლის ქვეყნიდან, ისე სხვა ქვეყნებიდან.
 2. თუ იმპორტირებული, იდენტური ან მსგავსი საქონელი საქართველოში იყიდება იმავე სასაქონლო სახით (უცვლელ მდგომარეობაში), რა სახითაც იგი შემოტანილ იქნა საქართველოში, იმპორტირებული საქონლის სატარიფო ღირებულება განისაზღვრება საქონლის ერთეულის იმ ფასის მიხედვით, რა ფასადაც იმპორტირებული, იდენტური ან მსგავსი საქონელი იმპორტირებული საქონლის შემოტანის იმავე ან თითქმის იმავე დროს უდიდესი საერთო ოდენობით მიეყიდა არაურთიერთდაკავშირებულ პირებს იმპორტის შემდეგ პირველივე კომერციულ დონეზე განხორციელებული გაყიდვისას, შემდეგი გამოქვითვების პირობით:
 ა) საკომისიოები, რომლებიც ჩვეულებრივ გადაიხდევინება ან წინასწარ შეთანხმდება გადასახდელად, ან ფასნამატები, რომლებიც ჩვეულებრივ ხორციელდება მოგების მიღებისა და იმ ხარჯების დაფარვის მიზნით, რომლებიც დაკავშირებულია საქართველოში იმავე კლასის ან ტიპის საქონლის გაყიდვასთან;
 ბ) საქართველოში გაწეული ჩვეულებრივი სატრანსპორტო და სადაზღვევო ხარჯები და მათთან დაკავშირებული ხარჯები;
 გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახდელები და სხვა გადასახადები, რომლებიც დაკავშირებულია საქონლის იმპორტთან ან გაყიდვასთან.
 3. იმ შემთხვევაში, თუ იმპორტირებული ან იდენტური ან მსგავსი საქონელი არ იყიდება იმპორტირებული საქონლის შემოტანის იმავე ან თითქმის იმავე დროს, იმპორტირებული საქონლის სატარიფო ღირებულება (ამ მუხლის მე-2 პუნქტის დებულებების გათვალისწინებით) განისაზღვრება საქონლის ერთეულის იმ ფასის მიხედვით, რა ფასადაც იმპორტირებული, იდენტური ან მსგავსი საქონელი იყიდება იმპორტირებული საქონლის შემოტანის შემდგომ უახლოეს პერიოდში, მაგრამ არა უგვიანეს 90 დღისა, იმავე სასაქონლო სახით (უცვლელ მდგომარეობაში), რა სახითაც იგი შემოტანილ იქნა საქართველოში.
4. თუ არც იმპორტირებული, არც იდენტური და არც მსგავსი საქონელი არ იყიდება საქართველოში იმავე სასაქონლო სახით (უცვლელ მდგომარეობაში), რა სახითაც იგი შემოტანილ იქნა, დეკლარანტის მოთხოვნით, იმპორტირებული საქონლის სატარიფო ღირებულება განისაზღვრება საქონლის ერთეულის იმ ფასის მიხედვით, რა ფასადაც იმპორტირებული საქონელი საქართველოში გადამუშავების შემდგომ უდიდესი ოდენობით მიეყიდა არაურთიერთდაკავშირებულ პირებს. ამასთანავე, იმპორტირებული საქონლის ფასს გამოაკლდება მისი გადამუშავების დროს შექმნილი დამატებული ღირებულება და განხორციელდება ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული გამოქვითვები. 
მუხლი 19. შედგენილი ღირებულების მეთოდი
1. საქონლის სატარიფო ღირებულებად ითვლება შედგენილი ღირებულება, რომელიც შედგება შემდეგი ელემენტებისაგან:
ა) საქონლის წარმოებისათვის გამოყენებული მასალების, დამზადებისა, თუ დამუშავების ღირებულება;
ბ) მოგებისა და საერთო ხარჯების რაოდენობა, რომელსაც ადგილი აქვს ექსპორტიორ ქვეყანაში მწარმოებლის მიერ იმავე კლასის ან ტიპის საქონლის საქართველოში საექსპორტოდ გაყიდვისას;
გ) ამ ინსტრუქციის 21-ე მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ხარჯები.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის “ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული გამოყენებული მასალების, დამზადების ან/და დამუშავების ღირებულება უნდა მოიცავდეს:
ა) ამ ინსტრუქციის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის “ბ“ და “გ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ ხარჯებს;
ბ) ნებისმიერი საქონლის ან მომსახურების პროპორციულად გადანაწილებულ ღირებულებას, რომელიც განსაზღვრულია ამ ინსტრუქციის 21-ე მუხლის მე-2 პუნქტში და რომელიც მყიდველმა პირდაპირ ან არაპირდაპირ მიაწოდა გამყიდველს იმპორტირებული საქონლის წარმოებასთან და საექსპორტო გაყიდვასთან დაკავშირებით. ამ ინსტრუქციის 21-ე მუხლის მე-2 პუნქტის “გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული საქართველოში წარმოებული ელემენტების ღირებულება, უნდა იქნას ჩართული სატარიფო ღირებულებაში მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ამ ელემენტების შესაბამისი ხარჯი მწარმოებლის მიერ არის გაწეული. ღირებულების გაანგარიშებისას ამ პუნქტში მითითებული ელემენტების ფასი ან ღირებულება ორჯერ არ უნდა იქნეს გათვალისწინებული.
3. როდესაც შედგენილი ღირებულების დასადგენად გამოყენებული იქნება სხვა ინფორმაცია, გარდა ინფორმაციისა, რომელიც მოწოდებულია მწარმოებლის მიერ ან მისი სახელით, საგადასახადო ორგანომ დეკლარანტის მოთხოვნის შემთხვევაში დეკლარანტს უნდა აცნობოს ამ ინფორმაციის წყაროს, გამოყენებული მონაცემების და ამ მონაცემებზე დაფუძნებული გამოთვლების შესახებ, ამ წესების 24-ე მუხლით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.
4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის “ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული „საერთო ხარჯები“ მოიცავს საექსპორტო საქონლის წარმოებისა და გაყიდვის პირდაპირ და ირიბ ხარჯებს, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული ამ მუხლის პირველი პუნქტის “ა“ ქვეპუნქტში.
მუხლი 20. სარეზერვო მეთოდი
1. თუ შეუძლებელია იმპორტირებული საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა ამ ინსტრუქციის მე-15 და მე-19 მუხლების დებულებების მიხედვით, სატარიფო ღირებულება განისაზღვრება მიზანშეწონილი საშუალებების გამოყენების გზით, რომლებიც შეესაბამება საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის ზოგად დებულებებს და იმპორტიორ ქვეყანაში არსებული მონაცემებს.
2. სარეზერვო მეთოდის დროს სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის საფუძვლად არ გამოიყენება:
ა) საქართველოში წარმოებული საქონლის შიდა გასაყიდი ფასი;
ბ) საქონლის ფასი ექსპორტიორი ქვეყნის შიდა ბაზარზე;
გ) სხვა ქვეყანაში საექსპორტოდ გასატანი საქონლის ფასი;
დ) საქონლის მინიმალური სატარიფო ღირებულება;
ე) საქონლის თვითნებურად შერჩეული ან ფიქციური ღირებულებები; 
ვ) საქონლის ორ ღირებულებას შორის უდიდესი ღირებულების მიღების პრინციპი;
ზ) წარმოების ხარჯი, გარდა შედგენილი ღირებულებისა, რომელიც განსაზღვრულია იდენტური ან მსგავსი საქონლისათვის ამ წესების მე-19 მუხლის დებულებების მიხედვით.
3. თუ იმპორტიორი მოითხოვს, მას წერილობითი ფორმით ეცნობება ამ მუხლის დებულებების საფუძველზე განსაზღვრული საქონლის სატარიფო ღირებულებისა და გამოყენებული მეთოდიკის შესახებ.
4. სარეზერვო მეთოდით განსაზღვრული საქონლის სატარიფო ღირებულება შეძლებისდაგვარად მაქსიმალურად უნდა ეფუძნებოდეს ადრე უკვე განსაზღვრულ საქონლის სატარიფო ღირებულებას.
5.საქონლის სატარიფო ღირებულების სარეზერვო მეთოდით განსაზღვრის სისწორის კონტროლის დროს გამოსაყენებელი ფასები შეიძლება შეიცავდეს ინფორმაციის ღია წყაროებიდან და პრაქტიკის განზოგადებიდან მიღებულ მონაცემებს, რომელიც საინფორმაციო ხასიათის არის და გამოიყენება მხოლოდ სარეზერვო მეთოდით საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის სისწორის დადგენის მიზნით.
6. სარეზერვო მეთოდის ფარგლებში გამოიყენება ის მეთოდები, რომლებიც მოცემულია მე-16–მე-18 მუხლებში, მაგრამ დასაშვებია მათი მოქნილად გამოყენება:
ა) მეორე მეთოდის მოქნილად გამოყენებისას – მოთხოვნა იმის თაობაზე, რომ იდენტური საქონელი ექსპორტირებული უნდა იქნეს იმავე ან თითქმის იმავე დროს, რაც შესაფასებელი საქონელი, შეიძლება თავისუფლად იქნეს ინტერპრირებული. შესაფასებელი საქონლის ექსპორტიორი ქვეყნის გარდა სხვა ქვეყანაში წარმოებული იდენტური იმპორტირებული საქონელი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის საფუძვლად. შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ასევე იმ იდენტური იმპორტირებული საქონლის სატარიფო ღირებულება, რომელიც პირველი მეთოდით არ ყოფილა დადგენილი;
ბ) მესამე მეთოდის მოქნილად გამოყენებისას – მოთხოვნა იმის თაობაზე, რომ მსგავსი საქონელი ექსპორტირებული უნდა იქნეს იმავე ან თითქმის იმავე დროს, რაც შესაფასებელი საქონელი, შეიძლება თავისუფლად იქნეს ინტერპრირებული. შესაფასებელი საქონლის ექსპორტიორი ქვეყნის გარდა სხვა ქვეყანაში წარმოებული იდენტური იმპორტირებული საქონელი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის საფუძვლად. შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ასევე იმ იდენტური იმპორტირებული საქონლის სატარიფო ღირებულება, რომელიც პირველი მეთოდით არ ყოფილა დადგენილი;
გ) მეოთხე მეთოდის მოქნილად გამოყენება – მოთხოვნა იმის თაობაზე, რომ საქონელი უნდა გაიყიდოს „იმავე მდგომარეობაში, რომელშიც იგი იმყოფებოდა შემოტანის დროს“, შეიძლება თავისუფლად იქნეს ინტერპრირებული; მოთხოვნა „90 დღის“ თაობაზე შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მოქნილად. 
მუხლი 21. იმპორტირებული საქონლის სატარიფო ღირებულების ელემენტები
1. იმპორტირებული საქონლის სატარიფო ღირებულების ამ ინსტრუქციის მე-15 მუხლის საფუძველზე განსაზღვრისას, გარიგების ფასს უნდა დაემატოს შემდეგი ხარჯები, იმ პირობით, რომ ეს ხარჯები მყიდველმა რეალურად გასწია, მაგრამ ისინი არ არის ჩართული გარიგების ფასში:
ა) საკომისიო და საბროკერო ხარჯები, გარდა შესყიდვაზე გაწეული საკომისიო ხარჯებისა („შესყიდვის საკომისიო ხარჯები“–ეს არის საკომისიოები, რომლებიც იმპორტიორმა თავის აგენტს გადაუხადა შესაფასებელი საქონლის შესყიდვისათვის გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ); 
ბ) იმ კონტეინერების ღირებულება, რომლებიც იმპორტის მიზნებისათვის განიხილება იმპორტირებულ საქონელთან ერთობლიობაში. თუ ასეთი კონტეინერი მრავალჯერადი გამოყენებისაა, დეკლარანტის მოთხოვნით მისი ღირებულება ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით პროპორციულად უნდა გადანაწილდეს შესაფასებელ საქონელზე; 
გ) საქონლის შეფუთვის ღირებულება, გაწეული შრომისა და შესაფუთი მასალების ჩათვლით.
2. თუ მყიდველის მიერ საქონელი ან მომსახურება გამყიდველს უფასოდ ან ფასდაკლებით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ მიეწოდება და გამოიყენება იმპორტირებული საქონლის წარმოებასთან და საექსპორტოდ გაყიდვასთან დაკავშირებით, საქონლის სატარიფო ღირებულების ამ ინსტრუქციის 41-ე მუხლის საფუძველზე განსაზღვრისას გარიგების ფასს უნდა დაემატოს შემდეგი საქონლისა და მომსახურების პროპორციულად განაწილებული ღირებულება იმ ოდენობით, რომლითაც ეს ღირებულება ჩართული არ არის გადახდილ ან გადასახდელ ფასში: 
ა) საქონლის შემადგენლობაში შემავალი მასალები, ნედლეული, ნაწილები (დეტალები) და სხვა ანალოგიური კომპონენტები;
ბ) საქონლის წარმოების დროს გამოყენებული სამუშაო ინსტრუმენტები, შტამპები, ჩამოსასხმელი ფორმები და მსგავსი ელემენტები; 
გ) საქართველოს ფარგლებს გარეთ წარმოებული ინჟინერია, დამუშავება, საკონსტრუქტორო და სამხატვრო-დიზაინერული საქმიანობა, მხაზველობითი სამუშაოები, პროექტები, სქემები, ესკიზები და სხვა სამუშაოები (საქართველოს ფარგლებს გარეთ წარმოებულად ჩაითვლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ისინი საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 166-ე მუხლის შესაბამისად არ ჩაითვლებიან საქართველოში გაწეულ მომსახურებად და არ ექვემდებარებიან დღგ-ით უკუდაბეგვრას). 
3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის მიზნებისათვის საქონლისა და მომსახურების ღირებულება, რომელიც უნდა შევიდეს სატარიფო ღირებულებაში, უნდა განისაზღვროს იმ ფასით, რომლითაც იგი შეიძინა მყიდველმა. თუ ეს საქონელი ნაწარმოებია თვით მყიდველის მიერ, მისი ფასი განისაზღვრება მყიდველის საბუღალტრო დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით. იმ შემთხვევაში, როცა მოცემული საქონელი ამორტიზებულია, მისი ღირებულება განისაზღვრება ამორტიზაციის ნორმების გათვალისწინებით.
4. საქონლის სატარიფო ღირებულების ამ ინსტრუქციის მე-15 მუხლის საფუძველზე განსაზღვრისას, გარიგების ფასს უნდა დაემატოს იმპორტირებულ საქონელთან დაკავშირებული საავტორო ჰონორარი ან სალიცენზიო გადასახდელები იმ ოდენობით, რა ოდენობითაც ჩართული არ არის გადახდილ ან გადასახდელ ფასში და პირდაპირ ან არაპირდაპირ უნდა გადაიხადოს მყიდველმა, როგორც ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული იმპორტირებული საქონლის პირობა. მასში შედის გადასახდელები პატენტებზე, სასაქონლო მარკებზე, საავტორო უფლებებზე, „ნოუ-ჰაუზე“. ამასთანავე, სალიცენზიო და ინტელექტუალური საკუთრების გადასახდელები ჩაირთვება სატარიფო ღირებულებაში, თუ ინტელექტუალური საკუთრების ნიმუშებს განუყრელი კავშირი აქვს იმპორტირებულ საქონელთან და ეს პირობები დაფიქსირებულია კონტრაქტში. თუ მყიდველი სალიცენზიო გადასახდელებს უხდის მესამე პირს, ეს შეთანხმებული უნდა იყოს გამყიდველთან.
5. საქონლის სატარიფო ღირებულების ამ ინსტრუქციის მე-15 მუხლის საფუძველზე განსაზღვრისას გარიგების ფასს უნდა დაემატოს იმ მოგების ნაწილის ღირებულება, რომელიც საქონლის ყოველი შემდგომი გადაყიდვის, განკარგვის და გამოყენების შედეგად პირდაპირ ან არაპირდაპირ ეკუთვნის გამყიდველს.
6. საქონლის სატარიფო ღირებულებაში ჩაირთვება იმპორტირებულ საქონელზე საქართველოს ეკონომიკური საზღვრის გადმოკვეთამდე გაწეული შემდეგი ხარჯები:
ა) ტრანსპორტირების ღირებულება, დატვირთვა-გადმოტვირთვისა და დამუშავების (მათ შორის, საწყობში შენახვის) ხარჯები. თუ სხვადასხვა საქონლის პარტია ერთი და იმავე ტრანსპორტით არის იმპორტირებული, ტრანსპორტირების ხარჯები პროპორციულად გადანაწილდება, რომელიც უნდა განისაზღვროს გადამზიდავთან დადებული ხელშეკრულების მიხედვით;
ბ) დაზღვევასთან დაკავშირებული ხარჯები, თუ ეს ხარჯები გაწეულია დეკლარანტის მიერ.
7. საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრისას დაუშვებელია გარიგების ფასისათვის იმ ხარჯების მიკუთვნება, რომლებიც ამ მუხლით არ არის გათვალისწინებული.
8. იმპორტირებული საქონლის სატარიფო ღირებულებაში არ უნდა იყოს ჩართული შემდეგი გადასახდელები და ხარჯები, თუ ისინი გამოყოფილია საქონლის ფაქტობრივი ფასიდან:
ა) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადები და მოსაკრებლები;
ბ) საქართველოს ეკონომიკური საზღვრის გადმოკვეთის შემდგომი ტრანსპორტირების ხარჯები;
გ) სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების, საწყობის, მომსახურების ან გაწეული ტექნიკური დახმარების ხარჯები, რომლებიც გაწეულ იქნა საქონლის შემოტანის შემდეგ;
დ) საქართველოს ეკონომიკური საზღვრის კვეთის პროცედურებთან დაკავშირებული ხარჯები და სხვა ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია საქართველოს ტერიტორიაზე იმპორტირებული საქონლის გადაადგილებასთან;
ე) მყიდველის მიერ იმპორტირებული საქონლის ყიდვასთან დაკავშირებით დადებული საფინანსო შეთანხმებით გათვალისწინებული პროცენტები, თუ:
ე.ა) ეს პროცენტები გამოყოფილია საქონლის ფაქტობრივი ფასიდან;
ე.ბ)საფინანსო შეთანხმება შედგენილია წერილობითი ფორმით;
ე.გ) საჭიროების შემთხვევაში მყიდველს შეუძლია დაადასტუროს, რომ საქონელი ფაქტობრივად გაყიდულია დეკლარირებული ფასით და საპროცენტო განაკვეთი არ აღემატება საშუალო საპროცენტო განაკვეთს, რომელიც დაფინანსების მომენტში მოქმედებს მსგავს შეთანხმებებთან მიმართებით იმ ქვეყანაში, რომელშიც იმყოფება დამფინანსებელი პირი. ეს დებულებები გამოიყენება მიუხედავად იმისა, გარიგებას აფინანსებს გამყიდველი, ბანკი თუ მესამე პირი;
ვ) იმპორტირებული საქონლის საქართველოში წარმოების უფლების მოსაპოვებლად აუცილებელი ხარჯები;
ზ) მყიდველის მიერ იმპორტირებული საქონლის დისტრიბუციის ან გაყიდვის უფლების მისაღებად გაწეული ხარჯები.
მუხლი 22. მონაცემთა ავტომატიზებული დამუშავების ან სასწავლო პროგრამების პროგრამული უზრუნველყოფის მატარებლების სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა
1. ამ ინსტრუქციის მე-15–21-ე მუხლების დებულებებისაგან განსხვავებით, მონაცემთა ავტომატიზებული დამუშავების ან სასწავლო პროგრამების პროგრამული უზრუნველყოფის მატარებლების სატარიფო ღირებულების განსაზღვრისას გაითვალისწინება მხოლოდ ამ პროგრამის მატარებლების ფასი, იმ პირობით, რომ მონაცემების ავტომატიზებული დამუშავების ან სასწავლო პროგრამების ღირებულება დოკუმენტურად განცალკევებულია პროგრამის მატარებლების ღირებულებისაგან.
2. პროგრამის მატარებლების სატარიფო ღირებულება განისაზღვრება პროგრამის მატარებლების ღირებულებისა და მის ტრანსპორტირებაზე, ჩატვირთვა-გადმოტვირთვაზე, მოვლასა და შეფუთვაზე გაწეული ხარჯების ერთობლიობით.
3. ამ მუხლის მიზნებისათვის ცნება „მატარებელი“ არ მოიცავს ინტეგრირებულ სქემებს, ნახევარგამტარებს და მოწყობილობებს ან ნაწილებს, რომლებისგანაც შედგება ზემოაღნიშნული სქემები, ნახევარგამტარები ან მოწყობილობები, ხოლო ცნებები „მონაცემები“ და „სასწავლო პროგრამები“ არ მოიცავს აუდიო-, კინო- და ვიდეოჩანაწერებს.
თავი IV
დათვალიერება/სინჯებისა და ნიმუშების აღება/ექსპერტიზა
მუხლი 23. დათვალიერების სახეები
1. დათვალიერების სახეებია:
ა) საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების დათვალიერება;
ბ) მგზავრის პირადი ნივთების (ბარგის) დათვალიერება;
გ) მგზავრის დათვალიერება;
დ) საფოსტო გზავნილის დათვალიერება.
2. სასაქონლო დეკლარაციის ან გამარტივებული დეკლარაციის ან სასაქონლო ზედნადების წარდგენით პორტალში დეკლარირებული საქონლის დათვალიერება ხორციელდება სკანირებით ან ვიზუალური დათვალიერებით.
 3. საქონლის სახით იმ სატრანსპორტო საშუალების დათვალიერება და მისი რეკვიზიტების (საიდენტიფიკაციო მარკირების, ნომრის) შემოწმება, რომელიც იმპორტში მოქცევის მიზნით შემოდის საქართველოში და რომლის რეგისტრაციას ახორციელებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სატრანსპორტო საშუალებების სარეგისტრაციო სამსახური, შეიძლება განხორციელდეს ამავე დაწესებულების სპეციალისტების მონაწილეობით. 
მუხლი 24. საქონლის დათვალიერება
1. საქონლის დათვალიერება შესაძლებელია სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების ნებისმიერ ეტაპზე და მისი მიზანია: საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების იდენტიფიკაცია, აკრძალული საქონლის შემოტანა/გატანის ან/და ფარულად გადაადგილების ფაქტების გამოვლენა და აღკვეთა, საქონლის მიმართ არასატარიფო ღონისძიებების გატარება, დეკლარირებული საქონლისთვის მინიჭებული სეს ესნ-ის კოდის სისწორის განსაზღვრა. 
2. საქონლის დათვალიერება ხორციელდება კონტროლის ზონაში:
ა) ტექნიკური საშუალების – რენტგენული ინსპექტირების სისტემის (სკანერის) გამოყენებით (შემდგომში – სკანირება) ან/და
ბ) ლუქების, შტამპებისა და იდენტიფიკაციის სხვა საშუალებების მოხსნითა და სატრანსპორტო საშუალებების, მათი სატვირთო სათავსების, საქონლის შეფუთვის გახსნით და დათვალიერებით.
3. დათვალიერებას (სკანირების გარეშე) ახორციელებს გაფორმების ორგანოს ან/და პორტალის უფლებამოსილი თანამშრომელი, ხოლო სკანირებას – შემოსავლების სამსახურის გაფორმების დეპარტამენტის შესაბამისი ჯგუფის წევრი.
მუხლი 25. დათვალიერებაზე დამსწრე პირები
1. დათვალიერებას ესწრებიან:
ა) გაფორმების საგადასახადო ორგანოს ან პორტალის უფლებამოსილი თანამშრომელი;
ბ) დეკლარანტი – თავისი სურვილით ან საგადასახადო ორგანოს მოთხოვნით; 
გ) საქონლის და/ან სატრანსპორტო საშუალების მიმართ სხვა უფლებამოსილი პირები ან მათი წარმომადგენლები საგადასახადო ორგანოს მოთხოვნით;
დ) საწყობის ან თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის პასუხისმგებელი პირი, როცა საქონელი ინახება აღნიშნულ საწყობში ან პუნქტში; 
 ე) ტექნიკური პერსონალი, რომლებიც აუცილებლობიდან გამომდინარე ახორციელებენ საქონლის დატვირთვა-გადმოტვირთვის ან დათვალიერებასთან დაკავშირებულ სხვა სამუშაოებს;
 ვ) სახელმწიფო მაკონტროლებელი ან/და სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები – საგადასახადო ორგანოს უფროსის გადაწყვეტილებით, შესაბამისი წერილობითი მომართვის საფუძველზე;
ზ) მოწვეული ექსპერტები, სპეციალიტები.
2. დეკლარანტის ან საქონლის და/ან სატრანსპორტო საშუალების მიმართ სხვა უფლებამოსილი პირის ან მათი წარმომადგენლის დაუსწრებლად დათვალიერება ხორციელდება:
ა) აღნიშნული პირებისათვის წერილობითი, ხოლო გეზ-ში წარდგენილ საქონელზე – აგრეთვე ელექტრონული, შეტყობინებით განსაზღვრულ ვადაში გამოუცხადებლობისას; 
ბ) როდესაც აღნიშნული პირების მიზეზით ვერ ხერხდება დათვალიერების შესახებ შეტყობინების გადაცემა;
გ) როდესაც საფრთხე ექმნება ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ან სახელმწიფო უშიშროებას ან საზოგადოებრივ წესრიგს ან ცხოველებსა და მცენარეებს ან სხვა გადაუდებელ გარემოებათა არსებობისას;
დ) სახელმწიფო ზედამხედველობას დაქვემდებარებული საქონლის მიტოვებისას, როდესაც საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრის ან/და მფლობელის დადგენა შეუძლებელია.
3. დათვალიერებისას საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელს უფლება აქვს:
 ა) მოსთხოვოს დეკლარანტს საქონლის და სატრანსპორტო საშუალების წარდგენა დათვალიერების ადგილზე და დახმარების აღმოჩენა (საქონლის ტრანსპორტირების, აწონვის, საქონლის რაოდენობის განსაზღვრის, გადმოტვირთვა-დატვირთვის, გადატვირთვის, შეფუთვების გახსნისა ან ხელმეორედ შეფუთვის უზრუნველყოფა, ასევე შენობების, საცავების და სხვა ადგილების გახსნა, სადაც შესაძლებელია იმყოფებოდეს კონტროლს დაქვემდებარებული საქონელი ან/და სატრანსპორტო საშუალებები);
 ბ) მიიღოს ინფორმაცია დათვალიერებაში მონაწილე პირთაგან;
 გ) ამ ბრძანებით დადგენილი წესით, საგადასახადო ორგანოს ხელმძღვანელის თანხმობით გაზარდოს დათვალიერების მოცულობა და/ან გამოიყენოს დათვალიერების უფრო დეტალური ფორმა;
 დ) კანონმდებლობის შესაბამისად მოიწვიოს ექსპერტები და სპეციალისტები;
 ე) აიღოს საქონლის სინჯი და/ან ნიმუში.
 4. დათვალიერებისას საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი ვალდებულია:
 ა) არ მიაყენოს არამართლზომიერი ზიანი საქონელსა და სატრანსპორტო საშუალებებს;
 ბ) დაიცვას დეკლარანტისა და დათვალიერებაში მონაწილე სხვა პირთა უფლებები;
 გ) საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების სკანირებისას:
 გ.ა) სკანირების მეშვეობით მიღებული სურათი დადგენილი წესით ასახოს მოწმობის ელექტრონულ ბაზაში, ხოლო როცა მოწმობა არ ივსება – შეინახოს დოკუმენტების შენახვისათვის საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული ვადით.
 გ.ბ) თუ სკანირების მეშვეობით მიღებული სურათი შეიცავს მონაცემებს სამართალდარღვევის ნიშნების თაობაზე, რეაგირებისთვის გადასცეს გაფორმების ორგანოს ან პორტალის უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომელს; 
 დ) განახორციელოს დათვალიერება კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადაში, და შედეგები ასახოს დათვალიერების აქტში, თუ კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული;
 ე) სამართალდარღვევის ფაქტის გამოვლენისას შეადგინოს სამართალდარღვევის ოქმი და მასალები, სათანადო რეაგირებისათვის, წარუდგინოს დათვალიერებაზე გადაწყვეტილების მიმღებ პირს.
მუხლი 26. დათვალიერებაზე გადაწყვეტილების მიღება
 1. დათვალიერებას ექვემდებარება:
 ა) სკანერის მეშვეობით (სკანირება არ განხორციელდება ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტში მითითებული ერთ-ერთი პირის გადაწყვეტილების, ან სკანერის გაუმართაობის შემთხვევაში):
 ა.ა) შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებით განსაზღვრულ ადგილზე წარდგენილი საქონელი ან/და სატრანსპორტო საშუალება;
 ა.ბ) გეზ-ში ერთი დეკლარაციით წარდგენილი ერთი დასახელების (სეს ესნ-ის 11-ნიშნა კოდის შესაბამისი) საქონელი წითელ დერეფანში გადაყვანისას;
 ბ) სხვა საშუალებით:
 ბ.ა) წითელ დერეფანში გადაყვანილი დეკლარაციით გაცხადებული საქონელი; 
 ბ.ბ) როდესაც სასაქონლო დეკლარაციასთან ერთად წარდგენილი დოკუმენტაცია არ არის საკმარისი საქონლის იდენტიფიცირებისთვის ან/და სატარიფო ღირებულების განსაზღვრისთვის, ან/და დოკუმენტაციაში ასახული მონაცემები ურთიერთშეუსაბამოა ან/და არ შეესაბამება დეკლარაციაში ასახულ მონაცემებს;
 ბ.გ) აქციზური მარკებით ნიშანდებას დაქვემდებარებული თამბაქოს ნაწარმი პორტალში შემოტანისას; 
 ბ.დ) საქონელი იმ შემთხვევაში, როდესაც სკანირების შედეგების ამსახველი სურათის ან სამართალდამცავი ორგანოებიდან ან სხვა წყაროებიდან მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით ადგილი აქვს ან შესაძლოა ჰქონდეს საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევას ან ასეთი დარღვევის მცდელობას;
 ბ.ე) დეკლარირებული საქონელი, რომლის მიმართ დათვალიერების თაობაზე გადაწყვეტილებას, საკუთარი ინიციატივით, იღებს ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ” ქვეპუნქტში მითითებული ერთ-ერთი პირი;
 ბ.ვ) ერთსა და იმავე სატრანსპორტო საშუალებაში განთავსებული საქონელი, როცა ამავე სატრანსპორტო საშუალებაში განთავსებული სხვა დეკლარაციით დეკლარირებული საქონლის მიმართ მიღებულია დათვალიერების თაობაზე გადაწყვეტილება.
 2. დათვალიერების თაობაზე გადაწყვეტილებას, დეკლარაციის წითელ დერეფანში გადაყვანის ფორმით, იღებს:
 ა) ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ბ”, „ბ.დ” და „ბ.ვ” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში: 
 ა.ა) გაფორმების დეპარტამენტის უფროსი ან გეზ-ის უფროსი, უფროსის მოადგილეები ან სამმართველოს უფროსები;
 ა.ბ) საგადასახადო ორგანოს უფროსი, გაფორმების სამმართველოს უფროსი ან უფროსის მოადგილეები;
 ა.გ) გაფორმების სამმართველოს (განყოფილების)/კონტროლის სამმართველოს უფროსი (ან მისი შემცვლელი); 
 ა.დ) შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებით განსაზღვრული პირები;
 ბ) ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ე” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში:
 ბ.ა) შემოსავლების სამსახურის გაფორმების დეპარტამენტის უფროსი, უფროსის მოადგილეები ან სამმართველოს უფროსები; 
 ბ.ბ) საგადასახადო ორგანოს უფროსი ან უფროსის მოადგილეები.
 3. სკანირების შედეგად მიღებული ინფორმაციის დამუშავება-ანალიზს და შესაბამის რეაგირებას ახორციელებს შემოსავლების სამსახურის გაფორმების დეპარტამენტი. 
მუხლი 27. დათვალიერების უწყება
1. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი ახორციელებს დათვალიერების უწყების (დანართი №IV–01) შევსებას ან/და დათვალიერების ელექტრონული შეტყობინების გადაცემას, გარდა 26-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ.გ” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 
2. შევსებული უწყების ასლი, გამოწერიდან არაუგვიანეს ერთი საათისა, გადაეცემა უშუალოდ ან ეგზავნება დეკლარანტს ფოსტით, ან ელექტრონული საშუალებებით, ხოლო იმ შემთხვევაში, როცა საქონელი წარდგენილია საწყობში ან შენახვის სხვა ადგილზე – აგრეთვე ამ ადგილის მფლობელს.
3. გეზ-ში წარდგენილ საქონელზე დათვალიერების უწყების გამოწერისას, დეკლარანტს დაუყოვნებლივ ეგზავნება ელექტრონული შეტყობინება.
4. დათვალიერების უწყებაში დათვალიერების დროდ უნდა მიეთითოს უწყების გაცემის დღიდან მომდევნო კალენდარული დღის (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა კალენდარული დღე ემთხვევა კვირა დღეს ან საქართველოს შრომის კოდექსით დადგენილ უქმე დღეს) არაუგვიანეს 18.00 საათი. გეზ-ში წარდგენილი საქონლის დათვალიერების უწყებაში და ელექტრონულ შეტყობინებაში დათვალიერების დროდ უნდა მიეთითოს შეტყობინების გადაცემის მომენტიდან არაუგვიანეს 2 საათი.
 5. დეკლარანტს ან საწყობის/შენახვის სხვა ადგილის წარმომადგენელს, დეკლარანტის თანხმობით, უფლება აქვს, დათვალიერების დაწყების დროის ამოწურვამდე არაუგვიანეს 1 საათისა განცხადებით მიმართოს დათვალიერების უწყების გამცემ საგადასახადო ორგანოს (გარდა გეზ-ისა) და მოითხოვოს უწყებით განსაზღვრული დათვალიერების დროის გადავადება, მაგრამ არაუმეტეს 5 კალენდარული დღისა. ამ შემთხვევაში დათვალიერების დროის მითითებისას უნდა მიეთითოს უწყების გაცემის დღიდან მომდევნო მეხუთე კალენდარული დღის არაუგვიანეს 18.00 საათი.
 6. საქონლის (გეზ-ში წარდგენილის გარდა) დათვალიერების გადავადების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება 26-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტში მითითებული პირის მიერ.
მუხლი 28. განმეორებითი, დამატებითი და მიზანმიმართული დათვალიერება
1. განმეორებითი დათვალიერების თაობაზე გადაწყვეტილება მიიღება საქონლის კონტროლის ზონიდან გატანამდე, ამ ინსტრუქციის 26-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული პირის მიერ, ამავე პირის ინიციატივით ან დეკლარანტის დასაბუთებული წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე და ფორმდება საქონლის დათვალიერების ახალი უწყებით. 
2. დეკლარანტის მოთხოვნის საფუძველზე განხორციელებულ განმეორებით დათვალიერებაში მონაწილეობის უფლება არა აქვს თავდაპირველი დათვალიერების განმახორციელებელ თანამშრომელს.
3. დამატებითი დათვალიერება ხორციელდება:
ა) დეკლარანტის წერილობითი განცხადების საფუძველზე, თუ იგი მიიჩნევს, რომ საქონლის ნაწილის დათვალიერების შედეგები არ შეიძლება გავრცელდეს მთელ საქონელზე;
ბ) იმ შემთხვევაში, თუ დათვალიერებისას აღმოჩნდება შეუსაბამობა წარდგენილ დოკუმენტებსა და საქონლის ფაქტობრივ მონაცემებს შორის, აგრეთვე სასაქონლო დეკლარაციის 41-ე გრაფაში მითითებული დამატებითი ზომის ერთეულის, ხოლო ასეთი სახის ზომის ერთეულის არარსებობისას – ძირითადი ზომის ერთეულის (კგ.) მიხედვით საქონლის რაოდენობრივ მონაცემებს შორის, და ასეთი შეუსაბამობა აღემატება საქონლის ტრანსპორტირებისას ან შენახვის ნორმალური პირობების გათვალისწინებით დასაშვებ მაჩვენებლებს. 
4. დამატებითი დათვალიერება გულისხმობს საქონლის სრულ ან შერჩევით (ამ ბრძანებით დადგენილ დათვალიერების მოცულობაზე მეტი ოდენობით) დათვალიერებას და ხორციელდება ამ ინსტრუქციის 26-ე მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული უფლებამოსილი პირის გადაწყვეტილებით.
5. მიზანმიმართული დათვალიერება ხორციელდება ამ ინსტრუქციის 26-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში და გულისხმობს საქონლის ნებისმიერი შეფუთვის (შეკვრის) გახსნას ან/და სატრანსპორტო საშუალების ნებისმიერი სათავსის (განყოფილების) შემოწმებას, მასში საქონლის სამალავების ან/და სახელმწიფო კონტროლისგან მალულად გადაადგილებული საქონლის აღმოჩენის მიზნით.
 6. მიზანმიმართული დათვალიერება შეიძლება განხორციელდეს დათვალიერებასთან, განმეორებით დათვალიერებასთან ან დამატებით დათვალიერებასთან ერთად, ამ წესის 26-ე მუხლის მე-2 პუნქტით მუხლით განსაზღვრული უფლებამოსილი პირის გადაწყვეტილებით.
მუხლი 29. დათვალიერების მოცულობა და ფორმა
 1. თუ სასაქონლო დეკლარაციაში გაცხადებულია ერთი სახეობის, კერძოდ, ერთი დასახელების (მარკა, მოდელი და ა.შ.), სეს ესნ-ს ერთი სასაქონლო ქვესუბპოზიციის შესაბამისი, იდენტურად შეფუთული, სტანდარტული უმცირესი შეფუთვის, ან შეუფუთავი (ნაყარი, ჩასხმით და ა.შ.) საქონელი, მისი დათვალიერება ხორციელდება შემთხვევითი შერჩევითობით, საქონლის რაოდენობის არანაკლებ 5%-ის ოდენობით. საქონლის რაოდენობა განისაზღვრება სასაქონლო დეკლარაციის 41-ე გრაფაში მითითებული დამატებითი ზომის ერთეულის შესაბამისად, ხოლო ასეთი სახის ზომის ერთეულის არარსებობისას ძირითადი ზომის ერთეულის (კგ.) მიხედვით.
 2. ამ მუხლის პირველი პუნქტისგან განსხვავებულ შემთხვევაში, საქონლის დათვალიერება ხორციელდება შემთხვევითი შერჩევითობის საფუძველზე, თითოეული სახეობის (ამ მუხლის პირველი პუნქტის განსაზღვრებით) საქონლის რაოდენობის არანაკლებ 10%-ის ოდენობით. შეფუთვის ცალკეული სახეობის გახსნისას ამოღებული საქონლის რაოდენობა უნდა განისაზღვროს სასაქონლო დეკლარაციის 41-ე გრაფაში მითითებული დამატებითი ზომის ერთეულის შესაბამისად, ხოლო ასეთი სახის ზომის ერთეულის არარსებობისას – ძირითადი ზომის ერთეულის (კგ.) მიხედვით.
 3. იმ შემთხვევაში, როდესაც სასაქონლო დეკლარაციაში მითითებული საქონლის სახეობათა რაოდენობა აჭარბებს 50-ს, დათვალიერება ხორციელდება შემთხვევითი შერჩევითობის საფუძველზე სხვადასხვა სახეობის საქონლის რაოდენობის არანაკლებ 20%-ის ოდენობით. 
 4. საქონლის შემოტანისას (მიუხედავად შემოტანის მიზნებისა) აქციზური მარკებით ნიშანდებას დაქვემდებარებული თამბაქოს ნაწარმი თვალიერდება პორტალში, შემთხვევითი შერჩევითობით. დათვალიერება ხორციელდება თამბაქოს ნაწარმის უდიდესი შეფუთვის საერთო რაოდენობის 2%-ის ოდენობის შერჩევით. შერჩეული უდიდესი შეფუთვის საერთო რაოდენობიდან დათვალიერებას ექვემდებარება არანაკლებ 2% თამბაქოს ნაწარმის ყუთი, ხოლო თითოეული ყუთიდან – თამბაქოს ნაწარმის არანაკლებ 2% ოდენობის უმცირესი შეფუთვა. თამბაქოს ნაწარმის რაოდენობა განისაზღვრება სასაქონლო დეკლარაციის 41-ე გრაფაში (პორტალში დათვალიერებისას – ზოგადი დეკლარირებისთვის წარდგენილ დოკუმენტში) მითითებული დამატებითი ზომის ერთეულის შესაბამისად, ხოლო ასეთი სახის ზომის ერთეულის არარსებობისას – ძირითადი ზომის ერთეულის (კგ.) მიხედვით.
 5. ამ მუხლის პირველი–მე-3 პუნქტებით დადგენილი პროცენტული მაჩვენებლის მიხედვით დათვალიერებას დაქვემდებარებული საქონლის მოცულობის სწორად განსაზღვრისთვის, სავალდებულოა სატრანსპორტო საშუალებაში ფაქტობრივად განთავსებული საქონლის საერთო რაოდენობის დადგენა. საერთო რაოდენობა დგინდება სასაქონლო დეკლარაციის 41-ე გრაფაში (ამ მუხლის მე-4 პუნქტში მითითებულ შემთხვევაში – ზოგადი დეკლარირებისთვის წარდგენილ დოკუმენტში) ასახული დამატებითი ზომის ერთეულის შესაბამისად, ხოლო ასეთი ზომის ერთეულის არარსებობისას – ძირითადი ზომის ერთეულის (კგ.) მიხედვით. 
 6. ამ მუხლის პირველი პუნქტისაგან განსხვავებულ შემთხვევაში, როცა საქონელი არ არის დახარისხებული თითოეული სახეობის მიხედვით, დათვალიერება ხორციელდება საქონლის რაოდენობის არანაკლებ 100%-ის ოდენობით. შეფუთვის ცალკეული სახეობიდან ამოღებული საქონელი ექვემდებარება რაოდენობის განსაზღვრას, რაც ხორციელდება სასაქონლო დეკლარაციის 41-ე გრაფაში მითითებული დამატებითი ზომის ერთეულის შესაბამისად, ხოლო ასეთი სახის ზომის ერთეულის არარსებობისას – ძირითადი ზომის ერთეულის (კგ.) მიხედვით. ამ პუნქტის მიზნებისთვის “საქონელი არ არის დახარისხებული თითოეული სახეობის მიხედვით” აღნიშნავს იმ შემთხვევას, როცა სატრანსპორტო საშუალებაში განთავსებული, სეს ესნ-ს ერთი სასაქონლო ქვესუბპოზიციის შესაბამისი, ერთი დასახელების (მარკა, მოდელი და ა.შ.), სტანდარტული უმცირესი შეფუთვის სახით იდენტურად შეფუთული ან შეუფუთავი საქონელი შერეულია სხვა სახეობის საქონელთან, რომლის შედეგად შეუძლებელია ცალკეული სატვირთო ადგილის ან უმსხვილესი შეფუთვის მიხედვით ცალსახად განხორციელდეს საქონლის თითოეული სახეობის იდენტიფიკაცია. 
 7. ამ მუხლის პირველი–მე-6 პუნქტების მოთხოვნები არ ვრცელდება პორტალში გამარტივებული დეკლარაციის ან სასაქონლო ზედნადების წარდგენით დეკლარირებულ ან სასაქონლო დეკლარაციით წარდგენილ საქონელზე, რომლის დათვალიერებაც ხორციელდება სკანირებით ან ვიზუალური დათვალიერებით.
 8. თუ დეკლარაციის რეგისტრაციამდე საქონელი დათვალიერებულია შემოსავლების სამსახურის ექსპერტის მიერ, სსდ-ის წითელ დერეფანში გადაყვანის შემთხვევაში, საქონელი დათვალიერდება მხოლოდ იმ მონაცემების დადგენის მიზნით, რომლებიც შემოსავლების სამსახურის ექსპერტის მიერ გამოკვლეული (დადგენილი) არ ყოფილა.
მუხლი 30. საქონლის წონისა და რაოდენობის დადგენა
 1. საქონლის წონის დადგენა შესაძლებელია ფაქტობრივი აწონვით ან/და საშუალო წონის დადგენით – შეკვრის (ყუთის, ტომრის და სხვ.) აწონვით ან/და გადათვლით.
 2. როცა საქონლის რაოდენობის განსაზღვრა ხორციელდება ძირითადი ზომის ერთეულის (კგ.) მიხედვით და დასათვალიერებელია იდენტური სახეობის, დასახელების, სტანდარტული უმცირესი შეფუთვის მქონე საქონელი, წონის დადგენა ხორციელდება შერჩევით. ასეთი საქონლის საერთო წონა განისაზღვრება უმცირესი შეფუთვის საქონლის წონის გადამრავლებით იდენტური შეფუთვის რაოდენობაზე.
 3. საქონლის დათვალიერების აქტში უნდა მიეთითოს საერთო წონის განსაზღვრის გაანგარიშების მეთოდი.
 4. აკრძალულია დადგენილი ნორმების დარღვევით არსებული ასაწონი საშუალებების გამოყენება.
მუხლი 31. საქონლის სინჯის ან/და ნიმუშის აღება, საქონლის გამოკვლევა/ექსპერტიზა
 1. სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებისას საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი უფლებამოსილია, თავისი ინიციატივით ან დეკლარანტის მოთხოვნით აიღოს გამოკვლევისათვის საჭირო საქონლის სინჯები ან/და ნიმუშები, სათანადო აქტის გაფორმებით, რომლის ერთი ეგზემპლიარი გადაეცემა საქონელზე უფლებამოსილ პირს ან მის წარმომადგენელს. 
 2. საქონლის სინჯის ან/და ნიმუშის აღების ფაქტი უნდა აისახოს საქონლის დათვალიერების აქტშიც, ასევე მითითებული უნდა იყოს, თუ საქონლის რომელი შეკვრიდან (ყუთი, ფუთა და სხვ.) და რაოდენობით განხორციელდა სინჯის ან/და ნიმუშის აღება.
 3. აუცილებლობის შემთხვევაში, საქონლის სინჯისა და ნიმუშის აღება წარმოებს ექსპერტის ან სპეციალისტის მონაწილეობით. 
 4. სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ მყოფი საქონლის სინჯებისა და ნიმუშების აღება, საგადასახადო ორგანოს წერილობითი თანხმობით, შეუძლია ასევე დეკლარანტს, საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ სხვა უფლებამოსილ პირს, მათ წარმომადგენლებს და სხვა სახელმწიფო მაკონტროლებელი ორგანოების თანამშრომლებს, თუ მათი აღება:
 ა) არ ეწინააღმდეგება და არ ართულებს საგადასახადო კონტროლის განხორციელებას;
 ბ) არ ცვლის საქონლის მახასიათებელ ნიშნებს.
 6. სინჯისა და ნიმუშის აღებისას დეკლარანტის მიერ სინჯებზე და ნიმუშებზე ცალკე სასაქონლო დეკლარაცია არ წარედგინება, იმ პირობით, რომ ისინი გათვალისწინებული იქნება სასაქონლო დეკლარაციაში. 
 7. საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელს უფლება აქვს:
 ა) დეკლარანტს ან საქონელზე სხვა უფლებამოსილ პირს და მათ წარმომადგენლებს მოსთხოვოს დასწრება საქონლის სინჯისა და ნიმუშის აღებისას და აღნიშნულთან დაკავშირებული სატვირთო და სხვა საჭირო ოპერაციების განხორციელება;
 ბ) დაესწროს დეკლარანტის, საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ სხვა უფლებამოსილი პირის, მათი წარმომადგენლების და სხვა სახელმწიფო მაკონტროლებელი ორგანოს თანამშრომლის მიერ სინჯებისა და ნიმუშების აღებას. 
 8. საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელს უფლება აქვს, დეკლარანტისა და მისი წარმომადგენლის დაუსწრებლად აიღოს საქონლის სინჯი ან/და ნიმუში ამ ინსტრუქციის 25-ე მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, არანაკლებ 2 მოწმის თანდასწრებით. 
9. სინჯებსა და ნიმუშებს იღებენ იმ მინიმალური ოდენობით, რაც საკმარისია მათ გამოსაკვლევად.
10. იმ შემთხვევაში, თუ საქონლის სინჯების ან/და ნიმუშების გამოკვლევა საჭიროებს სპეციალური ცოდნას, ინიშნება ექსპერტიზა. 
 11. ექსპერტიზა ტარდება შემოსავლების სამსახურის ან მოწვეული ექსპერტების (შესაბამისი ორგანიზაციების წარმომადგენლების) მიერ, რომელთაც დასკვნის გასაცემად გააჩნიათ სპეციალური ცოდნა. 
 12. გადაწყვეტილება ექსპერტიზის დანიშვნის შესახებ მიიღება საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ, რომელიც ახორციელებს საქონლის დათვალიერებას ან ამ ინსტრუქციის 26-ე მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული პირების მიერ, მათი ინიციატივით ან დეკლარანტის მოთხოვნით. 
 13. გადაწყვეტილება ექსპერტიზის დანიშვნის შესახებ მიიღება წერილობითი (მათ შორის, ელექტრონული) ფორმით, რომელშიც აღინიშნება ექსპერტიზის ჩატარების მიზანი, ექსპერტიზის ჩატარების ადგილი, იმ ორგანიზაციის (ექსპერტის) დასახელება, რომელშიც უნდა ჩატარდეს ექსპერტიზა, ექსპერტის წინაშე დასმული კითხვები, ექსპერტიზისათვის წარსადგენი დოკუმენტებისა და მასალების ჩამონათვალი.
 14. ექსპერტის მოწვევა ხდება ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელშიც, სხვა პირობებთან ერთად, აღინიშნება ექსპერტის მიერ შეგნებულად ცრუ დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში მისი პასუხისმგებლობის შესახებ.
 15. საქონლის სინჯებისა და ნიმუშების გამოკვლევის/ექსპერტიზის შედეგების შესახებ უნდა ეცნობოს დეკლარანტს ან საქონლის და/ან სატრანსპორტო საშუალების მიმართ სხვა უფლებამოსილ პირებს ან მათ წარმომადგენლებს.
 16. სხვა სახელმწიფო მაკონტროლებელი ორგანოების მიერ აღებული სინჯისა და ნიმუშის გამოკვლევის შედეგების შესახებ უნდა ეცნობოს საგადასახადო ორგანოს და დეკლარანტს ან საქონლის და/ან სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ სხვა უფლებამოსილ პირს ან მათ წარმომადგენლებს.
 17. გამოკვლევის/ექსპერტიზის დამთავრების შემდეგ საქონლის სინჯები ან/და ნიმუშები უბრუნდება მათ მფლობელს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც სინჯები და ნიმუშები კანონმდებლობის შესაბამისად ექვემდებარება განადგურებას ან მათი ნაწილი გახარჯული იქნა გამოკვლევის პროცესში ან როდესაც სინჯებისა და ნიმუშების დაბრუნებასთან დაკავშირებული ხარჯები აღემატება მათ ღირებულებას. ამასთან, საგადასახადო ორგანო ვალდებული არ არის აანაზღაუროს სინჯის და/ან ნიმუშის აღებით გამოწვეული დანაკლისი.
მუხლი 32. საქონლის დათვალიერების აქტი
1. საქონლის დათვალიერების, განმეორებითი, დამატებითი და მიზანმიმართული დათვალიერების შედეგები ფორმდება „საქონლის დათვალიერების აქტით“ (დანართი №IV–02), გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა:
 ა) დათვალიერება ხორციელდება რენტგენ-სკანერის მეშვეობით;
 ბ) გეზ–ში წარდგენისას წითელ დერეფანში გადაყვანილი სსდ-ით დეკლარირებული საქონლის დათვალიერების შედეგად სამართალდარღვევის ნიშნები არ იქნა გამოვლენილი.
 2. მხოლოდ სკანირების შედეგები არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს დათვალიერების აქტის ან/და სამართალდარღვევის ოქმის შესადგენად. 
 3. საქონლის დათვალიერების აქტს ადგენს საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი, რომელიც მონაწილეობს დათვალიერებაში.
 4. იმ შემთხვევაში, როდესაც დათვალიერებას ესწრებიან ამ ინსტრუქციის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პირები, აღნიშნულის თაობაზე მიეთითება საქონლის დათვალიერების აქტში, ისინიც აწერენ ხელს და შესაბამისად გადაეცემათ აქტის თითო ეგზემპლარი (ასლი).
 5. აქციზური მარკებით ნიშანდებას დაქვემდებარებული თამბაქოს ნაწარმის დათვალიერების შედეგები ფორმდება „თამბაქოს ნაწარმის დათვალიერების აქტით“(დანართი №IV–03).
მუხლი 33. მგზავრის დათვალიერება
1. თუ არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ საზღვრის გადამკვეთი მგზავრი სხეულში ან სხეულზე – მალავს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთს, პორტალის უფლებამოსილი პირის გადაწყვეტილებით ხდება მგზავრის დათვალიერება.
 2. სახელმწიფო კონტროლისგან მგზავრის გათავისუფლება ხორციელდება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 219-ე მუხლის გათვალისწინებით. 
 3. თუ არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი იმის თაობაზე, რომ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 219-ე მუხლის გათვალისწინებული პირი ან/და მისი პირადი ბარგი შეიცავს საგნებს, რომელთა შემოტანა-გატანა აკრძალულია, ან რეგულირდება საქართველოს საკარანტინო წესებით, დათვალიერება ხორციელდება დიპლომატიური იმუნიტეტის მქონე ან სხვა უფლებამოსილი წარმომადგენლის თანდასწრებით.
 4. მგზავრის შემოწმება ხორციელდება:
 ა) ფიზიკური დათვალიერებით;
 ბ) მგზავრის გაგზავნით სამედიცინო დაწესებულებაში სხეულის შიდა ორგანოების დათვალიერების მიზნით (თუ არის ეჭვი, რომ მგზავრი სხეულის შიდა ორგანოებში მალავს საქონელს), რაც ხორციელდება საგადასახდო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის თანხლებით. 
 5. მგზავრის დათვალიერების თაობაზე გადაწყვეტილება მიიღება საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ, რომელიც ახორციელებს მგზავრის კონტროლს ან 26-ე მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული პირების მიერ, ზეპირად ან წერილობით. 
 6. მგზავრის დათვალიერება წარმოებს საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის ან მოწვეული სპეციალისტის მიერ, რომელიც დასათვალიერებელი პირის სქესისაა, ამისათვის ცალკე გამოყოფილ ადგილას, იმავე სქესის ორი პირის თანდასწრებით. მგზავრის მოთხოვნით, მის დათვალიერებას უნდა დაესწროს მოწმე, რომელსაც აირჩევს თვითონ, პორტალში მყოფთაგან.
 7. მგზავრის დათვალიერების დაწყებამდე, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი ვალდებულია, პირს წარუდგინოს თანამდებობრივი მოწმობა, აცნობოს გადაწყვეტილება, გააცნოს მისი უფლება-მოვალეობანი ასეთი დათვალიერების დროს (მათ შორის, ისარგებლოს თარჯიმნის მომსახურებით) და მისცეს წინადადება დამალული საქონლის ნებაყოფლობით გადაცემის თაობაზე. 
 8. მგზავრის მიერ საქონლის ნებაყოფლობით გადაცემის ან/და მგზავრის დათვალიერების შესახებ დგება ოქმი (დანართი №IV–04) ან/და სამართალდარღვევის ოქმში კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი. 
 9. მგზავრის დათვალიერების ჩატარების მონაწილე ნებისმიერი პირის მიერ ოქმში შეტანილი ყველა შენიშვნა, დამატება ან შესწორება დადასტურებული უნდა იყოს მათივე ხელმოწერით. თუ არსებობენ მოწმეები, რომლებსაც შესაძლებელია გააჩნდეთ ინფორმაცია საქმესთან დაკავშირებით დასადგენ გარემოებათა შესახებ, ოქმს შეიძლება ხელი მოაწერონ ამ პირებმაც.
10. მგზავრის დათვალიერების ოქმი დგება ორ ეგზემპლარად, ერთი ეგზემპლარი რჩება შემდგენელთან, ხოლო მეორე გადაეცემა მგზავრს. სამართალდარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში დგება მესამე ეგზემპლარიც, რომელიც სამართალდარღვევის ოქმთან და საქმის გადასაწყვეტად საჭირო სხვა მასალებთან ერთად დაუყოვნებლივ გადაეგზავნება უფლებამოსილ პირს. თუ დათვალიერებას ესწრებიან სახელმწიფო საზღვარზე კონტროლის განმახორციელებელი სხვა სახელმწიფო ორგანოს თანამშრომლები, ოქმში შეიტანება მათი მონაცემებიც, რაც დასტურდება მათი ხელმოწერით და გადაეცემათ ოქმის ასლი.
 11. მგზავრის დათვალიერების შედეგად ჩამორთმეული ნივთები, ოქმში დაწვრილებითი აღწერის შემდეგ, შესაძლებლობის შემთხვევაში, უნდა შეიფუთოს და დაილუქოს. შეფუთულ ნივთზე ლუქის გარდა აღინიშნება თარიღი და იმ პირთა ხელმოწერები, ვინც მონაწილეობა მიიღო დათვალიერებაში.
მუხლი 34. მგზავრის პირადი ნივთების (ბარგის) დათვალიერება
1. მგზავრის ბარგსა და ხელბარგში ნივთების დათვალიერება წარმოებს, როგორც წესი, იმ პირის თანდასწრებით, რომლის საკუთრებაში ან მფლობელობაშია ისინი, ან წარმომადგენლის თანდასწრებით.
 2. თუ ბარგისა და ხელბარგის მესაკუთრის დადგენა შეუძლებელია, ან იგი უარს აცხადებს დასწრებაზე, დათვალიერება ხორციელდება მგზავრის ან მისი წარმომადგენლის დაუსწრებლად, დამსწრეთა მონაწილეობით.
 3. საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელმა, მგზავრის ბარგის და/ან ხელბარგის დათვალიერების დაწყებამდე, მგზავრს უნდა შესთავაზოს დამალული/აკრძალული საქონლის ნებაყოფლობით წარდგენა. 
 4. წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელმა უნდა იმოქმედოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით.
 5. მგზავრის დაუსწრებლად ან იძულებით დათვალიერება ხორციელდება ორი დამსწრის მონაწილეობით. 
 6. ბარგისა და ხელბარგის დათვალიერების შედეგები ფორმდება ოქმით (დანართი №IV–05), ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი – რჩება შემდგენელთან, ხოლო მეორე გადაეცემა მგზავრს. სამართალდარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში დგება მესამე ეგზემპლარიც, რომელიც სამართალდარღვევის ოქმთან და საქმის გადასაწყვეტად საჭირო სხვა მასალებთან ერთად დაუყოვნებლივ გადაეგზავნება უფლებამოსილ პირს. თუ დათვალიერებას ესწრებიან სახელმწიფო საზღვარზე კონტროლის განმახორციელებელი სხვა სახელმწიფო ორგანოს თანამშრომლები, ოქმში შეიტანება მათი მონაცემებიც, რაც დასტურდება მათი ხელმოწერით და გადაეცემათ ოქმის ასლი.
 7. ჩამორთმეული ან მიტოვებული საქონელი, ოქმში დაწვრილებით აღწერის შემდეგ, შესაძლებლობის შემთხვევაში, უნდა შეიფუთოს და დაილუქოს. შეფუთულ ნივთზე ლუქის გარდა აღინიშნება თარიღი და იმ პირთა ხელმოწერები, ვინც მონაწილეობა მიიღო შემოწმებაში. 
დანართი №IV–01
საქონლის დათვალიერების უწყება №
(დამატებითი ფურცლების რაოდენობა ---------)
--------------------------------------------------------------
საგადასახადო ორგანოს დასახელება
ეძლევა დეკლარანტს --------------------------------------------------------------------------------
 (საქონლის მიმღების, (გამგზავნის), დეკლარანტის ან საქონლის და/ან სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ სხვა უფლებამოსილი პირების ან მათი წარმომადგენლების დასახელება)
მასზე, რომ დანიშნულია სასაქონლო დეკლარაციით № -------, ------ --------- 20 წ. 
დეკლარირებული, ან საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი საქონლის დათვალიერება 
დათვალიერების დრო ----- სთ ----წთ “-----“ ------- 20 წელი 
თანმხლები დოკუმენტები --------------------------------------------------------------------------
(სასაქონლო დეკლარაცია, საქონლის სხვა თანმხლები დოკუმენტები)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
დათვალიერების ადგილი--------------------------------------------------------------------------- 
 დათვალიერების მოცულობა: 5% – 10% – 20% (შემოხაზეთ) სხვა (მიუთითეთ)
დათვალიერების სახე: პირველადი / განმეორებითი / დამატებითი / მიზანმიმართული. 
(გაუსვით ხაზი)
დათვალიერების ფორმა:
()1 – საქონლის შეფუთვის შერჩევით დათვლით და აწონვით;
()2 – საქონლის შეფუთვის გახსნის გარეშე;
()3 – საქონლის შეფუთვის შერჩევითი გახსნით;
()4 – საქონლის შეფუთვის სრული დათვლით და აწონვით 
()5 – საქონლის ყველა შეფუთვის გახსნით;
()6 – დათვალიერება
()6.1 – ნიმუშის და/ან სინჯის აღების გარეშე; 
()6.2 – ნიმუშის და/ან სინჯის აღებით; 
()7 – სხვადასხვა;
“–––” –––––––– 20 წელი 
 უწყების შემვსები საგადასახადო თანამშრომლის სახელი, გვარი ----------------------------
ხელმოწერა ---------------------------------
უწყების გაცემის დრო ----- სთ ----წთ “-----“ ------- 20 წელი.
უწყების მიღების დრო ----- სთ ----წთ “-----“ ------- 20 წელი.
 ვადასტურებ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(არასაგადასახადო ორგანოს პასუხისმგებელი პირის ან დეკლარანტის სახელი გვარი, 
ხელმოწერა)
(დანართი №IV–02)
საქონლის დათვალიერების აქტი №
(დამატებითი ფურცლების რაოდენობა ------)
(აქტის ნომერი შედგება 3 ნაწილისგან: პირველი – საგადასახადო ორგანოს კოდი, მეორე – სსდ რეგისტრაციის ნომერი, მესამე – საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის პირადომრიანი ბეჭდის ნომერი, თუ რამდენიმე თანამშრომელი ახორციელებს დათვალიერებას – ბეჭდის ნომრები გამოიყოფა დეფისით)
--------------------------------------------------------------------------------
საგადასახადო ორგანოს სტრუქტურული ერთეულის დასახელება

დათვალიერების საფუძველი: ----------------------------------------------------------------------
 (უწყების №, სხვა (დააზუსტეთ)
დათვალიერების დაწყების დრო ---- სთ ----- წთ “---” ------------- 20 წელი
საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– მიერ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––– თანდასწრებით განხორციელდა
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––პირველადი 
ათვალიერება / დამატებითი დათვალიერება / განმეორებითი დათვალიერება / 
მიზანმიმართული დათვალიერება)
მიღებულია გადაწყვეტილება დამატებით დათვალიერებაზე ---------------------------------
უფლებამოსილი თანამშრომლის ხელმოწერა 
საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების თანმხლები დოკუმენტები -------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
დათვალიერების ადგილი --------------------------------------------------------------------------
დათვალიერების მიზნით, მოხსნილია იდენტიფიკაციის საშუალებები: 
ლუქი: () დარღვეული იყო; () არ იყო დარღვეული.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
წარმოდგენილია ერთი ან რამდენიმე ---------------------------- დასახელების საქონელი
მიუთითეთ რიცხვი)

დათვალიერდა საქონელი --------------------------------------------------------------------------
მითითება დასახელება) 

 შეფუთვა ------------------------------------------------- (დასახელება)
რაოდენობა)
წარმოდგენილი დოკუმენტების მიხედვით, ბრუტო წონა შეადგენს-------------------- კგ-ს

 ნეტო წონა შეადგენს-------------------- კგ

დათვალიერების შედეგად დადგინდა შემდეგი:

საქონლის საერთო წონა ბრუტო ------------კგ. ნეტო------------კგ. 

დადგინდა შემდეგი მეთოდით:
() ფაქტობრივი აწონვა --------------------------
() საშუალო წონის დადგენა ------------------ შეკვრის (ყუთის, ტომრის და სხვ.) აწონვით
() გადათვლით ------------------------------
() სხვადასხვა -------------------------------
() სკანერით ------------------------------

სატრანსპორტო საშუალების (კონტეინერის) № -------------------------

დათვალიერებული საქონელი შეესაბამება დეკლარირებულის მახასიათებლებს ––––––––––––
დიახ) ან (არა)
 
დათვალიერებული საქონელი არ შეესაბამება დეკლარირებულის მახასიათებლებს 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
შეფუთვის მონაცემები შეესაბამება დეკლარირებულს ––––––––––––
(დიახ) ან (არა)
შეფუთვის მონაცემები არ შეესაბამება დეკლარირებულს
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
დათვალიერებისას გამოყენებული ტექნიკური საშუალებები:
01 – რენტგენის დანადგარი;
02 – მეტალოდეტექტორი (სტაციონარული, პორტატული); 
03 – დოკუმენტების, ვალუტის, ფასიანი ქაღალდების იდენტიფიკაციის საშუალება;
04 – ძვირფასი ქვებისა და ლითონის იდენტიფიკაციის საშუალება;
05 – ნარკოტიკული საშუალებების დისტანციური აღმოჩენის და იდენტიფიკაციის საშუალება;
06 – დოზიმეტრული კონტროლის საშუალებები;
07 – ფოტო-აუდიო-ვიდეო ტექნიკა და სხვა აპარატურა;
08 – სხვადასხვა ინსტრუმენტების კომპლექტი; 
09 – დათვალიერება ტექნიკური საშუალებების გამოყენების გარეშე.

განხორციელდა სინჯის ან/და ნიმუშის აღება ---------------------------------------------------- 
 (მიუთითეთ სინჯის ან ნიმუშების დასახელება და 
 ოდენობა, დადებული იდენტიფიკაციის საშუალებები)

გამოვლენილია სამართალდარღვევის ნიშნები --------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
დათვალიერების შემდეგ დადებულ იქნა შემდეგი იდენტიფიკაციის საშუალებები -------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
დათვალიერების დამთავრების დრო --------სთ ----- წთ “----” -------------------- 20 -წელი

საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი ----------------------------------------------------------
 (სახელი, გვარი, ხელმოწერა და პირადნომრიანი ბეჭედი)
 
დამსწრე პირები: 
------------------------------ ------------------------
სახელი, გვარი, ხელმოწერა
------------------------------ ------------------------
სახელი, გვარი, ხელმოწერა
------------------------------ ------------------------
სახელი, გვარი, ხელმოწერა
დამატებითი ფურცელი
დათვალიერების № -------------------------------------------------------- აქტზე, რიგითი ნომერი --
დათვალიერდა საქონელი
 ----------------------------------------------------- (მიეთითება დასახელება) 
 შეფუთვა ----------------------------------------------- (დასახელება)
 ---------------------------------------- (რაოდენობა)
წარმოდგენილი დოკუმენტების მიხედვით ბრუტო წონა შეადგენს-------------------- კგ
 ნეტო წონა შეადგენს-------------------- კგ
დათვალიერების შედეგად დადგინდა შემდეგი:

საქონლის საერთო წონა ბრუტო------------------კგ. ნეტო------------------------კგ


 დადგინდა შემდეგი მეთოდით:
() ფაქტობრივი აწონვა --------------------------
() საშუალო წონის დადგენა ------------------ შეკვრის (ყუთის, ტომრის და სხვ.) აწონვით
() გადათვლით ------------------------------
() სხვადასხვა -------------------------------
სატრანსპორტო საშუალების (კონტეინერი)№ ----------------------------------------------------
დათვალიერებული საქონელი შეესაბამება დეკლარირებული საქონლის მახასიათებლებს ––––
  (დიახ) ან (არა)
დათვალიერებული საქონელი არ შეესაბამება დეკლარირებული საქონლის მახასიათებლებს 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
შეფუთვის მონაცემები შეესაბამება დეკლარირებულ მონაცემებს –––––––––
(დიახ) ან (არა)
შეფუთვის მონაცემები არ შეესაბამება დეკლარირებულ მონაცემებს
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 დათვალიერებისას გამოყენებული ტექნიკური საშუალებები:
01 – რენტგენის დანადგარები;
02 – მეტალოდეტექტორები (სტაციონალური, პორტატული); 
03 – დოკუმენტების, ვალუტის, ფასიანი ქაღალდების იდენტიფიკაციის საშუალებები;
04 – ძვირფასი ქვებისა და ლითონის იდენტიფიკაციის საშუალებები;
05 – ნარკოტიკული საშუალებების დისტანციური აღმოჩენის და იდენტიფიკაციის საშუალებები;
06 – დოზიმეტრული კონტროლის საშუალებები;
07 – ფოტო-აუდიო-ვიდეო ტექნიკა და სხვა აპარატურა;
08 – სხვადასხვა ინსტრუმენტების კომპლექტი; 
09 – დათვალიერება ტექნიკური საშუალებების გამოყენების გარეშე.

განხორციელდა სინჯისა და/ან ნიმუშის აღება ---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(მიუთითეთ სინჯის ან ნიმუშების დასახელება და ოდენობა, დადებული იდენტიფიკაციის
 საშუალებები)
გამოვლენილია სამართალდარღვევის ნიშნები -------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
დათვალიერების შემდეგ დადებულ იქნა შემდეგი იდენტიფიკაციის საშუალებები --------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
დათვალიერების დამთავრების დრო --------სთ ----- წთ “----” --------------------20 –წელი

საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის ----------------------------------------------------------------
 სახელი, გვარი, ხელმოწერა და პირადნომრიანი ბეჭედი

დამსწრე პირების ხელმოწერები

დანართი №IV–03
თამბაქოს ნაწარმის დათვალიერების აქტი №

„ ––––“ „––––––––––––––––––––“ 20 წ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
საგადასახადო ორგანოს დასახელება (კოდი)

დათვალიერების ადგილი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ექსპორტიორი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

იმპორტიორი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საქონლის მომწოდებელი ქვეყანა –––––––––––––––––––––––––––––––––– 

თანმხლები დოკუმენტები ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
სატრანსპორტო საშუალებები ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

გაცხადებული თამბაქოს ნაწარმი, რაოდენობის მიხედვით ––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
შერჩევით შემოწმებული თამბაქოს ნაწარმის აქციზური მარკების ნომრები
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის სახელი,
გვარი. პირადნომრიანი ბეჭედი –––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––––
დანართი №IV–04
მგზავრის პირადი დათვალიერების
ოქმი №
თარიღი: “-----”-----------------” 20----- წელი ––––––––––––––––––––––––––––––
  ოქმის შედგენის ადგილი
1. პირად დათვალიერებაზე გადაწყვეტილების მიმღები პირი 
––––––––––––––––––––––––––
 (თანამდებობა, სახელი და გვარი)
2. პირადი დათვალიერების ჩამტარებელი პირი 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 (თანამდებობა, სახელი და გვარი)
3. საქართველოს საბაჟო კოდექსის მე-80 მუხლის თანახმად პირადი დათვალიერება ჩაუტარდა ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
სახელი, გვარი, მისამართი, სამგზავრო დოკუმენტის რეკვიზიტები
4. ფიზიკურ პირს ეცნობა მისი პირადი დათვალიერების ჩატარების შესახებ გადაწყვეტი¬ლება, განემარტა მისი უფლებები და მოვალეობები და მიეცა წინადადება დამალული საქონლის ნებაყოფლობით გადაცემის თაობაზე. 
5. საუბარი მიმდინარეობდა ––––––––––––– ენაზე. თარჯიმნობას ეწეოდა –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––,
სახელი, გვარი და მისამართი
რომელიც სრულყოფილად ფლობს ორივე ენას.
6. პირადი დათვალიერების პროცედურას ესწრებოდნენ:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
სახელი, გვარი და მისამართი
7. პირადი დათვალიერების პროცედურა მიმდინარეობდა ––––სთ ––––წთ-დან, ––––სთ ––––წთ-მდე.
8. პირადი დათვალიერების მიზნით ჩატარდა შემდეგი ღონისძიებები: –––––––––––––– ––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9. პირადი დათვალიერების ჩატარების პირობები: ––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10. აღმოჩენილი ნივთმტკიცებულებები: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(საგნების სახეობა, რაოდენობა, ინდივიდუალური და გვარეობითი ნიშნები და სხვა 
მახასიათებლები)
11. პირადი დათვალიერების შემდეგ აღმოჩენილი ნივთმტკიცებულებები დალუქულ იქნა №–––––––––– ლუქით და განთავსდა/გაიგზავნა –––––––––––––––––––––––––––––––
12. წინამდებარე ოქმის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით: 
პირადი დათვალიერების ჩამტარებელი პირი ––––––––––––––––––––
პირად დათვალიერებაზე დამსწრე პირები ––––––––––––––––––––
 ––––––––––––––––––––
მოწვეული სპეციალისტი (თუ ის არის) ––––––––––––––––––––
მოწმეები (თუ ისინი არიან) ––––––––––––––––––––
 ––––––––––––––––––––
13. საბაჟო კოდექსის შესაბამისად ჩამიტარდა პირადი დათვალიერების პროცედურა, რის 
შემდეგაც გავეცანი წინამდებარე ოქმს, მივიღე ოქმის მეორე ეგზემპლარი და მთლიანად 
ვეთანხმები მასში დაფიქსირებულ მონაცემებს, რასაც ვადასტურებ ხელმოწერით –––––––––––––

შენიშვნა: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– დანართი №IV–05
მგზავრის ბარგისა და ხელბარგის დათვალიერების
ოქმი №
 თარიღი: “-----”-----------------” 20----- წელი –––––––––––––––––––––––
  ოქმის შედგენის ადგილი

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –ის –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(პორტალის დასახელება) (დათვალიერების განმახორციელებელი 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– მიერ, დათვალიერდა ––––––––––––––––––––––
 თანამშრომლის თანამდებობა, სახელი, გვარი) (მგზავრის სახელი, გვარი, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– კუთვნილი ბარგი/ხელბარგი
 მოქალაქეობა, სამგზავრო დოკუმენტის №/პირადი №)

 დათვალიერებას ესწრებოდნენ:
მგზავრი/ მისი წარმომადგენელი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

დამსწრეები ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

დათვალიერების შედეგად გამოვლინდა:
 წარმოდგენილი საქონელი შეესაბამება დეკლარირებულ მონაცემებს ()

 წარმოდგენილი საქონელი არ შეესაბამება დეკლარირებულ მონაცემებს ()

არსებული შეუსაბამობა ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
ოქმის მონაცემებს ვადასტურებთ:
დათვალიერების განმახორციელებელი თანამშრომელი ––––––––––––––––––––––––
მგზავრი (დეკლარანტი) –––––––––––––––––––––––
დამსწრეები ––––––––––––––––––––––––––
 –––––––––––––––––––––––––
შენიშვნა–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 თავი V 
საქონლის ნიშანდება, იდენტიფიკაციის საშუალებები
მუხლი 35. ნიშანდება
 1. სახელმწიფო ზედამხედველობის ნებისმიერ ეტაპზე, როდესაც არსებობს საქონლის ნიშანდების აუცილებლობა მისი შემდგომი იდენტიფიკაციისათვის ან/და საჭიროა საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ან/და შენობა-ნაგებობის ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფა, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი ახორციელებს მათ ნიშანდებას იდენტიფიკაციის საშუალებების გამოყენებით.
 2. საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების იდენტიფიცირების მიზნით, იდენტიფიკაციის საშუალებების გარდა (ან მათთან ერთად), აგრეთვე შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ვიდეო და ფოტოგადაღება, მასშტაბურად გამოსახვა და საქონლის მონიშვნა ციფრული ან მწარმოებლის მიერ დატანილი სერიული ნომრების მარკირებით ან აღწერით.
 3. საქართველოს ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანისას, სხვა უფლებამოსილი ორგანოს მიერ დადგენილი ან უცხო ქვეყნის შესაბამისი ორგანოს მიერ გამოყენებული იდენტიფიკაციის საშუალებები (ნიშნები) ცვლის შემოსავლების სამსახურის იდენტიფიკაციის საშუალებებს (ნიშნებს): 
 ა) სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებული იდენტიფიკაციის ის საშუალებები (ნიშნები), რომლის თაობაზე პორტალის მიერ შეიტანება ინფორმაცია მოწმობაში;
 ბ) საერთაშორისო გადაზიდვის განმახორციელებელ სარკინიგზო სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებული იდენტიფიკაციის საშუალებები (ნიშნები).
 4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული იდენტიფიკაციის საშუალებების (ნიშნების) შეცვლაზე, მოხსნაზე/მოცილებაზე, განადგურებაზე, დაზიანებაზე ვრცელდება ამ ბრძანებით დადგენილი წესი.
მუხლი 36. იდენტიფიკაციის საშუალებები
 1. იდენტიფიკაციის საშუალებებია (ნიშნებია): შტამპი, ბეჭედი, პლომბი, ლუქი, მწებავი ლენტი, ტომრები, შესაფუთი მასალები, ზონარი და სხვა, რომლებიც გამოყენების სპეციფიკიდან გამომდინარე, უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ძირითად მოთხოვნებს:
 ა) უნდა იყოს მყარი და გამძლე დაზიანების მიმართ;
 ბ) შესაძლებელი უნდა იყოს მათი დადება მარტივად და სწრაფად;
 გ) შესაძლებელი უნდა იყოს მათი შემოწმება და იდენტიფიკაცია; 
 დ) შეუძლებელი უნდა იყოს მათი მოხსნა ან მოცილება დაზიანების, გატეხვის (თვალნათლივი ნიშნების) გარეშე;
 ე) უნდა იყოს ერთჯერადი (გარდა მრავალჯერადი გამოყენების ლუქებისა) და გააჩნდეს უნიკალური ნომერი (მრავალჯერადი გამოყენების ლუქებს შესაძლებელია არ გააჩნდეს უნიკალური ნომერი); 
 ვ) უნდა იყოს იმგვარად კონსტრუირებული, რომ შეუძლებელი იყოს მათი კოპირება, გაყალბება ან მეორადი გამოყენება, მათზე ქარხნული წესით უნდა იყოს აღნიშნული რეგისტრაციის უნიკალური ნომერი, სერია და ინიციალები: „საქართველოს საგადასახადო“, ქართულად და ინგლისურად. 
2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული მოთხოვნები არ ვრცელდება ისეთ იდენტიფიკაციის საშუალებებზე (ნიშნებზე), რომლითაც არ ხდება უშუალოდ საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ან/და შენობა-ნაგებობის ნიშანდება.
3. იდენტიფიკაციის საშუალებები (ნიშნები) ისე უნდა იქნეს დადებული, რომ გამოირიცხოს დაუზიანებლად მისი მოხსნა/მოცილება და შეუძლებელი იყოს საქონელთან მისვლა ან კვალის დატოვების გარეშე სატრანსპორტო საშუალებაში ან შენობა-ნაგებობაში უკანონო შეღწევა.
 4. საქონელზე ან/და სატრანსპორტო საშუალებაზე ან/და შენობა-ნაგებობაზე შესაძლებელია იდენტიფიკაციის ერთი ან რამოდენიმე საშუალების (ნიშნის) დადება.
მუხლი 37. სავალდებულო ნიშანდება
საგადასახადო ორგანო აუცილებლად ახორციელებს საქონლის ნიშანდებას, თუ: 
ა) მისი შემდგომი იდენტიფიკაცია აუცილებელია სასაქონლო ოპერაციის გამოყენებისას გათვალისწინებული მოთხოვნების შესასრულებლად;
ბ) საგადასახადო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის საშუალებად დაგირავებულია საქონელი ან/და სატრანსპორტო საშუალება;
 გ) პორტალის ტერიტორიაზე შემოსულია საქონელი, რომელზეც არ არის წარმოდგენილი საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე შემდგომი გადაადგილებისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტები (ნებართვა, სერტიფიკატი და სხვა); 
 დ) საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან გატანას ან განადგურებას დაექვემდებარა საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე უკვე შემოტანილი საქონელი, რომლის შემოტანაც იკრძალება საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე;
 ე) სახელმწიფო ზედამხედველობის დაწყებისას ან/და პროცედურების განხორციელებისას საჭიროა საქონლის ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფა;
 ვ) საქონელი და სატრანსპორტო საშუალება გაიტანება საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან. 
 მუხლი 38. შენობა-ნაგებობების ნიშანდება
 1. ნიშანდებას შესაძლებელია დაექვემდებაროს ის შენობა-ნაგებობები, სადაც იმყოფება კონტროლს დაქვემდებარებული საქონელი, ან/და ხორციელდება კონტროლს დაქვემდებარებული საქმიანობა, აგრეთვე საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე მილსადენი და ელექტროგადამცემი ხაზებით გადაადგილებული საქონლის ტრანსპორტირების საშუალებები და ობიექტები.
 2. სავალდებულო ნიშანდებას ექვემდებარება პორტალში ან ტერმინალში საქონლის შესანახად განკუთვნილი შენობა-ნაგებობები.
 4. დროებით შენახული და საწყობის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული საქონლისათვის განკუთვნილი საწყობების, საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების შენახვის სხვა ადგილების შენობა-ნაგებობები ნიშანდებას შეიძლება დაექვემდებაროს:
 ა) საქონლის დათვალიერების და სინჯის ან/და ნიმუშის აღების დროს;
 ბ) სამართალდარღვევის საქმის წარმოების უზრუნველყოფის ან/და საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელებისას, აგრეთვე საგადასახადო სამართალდარვევის საქმის წარმოებისას ჩამორთმეული პირადი ნივთების ან/და საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალებებისა და დოკუმენტების განთავსების შემთხვევაში; 
 გ) საქონლის დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმოებისას დათვალიერებული საქონლის დასათვალიერებელი საქონლისაგან განცალკევებულად შენახვისას;
 დ) ოქროს სიის მონაწილის შენობა-ნაგებობაში განთავსებული საქონლის მიმართ ამ პუნქტის “ა”-”გ” ქვეპუნქტებში ასახული სახელმწიფო ზედამხედველობის ღონისძიებების განხორციელებისას.
მუხლი 39. სატრანსპორტო საშუალების ნიშანდება 
1. საქონლის ავტოსატრანსპორტო საშუალებით შემოტანისას (მათ შორის საზღვაო ტრანსპორტით შემოტანილი საქონლის საზღვაო ნავსადგურიდან 10 კილომეტრის რადიუსში განლაგებულ საწყობში ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებისას) პორტალი ახორციელებს აღნიშნული სატრანსპორტო საშუალების დამატებით სავალდებულო ნიშანდებას, იმ შემთხვევის გარდა, როცა სატრანსპორტო საშუალებაზე არსებული იდენტიფიკაციის საშუალებები (ნიშნები) უზრუნველყოფს საქონლის ხელშეუხებლობას ან დამატებითი ნიშანდების შედეგად შესაძლებელია არსებითად გაუარესდეს უკვე არსებული იდენტიფიკაციის საშუალებების (ნიშნების) ხარისხი ან მდგომარეობა. 
 2. თუ საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე შემოტანილ საქონელზე ან/და სატრანსპორტო საშუალებაზე გამოყენებული იდენტიფიკაციის საშუალებები (ნიშნები) მოცილებულია ან/და დაზიანებულია ან/და თუ საქონელი ან/და სატრანსპორტო საშუალება დაექვემდებარა დათვალიერებას, უნდა განხორციელდეს დამატებითი ან ხელახალი ნიშანდება.
 3. თუ სხვა უფლებამოსილი ორგანოს ან უცხო ქვეყნის შესაბამისი ორგანოს მიერ ნიშანდებული სატრანსპორტო საშუალებით შემოტანილი საქონლის დათვალიერება პორტალში არ ხორციელდება, დამატებითი ნიშანდება არ იწვევს საგადასახადო ორგანოს შესაბამისი უფლებამოსილი პირის პასუხისმგებლობას საქონლის ზოგადი დეკლარირების განმახორციელებელი პირის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე შევსებულ მოწმობაში ან დროებითი შენახვის განაცხადში ასახული მონაცემების ფაქტობრივ მონაცემებთან შეუსაბამობის აღმოჩენისას.
4. კონტროლის ზონაში, მათ შორის საწყობში და საქონლის დროებით შენახვის სხვა ადგილში განთავსებული საქონლის გადამზიდავი სატრანსპორტო საშუალება ექვემდებარება ხელახალ ნიშანდებას, თუ სატრანსპორტო საშუალებაზე არსებული იდენტიფიკაციის საშუალებები (ნიშნები) მოცილებულია (დარღვეულია) და არ ხდება საქონლის ჩამოტვირთვა, სხვა სატრანსპორტო საშუალებაში გადატვირთვა ან/და შენობა-ნაგებობაში შესანახად განთავსება.
 5. თუ აღმოჩნდება, რომ სატრანსპორტო საშუალება არ არის ნიშანდებული ან დარღვეულია ნიშანდება ან იდენტიფიკაციის საშუალებების (ნიშნების) რეკვიზიტები განსხვავდება გადამაადგილებელი პირის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტებში მითითებული რეკვიზიტებისაგან, საგადასახადო ორგანოს მიერ ხორციელდება სატრანსპორტო საშუალებაში მოთავსებული საქონლის დათვალიერება; ხოლო თუ ადგილზე დათვალიერება შეუძლებელია, სატრანსპორტო საშუალება ექვემდებარება ხელახალ ნიშანდებას და მოწმობით გადაადგილდება უახლოეს ან საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ შერჩეულ ტერმინალამდე ან საწყობამდე ან საქონლის დროებით შენახვის სხვა ადგილამდე. 
 6. თუ სატრანსპორტო საშუალების ნიშანდება შეუძლებელია, ხორციელდება სატრანსპორტო საშუალებაში მოთავსებული საქონლის ნიშანდება და საქონელი წარედგინება დანიშნულების ორგანოს.
7. დასაშვებია, ნიშანდების გარეშე საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე გადაადგილდეს: ნაყარი ტვირთები, ჯართი, ცოცხალი ცხოველები, მცენარეები, სხვა სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, აგრეთვე ისეთი მსხვილგაბარიტიანი ტვირთები, რომლებიც არ ექვემდებარება დაშლა-დანაწილებას/გადანაწილებას.
8. ფიზიკური პირის მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებული საქონლისა და ავტოსატრანსპორტო საშუალების იდენტიფიკაცია ხორციელდება „საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთისას სამგზავრო დოკუმენტებში შესაბამისი აღნიშვნების განხორციელებისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემთა ავტომატიზირებულ ბაზაში ინფორმაციის ასახვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანების შესაბამისად. 
მუხლი 40. ნიშანდების განხორციელების ადგილები
 1. საქართველოს ეკონომიკური საზღვრის გადმომკვეთი სატრანსპორტო საშუალება (გარდა რკინიგზით გადაადგილებული ტვირთის გადასაზიდად განკუთვნილი უნივერსალური ან სპეციალური ვაგონისა, საჰაერო და საზღვაო სატრანსპორტო საშუალებისა), რომლითაც ხორციელდება საქონლის შემოტანა, ექვემდებარება ნიშანდებას პორტალში, ხოლო საქონლის პორტალის გარდა სხვა ადგილში საგადასახადო ორგანოს თანხმობით შემოტანისას – საგადასახადო ორგანოს მიერ შერჩეულ კონტროლის ზონაში. 
 2. საქართველოს ეკონომიკური საზღვრის გადამკვეთი სატრანსპორტო საშუალება, რომლითაც ხორციელდება საქონლის გატანა, ექვემდებარება ნიშანდებას:
 ა) გაფორმების საგადასახადო ორგანოს მიერ (გარდა ექსპორტისა), მოწმობის გამოწერასთან ერთად;
 ბ) ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციაში დეკლარირებული საქონლის გადაადგილებისას – პორტალის მიერ, სადაც ხორციელდება საზღვრის გადაკვეთა. 
 მუხლი 41. განხორციელებული ნიშანდების შესახებ ინფორმაციის აღრიცხვა
 1. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ვალდებულია, საქონელზე ან/და სატრანსპორტო საშუალებაზე განხორციელებული ნიშანდების შესახებ მონაცემები დააფიქსიროს ელექტრონულად შევსებულ მოწმობაში, ასევე TIR-წიგნაკით გადაადგილების შემთხვევაში – TIR-წიგნაკის საქართველოს ტერიტორიაზე გამოსაყენებელ მოსახევ ფურცელსა და ყუაზე.
 2. საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან საქონლის გატანის დროს, ასევე ტრანზიტისას საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების პორტალში გამოცხადებისას, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი საქონლის თანმხლებ დოკუმენტებთან ერთად ამოწმებს სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებული იდენტიფიკაციის საშუალებების (ნიშნების) მთლიანობას, მათი რეკვიზიტების შემოწმებას თანმხლები დოკუმენტების მიხედვით, ხოლო საგადასახადო ორგანოს თანხმობის გარეშე იდენტიფიკაციის საშუალებების (ნიშნების) მოხსნა/მოცილების ან/და განადგურების შემთხვევაში, ადგენს საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმს. 
 3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, თუ საქონლის დათვალიერების შედეგად საქონლის დანაკლისი არ გამოვლინდა, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ახდენს ხელახალ ნიშანდებას და აკეთებს აღნიშვნას თავის მიერ დადებული იდენტიფიკაციის საშუალებების შესახებ საქონლის თანმხლებ დოკუმენტებში, ასევე TIR-წიგნაკით გადაადგილების შემთხვევაში – TIR-წიგნაკის შესაბამის მოსახევ ფურცელსა და ყუაზე. იმ შემთხვევაში, როდესაც პორტალში შეუძლებელია საქონლის დათვალიერება, საქონლის გადამაადგილებელი სატრანსპორტო საშუალება ექვემდებარება ნიშანდებას და მოწმობით გადაადგილდება საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ შერჩეულ ტერმინალამდე ან საწყობამდე ან დროებით შენახვის სხვა ადგილამდე, სადაც განხორციელდება საქონლის დათვალიერება.
 მუხლი 42. იდენტიფიკაციის საშუალებების (ნიშნების) მოხსნა/მოცილება
 1. თუ კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, საგადასახადო ორგანოს მიერ ნიშანდებულ საქონელზე ან/და სატრანსპორტო საშუალებებზე ან/და შენობა-ნაგებობაზე იდენტიფიკაციის საშუალებების (ნიშნების) მოხსნა/მოცილება ხორციელდება საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც:
 ა) ზიანი გამოწვეულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული დაუძლეველი ძალის მოქმედებით ან მის შედეგად საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების დაზიანების, განადგურების ან დაკარგვის თავიდან აცილების აუცილებლობით;
 ბ) დათვალიერების გარეშე (რისკების მართვის სისტემის გამოყენებით, შესაბამისი დერეფნის მეშვეობით) გაშვებულ საქონელსა ან/და სატრანსპორტო საშუალებებზე იდენტიფიკაციის საშუალებების (ნიშნების) მოხსნა/მოცილება ხორციელდება საქონლის მფლობელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ; 
 გ) საწყობის ტერიტორიაზე შეტანილ საქონელსა ან/და სატრანსპორტო საშუალებაზე – საწყობის უფლებამოსილი პირის მიერ; 
 დ) საქონლის დროებით შენახვის სხვა ადგილზე განთავსებისას – საქონლის მფლობელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ;
 ე) ოქროს სიის მონაწილის კუთვნილ საქონელზე გამარტივებული პროცედურების დამთავრებისას – აღნიშნული პირის მიერ.
 2. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი, დაზიანებული ან მოცილებული იდენტიფიკაციის საშუალებების (ნიშნების) თაობაზე შეტყობინების მიღების შემთხვევაში, საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ან/და შენობა-ნაგებობის დათვალიერების შემდეგ ახორციელებს ხელახალ ნიშანდებას.
 3. ნიშანდებული შენობა-ნაგებობის მფლობელი ვალდებულია, კაპიტალური ან მიმდინარე შეკეთების ან დემონტაჟის განხორციელებამდე, წერილობით, წინასწარ შეატყობინოს საგადასახადო ორგანოს სამუშაოთა დაწყების თარიღისა და ხანგრძლივობის შესახებ. სამუშაოს დაწყებამდე საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ხსნის შენობა–ნაგებობაზე არსებულ იდენტიფიკაციის საშუალებებს (ნიშნებს), ხოლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ, იმ შემთხვევაში, თუ მასში განთავსდება ან განთავსებულია სახელმწიფო ზედამხედველობას დაქვემდებარებული საქონელი, ახდენს ხელახალ ნიშანდებას.
მუხლი 43. იდენტიფიკაციის საშუალებების აღრიცხვა, გაცემა, განადგურება
 1. შემოსავლების სამსახურის ცენტრალური აპარატის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული იდენტიფიკაციის საშუალებებს გასცემს რეგიონული ცენტრის ან გაფორმების დეპარტამენტის უფროსის ბრძანებით განსაზღვრულ პასუხისმგებელ პირებზე გასავლის ზედდებულით, იდენტიფიკაციის საშუალებების რაოდენობის, სერიებისა და ნომრების დაფიქსირებით.
 2. რეგიონული ცენტრის ან გაფორმების დეპარტამენტის პასუხისმგებელი პირის მიერ მიღებული იდენტიფიკაციის საშუალებები აღირიცხება „იდენტიფიკაციის საშუალებების (ნიშნების) აღრიცხვისა და გაცემის ჟურნალში“ (შემდგომში – ჟურნალი) (დანართი №V–01) და ინახება დაცულ ადგილას. 
 3. რეგიონული ცენტრის ან გაფორმების დეპარტამენტის პასუხისმგებელი პირის მიერ იდენტიფიკაციის საშუალებების გაცემა ხდება პორტალის ან გეზ-ის პასუხისმგებელ პირზე ან/და გეზ-ის დაქვემდებარებაში მყოფი სტრუქტურული ქვედანაყოფის უფროსზე, რომელიც იდენტიფიკაციის საშუალებების მიღებაზე პასუხისმგებელია რეგიონული ცენტრის უფროსის მიერ გამოცემული ბრძანებით. 
 4. პორტალის ან გეზ-ის პასუხისმგებელი პირი მიღებულ იდენტიფიკაციის საშუალებებს აღრიცხავს ჟურნალში და საჭირო რაოდენობას გადასცემს ცვლის ან ჯგუფის უფროსებს.
 5. პორტალის/გეზ-ის ცვლის ან ჯგუფის უფროსი წარუდგენს რეგიონულ ცენტრს/გაფორმების დეპარტამენტს მათ მიერ ნიშანდებული, დაზიანებული და გამოუყენებელი იდენტიფიკაციის საშუალებების შესახებ ინფორმაციას ყოველთვიურად, №V–02 დანართის ფორმით. ინფორმაცია წარდგენილ უნდა იქნას საანგარიშო თვის დამთავრებიდან მომდევნო თვის 10 რიცხვამდე.
 6. იდენტიფიკაციის საშუალებების მოხსნა/მოცილება/შეცვლა საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხორციელდება აქტის (დანართი №V–03) გაფორმებით, ხოლო 42-ე მუხლით გათვალისწინებული სხვა პირების მიერ – მოხსნა/მოცილება, შეცვლა ან ჩაბარება ხორციელდება №V–04 დანართის ფორმით.
 7. მოხსნილი/მოცილებული, დაზიანებული ან უვარგისი იდენტიფიკაციის საშუალებები უნდა ჩაბარდეს:
 ა) გაფორმების სამმართველოს პასუხისმგებელ პირს, რომელიც ხსნის მოწმობას კონტროლიდან – საქონლის მფლობელის, ოქროს სიის მონაწილის მიერ, მოწმობის კონტროლიდან მოხსნის დღიდან მომდევნო სამუშაო დღის ბოლომდე;
 ბ) პასუხისმგებელ პირს, რომელიც ახორციელებს კონტროლს საწყობის სანებართვო პირობების შესრულებაზე – საწყობის უფლებამოსილი პირის მიერ ყოველი კვირის ბოლო სამუშაო დღეს.
 8. ამ მუხლის მე-7 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში მითითებული გეზ-ის ან გაფორმების სამმართველოს პასუხისმგებელი პირი ყოველი თვის ბოლო სამუშაო დღეს გაფორმების დეპარტამენტის ან რეგიონული ცენტრის პასუხისმგებელ პირს მიღება-ჩაბარების აქტით გადასცემს მოხსნილ/მოცილებულ, დაზიანებულ ან უვარგის იდენტიფიკაციის საშუალებებს.
 9. რეგიონული ცენტრის ან გაფორმების დეპარტამენტის პასუხისმგებელი პირის მიერ უვარგისი იდენტიფიკაციის საშუალებების განადგურება ხორციელდება კვარტალში ერთხელ, რომლის შედეგი აისახება №V–05 დანართში.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 დანართი №V–01

 

 -------------------------- რეგიონული ცენტრი/გაფორმების დეპარტამენტი

 -----------------------------------------------------

 პორტალის/გაფორმების სამმართველოს/გეზ-ის

 

იდენტიფიკაციის საშუალებების (ნიშნების)

აღრიცხვისა და გაცემის ჟურნალი

 

 

მიღებულია ------------------------------------

 

მიღების თარიღი:------------------

 

 

 

გაცემულია ---------------------------------------

პორტალზე/დამუშავების ოპერაციის სამმართველოზე/გეზ-ის ადმინისტრაციის ჯგუფზე

 

გაცემის თარიღი -----------------

იდენტიფიკაციის საშუალებების დიაპაზონი, რიგითი - დან - მდე, დასახელებისა და რაოდენობის მიხედვით

 

1.

2.

3.

 

 

იდენტიფიკაციის საშუალებების დიაპაზონი, რიგითი - დან - მდე, დასახელებისა და რაოდენობის მიხედვით

 

1.

2.

3.

გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის

სახელი, გვარი

მიღებაზე პასუხისმგებელი პირის

სახელი, გვარი

 ხელმოწერა

 ხელმოწერა

 


დანართი №V–02 
 „ ----- “ -–––––– 20… წელი
 ინფორმაცია
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– რეგიონული ცენტრის 
/გაფორმების დეპარტამენტის/პორტალის/გაფორმების სამმართველოს
მიერ 20 წლის ……… თვეში
იდენტიფიკაციის საშუალებების გამოყენების შესახებ
1. მიღებულია საანგარიშო პერიოდში იდენტიფიკაციის საშუალებების დიაპაზონი რიგითი №- 
დან №- მდე, დასახელებისა და რაოდენობის მიხედვით:

დიაპაზონით № –––––– დან № ––––––– მდე 
დიაპაზონით № –––––– დან № ––––––– მდე 
დიაპაზონით № –––––– დან № ––––––– მდე 

2. გამოყენებულია/ნიშანდებულია:
დიაპაზონით № –––––– დან № ––––––– მდე 
დიაპაზონით № –––––– დან № ––––––– მდე 
დიაპაზონით № –––––– დან № ––––––– მდე 

 3. დაზიანებულია: 
დიაპაზონით № –––––– დან № ––––––– მდე 
დიაპაზონით № –––––– დან № ––––––– მდე 

 4. გამოუყენებელია :
დიაპაზონით № –––––– დან № ––––––– მდე 
დიაპაზონით № –––––– დან № ––––––– მდე

 საგადასახადო ორგანოს
თანამშრომლის ხელმოწერა -------------------------------------------------
 პ/ნომრიანი ბეჭედი 
 
დანართი №V–03
ა ქ ტ ი
იდენტიფიკაციის საშუალებების მოხსნა/მოცილების, შეცვლის შესახებ

საგადასახადო ორგანოს კოდი ––––––––– 

აქტის შედგენის თარიღი “ ---“ ----------- 200 წ.

აქტის შედგენის ადგილი: ------------------------------------------------------------------------------------
(საქონლის, სატრანსპორტო საშუალების, შენობა-ნაგებობის ადგილსამყოფელი – მისამართი)

 აქტი შეადგინა: -----------------------------------------------------------------------------------------------
(საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის სახელი, გვარი, პ/ნომრიანი ბეჭდის №

 აქტი შედგენილია მასზე, რომ: ------------------------------------------------------------------------------
 (აღინიშნოს იდენტიფიკაციის საშუალებების მოხსნა/მოცილების, შეცვლის კონკრეტული მიზეზი)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 მიუთითეთ: მოწმობის, სასაქონლო დეკლარაციის, სატრანსპორტო საშუალების ნომერი:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 იდენტიფიკაციის საშუალება განახლდა: ––––––––––––––––––––––––––––––----------------------- (მიეთითოს იდენტიფიკაციის საშუალებების № №, რაოდენობა)

 საგადასახადო ორგანოს
თანამშრომლის ხელმოწერა -------------------------------------------------
 პ/ნომრიანი ბეჭედი 

საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების 
ან/და შენობა-ნაგებობის მფლობელის
ან/და უფლებამოსილი პირის 
სახელი, გვარი, ხელმოწერა -------------------------------------------
იურიდიული პირის შემთხვევაში
ბეჭდის ადგილი 
დანართი №V–04
ა ქ ტ ი
არასაგადასახადო ორგანოს მიერ იდენტიფიკაციის საშუალებების (ნიშნების) მოხსნის, 
შეცვლის ან ჩაბარების შესახებ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– გადასახადის 
გადამხდელის დასახელება ან/და სიდენტიფიკაციო ნომერი 
 აქტის შედგენის თარიღი „-----“ ------------- 201 წ.
 აქტის შედგენის ადგილი: -------------------------------------------------------------------------
(საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ან/და შენობა-ნაგებობის ადგილსამყოფელი – 
ისამართი)
 აქტი შეადგინა: -----------------------------------------------------------------------------
(საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ან/და შენობა-ნაგებობის მფლობელის ან 
უფლებამოსილი პირის სახელი, გვარი) 
 აქტი შედგენილია მასზე, რომ: --------------------------------------------------------
(აღინიშნოს იდენტიფიკაციის საშუალებების მოხსნა/მოცილების, შეცვლის ან ჩაბარების 
კონკრეტული მიზეზი) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
მიუთითეთ მოწმობის, სასაქონლო დეკლარაციის, სატრანსპორტო საშუალების ნომერის 
№,შენობა-ნაგებობის №---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
თუ იდენტიფიკაციის საშუალებების განახლების საჭიროება არსებობს, მიეთითოს აღნიშნულის 
თაობაზე: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
 განახლებული იდენტიფიკაციის საშუალებების შესახებ გაკეთებულია აღნიშვნა: -----------------
------------------------------------------------------------------------
(მიეთითოს დოკუმენტები)
 საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს გადაეცა მოხსნილი/მოცილებული, შეცვლილი იდენტიფიკაციის საშუალებები, რაოდენობისა და ნომრების მითითებით: ------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
ჩავიბარე:
საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი 
თანამშრომელის სახელი გვარი, ხელმოწერა,
პირადნომრიანი ბეჭედი (არსებობის შემთხვევაში)
 ჩავაბარე:
საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების 
ან/და შენობა-ნაგებობის მფლობელის
ან/და უფლებამოსილი პირის 
სახელი, გვარი, ხელმოწერა -------------------------------------------

იურიდიული პირის შემთხვევაში
ბეჭედი -------------------------------------------- 
დანართი №V–05 
ა ქ ტ ი
რეგიონული ცენტრის/გაფორმების დეპარტამენტის მიერ იდენტიფიკაციის საშუალებების განადგურების შესახებ

1. განადგურების თარიღი და ადგილი: ---------------------------------------------------

 2. აქტი შეადგინა --------------------------------------------------------------------------
 (საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლების სახელი, გვარი) 

3. განადგურებელია იდენტიფიკაციის საშუალებები: --------------------- ---------------------
--------------------------------------------------------------------
(მიეთითოს თუ რომელი იდენტიფიკაციის საშუალებებია განადგურებული, რაოდენობა, 
ნომრები)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
4. იდენტიფიკაციის საშუალებები განადგურებულია: ---------------------------------------------------
----------------------------------------------- 
(მიეთითოს საშუალება)
საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი 
თანამშრომელის სახელი გვარი, ხელმოწერა,
პირადნომრიანი ბეჭედი (არსებობის შემთხვევაში) 1. ------------------------------------------

 2. -------------------------------------------
 
 3. -------------------------------------------
თავი VI
სასაქონლო დეკლარაციის და გამარტივებული დეკლარაციის შევსება
მუხლი 44. იმპორტის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას დეკლარაციის გრაფების შევსების წესი
 1. იმპორტის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას დეკლარანტი ავსებს დეკლარაციის შემდეგ გრაფებს: A, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15ა, 16, 17, 17ა, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 54, B.
 2. გრაფა “A“ – აღინიშნება გაფორმების საგადასახადო ორგანოს ხუთნიშნა ციფრული კოდი და დასახელება კლასიფიკატორის მე-2 ნაწილის შესაბამისად. ამავე გრაფაში აღინიშნება დეკლარაციის რეგისტრაციის C (სტატისტიკური) ნომერი და რეგისტრაციის თარიღი.
 3. გრაფა 1 “დეკლარაცია“ – გრაფის პირველ განყოფილებაში ჩაიწერება ოპერაციის დასახელება – იმპორტი – “იმ“, მეორეში – ციფრული კოდი “4“.
4. გრაფა 2 “ექსპორტიორი” – აღინიშნება საქონლის გამომგზავნის რეკვიზიტები: იურიდიული პირის ან სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნის ან მათი სტრუქტურული ქვედანაყოფის სახელწოდება და მისამართი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – სახელი და გვარი. თუ საქონლის გამომგზავნი ერთზე მეტი პირია, მიეთითება “სხვადასხვა“.
 5. გრაფა 3 “ფორმები“ – გრაფის პირველ განყოფილებაში აღინიშნება ფურცლის რიგითი ნომერი, მეორეში – დეკლარაციის ფურცლების საერთო რაოდენობა ძირითადი და დამატებითი ფურცლების ჩათვლით (მაგალითად, თუ გვაქვს ერთი დეკლარაცია ორი დამატებითი ფურცლით, მაშინ ძირითადი ფურცლის მე-3 გრაფის პირველ განყოფილებაში უნდა აღინიშნოს – 1, მეორე განყოფილებაში – 3, პირველ დამატებით ფურცელში – 2 და 3, მეორეში – 3 და 3). 
 6. გრაფა 5 “საქონლის რაოდენობა“ – მიეთითება დეკლარირებული უკანასკნელი საქონლის რიგითი ნომერი.
 7. გრაფა 6 “ადგილების რაოდენობა“ – აღინიშნება დეკლარირებული საქონლის (სასაქონლო პარტიის) ადგილების საერთო რაოდენობა, რაც მოცემულია სატრანსპორტო დოკუმენტებში. თუ დეკლარირდება მილსადენით ან ელექტროგადამცემი ხაზებით გადაადგილებული საქონელი, გრაფაში ჩაიწერება “1“. საქონლისათვის, რომელიც გადაიზიდება კონტეინერებით, ყუთებით, ქვეშით („პოდდონი“) და ა.შ. მიეთითება რაოდენობა იმ უმცირესი შეფუთვისა, რომელიც მოცემულია სატრანსპორტო დოკუმენტებში, როგორც სატვირთო ადგილი. გეზ-ში გაფორმებისას აღნიშნულ გრაფაში მიეთითება დეკლარირებული საქონლის სახეობათა რაოდენობა მე-5 გრაფის მიხედვით. 
 8. გრაფა 7 “საცნობარო ნომერი“ – აღინიშნება დეკლარანტის მიერ დეკლარაციისათვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი. 
 9. გრაფა 8 “იმპორტიორი“ – აღინიშნება საქონლის მიმღების შესახებ მონაცემები: თუ საქონლის მიმღები იურიდიული პირი ან სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნია, გრაფაში აღინიშნება მისი სრული სახელწოდება, მისამართი, ტელეფონის ან ფაქსის (ტელეფაქსის) ნომერი, ხოლო გრაფის ზედა ნაწილში “ №” ნიშნის შემდეგ – 9-ნიშნა საიდენტიფიკაციო ნომერი; თუ საქონლის მიმღები ფიზიკური პირია (გარდა მეწარმე ფიზიკური პირისა), გრაფაში აღინიშნება მისი სახელი, გვარი, მისამართი, გრაფის ზედა ნაწილში “ №“ ნიშნის შემდეგ – პირადი ნომერი, ხოლო არარეზიდენტი ფიზიკური პირის შემთხვევაში – ცხრანიშნა საიდენტიფიკაციო ნომერი.
 10. გრაფა 9 “ფინანსურ დარეგულირებაზე პასუხისმგებელი პირი“ – აღინიშნება ფინანსურ ანგარიშსწორებაზე პასუხისმგებელი პირის რეკვიზიტები: თუ ფინანსურ ანგარიშსწორებაზე პასუხისმგებელია იურიდიული პირი, გრაფაში აღინიშნება მისი სრული სახელწოდება, მისამართი, ტელეფონის ან ფაქსის (ტელეფაქსის) ნომერი. თუ ფინანსურ ანგარიშსწორებაზე პასუხისმგებელია ფიზიკური პირი, გრაფაში აღინიშნება მისი სახელი, გვარი, მისამართი, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი. გრაფის ზედა ნაწილში „ №» ნიშნის შემდეგ აღინიშნება რიცხვი შემდეგი სქემით: XXYYYYYYY – სადაც XX არის მოქალაქის პირადობის მოწმობის სერიის შესაბამისი რიგითი ნომერი ქართულ ანბანში, ხოლო YYYYYYY – პირადობის მოწმობის შვიდნიშნა ნომერი. მაგ. თუ პირადობის მოწმობაში არის №გ0251194, მაშინ „№» ნიშნის შემდეგ აღინიშნება რიცხვი – 030251194. გეზ-ში გაფორმებისას აღნიშნული გრაფა არ ივსება. 
 11. გრაფა 11 “მოვაჭრე ქვეყანა“ – აღინიშნება მოვაჭრე ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. გეზ-ში გაფორმებისას აღნიშნული გრაფა არ ივსება. 
 12. გრაფა 12 “დაწვრილებითი ღირებულება“ – აღინიშნება თანხა ლარებში, რომლითაც კორექტირდება დეკლარირებული საქონლის (სასაქონლო პარტიის) საერთო ფაქტურული ღირებულება სატარიფო ღირებულებამდე.
 13. გრაფა 14 “დეკლარანტი/წარმომადგენელი“ – აღინიშნება დეკლარანტის სრული სახელწოდება და მისამართი. გრაფის ზედა ნაწილში “ №” ნიშნის შემდეგ აღინიშნება დეკლარანტის ცხრანიშნა საიდენტიფიკაციო ნომერი. იმ შემთხვევაში, თუ დეკლარანტი არის საქონლის მიმღები, მაშინ შესაძლებელია გრაფაში მიეთითოს “იხ. გრაფა 8“.
 14. გრაფა 15 “გამომგზავნი ქვეყანა“ – აღინიშნება საქონლის საქართველოში გამომგზავნი ქვეყნის მოკლე დასახელება კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. გამომგზავნი ქვეყანა განისაზღვრება სატრანსპორტო დოკუმენტებში მოყვანილი ცნობების საფუძველზე, რომელთა თანახმად ხორციელდებოდა საქონლის საერთაშორისო გადაზიდვა, ხოლო სასაქონლო ოპერაციის შეცვლის დროს საქონლის დეკლარირებისას გამომგზავნ ქვეყნად მიიჩნევა წინმსწრები დეკლარაციის შესაბამის გრაფაში მითითებული ქვეყანა.
 15. გრაფა 15ა “გამომგზავნი ქვეყნის კოდი“ – აღინიშნება საქონლის საქართველოში გამომგზავნი ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. 
 16. გრაფა 16. “წარმოშობის ქვეყანა“ – ჩაიწერება საქონლის წარმოშობის ქვეყნის მოკლე დასახელება კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ დეკლარირდება რამდენიმე დასახელების საქონელი, რომელთაც წარმოშობის განსხვავებული ქვეყნები აქვთ, გრაფაში ჩაიწერება „სხვადასხვა”, ხოლო თუ დეკლარაციის ძირითადი ფურცლის 34-ე გრაფაში მითითებულია “999”, მე-16 გრაფაში საქონლის წარმოშობის ქვეყნის მოკლე დასახელების ნაცვლად აღინიშნება “999”.
 17. გრაფა 17. “დანიშნულების ქვეყანა“ – აღინიშნება დანიშნულების ქვეყნის მოკლე დასახელება კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.
 19. გრაფა 17-ა “დანიშნულების ქვეყნის კოდი“ – აღინიშნება დანიშნულების ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.
 20. გრაფა 18 „სატრანსპორტო საშუალება დანიშნულების ადგილზე“ – გრაფის მარცხენა განყოფილებაში აღინიშნება იმ სატრანსპორტო საშუალებათა რაოდენობა და მონაცემები, რომლითაც ხდება საქონლის მიწოდება გაფორმების საგადასახადო ორგანომდე (საზღვაო სატრანსპორტო საშუალების დასახელება, საჰაერო ხომალდის რეისის და ბორტის ნომრები, სარკინიგზო ვაგონის ნომერი, ავტოტრანსპორტის სარეგისტრაციო ნომერი და სხვა მსგავსი მონაცემები). გრაფის მარჯვენა განყოფილებაში უნდა ჩაიწეროს სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი ქვეყნის კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. გრაფის სრულყოფილად შევსების შეუძლებლობის შემთხვევაში, კეთდება მითითება – “იხ. უკანა გვერდზე“. დეკლარაციის ორივე ეგზემპლარის უკანა მხარეს აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალებათა ნომრები.
 21. გრაფა 19 “კტ“ – აღინიშნება: თუ საქონელი იგზავნება კონტეინერით – 1, ხოლო კონტეინერის ნომრები მიეთითება დეკლარაცის 31-ე გრაფაში; თუ საქონელი არ იგზავნება კონტეინერით – 0.
 22. გრაფა 20 “მიწოდების პირობები“ – გრაფის პირველ განყოფილებაში აღინიშნება მიწოდების პირობების ასოითი კოდი კლასიფიკატორის მე-8 ნაწილის შესაბამისად, მეორე განყოფილებაში მიეთითება გეოგრაფიული პუნქტი.
 23. გრაფა 21 “სატრანსპორტო საშუალება საზღვარზე“ – გრაფის მარცხენა განყოფილებაში აღინიშნება იმ სატრანსპორტო საშუალებათა რაოდენობა და მონაცემები, რომლითაც საქონელი მიწოდებულ იქნა საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრამდე (საზღვაო სატრანსპორტო საშუალების დასახელება, საჰაერო ხომალდის რეისისა და ბორტის ნომრები, რკინიგზის ვაგონის ნომერი, ავტოსატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო ნომერი და სხვა ამგვარი მონაცემები). გრაფის სრულყოფილად შევსების შეუძლებლობის შემთხვევაში, კეთდება მითითება 
– “იხ. უკანა გვერდზე“. დეკლარაციის ორივე ეგზემპლარის უკანა მხარეს აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალებათა ნომრები (მაგალითად: 23 რკინიგზ. ვაგ. – იხ. უკანა გვერდზე). გრაფის მარჯვენა განყოფილებაში მიეთითება სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი ქვეყნის კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. 
 24. გრაფა 22 “ვალუტა და საქონლის საერთო ფაქტურული ღირებულება“ – გრაფის მარცხენა განყოფილებაში აღინიშნება ხელშეკრულებაში (კონტრაქტში), ან საქონლის საერთო ღირებულების დამადასტურებელ სხვა წარმოდგენილ დოკუმენტში მითითებული ვალუტის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, ხოლო მარჯვენა განყოფილებაში ციფრებით აღინიშნება ამავე დოკუმენტებში მითითებული საქონლის (სასაქონლო პარტიის) საერთო ღირებულება შესაბამის ვალუტაში.
 25. გრაფა 23 “ვალუტის კურსი“ – აღინიშნება 22-ე გრაფის მარცხენა განყოფილებაში მითითებული უცხოური ვალუტის კურსი ეროვნული ვალუტის მიმართ, რომელიც დადგენილია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დეკლარაციის რეგისტრაციის დღისათვის.
 26. გრაფა 24 “გარიგების სახე“ – აღინიშნება გარიგების სახეობის კოდი კლასიფიკატორის მე-8 ნაწილის შესაბამისად.
 27. გრაფა 25 “ტსს კოდი“ – ჩაიწერება 21-ე გრაფაში მითითებული სატრანსპორტო საშუალების სახეობის კოდი კლასიფიკატორის მე-9 ნაწილის შესაბამისად. გეზ-ში გაფორმებისას აღნიშნულ გრაფაში შესაძლებელია მიეთითოს “0”.
 28. გრაფა 26 “სატრანსპორტო საშუალება ქვეყანაში“ – აღინიშნება მე-18 გრაფაში მითითებული სატარანსპორტო საშუალების სახეობის კოდი კლასიფიკატორის მე-9 ნაწილის შესაბამისად. გეზ-ში გაფორმებისას აღნიშნულ გრაფაში შესაძლებელია მიეთითოს “0”.
 29. გრაფა 28 “ფინანსური და საბანკო მონაცემები“ – აღინიშნება მე-9 გრაფაში მითითებული პირის საბანკო რეკვიზიტები:
 ა) ფინანსური და საბანკო მონაცემები, კოდი – მიეთითება ბანკის (ფილიალის კოდი), სადაც მე-9 გრაფაში მითითებულ პირს გახსნილი აქვს ანგარიში;
 ბ) ბანკი (ფილიალი) – მიეთითება ბანკის (ფილიალის) დასახელება, სადაც მე-9 გრაფაში მითითებულ პირს გახსნილი აქვს ანგარიში.
 30. გრაფა 29 “პორტალი“ – აღინიშნება პორტალის დასახელება, საიდანაც შემოვიდა საქონელი საქართველოში, კლასიფიკატორის მე-2 ნაწილის შესაბამისად. გეზ-ში გაფორმებისას აღნიშნულ გრაფაში შესაძლებელია მიეთითოს “55555”.
 31. გრაფა 30 “საქონლის ადგილმდებარეობა” – იმ შემთხვევაში, როდესაც საქონლის გაფორმება ხორციელდება საწყობში (ღია ან დახურული) ან დროებით შენახვის სხვა ადგილზე განთავსებულ საქონელზე, გრაფაში აღინიშნება საქონლის შენახვის ადგილის სამნიშნა ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-12 ნაწილის შესაბამისად.
 32. გრაფა 31 “საქონლის აღწერა და რაოდენობა“ – აღინიშნება დეკლარირებული საქონლის ზუსტი მონაცემები შეფუთვასა და მარკირებაზე, რაც იძლევა საქონლის იდენტიფიცირების შესაძლებლობას. გრაფაში აღინიშნება სატვირთო ადგილების, მათი შეფუთვისა და მარკირების შესახებ მონაცემები, აგრეთვე ერთი სატვირთო ადგილის შემცველ საქონელთა რაოდენობის, შეფუთვის, დაფასოების, მარკირების შესახებ მონაცემები. კონტეინერებით გადაზიდულ საქონელზე მიეთითება კონტეინერების რაოდენობა და წილადის ხაზის შემდეგ – მათი ნომრები. თუ საქონელს არ უკავია მთელი კონტეინერი, მისი ნომრის შემდეგ ჩაიწერება – “ნაწილი“; აღინიშნება მარკირებულ აქციზურ საქონელზე აქციზური მარკების სერია და რაოდენობა; აღინიშნება საქონლის ზუსტი აღწერილობა: დასახელება, მისი ტექნიკური და ძირითადი კომერციული მახასიათებლები (სტანდარტი, ხარისხი, მარკა, მოდელი, არტიკული, საფირმო სახელწოდება და ა. შ.), რომლებიც იძლევიან საქონლის იდენტიფიცირებისა და სეს ესნ-ის შესაბამისად თერთმეტნიშნა ქვესუბპოზიციით კლასიფიცირების შესაძლებლობას. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნულ გრაფაში ვერ ხერხდება ყველა მონაცემის შეტანა, მაშინ ჩაიწერება ძირითადი ინფორმაცია, ხოლო გრაფის ბოლოს მიეთითება “იხ. დანართი“. დაუშვებელია დეკლარირებული საქონლის მითითება სეს ესნ-ის სასაქონლო პოზიციის საერთო დასახელებით. იმ შემთხვევაში, თუ საქონელი გაიშვება მიზნობრივი დანიშნულებით, მაშინ გრაფაში ჩაიწერება სიტყვები “მიზნობრივი დანიშნულებით“. გეზ-ში გაფორმებისას აღინიშნება საქონლის ზოგადი აღწერილობა სეს ესნ-ის 11-ნიშნა სასაქონლო პოზიციის დონეზე ან საქონლის დასახელება, ხოლო რაოდენობაში – 1. 
 33. გრაფა 32 “საქ. №“ – მიეთითება 31-ე გრაფაში დეკლარირებული საქონლის რიგითი ნომერი. მაგალითად: თუ დეკლარირდება რამდენიმე დასახელების საქონელი, მაშინ დეკლარაციის ძირითად ფურცელში ჩაიწერება – 1, პირველ დამატებით ფურცელზე – 2, 3, 4; მეორე დამატებით ფურცელზე – 5, 6, 7 და ა.შ. ერთი დასახელების საქონლის დეკლარირებისას გრაფაში იწერება – 1.
 34. გრაფა 33 “საქონლის კოდი“ – აღინიშნება საქონლის თერთმეტნიშნა კოდი სეს ესნ-ის მიხედვით.
 35. გრაფა 34 “წ.ქ. კოდი” – აღინიშნება საქონლის წარმოშობის ქვეყნის კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ წინმსწრები დეკლარაციის 34-ე გრაფაში აღნიშნულია “999”, მაშინ გრაფაში ჩაიწერება “999”. გეზ-ში გაფორმებისას წარმოშობის ქვეყნის კოდი მიეთითება, თუ დეკლარირებულ საქონელზე ვრცელდება წარმოშობის ქვეყანასთან დაკავშირებული საგადასახადო შეღავათი, სხვა შემთხვევაში აღინიშნება – “999”. 
 36. გრაფა 35 “ბრუტო (კგ)“ – მთელი რიცხვის სახით აღინიშნება 31-ე გრაფაში აღწერილი საქონლის ბრუტო წონა კილოგრამებში.
 37. გრაფა 36 “პრეფ.“ – იმ შემთხვევაში, თუ:
 ა) საქონელი წარმოშობილია მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრ ქვეყანაში, გრაფა არ ივსება;
 ბ) საქონელი წარმოშობილია სხვა ქვეყნებში, გრაფაში აღინიშნება კოდი – 900;
 გ) საქონელი წარმოშობილია ქვეყანაში, რომელთანაც დადებული საერთაშორისო ხელშეკრულება ითვალისწინებს იმპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლებას, გრაფაში აღინიშნება ამ ქვეყნის კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.
 38. გრაფა 37 “სასაქონლო ოპერაცია“ – აღინიშნება ოთხთანრიგიანი და სამთანრიგიანი კოდი. ოთხთანრიგიანი კოდის პირველი ორი ციფრი აღნიშნავს ძირითად სასაქონლო ოპერაციას და ჩაიწერება – “40“, მეორე ორი ციფრი – წინმსწრებ სასაქონლო ოპერაციას და ჩაიწერება ამ ოპერაციის კოდი კლასიფიკატორის პირველი ნაწილის შესაბამისად. თუ წინმსწრები სასაქონლო ოპერაცია არ არსებობს, მაშინ იწერება – “00“. სამთანრიგიან კოდში ჩაიწერება გადასახადების გაანგარიშების დამხმარე კოდი კლასიფიკატორის მე-5 ნაწილის შესაბამისად.
 39. გრაფა 38 “ნეტო (კგ)“ – მთელი რიცხვის სახით ჩაიწერება 31-ე გრაფაში აღწერილი საქონლის ნეტო წონა კილოგრამებში. საჭიროების შემთხვევაში, საქონლის ზუსტი წონა (კგ) შესაძლებელია გამოისახოს ათწილადებში, მძიმის შემდეგ ორ ციფრამდე სიზუსტით.
 40. გრაფა 39 “კვოტა“ – ივსება კვოტირებულ საქონელზე. ამ გრაფაში აღინიშნება კვოტის ნაშთი მიღებული ნებართვით გათვალისწინებული რაოდენობიდან გამომდინარე (მაგალითად: ნებართვის თანახმად გამოყოფილი კვოტა შეადგენს 1000000 ცალს). საქონლის პირველ პარტიად დეკლარირებულია 400000 ცალი, დეკლარაციის 31-ე გრაფაში ჩაიწერება 400000 ცალი; 39-ე გრაფაში – 1000000. საქონლის შემდგომი პარტიის დეკლარირებისას, რომელიც წარმოებს ამავე ნებართვით გამოყოფილი კვოტის ფარგლებში, 39-ე გრაფაში ჩაიწერება 600000.
 41. გრაფა 40 “წინმსწრები დოკუმენტი” – ივსება იმ შემთხვევაში, როდესაც იმპორტში გაცხადებამდე საქონლის მიმართ გამოყენებული იყო სხვა სასაქონლო ოპერაცია. გრაფაში აღინიშნება წინმსწრები დეკლარაციის ნომერი და გაფორმების წელი. 
 42. გრაფა 41. “დამ. ზომ. ერთეული” – აღინიშნება საქონლის რაოდენობა:
 ა) იმ განზომილებაში, რომელიც სეს ესნ-ში შეესაბამება საქონლის თერთმეტნიშნა კოდს (მაგალითად: საქონლის დასახელებაა – „წნეხამკრეფები”, საქონლის კოდია – 8433 40 100 00, მისი ზომის დამატებითი ერთეულია სეს ესნ-ის მიხედვით – “ცალი“ და რაოდენობაა – 10, გრაფაში ჩაიწერება – 10). თუ საქონელს შეესაბამება ზომის მხოლოდ ძირითადი ერთეული (კგ), მაშინ გრაფა არ ივსება;
 ბ) იმ შემთხვევაში, როცა საქონლის იმპორტისათვის საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებულია იმპორტის გადასახადის ან/და აქციზის განაკვეთი, რომელიც გამოიყენება საქონლის კონკრეტულ ზომის ერთეულზე, გრაფაში აღინიშნება საქონლის რაოდენობა ამ ერთეულში (მაგალითად: საქონლის დასახელება – “პიროლიზის თხევადი პროდუქტი”, სასაქონლო სუბპოზიცია – 3911 90, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 188-ე მუხლის შესაბამისად იბეგრება აქციზით: 1 ტონა 400 ლარი; რაოდენობა 45 000 კგ, 45 ტონა, ჩაიწერება – 45.) 
 43. გრაფა 42 “საქ. ღირებულ.“ – აღინიშნება დეკლარაციის 31-ე გრაფაში მოცემული საქონლის ღირებულება ხელშეკრულების (კონტრაქტის), ან საქონლის საერთო ღირებულების დამადასტურებელი სხვა წარმოდგენილი დოკუმენტის მიხედვით 22-ე გრაფაში მითითებული ვალუტის შესაბამისად. თუ ღირებულება გამოსახულია ათწილადებში, მაშინ იგი უნდა დამრგვალდეს მძიმის შემდეგ პირველ ორ ციფრამდე სიზუსტით.
 44. გრაფა 43 “ს.ღ.მ.“ – ჩაიწერება სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის მეთოდის ნომერი.
 45. გრაფა 44 “დამატ. ინფორმაცია“ – აღინიშნება დეკლარაციასთან ერთად წარდგენილი ნებართვის ნომერი (ასეთის არსებობის აუცილებლობის შემთხვევაში) და დოკუმენტაციის ნომრები კლასიფიკატორის მე-10 ნაწილის შესაბამისად.
 46. გრაფა 45 “კორექტირება“ – აღინიშნება საქონლის ღირებულების კორექტირების კოეფიციენტი.
 47. გრაფა 46 “სატარიფო ღირებულება“ – აღინიშნება 31-ე გრაფაში მითითებული საქონლის სატარიფო ღირებულება ლარებში. გადაანგარიშება ხდება დეკლარაციის რეგისტრაციის დღისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი სავალუტო კურსით.
 48. გრაფა 47 “გადასახადების გამოთვლა“ – გადასახდელების გამოანგარიშება წარმოებს გადასახდელების სახეობების მიხედვით დეკლარაციის ძირითად და დამატებით ფურცლებზე გაცხადებულ საქონელზე ცალ-ცალკე:
 ა) გრაფის პირველ სვეტში – “სახე“ – ჩაიწერება გადასახდელის კოდი კლასიფიკატორის მე-4 ნაწილის შესაბამისად;
 ბ) გრაფის მეორე სვეტში – “დასაბეგრი ბაზა“ – ჩაიწერება გადასახდელის გამოანგარიშების საფუძველი, რომელიც განსაზღვრულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;
 გ) გრაფის მესამე სვეტში – “განაკვეთი“ – აღინიშნება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახდელის განაკვეთი.
 დ) გრაფის მეოთხე სვეტში – “თანხა“ – აღინიშნება გამოანგარიშებული გადასახდელების თანხა.
 ე) გრაფის ქვედა ნაწილში “ჯამი“-ის გასწვრივ აღინიშნება მეოთხე სვეტში – “თანხა“-ში მითითებული გადასახდელების თანხების ჯამი.
 49. გრაფა 49 “საწყობის დასახელება” – ივსება იმ შემთხვევაში, როდესაც იმპორტში დეკლარირებამდე საქონლის მიმართ გამოიყენებოდა საწყობის სასაქონლო ოპერაცია ან დროებით ინახებოდა საწყობში. გრაფაში აღინიშნება საწყობის საიდენტიფიკაციო კოდი. 
 50. გრაფა 50 “პრინციპალი“ – გრაფაში, მე-8 გრაფაში აღნიშნული პირი (ან მისი წარმომადგენელი) ხელმოწერით და ბეჭდის დასმით (არსებობის შემთხვევაში) ადასტურებს დეკლარაციაში ასახული ტექსტობრივი და ციფრული ინფორმაციის სისწორეს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გეზ-ში წარდგენილ საქონელზე, მე-8 გრაფაში აღნიშნული პირის (ან მისი წარმომადგენლის) თხოვნით დეკლარაციის შევსებას ახორციელებს საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი.
 51. გრაფა 54 „ადგილი და თარიღი“ – მიეთითება დეკლარაციის შევსების ადგილი და თარიღი. 54-ე გრაფაში, მე-14 გრაფაში აღნიშნული პირი ხელისმოწერით და ბეჭდის დასმით (არსებობის შემთხვევაში) ადასტურებს დეკლარაციაში ასახული ტექსტობრივი და ციფრული ინფორმაციის სისწორეს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გეზ-ში წარდგენილ საქონელზე, მე-8 გრაფაში აღნიშნული პირის (ან მისი წარმომადგენლის) თხოვნით დეკლარაციის შევსებას ახორციელებს საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი.
 52. გრაფა B “დაწვრ. გაანგარიშება“ – სტრიქონში “გადახდილია სულ“ – აღინიშნება დეკლარირებულ საქონლის პარტიაზე გადასახდელების ჯამი.
 53. გრაფები: B (გარდა სტრიქონისა – “გადახდილია სულ“) და C ივსება მხოლოდ საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ.
 54. გრაფა “B” – აღინიშნება შეფასების A ნომერი და გადახდის ქვითრის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ნომერი და მათი მინიჭების თარიღები.
 55. გრაფა “C” “გაფორმების ორგანო” – გრაფაში უნდა დაისვას საგადასახადო ორგანოს დამღა – “გაშვება ნებადართულია” ან “გაშვება აკრძალულია”. დამღაში მითითებულ ადგილზე უფლებამოსილი თანამშრომელი აწერს ხელს და მიუთითებს გაფორმების თარიღს. სახელმწიფო კონტროლის დამადასტურებელი დამღა მოწმდება ამავე თანამშრომლის პირადნომრიანი ბეჭდით, როდესაც ის მიიღებს გადაწყვეტილებას საქონლის გაშვებაზე ან არგაშვებაზე. ბეჭდის დასმა დამღის შიგნით დაუშვებელია. ხელმოწერა შესრულებული უნდა იყოს გარკვევით. სრულყოფილად უნდა იკითხებოდეს ბეჭდისა და დამღის ნომრები და წარწერა. დამატებითი ფურცლების აღნიშნულ გრაფაში ისმება მხოლოდ პირადნომრიანი ბეჭედი. ამასთან, აღნიშნული პროცედურა არ ხორციელდება დეკლარაციის გეზ-ში დასატოვებელ ეგზემპლარზე.
 56. საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანამდე დეკლარაციის რეგისტრაციის შემთხვევაში, გაფორმების საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი დეკლარაციის მე-40 გრაფაში მიუთითებს მოწმობის ან TIR წიგნაკის ნომერს, რომლითაც საქონელი მიეწოდება გაფორმების საგადასახადო ორგანოს, ხოლო დეკლარაციის 44-ე გრაფაში მიუთითებს მოწმობის ან TIR წიგნაკის კოდს კლასიფიკატორის მე-10 ნაწილის შესაბამისად. 
მუხლი 45. ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას დეკლარაციის გრაფების შევსების წესი
 1. ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას დეკლარაციის გრაფები 3, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 54, A, B, C ივსება იმპორტის დეკლარაციის შევსების წესის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, როდესაც საქონელი ექსპორტში ექცევა უკან დაბრუნების პირობით, 31-ე გრაფაში ჩაიწერება სიტყვები: „დაბრუნების პირობით”.
 2. გრაფა 1 “დეკლარაცია” – გრაფის პირველ განყოფილებაში ჩაიწერება ოპერაციის დასახელება – ექსპორტი – “ექ“, მეორეში – ციფრული კოდი “1”. 
 3. გრაფა 2 “ექსპორტიორი” – გრაფაში აღინიშნება საქონლის გამგზავნის შესახებ მონაცემები. თუ საქონლის გამგზავნი იურიდიული პირი ან სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნია, გრაფაში აღინიშნება მისი სრული სახელწოდება, მისამართი, ტელეფონის ან ფაქსის (ტელეფაქსის) ნომერი, ხოლო გრაფის ზედა ნაწილში „ №” ნიშნის შემდეგ – მისი 9-ნიშნა საიდენტიფიკაციო ნომერი. თუ საქონლის გამგზავნი ფიზიკური პირია(გარდა მეწარმე ფიზიკური პირისა), გრაფაში აღინიშნება მისი სახელი, გვარი, მისამართი, გრაფის ზედა ნაწილში „ №” ნიშნის შემდეგ – მოქალაქის პირადობის მოწმობაში აღნიშნული პირადი ნომერი, ხოლო არარეზიდენტი ფიზიკური პირის შემთხვევაში – ცხრანიშნა საიდენტიფიკაციო ნომერი.
 4. გრაფა 8 “იმპორტიორი” – გრაფაში აღინიშნება საქონლის მიმღების რეკვიზიტები – იურიდიული პირის ან მისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის (ფიზიკური პირის შემთხვევაში – სახელი და გვარი) სახელწოდება და მისამართი.
 5. გრაფა 14 “დეკლარანტი/წარმომადგენელი” – გრაფაში აღინიშნება დეკლარანტის სრული სახელწოდება და მისამართი. გრაფის ზედა ნაწილში “ №“ ნიშნის შემდეგ აღინიშნება დეკლარანტის 9-ნიშნა საიდენტიფიკაციო ნომერი. იმ შემთხვევაში, თუ დეკლარანტი არის საქონლის მფლობელი, მაშინ შესაძლებელია გრაფაში მიეთითოს “იხ. გრაფა 2”.
 6. გრაფა 17 “დანიშნულების ქვეყანა” – გრაფაში მიეთითება იმ ქვეყნის მოკლე დასახელება, კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, რომელიც დეკლარაციის რეგისტრაცის დღისათვის ცნობილი იქნება, როგორც საქონლის დანიშნულების ქვეყანა, რომელშიც მოიხმარება, გამოიყენება და/ან გადამუშავდება საქონელი. 
 7. გრაფა 17ა “დანიშნულების ქვეყნის კოდი” – გრაფაში აღინიშნება დანიშნულების ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.
 8. გრაფა 18 “სატრანსპორტო საშუალება გაგზავნის ადგილზე“ – გრაფის მარცხენა განყოფილებაში აღინიშნება იმ სატრანსპორტო საშუალებათა რაოდენობა და შემდეგ აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალების მონაცემები, რომლებზეც საქონელი დაიტვირთება საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე (პორტალში) მისატანად. გრაფის სრულყოფილად შევსების შეუძლებლობის შემთხვევაში, კეთდება მითითება – „იხ. უკანა გვერდზე“; დეკლარაციის სამივე ეგზემპლარის უკანა მხარეს აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალებათა ნომრები; (მაგალითად: 01 ა/მ 33-09 ГГА. 23 რკინიგზ. ვაგ. – იხ. უკანა გვერდზე.) გრაფის მარჯვენა განყოფილებაში მიეთითება სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი ქვეყნის კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. თუ საქონელი გადაიზიდება სხვადასხვა ქვეყნებში რეგისტრირებული რამდენიმე სატრანსპორტო საშუალებით, მაშინ ქვეყნის კოდის მაგივრად ჩაიწერება – “000“.
 9. გრაფა 21 “სატრანსპორტო საშუალება საზღვარზე“ – გრაფის მარცხენა განყოფილებაში აღინიშნება იმ სატრანსპორტო საშუალებათა რაოდენობა და შემდეგ აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალების მონაცემები, რომლითაც საქონელი ფაქტობრივად გადაკვეთს ეკონომიკურ საზღვარს (საზღვაო სატრანსპორტო საშუალების დასახელება, საჰაერო ხომალდის რეისის და ბორტის ნომრები, რკინიგზის ვაგონის ნომერი, საგზაო ტრანსპორტის სარეგისტრაციო ნომერი და სხვა მსგავსი მონაცემები). გრაფის მარჯვენა განყოფილებაში უნდა ჩაიწეროს სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი ქვეყნის კოდი კლასიფიკატორისმე-3 ნაწილის შესაბამისად. თუ საქონელი გადაიზიდება სხვადასხვა ქვეყნებში რეგისტრირებული რამდენიმე სატრანსპორტო საშუალებით, მაშინ ჩაიწერება – “000“. გრაფის სრულყოფილად შევსების შეუძლებლობის შემთხვევაში, კეთდება მითითება – “იხ. უკანა გვერდზე“. დეკლარაციის სამივე ეგზემპლარის უკანა მხარეს აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალებათა ნომრები.
 10. გრაფა 29 “პორტალი” – გრაფაში აღინიშნება პორტალის კოდი და დასახელება, საიდანაც უნდა გავიდეს საქონელი საქართველოდან, კლასიფიკატორის მე-2 ნაწილის შესაბამისად.
 11. გრაფა 37 “სასაქონლო ოპერაცია” – გრაფაში აღინიშნება ოთხთანრიგიანი და სამთანრიგიანი კოდი. ოთხთანრიგიანი კოდის პირველი ორი ციფრი აღნიშნავს ძირითად სასაქონლო ოპერაციას და ჩაიწერება – “10”, მეორე ორი ციფრი – წინმსწრებ სასაქონლო ოპერაციას და ჩაიწერება ამ სასაქონლო ოპერაციის კოდი კლასიფიკატორის პირველი ნაწილის შესაბამისად. თუ წინმსწრები სასაქონლო ოპერაცია არ არსებობს, მაშინ იწერება – “00“. გადამუშავების შედეგად მიღებული გადამუშავებული საქონლის ექსპორტის შემთხვევაში პირველი ორი ციფრი ჩაიწერება „10”, ხოლო მეორე ორი ციფრი „51”. სამთანრიგიან კოდში ჩაიწერება გადასახადების გაანგარიშების დამხმარე კოდი კლასიფიკატორის მე-5 ნაწილის შესაბამისად. 
 12. გრაფა 44 “დამატებითი ინფორმაცია” – გრაფაში აღინიშნება დეკლარაციასთან ერთად წარდგენილი ნებართვის ნომერი (ასეთის არსებობის აუცილებლობის შემთხვევაში) და დოკუმენტაციის ნომრები კლასიფიკატორის მე-10 ნაწილის შესაბამისად. თუ საქონელი არ გადაადგილდება ავტოსატრანსპორტო საშუალებით, გრაფაში დეკლარანტის მიერ აღინიშნება საქონელზე ან/და სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებული იდენტიფიკაციის საშუალების (ნიშნის) კოდი (420 ან 421) კლასიფიკატორის ნაწილი 11-ის შესაბამისად, ხოლო დეკლარაციის უკანა გვერდზე მიეთითება იდენტიფიკაციის საშუალების (ნიშნის) ნომერი. რამდენიმე იდენტიფიკაციის საშუალების (ლუქის) მითითებისას, იმ შემთხვევაში, თუ მათი ნომრები აღებულია თანმიმდევრობით, მიეთითება პირველი და ბოლო ნომერი, რომლებიც ერთმანეთისგან გამოიყოფა მძიმით. ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებული საქონლის შემთხვევაში (შიდა გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციაში საქონლის გადამუშავების შედეგად მიღებული ან წარმოებული პროდუქტის გარდა) იდენტიფიკაციის ნიშნები მიეთითება პორტალის მიერ.
 13. ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებული საქონლის შემთხვევაში (შიდა გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციაში საქონლის გადამუშავების შედეგად მიღებული ან წარმოებული პროდუქტის გარდა):
 ა) გრაფა „A“-ში დეკლარაციის რეგისტრაციის C (სტატისტიკური) ნომრის მინიჭება ნიშნავს დეკლარირების დასრულებას და საქონლის გაშვებას;
 ბ) გრაფა „C“ „გამშვები საგადასახადო ორგანო“ – არ შეივსება;
 გ) გრაფა „B” – გრაფა ივსება დანიშნულების პორტალის მიერ დეკლარაციისათვის შეფასების „A“ ნომრის მინიჭებით, რაც ნიშნავს დეკლარაციის მიმართ გამოსაყენებელი კონტროლის ღონისძიების შერჩევას.
 14. ექსპორტის დასრულება დასტურდება დანიშნულების პორტალის მიერ დეკლარაციის „D“ გრაფაში სპეციალური აღნიშვნით – “მოხსნილია კონტროლიდან“. 
მუხლი 46. რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას დეკლარაციის გრაფების შევსების წესი
 1. რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას დეკლარაციის გრაფები 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 17ა, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 54, A, B და C ივსება საქონლის ექსპორტში დეკლარირებისას დეკლარაციის შევსების წესის (ამ ინსტრუქციის 95-ე მუხლის მე-12 და მე-13 პუნქტებით საქონლის ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილების შემთხვევისათვის დადგენილი პირობების გარდა) შესაბამისად.
 2. გრაფა 1 „დეკლარაცია” – გრაფის პირველ განყოფილებაში ჩაიწერება ოპერაციის დასახელება – რეექსპორტი – „რექ”, მეორეში – ციფრული კოდი ”1”. 
 3. გრაფა 37 “სასაქონლო ოპერაცია” – გრაფაში აღინიშნება ოთხთანრიგიანი და სამთანრიგიანი კოდი. ოთხთანრიგიანი კოდის პირველ ორ ციფრში ჩაიწერება – “11“, მეორე ორი ციფრი აღნიშნავს წინმსწრებ სასაქონლო ოპერაციას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ჩაიწერება ამ ოპერაციის კოდი კლასიფიკატორის პირველი ნაწილის შესაბამისად. სამთანრიგიან კოდში ჩაიწერება გადასახადების გაანგარიშების დამხმარე კოდი – “002“ კლასიფიკატორის მე-5 ნაწილის შესაბამისად.
 4. საქართველოს საქონლის რეექსპორტის შემთხვევაში (როდესაც დადგინდა, რომ იმპორტში მოქცეულ საქონელს აქვს დეფექტი, ან რომლის რაოდენობა, ხარისხი, შეფუთვა ან აღწერილობა არ შეესაბამება გარიგებას და ამ მიზეზით უბრუნდება მომწოდებელს ან მის მიერ მითითებულ სხვა პირს):
 ა) გრაფა 46 “სატარიფო ღირებულება” – გრაფაში აღინიშნება 31-ე გრაფაში გაცხადებული საქონლის, წინმსწრებ (იმპორტის) დეკლარაციაში მითითებული სატარიფო ღირებულება ლარებში. თუ დეკლარირებული საქონელი წინმსწრები დეკლარაციით დეკლარირებული სასაქონლო პარტიის ნაწილია, 46-ე გრაფაში მითითებული სატარიფო ღირებულება იგივე პროპორციით უნდა შეესაბამებოდეს მთლიანი პარტიის სატარიფო ღირებულებას, როგორც დეკლარირებული საქონლის რაოდენობა მთლიანი პარტიის რაოდენობას;
 ბ) გრაფა 47 “გადასახდელების გამოთვლა” – ივსება საქონლის იმპორტში დეკლარირებისას დეკლარაციის შევსების წესის შესაბამისად და გრაფაში მითითებული გადასახდელების თანხა ნიშნავს დასაბრუნებელ ან მომავალ ვალდებულებათა ანგარიშში ჩასათვლელ თანხას. თუ დეკლარირებული საქონელი წინმსწრები დეკლარაციით იმპორტში მოქცეული სასაქონლო პარტიის ნაწილია, 47-ე გრაფაში მითითებული გადასახდელების თანხა იგივე პროპორციით უნდა შეესაბამებოდეს წინა დეკლარაციით დეკლარირებული იმპორტის გადასახდელების თანხას, როგორც დეკლარირებული საქონლის რაოდენობა მთლიანი პარტიის რაოდენობას.
 5. საქონლის რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაციის დასრულება დასტურდება დანიშნულების პორტალის მიერ დეკლარაციის „D“ გრაფაში სპეციალური აღნიშვნით – „მოხსნილია კონტროლიდან“.
მუხლი 47. საწყობის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას დეკლარაციის გრაფების შევსების წესი
1. საწყობის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას დეკლარაციის გრაფები 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 17ა, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 54, A, B და C ივსება იმპორტის დეკლარაციის შევსების წესის შესაბამისად. 
 2. გრაფა 1 „დეკლარაცია” – გრაფის პირველ განყოფილებაში ჩაიწერება ოპერაციის დასახელება – „სხვ.”, მეორეში – ციფრული კოდი “7”.
 3. გრაფა 37 “სასაქონლო ოპერაცია” – გრაფაში აღინიშნება ოთხთანრიგიანი და სამთანრიგიანი კოდი. ოთხთანრიგიანი კოდის პირველი ორი ციფრი აღნიშნავს ძირითად სასაქონლო ოპერაციას და ჩაიწერება – „74”, მეორე ორი ციფრი – წინმსწრებ სასაქონლო ოპერაციას და ჩაიწერება ამ ოპერაციის კოდი კლასიფიკატორის პირველი ნაწილის შესაბამისად. თუ წინმსწრები სასაქონლო ოპერაცია არ არსებობდა, მაშინ იწერება – „00”. სამთანრიგიან კოდში ჩაიწერება გადასახადების გაანგარიშების დამხმარე კოდი – “004“ კლასიფიკატორის მე-5 ნაწილის შესაბამისად. 
 4. გრაფა 44 „დამატებითი ინფორმაცია” – გრაფაში აღინიშნება დეკლარაციასთან ერთად წარდგენილი ნებართვის ნომერი (ასეთის არსებობის აუცილებლობის შემთხვევაში) და დოკუმენტაციის ნომრები კლასიფიკატორის მე-10 ნაწილის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ 37-ე გრაფაში მითითებულია „7474”, მაშინ 44-ე გრაფაში მიეთითება იმ საწყობის საიდენტიფიკაციო კოდი, საიდანაც ხდება საქონლის გამოტანა. 
 5. გრაფა 49 „საწყობის დასახელება” – გრაფის პირველ ნაწილში აღინიშნება საწყობის საიდენტიფიკაციო კოდი. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 231-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში (როდესაც დასაწყობების ვადა შეზღუდულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით), გრაფის მეორე ნაწილში მიეთითება საქონლის საწყობში შენახვის ვადა დღეებში. 
მუხლი 48. დროებითი შემოტანის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას დეკლარაციის გრაფების შევსების წესი
 1. დროებითი შემოტანის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას დეკლარაციის გრაფები 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 17ა, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, A, B და C ივსება იმპორტის დეკლარაციის შევსების წესის შესაბამისად.
 2. გრაფა 1 „დეკლარაცია” – გრაფის პირველ განყოფილებაში ჩაიწერება ოპერაციის დასახელება – „დრი”, მეორეში – ციფრული კოდი „3”.
 3. გრაფა 24 „გარიგების სახე” – გრაფაში აღინიშნება გარიგების სახეობის კოდი კლასიფიკატორის კლასიფიკატორის მე-8 ნაწილის შესაბამისად.
 4. გრაფა 37 “სასაქონლო ოპერაცია” – გრაფაში აღინიშნება ოთხთანრიგიანი და სამთანრიგიანი კოდი. საქონლის დროებითი შემოტანისას ოთხთანრიგიანი კოდის პირველ ორ ციფრად ჩაიწერება – „34”, მეორე ორ ციფრად წინმსწრები სასაქონლო ოპერაციის კოდი კლასიფიკატორის პირველი ნაწილის შესაბამისად. თუ წინმსწრები სასაქონლო ოპერაცია არ არსებობდა, მაშინ ჩაიწერება – „00”. სამთანრიგიან კოდში ჩაიწერება გადასახადების გაანგარიშების დამხმარე კოდი კლასიფიკატორის მე-5 ნაწილის შესაბამისად. 
მუხლი 49. შიდა გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას დეკლარაციის გრაფების შევსების წესი
1. შიდა გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას დეკლარაციის გრაფები 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15ა, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, A, B და C ივსება იმპორტის დეკლარაციის შევსების წესის შესაბამისად.
 2. გრაფა 1 „დეკლარაცია” – გრაფის პირველ განყოფილებაში ჩაიწერება ოპერაციის დასახელება – „იმ”, მეორეში – ციფრული კოდი „5”.
 3. გრაფა 31 „საქონლის აღწერა და რაოდენობა“ – შიდა გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევისას დამატებით ჩაიწერება „გადამუშავების ვადაა ....... მდე“, ხოლო საქონლის გადამუშავების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში თავდაპირველ დეკლარაციაში შედის ცვლილება და გრაფაში ჩაიწერება „გადამუშავების ვადა გაგრძელებულია ....... მდე“.
 4. გრაფა 37 “სასაქონლო ოპერაცია” – გრაფაში აღინიშნება ოთხთანრიგიანი და სამთანრიგიანი კოდი. ოთხთანრიგიანი კოდის პირველი ორი ციფრი აღნიშნავს ძირითად “სასაქონლო ოპერაციას” და ჩაიწერება – „51”, მეორე ორი ციფრი – წინმსწრებ სასაქონლო ოპერაციას და ჩაიწერება ამ ოპერაციის კოდი კლასიფიკატორის პირველი ნაწილის შესაბამისად. თუ წინმსწრები სასაქონლო ოპერაცია არ არსებობდა, მაშინ იწერება – „00”. სამთანრიგიან კოდში ჩაიწერება გადასახადების გაანგარიშების დამხმარე კოდი კლასიფიკატორის მე-5 ნაწილის შესაბამისად. 
მუხლი 50. გარე გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას დეკლარაციის გრაფების შევსების წესი
 1. გარე გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას დეკლარაციის გრაფები 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 17ა, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 54, A, B და C ივსება ექსპორტის დეკლარაციის შევსების წესის შესაბამისად.
 2. გრაფა 1 „დეკლარაცია” – გრაფის პირველ განყოფილებაში ჩაიწერება ოპერაციის დასახელება – „ექ”, მეორეში – ციფრული კოდი „6”. 
 3. გრაფა 31 „საქონლის აღწერა და რაოდენობა“ – გარე გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევისას დამატებით ჩაიწერება „გადამუშავების ვადაა ....... მდე“, ხოლო საქონლის გადამუშავების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში თავდაპირველ დეკლარაციაში შედის ცვლილება და გრაფაში ჩაიწერება „გადამუშავების ვადა გაგრძელებულია ....... მდე“.
 4. გრაფა 37 “სასაქონლო ოპერაცია” – გრაფაში აღინიშნება ოთხთანრიგიანი და სამთანრიგიანი კოდი. ოთხთანრიგიანი კოდის პირველი ორი ციფრი აღნიშნავს ძირითად სასაქონლო ოპერაციას და ჩაიწერება – „61”, მეორე ორი ციფრი – წინმსწრებ სასაქონლო ოპერაციას და ჩაიწერება ამ ოპერაციის კოდი კლასიფიკატორის პირველი ნაწილის შესაბამისად. თუ წინმსწრები სასაქონლო ოპერაცია არ არსებობდა, მაშინ იწერება – „00”. სამთანრიგიან კოდში ჩაიწერება გადასახადების გაანგარიშების დამხმარე კოდი კლასიფიკატორის მე-5 ნაწილის შესაბამისად.
 5. გარე გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული საქონლის საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან გატანა დასტურდება დანიშნულების პორტალის მიერ დეკლარაციის „D“ გრაფაში სპეციალური აღნიშვნით – „მოხსნილია კონტროლიდან“.
მუხლი 51. ტრანზიტის დეკლარაციის გრაფების შევსების წესი
 1. სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას დეკლარანტი ავსებს დეკლარაციის შემდეგ გრაფებს: A, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 15-ა, 17, 17-ა, 18, 19, 21, 25, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 49, 50, 54. გრაფების: 9, 11, 16, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 36, 39, 42, 43, 46, 47 შევსება სავალდებულო არ არის და ივსება დეკლარანტის სურვილის შემთხვევაში, იმპორტის დეკლარაციის შევსების წესის შესაბამისად.
 2. გრაფა “A” – აღინიშნება გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს ხუთნიშნა ციფრული კოდი და დასახელება კლასიფიკატორის მე-2 ნაწილის შესაბამისად. ამავე გრაფაში აღინიშნება დეკლარაციის რეგისტრაციის C (სტატისტიკური) ნომერი და რეგისტრაციის თარიღი.
 3. გრაფა 1 “დეკლარაცია” – პირველ განყოფილებაში ჩაიწერება ოპერაციის დასახელება – ტრანზიტი – “ტრ”, მეორეში – ციფრული კოდი “8”.
 4. გრაფა 2 “ექსპორტიორი” – აღინიშნება საქონლის გამომგზავნის რეკვიზიტები: იურიდიული პირის, ან სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნის ან მათი სტრუქტურული ქვედანაყოფის სახელწოდება და მისამართი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – სახელი და გვარი.
 5. გრაფა 3 “ფორმები” – პირველ განყოფილებაში აღინიშნება ფურცლის რიგითი ნომერი, მეორეში – დეკლარაციის ფურცლების საერთო რაოდენობა ძირითადი და დამატებითი ფურცლების ჩათვლით. (მაგალითად, თუ გვაქვს ერთი დეკლარაცია ორი დამატებითი ფურცლით, მაშინ ძირითადი ფურცლის მე-3 გრაფის პირველ განყოფილებაში უნდა აღინიშნოს – 1, მეორე განყოფილებაში – 3, პირველ დამატებით ფურცელში – 2 და 3, მეორეში – 3 და 3). 
 6. გრაფა 5 “საქონლის რაოდენობა” – მიეთითება დეკლარირებული უკანასკნელი საქონლის რიგითი ნომერი.
 7. გრაფა 6 “ადგილების რაოდენობა” – აღინიშნება დეკლარირებული საქონლის (სასაქონლო პარტიის) ადგილების საერთო რაოდენობა, რაც მოცემულია სატრანსპორტო დოკუმენტებში. თუ დეკლარირდება მილსადენით ან ელექტროგადამცემი ხაზებით გადაადგილებული საქონელი, გრაფაში ჩაიწერება “1”. საქონლისათვის, რომელიც გადაიზიდება კონტეინერებით, ყუთებით, ქვეშით (“პოდდონი”) და ა.შ., მიეთითება რაოდენობა იმ უმცირესი შეფუთვისა, რომელიც მოცემულია სატრანსპორტო დოკუმენტებში, როგორც სატვირთო ადგილი.
 8. გრაფა 7 “საცნობარო ნომერი” – აღინიშნება დეკლარანტის მიერ დეკლარაციისათვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.
 9. გრაფა 8 “იმპორტიორი” – აღინიშნება საქონლის მიმღების რეკვიზიტები. თუ საქონლის მიმღები იურიდიული პირი ან სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნია, გრაფაში აღინიშნება მისი სრული სახელწოდება და მისამართი; თუ საქონლის მიმღები ფიზიკური პირია, გრაფაში აღინიშნება მისი სახელი, გვარი, მისამართი. 
 10. გრაფა 14 “დეკლარანტი/წარმომადგენელი” – გრაფაში აღინიშნება დეკლარანტის სრული სახელწოდება და მისამართი. გრაფის ზედა ნაწილში “ №” ნიშნის შემდეგ აღინიშნება წარმომადგენლის ცხრანიშნა საიდენტიფიკაციო ნომერი. იმ შემთხვევაში, თუ დეკლარირებას ახორციელებს საქონლის მფლობელი, მაშინ შესაძლებელია გრაფაში მიეთითოს – “იხ. გრაფა 2”.
 11. გრაფა 15 “გამომგზავნი ქვეყანა” – აღინიშნება საქონლის გამომგზავნი ქვეყნის მოკლე დასახელება კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. გამომგზავნი ქვეყანა განისაზღვრება სატრანსპორტო დოკუმენტებში მოყვანილი ცნობების საფუძველზე, რომელთა თანახმად ხორციელდებოდა საქონლის საერთაშორისო გადაზიდვა, ხოლო სასაქონლო ოპერაციის შეცვლის დროს საქონლის დეკლარირებისას, გამომგზავნ ქვეყნად მიიჩნევა წინმსწრები დეკლარაციის შესაბამის გრაფაში მითითებული ქვეყანა.
 12. გრაფა 15ა. “გამომგზავნი ქვეყნის კოდი” – აღინიშნება საქონლის გამომგზავნი ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.
 13. გრაფა 17 “დანიშნულების ქვეყანა” – მიეთითება დანიშნულების ქვეყნის მოკლე დასახელება კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.
 14. გრაფა 17ა. „დანიშნულების ქვეყნის კოდი” – აღინიშნება დანიშნულების ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.
 15. გრაფა 18 “სატრანსპორტო საშუალება დანიშნულების ადგილზე” – მარცხენა განყოფილებაში აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალების მონაცემები, რომლითაც ხდება საქონლის მიწოდება დანიშნულების საგადასახადო ორგანომდე (საზღვაო სატრანსპორტო საშუალების დასახელება, საჰაერო ხომალდის რეისის და ბორტის ნომრები, ავტოტრანსპორტის სარეგისტრაციო ნომერი, სარკინიგზო ვაგონის ნომერი და სხვა მსგავსი მონაცემები). გრაფის მარჯვენა განყოფილებაში უნდა ჩაიწეროს სატრანსპორტო საშულების მფლობელი ქვეყნის კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. გრაფის სრულყოფილად შევსების შეუძლებლობის შემთხვევაში, კეთდება მითითება – “იხ. უკანა გვერდზე”; დეკლარაციის სამივე ეგზემპლარის უკანა მხარეს აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალებათა ნომრები, მაგალითად: „23 რკინიგზ. ვაგ. – იხ. უკანა გვერდზე”.
 16. გრაფა 19 “კონტეინერი” – აღინიშნება: თუ საქონელი იგზავნება კონტეინერით – 1, ხოლო კონტეინერის ნომრები მიეთითება დეკლარაცის 31-ე გრაფაში; თუ საქონელი არ იგზავნება კონტეინერით – 0.
 17. გრაფა 21 “სატრანსპორტო საშუალება საზღვარზე” – მარცხენა განყოფილებაში აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალების მონაცემები, რომლითაც საქონელი მიწოდებულ იქნა საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრამდე (საზღვაო სატრანსპორტო საშუალების დასახელება, საჰაერო ხომალდის რეისისა და ბორტის ნომრები, რკინიგზის ვაგონის ნომერი, ავტოსატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო ნომერი, და სხვა ამგვარი მონაცემები). გრაფის მარჯვენა განყოფილებაში მიეთითება სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი ქვეყნის კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.
 18. გრაფა 25 “ტსს კოდი” – ჩაიწერება 21-ე გრაფაში მითითებული სატრანსპორტო საშუალების სახეობის კოდი კლასიფიკატორის მე-9 ნაწილის შესაბამისად.
 19. გრაფა 29 “პორტალი“ – აღინიშნება პორტალის დასახელება, საიდანაც უნდა გავიდეს საქონელი საქართველოდან, კლასიფიკატორის მე-2 ნაწილის შესაბამისად.
 20. გრაფა 31 “საქონლის აღწერა და რაოდენობა” – აღინიშნება დეკლარირებული საქონლის ზუსტი მონაცემები შეფუთვასა და მარკირებაზე, რაც იძლევა საქონლის იდენტიფიცირების შესაძლებლობას. თითოეული მონაცემი ჩაიწერება ახალი სტრიქონით. გრაფაში აღინიშნება სატვირთო ადგილების, მათი შეფუთვისა და მარკირების შესახებ მონაცემები, აგრეთვე ერთი ადგილის შემცველ საქონელთა რაოდენობის, შეფუთვის, დაფასოების, მარკირების შესახებ მონაცემები; კონტეინერებით გადაზიდულ საქონელზე მიეთითება კონტეინერების რაოდენობა და წილადის ხაზის შემდეგ – მათი ნომრები. თუ საქონელს არ უკავია მთელი კონტეინერი, მისი ნომრის შემდეგ ჩაიწერება – „ნაწილი”; აღინიშნება მარკირებულ აქციზურ საქონელზე აქციზური მარკების სერია და რაოდენობა; აღინიშნება საქონლის ზუსტი აღწერილობა: დასახელება, მისი ტექნიკური და ძირითადი კომერციული მახასიათებლები.
 21. გრაფა 32 “საქონელი №” – მიეთითება 31-ე გრაფაში დეკლარირებული საქონლის რიგითი ნომერი. (მაგალითად: თუ დეკლარირდება რამდენიმე დასახელების საქონელი, მაშინ დეკლარაციის ძირითად ფურცელში ჩაიწერება – 1, პირველ დამატებით ფურცელზე – 2, 3, 4; მეორე დამატებით ფურცელზე – 5, 6, 7 და ა.შ.) ერთი დასახელების საქონლის დეკლარირებისას გრაფაში იწერება – 1.
 22. გრაფა 33 “საქონლის კოდი” – აღინიშნება საქონლის კოდი სეს ესნ-ის მიხედვით ორ ნიშნამდე სიზუსტით სავალდებულოდ, აქციზური საქონლის დეკლარირებისას – თერთმეტ ნიშნამდე სიზუსტით.
 23. გრაფა 35 “ბრუტო (კგ)” – მთელი რიცხვის სახით აღინიშნება 31-ე გრაფაში აღწერილი საქონლის ბრუტო წონა კილოგრამებში.
 24. გრაფა 37 “სასაქონლო ოპერაცია“ – აღინიშნება ოთხთანრიგიანი და სამთანრიგიანი კოდი. ოთხთანრიგიანი კოდის პირველი ორი ციფრი აღნიშნავს ძირითად სასაქონლო ოპერაციას და ჩაიწერება – “80”, მეორე ორი ციფრი – წინმსწრებ სასაქონლო ოპერაციას და ჩაიწერება ამ ოპერაციის კოდი კლასიფიკატორის პირველი ნაწილის შესაბამისად. თუ წინმსწრები სასაქონლო ოპერაცია არ არსებობს, მაშინ იწერება – “00”. სამთანრიგიან კოდში ჩაიწერება გადასახადების გაანგარიშების დამხმარე კოდი კლასიფიკატორის მე-5 ნაწილის შესაბამისად.
 25. გრაფა 38 “ნეტო (კგ)” – მთელი რიცხვის სახით ჩაიწერება 31-ე გრაფაში აღწერილი საქონლის ნეტო წონა კილოგრამებში. საჭიროების შემთხვევაში, საქონლის ზუსტი წონა (კგ) შესაძლებელია გამოისახოს ათწილადებში, მძიმის შემდეგ ორ ციფრამდე სიზუსტით.
 26. გრაფა 40 „საერთო დეკლარაცია/წინმსწრები დოკუმენტი” – ივსება იმ შემთხვევაში, როდესაც ტრანზიტში დეკლარირებამდე საქონლის მიმართ გამოიყენებოდა სხვა სასაქონლო ოპერაცია. გრაფაში აღინიშნება წინმსწრები დეკლარაციის ნომერი და გაფორმების წელი.
 27. გრაფა 41 „დამატებითი ზომის ერთეული” – აღინიშნება საქონლის რაოდენობა იმ განზომილებაში, რომელიც სეს ესნ-ში შეესაბამება საქონლის თერთმეტნიშნა კოდს (მაგალითად: საქონლის დასახელება – „წნეხამკრეფები”, საქონლის კოდი – 8433 40 100 00, მისი ზომის დამატებითი ერთეული სეს ესნ-ის მიხედვით – ცალი, რაოდენობა – 10, გრაფაში ჩაიწერება – 10). თუ საქონელს შეესაბამება ზომის მხოლოდ ძირითადი ერთეული (კგ), მაშინ გრაფა არ ივსება.
 28. გრაფა 44 „დამატებითი ინფორმაცია” – აღინიშნება დეკლარაციასთან ერთად წარდგენილი ნებართვის ნომერი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და დოკუმენტაციის ნომრები კლასიფიკატორის მე-10 ნაწილის შესაბამისად.
 29. გრაფა 49 „საწყობის დასახელება” – გრაფა ივსება იმ შემთხვევაში, როდესაც ტრანზიტში დეკლარირებამდე საქონლის მიმართ გამოიყენებოდა საწყობის სასაქონლო ოპერაცია ან დროებით დასაწყობებული იყო საწყობში. გრაფაში აღინიშნება საწყობის საიდენტიფიკაციო კოდი.
 30. გრაფა 50 “პრინციპალი” – აღინიშნება გადამზიდველის რეკვიზიტები. “წარმომადგენლის” გასწვრივ აღინიშნება გადაზიდვაზე პასუხისმგებელი პირის (მძღოლის) სახელი, გვარი და პასპორტის (მხოლოდ ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გადაზიდვის შემთხვევაში) ნომერი.
 31. გრაფა 54 „ადგილი და თარიღი” – მიეთითება დეკლარაციის შევსების თარიღი. მე-14 გრაფაში მითითებული პირი ხელმოწერით ადასტურებს დეკლარაციაში ასახული ტექსტობრივი და ციფრული ინფორმაციის სისწორეს.
 32. გრაფები: B, C და D ივსება მხოლოდ საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ.
 33. გრაფა „B” – აღინიშნება შეფასების A ნომერი და მისი მინიჭების თარიღი.
 34. გრაფა „C” „გამშვები ორგანო” – უნდა დაისვას საგადასახადო ორგანოს დამღა – „გაშვება ნებადართულია” ან „გაშვება აკრძალულია”. დამღაში მითითებულ ადგილზე უფლებამოსილი თანამშრომელი აწერს ხელს და მიუთითებს გაფორმების თარიღს. სახელმწიფო კონტროლის დამადასტურებელი დამღა მოწმდება ამავე თანამშრომლის პირადნომრიანი ბეჭდით, როდესაც ის მიიღებს გადაწყვეტილებას საქონლის გაშვებაზე ან არგაშვებაზე. ბეჭდის დასმა დამღის შიგნით დაუშვებელია. ხელმოწერა შესრულებული უნდა იყოს გარკვევით. სრულყოფილად უნდა იკითხებოდეს ბეჭდისა და დამღის ნომრები და წარწერა. დამატებითი ფურცლების აღნიშნულ გრაფაში ისმება მხოლოდ პირადნომრიანი ბეჭედი.
 35. ტრანზიტის დასრულება დასტურდება დანიშნულების პორტალის მიერ დეკლარაციის „D“ გრაფაში სპეციალური აღნიშვნით – „მოხსნილია კონტროლიდან“.
თავი VII
 სასაქონლო დეკლარაციის შემოწმება
მუხლი 52. დეკლარაციის დოკუმენტური შემოწმება
1. დეკლარაციის შემოწმებას ატარებს საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი, რომლის არჩევასაც უზრუნველყოფს კომპიუტერული პროგრამა, ხოლო კომპიუტერული პროგრამის მეშვეობით არჩევის შეუძლებლობის შემთხვევაში, თანამშრომელს ირჩევს უშუალო ხელმძღვანელი წერილობითი გადაწყვეტილებით, რაც ფორმდება განაცხადზე დადებული რეზოლუციით.
 2. დეკლარაციის შემოწმების ეტაპებია:
 ა) დეკლარაციის შევსების სისწორის შემოწმება;
 ბ) სეს ესნ-ის კოდის განსაზღვრის პირველადი (დოკუმენტური) შემოწმება;
 გ) აკრძალვების, შეზღუდვების და გაცხადებულ სასაქონლო ოპერაციაში საქონლის მოქცევის პირობების შემოწმება;
 დ) საგადასახადო შეღავათების გამოყენების შემოწმება;
 ე) სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის შემოწმება;
 ვ) გადასახდელების დარიცხვის შემოწმება. 
მუხლი 53. დეკლარაციის შევსების სისწორის შემოწმება
1. დეკლარაციის შევსების სისწორის შემოწმებისას ყურადღება ექცევა კლასიფიკატორის გამოყენების სისწორეს, გრაფებში მონაცემთა შეტანის სისწორეს, დეკლარანტის ხელმოწერის არსებობას, წარმომადგენლის მიერ დეკლარირების განხორციელების შემთხვევაში – წარმომადგენლის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტის არსებობას. ამავე ეტაპზე ხდება დეკლარაციის წარდგენის ვადების შემოწმება.
 2. დეკლარაციაში ისეთი არასწორი მონაცემის გამოვლენისას, რომელიც იწვევს საგადასახადო კოდექსის 289-ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის პასუხისმგებლობას, მაგრამ არ წარმოადგენს დეკლარაციის ბათილად ან/და ძალადაკარგულად ცნობის საფუძველს, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი ახორციელებს შემდეგ მოქმედებებს:
 ა) დადგენილი წესით ადგენს საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმს;
 ბ) დეკლარაციის ელექტრონულ ვერსიაში ცვლილების შეტანის შემდეგ ამობეჭდავს კორექტირებულ დეკლარაციას, რომელიც წარმოადგენს საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილებას და უგზავნის (გადასცემს) დეკლარანტს; 
 გ) ახორციელებს საქონლის გაშვებას ამ მუხლის მე-4–მე-6 პუნქტებით განსაზღვრული წესით;
 დ) საგადასახადო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების ან/და სანქციის აღსრულების უზრუნველსაყოფად სამართალდარღვევის საქონლის მიმართ შესაბამისი უზრუნველყოფის ღონისძიებების – ჩამორთმევის გამოყენების შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს მიერ მიიღება გადაწყვეტილება საქონლის გაშვების პროცედურების შეჩერების შესახებ სამართალდარღვევის საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე ან უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებით ჩანაცვლებამდე (გარანტიის წარმოდგენამდე). 
 3. დეკლარანტს უფლება აქვს, დაეთანხმოს კორექტირებული დეკლარაციის მონაცემებს ან გაასაჩივროს იგი დადგენილი წესით. 
 4. იმ შემთხვევაში, როცა დეკლარაციაში ცვლილების შეტანა არ იწვევს გადასახდელების თანხის ოდენობის გაზრდას:
 ა) თუ დეკლარანტი ეთანხმება კორექტირებული დეკლარაციის მონაცემებს, ხელს აწერს კორექტირებულ დეკლარაციას საქონლის გაფორმების დასრულების მიზნით;
 ბ) თუ დეკლარანტი არ ეთანხმება კორექტირებული დეკლარაციის მონაცემებს, მაგრამ ითხოვს საქონლის დაუყოვნებლივ გაშვებას, საქონლის გაშვება განხორციელდება კორექტირებული დეკლარაციით, დეკლარანტის ხელმოწერის გარეშე.
 5. იმ შემთხვევაში, როცა დეკლარაციაში ცვლილების შეტანა იწვევს გადასახდელების თანხის ოდენობის გაზრდას: 
 ა) თუ დეკლარანტი ეთანხმება კორექტირებული დეკლარაციის მონაცემებს, იხდის კორექტირებული დეკლარაციით განსაზღვრულ გადასახდელებსა და თავდაპირველი დეკლარაციით დეკლარირებულ (გადახდილ) გადასახდელებს შორის სხვაობას და ხელს აწერს კორექტირებულ დეკლარაციას საქონლის გაფორმების დასრულების მიზნით;
 ბ) თუ დეკლარანტი არ ეთანხმება კორექტირებული დეკლარაციის მონაცემებს, მაგრამ ითხოვს საქონლის დაუყოვნებლივ გაშვებას, დამატებით წარმოადგენს არანაკლებ ორთვიან გარანტიას, რომლის საგარანტიო თანხა ტოლია კორექტირებული დეკლარაციით განსაზღვრულ გადასახდელებსა და თავდაპირველი დეკლარაციით დეკლარირებულ (გადახდილ) გადასახდელებს შორის არსებული სხვაობისა; საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი კორექტირებული დეკლარაციის ყველა ეგზემპლარზე C გრაფაში აკეთებს აღნიშვნას – „გაშვება ნებადართულია გარანტიით”, უსვამს „A” ნომერს და უშვებს საქონელს დეკლარაციაში „K” ნომრის დასმის გარეშე.
 6. თუ დეკლარანტი დადგენილი წესით გაასაჩივრებს კორექტირებულ დეკლარაციას: 
 ა) საგადასახადო დავის განმხილველი ორგანოს მიერ დეკლარანტის საჩივრის დაკმაყოფილების თაობაზე მიღებული, ძალაში შესული გადაწყვეტილების საგადასახადო ორგანოში წარდგენისას უფლებამოსილ თანამშრომელს ცვლილებები შეაქვს კორექტირებული დეკლარაციის ელექტრონულ ვერსიაში, ამობეჭდავს და დეკლარანტს წარუდგენს ხელმოსაწერად საბოლოო დეკლარაციას, რომლის ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა დეკლარანტს. გარანტიით გაშვებული საქონლის შემთხვევაში, დეკლარაციის „C” გრაფაში აღნიშვნა „გაშვება ნებადართულია გარანტიით” იცვლება აღნიშვნით „გაშვება ნებადართულია” და დეკლარაციას ენიჭება „K” ნომერი; 
 ბ) საგადასახადო დავის განმხილველი ორგანოს მიერ დეკლარანტის საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული, ძალაში შესული გადაწყვეტილების საგადასახადო ორგანოში წარდგენისას, გარანტიით გაშვებული საქონლის შემთხვევაში, დარიცხული გადასახდელების გადახდის ან გარანტიის შესრულების გათვალისწინებით, კორექტირებული დეკლარაციის ელექტრონულ ვერსიაში და დეკლარაციის ყველა ეგზემპლარზე უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ ხორციელდება „K” ნომრის მინიჭება და „C” გრაფაში აღნიშვნა „გაშვება ნებადართულია გარანტიით” იცვლება აღნიშვნით „გაშვება ნებადართულია.
მუხლი 54. სეს ესნ-ის კოდის განსაზღვრის პირველადი (დოკუმენტური) შემოწმება
 1. სეს ესნ-ის კოდის განსაზღვრის პირველადი (დოკუმენტური) შემოწმების დროს საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ მოწმდება, თუ რამდენად შეესაბამება დეკლარაციაში მითითებული საქონლის აღწერილობა მითითებულ სასაქონლო კოდს. ამავე დროს განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა იმ კოდების გადამოწმებას, რომლებზეც ვრცელდება შეღავათები ან სასაქონლო ჯგუფების იმ კოდებს, რომლებშიც განსხვავება იძლევა სხვაობას გადასახადის განაკვეთში.
 2. იმ შემთხვევაში, თუ დეკლარაციასთან ერთად წარმოდგენილია სეს ესნ-ის შესაბამისად სასაქონლო კოდის განსაზღვრის შესახებ შემოსავლების სამსახურის მიერ გაცემული წინასწარი გადაწყვეტილება, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ მოწმდება, რამდენად შეესაბამება დეკლარანტის მიერ დეკლარაციაში მითითებული და სხვა დოკუმენტებში წარმოდგენილი ინფორმაცია წინასწარ გადაწყვეტილებაში მოცემულ ინფორმაციას. იმ შემთხვევაში, თუ საგადასახადო ორგანოს წარედგინება საქონელი ან/და ინფორმაცია, რომელიც არ შეესაბამება წინასწარ გადაწყვეტილებაში აღნიშნულ მონაცემებს, ან თუ გასულია წინასწარი გადაწყვეტილების მოქმედების 3-წლიანი ვადა, საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი უფლებამოსილია, დეკლარირებული საქონლის მიმართ სეს ესნ-ის შესაბამისად სასაქონლო კოდის გადამოწმებისას არ გაითვალისწინოს წინასწარი გადაწყვეტილების შინაარსი. 
მუხლი 55. აკრძალვების, შეზღუდვების და გაცხადებულ სასაქონლო ოპერაციაში საქონლის მოქცევის პირობების შემოწმება
 1. საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი ამოწმებს, აკრძალულია თუ არა დეკლარირებული საქონლის გაცხადებულ სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევა, ან რამდენად აკმაყოფილებს საქონელი გაცხადებულ სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევის პირობებს.
 2. საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი ამოწმებს, კანონმდებლობით თუ არის დადგენილი რაიმე სახის ლიცენზიის ან ნებართვის წარდგენის ვალდებულება დეკლარირებული საქონლის გაცხადებულ სასაქონლო ოპერაციაში მოსაქცევად. თუ კანონმდებლობით ასეთი ლიცენზია ან ნებართვა მოითხოვება, მოწმდება მისი არსებობა წარმოდგენილ დოკუმენტებში. ამავე დროს მოწმდება ლიცენზიის ან ნებართვის ნამდვილობა გამცემი უწყების მიერ წარმოდგენილ ნიმუშებთან და დამცავი ნიშნების აღწერილობებთან მისი შედარების გზით.
 3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ნიმუშებისა და დამცავი ნიშნების აღწერილობების ან მათში შეტანილი ცვლილებების არარსებობის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელს ლიცენზიებისა და ნებართვების ნამდვილობის დადასტურებაზე პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება. 
 4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული ლიცენზიების და ნებართვების ორიგინალების წარმოუდგენლობისას დეკლარანტს ეცნობება ამ დოკუმენტების წარმოდგენის აუცილებლობის თაობაზე დადგენილი წესით. მრავალჯერადი გამოყენების დოკუმენტი (ლიცენზია, ნებართვა) საგადასახადო ორგანოს წარედგინება ასლთან ერთად.
მუხლი 56. საგადასახადო შეღავათების გამოყენების შემოწმება
 საგადასახადო შეღავათების გამოყენების შემოწმება ხორციელდება იმ შემთხვევაში, თუ დეკლარაციაში მითითებულია ასეთი შეღავათებით სარგებლობის შესახებ. ამისათვის საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი ამოწმებს დეკლარაციის თანმხლებ დოკუმენტებს, რაც აუცილებელია შეღავათების მისაღებად საქონლის წარმოშობის ქვეყნის დადასტურებისათვის (წარმოშობის სერთიფიკატი). ასევე მოწმდება დოკუმენტები, რაც წარმოადგენს სხვა საგადასახადო შეღავათების გავრცელების საფუძველს (საქონლისათვის ჰუმანიტარული ან გრანტის სტატუსის მინიჭება და სხვა).
მუხლი 57. საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის შემოწმება
 1. საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი ამოწმებს დეკლარირებული საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის მეთოდის გამოყენების სისწორეს ამ ინსტრუქციის III თავის შესაბამისად. 
 2. როდესაც საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი ახდენს საქონლის სატარიფო ღირებულების კორექტირებას ან განსხვავებული მეთოდით განსაზღვრას, ადგენს „საქონლის სატარიფო ღირებულების კორექტირების აქტს“, რომელიც ეგზავნება დეკლარანტს, ამასთან:
 ა) თუ დეკლარანტი იხდის კორექტირების აქტით განსაზღვრული სატარიფო ღირებულების საფუძველზე გაანგარიშებულ გადასახდელებსა და დეკლარირებულ (გადახდილ) გადასახდელებს შორის სხვაობას, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ დეკლარაციის ელექტრონულ ვერსიაში ცვლილების შეტანის შემდეგ დეკლარანტი წარადგენს კორექტირებულ დეკლარაციას;
 ბ) თუ დეკლარანტი არ ეთანხმება კორექტირების აქტის მონაცემებს, მაგრამ დამატებით წარმოადგენს არანაკლებ ორთვიან გარანტიას, რომლის საგარანტიო თანხა ტოლია კორექტირების აქტით განსაზღვრული სატარიფო ღირებულების საფუძველზე გაანგარიშებულ გადასახდელებსა და დეკლარანტის მიერ დეკლარირებული სატარიფო ღირებულების საფუძველზე გაანგარიშებულ (გადახდილ) გადასახდელებს შორის სხვაობისა, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი დეკლარაციის ყველა ეგზემპლარზე C გრაფაში აკეთებს აღნიშვნას – „გაშვება ნებადართულია გარანტიით”, უსვამს „A” ნომერს და უშვებს საქონელს დეკლარაციაში „K” ნომრის დასმის გარეშე;
 გ) კორექტირების აქტის დადგენილი წესით გასაჩივრების შემთხვევაში:
 გ.ა) საგადასახადო დავის განმხილველი ორგანოს მიერ დეკლარანტის საჩივრის დაკმაყოფილების თაობაზე მიღებული, ძალაში შესული გადაწყვეტილების საგადასახადო ორგანოში წარმოდგენისას, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი დეკლარაციას ანიჭებს „K” ნომერს, „C” გრაფაში კეთდება აღნიშვნა „გაშვება ნებადართულია”. გარანტიით გაშვებული საქონლის შემთხვევაში „C” გრაფაში აღნიშვნას „გაშვება ნებადართულია გარანტიით” გადაესმება ხაზი და კეთდება აღნიშვნა „გაშვება ნებადართულია”, ხოლო დეკლარაციის ელექტრონულ ვერსიაში ხორციელდება შესაბამისი ცვლილება;
 გ.ბ) საგადასახადო დავის განმხილველი ორგანოს მიერ დეკლარანტის საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული, ძალაში შესული გადაწყვეტილების საგადასახადო ორგანოში წარმოდგენისას თავდაპირველი დეკლარაცია ექვემდებარება ცვლილებას. დეკლარანტს ეგზავნება მოთხოვნა დეკლარაციის მისი ეგზემპლარის წარმოდგენის (დაბრუნების) თაობაზე, აგრეთვე შეტყობინება დარიცხულ ვალდებულებაზე, რომელიც მოიცავს კორექტირების აქტით განსაზღვრული სატარიფო ღირებულების საფუძველზე გაანგარიშებულ გადასახდელებსა და დეკლარანტის მიერ დეკლარირებული სატარიფო ღირებულების საფუძველზე გაანგარიშებულ გადასახდელებს შორის სხვაობას და აღნიშნულ თანხაზე დარიცხულ საურავს დეკლარაციის რეგისტრაციის მომდევნო დღიდან ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის. დეკლარირებული გადასახდელების და შეტყობინებით დარიცხული ვალდებულებების გადახდის (მათ შორის გარანტიის თანხის ჩამოჭრის) დადასტურების შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი ახორციელებს ცვლილებებს დეკლარაციის ელექტრონულ ვერსიაში საქონლის სატარიფო ღირებულებისა და გადასახდელების გრაფებში, დეკლარაციას ანიჭებს „K” ნომერს, ამობეჭდავს და „C” გრაფაში აკეთებს აღნიშვნას „გაშვება ნებადართულია”. გარანტიით გაშვებული საქონლის შემთხვევაში „C” გრაფაში აღნიშვნა „გაშვება ნებადართულია გარანტიით” იცვლება აღნიშვნით „გაშვება ნებადართულია”. 
მუხლი 58. გადასახდელების დარიცხვისა და გადახდის შემოწმება 
1. სატარიფო ღირებულების განსაზღვრის შემოწმების შემდეგ საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი ამოწმებს გადასახდელების დარიცხვისა და გადახდის (იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც გადასახდელების გადახდა გადავადებულია) სისწორეს. ამისათვის ის ამოწმებს დეკლარაციაში დაფიქსირებულ ვალუტის კურსს, განსაზღვრავს შესაბამისი გადასახდელით დასაბეგრ თანხას და ამოწმებს წარმოდგენილ გადახდის დოკუმენტებს.
 2. სასაქონლო ოპერაციების დამთავრებისათვის გადასახდელების გადახდის დასადასტურებლად შეიძლება:
 ა) დეკლარანტის მიერ წარმოდგენილ იქნეს კომერციული ბანკის მიერ გაცემული საგადასახადო დავალების ეგზემპლარი, რომელიც დამოწმებული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი წესით;
 ბ) ან გადასახდელების გადახდის ფაქტი დადგინდეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის მონაცემებით.
 3. იმ შემთხვევაში, თუ საქონელი იმპორტში გაშვებამდე მოქცეული იყო დროებითი შემოტანის სასასაქონლო ოპერაციაში გადასახდელების გადახდისაგან ნაწილობრივ გათავისუფლებით, იმპორტის სასასაქონლო ოპერაციის გამოყენებისას წინმსწრები სასაქონლო ოპერაციის დასრულებისა და დეკლარაციით დარიცხული გადასახდელების გადახდის დადასტურების მიზნით, დეკლარანტის მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნეს:
 ა) იმპორტის დეკლარაციაში მითითებულ ვალდებულებასა და დროებითი შემოტანის დეკლარაციის რეგისტრაციის დღიდან საქონლის ეკონომიკურ ტერიტორიაზე ყოფნის ყოველ სრულ და არასრულ კალენდარულ თვეზე გადახდილ იმპორტის გადასახდელების თანხას შორის სხვაობის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად;
 ბ) დროებით შემოტანილი საქონლის მიმართ გადასახდელი თანხის გადახდის განრიგის დეკლარანტთან არსებული ეგზემპლარი და განრიგის მიხედვით თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტები.
 4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი:
 ა) ამოწმებს განრიგში მითითებული თანხების გადახდის სისწორეს;
 ბ) ამოწმებს საქონლის იმპორტის დეკლარაციაში მითითებულ ვალდებულებასა და დროებითი შემოტანის დეკლარაციის რეგისტრაციის დღიდან საქონლის ეკონომიკურ ტერიტორიაზე ყოფნის ყოველ სრულ და არასრულ კალენდარულ თვეზე გადახდილ იმპორტის გადასახდელების თანხას შორის სხვაობის გაანგარიშებისა და გადახდის სისწორეს;
 გ) დროებით შემოტანილი საქონლის მიმართ გადასახდელი თანხის გადახდის განრიგის გაუქმებისა და საქონლის იმპორტის დეკლარაციაში მითითებული ვალდებულების შესრულების თაობაზე ინფორმაციის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე ასახვის მიზნით, ამზადებს წერილობით დასკვნას, რომელიც ეგზავნება რეგიონული ცენტრის უფლებამოსილ სტრუქტურულ ქვედანაყოფს, საქონლის გაშვებიდან არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა.
 მუხლი 59. დეკლარაციის შემოწმების დასრულება
 1. შემოწმების დამთავრების შემდეგ დეკლარაციას მიენიჭება ნომერი (A).
 2. დეკლარაციის შემოწმება უნდა დასრულდეს, როგორც წესი, ამობეჭდილი დეკლარაციისა და თანმხლები დოკუმენტების მიღებიდან არაუგვიანეს ერთი საათისა, თუ ამ ინსტრუქციით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. სამუშაო დღის დასრულებამდე ორი საათის განმავლობაში მიღებული დეკლარაციების შემოწმება უნდა დასრულდეს არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღის 12.00 საათისა.
 3. მალფუჭებადი საქონლის, ცხოველების, მასობრივი ინფორმაციის შემცველი საქონლის, საქართველოს უმაღლეს სახელმწიფო ორგანოთა მისამართზე გაგზავნილი, სტიქიური უბედურებების, ავარიების და კატასტროფების დროს საჭირო საქონლის გაფორმება ხორციელდება პრიორიტეტული წესით, მაქსიმალურად შემჭიდროვებულ ვადებში.
 4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტში აღნიშნული ვადის დარღვევის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი ვალდებულია, წერილობით ან ელექტრონულად შეატყობინოს მიზეზების შესახებ დეკლარანტს და სიტყვიერად აცნობოს უშუალო უფროსს.
 5. საგადასახადო ორგანოს მიერ მოთხოვნილი დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტების მისაღებად დეკლარანტს შესაძლებელია დასჭირდეს საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი დოკუმენტები. ასეთ შემთხვევაში, დეკლარანტის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე საგადასახადო ორგანო გასცემს დოკუმენტს, ხოლო იტოვებს დოკუმენტის ასლს, რომლის უკანა გვერდზეც აკეთებს შესაბამის აღნიშვნას ორიგინალის საქმეში არარსებობის მიზეზის შესახებ. ასლებს თან დაერთვის დეკლარანტის წერლობითი განცხადება დოკუმენტების მოთხოვნის შესახებ. 
6. დამატებითი დოკუმენტების წარმოდგენის შესახებ წერილობითი მოთხოვნის დეკლარანტისათვის გაგზავნის (გადაცემის) მომენტიდან გაფორმებისათვის დადგენილი დროის ათვლა ჩერდება მოთხოვნილი დოკუმენტების დეკლარანტის მიერ ოფიციალურად წარმოდგენამდე. დეკლარანტის მიერ დამატებითი დოკუმენტების წარმოდგენის შემდეგ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული ვადის ათვლა იწყება თავიდან.
 7. საგადასახადო ორგანოს მიერ მოთხოვნილი დამატებითი დოკუმენტების წარდგენა დეკლარანტის მიერ ხდება წერილთან ერთად, რომელშიც მიეთითება დეკლარაციის საცნობარო ნომერი.
 8. თუ დეკლარანტი დამატებითი დოკუმენტის მოთხოვნას მიიჩნევს უკანონოდ, მას უფლება აქვს გაასაჩივროს საგადასახადო ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
 9. დეკლარანტის მიერ დამატებითი დოკუმენტის წარმოდგენის ვადაა სამი სამუშაო დღე, თუ დოკუმენტის გასაცემად საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით სხვა ვადა არ არის განსაზღვრული. 
 10. დეკლარაციის შემოწმების ბოლოს ან მის ნებისმიერ ეტაპზე საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი უფლებამოსილია მიიღოს ქვემოთ ჩამოთვლილიდან ერთ-ერთი ან რამოდენიმე გადაწყვეტილება: 
 ა) საქონლის გაშვების შესახებ;
 ბ) საქონლის გაშვების აკრძალვის შესახებ;
 გ) საქონლის დათვალიერების და/ან სინჯის ან/და ნიმუშის აღების შესახებ;
 დ) სამართალდარღვევის ნიშნების არსებობის შესახებ;
 ე) საქონლის გაშვების პროცედურების შეჩერების შესახებ;
 ვ) საქონლის სატარიფო ღირებულების კორექტირების შესახებ;
 ზ) დეკლარაციაში ცვლილების შეტანის ან დეკლარაციის ბათილად ცნობის შესახებ.
 11. გადასახდელების გადახდის ვალდებულების არსებობის შემთხვევაში, ხორციელდება გადახდის დადასტურება K ნომრის მინიჭებით (მე-12 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევის გარდა). საქონლის გაშვების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი დეკლარაციაზე დასვამს შტამპს „გაშვება ნებადართულია“, დასვამს პირადნომრიან ბეჭედს, თარიღს და ხელმოწერას, რითაც საქონლის გაფორმება დასრულებულია.
 12. გეზ-ში საგადასახადო ორგანოს მიერ შევსებული დეკლარაციით იმპორტის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას, საქონლის გაშვების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება დეკლარაციისათვის “A“ ნომრის მინიჭებით, გაფორმების დასრულება დასტურდება საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ შტამპით – „გაშვება ნებადართულია“, პირადნომრიანი ბეჭდით, თარიღისა და ხელმოწერის მითითებით.
 13. საქონლის გაშვების აკრძალვის შესახებ გადაწყვეტილების შემთხვევაში საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი ახორციელებს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოქმედებებს.
 14. საქონლის დათვალიერების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში დეკლარაციას დაესმება შტამპი „დოკუმენტური შემოწმება ჩატარებულია”, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის ხელმოწერა, პირადნომრიანი ბეჭედი და თარიღი. დოკუმენტების პაკეტი გადაეცემა უშუალო ხელმძღვანელს, რომელიც დათვალიერების ჩატარებას დაავალებს საამისოდ უფლებამოსილ სხვა თანამშრომელს, რომლის არჩევაც ხდება 52-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული წესით.
 15. სამართალდარღვევის ნიშნების არსებობის შემთხვევაში საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი ახორციელებს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოქმედებებს. თუ დეკლარაციის შემოწმების შედეგად გამოვლინდა საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევები, რაც გახდა საგადასახადო სამართალდარღვევისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრების საფუძველი, საქონელი გაიშვება შესაბამისი სამართალდარღვევის ოქმის დადგენილი წესით შედგენისა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების გატარების შემდეგ.
 16. საგადასახადო სამართალდარღვევის გამოვლენისას საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი დოკუმენტების პაკეტს დაურთავს საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმს და პირადად წარუდგენს დეკლარანტს ხელმოსაწერად. 
 17. საქონლის გაშვების პროცედურების შეჩერების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი აღნიშნულის შესახებ წერილობით აცნობებს დეკლარანტს.
 18. საქონლის გაფორმების პროცესში დანაშაულის ნიშნების გამოვლენისას, საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი ატყობინებს უშუალო ხელმძღვანელს. გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, საპროცესო მოქმედებების ჩასატარებლად შესაძლებელია საგადასახადო ორგანომ დახმარებისათვის მიმართოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს. საქმის მასალები დაუყოვნებლივ გადაეგზავნება შესაბამის საგამოძიებო ორგანოს ქვემდებარეობის მიხედვით, ხოლო საგადასახადო ორგანოს მიერ მიიღება გადაწყვეტილება საქონლის გაშვების პროცედურების შეჩერების შესახებ.
 19. დეკლარაციის შემოწმების დროს გამოყენებულ ყველა დოკუმენტზე კეთდება აღნიშვნა დოკუმენტური შემოწმების თარიღისა და დეკლარაციის სტატისტიკური ნომრის მითითებით, რაზეც ხელს აწერს საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი და დაუსვამს პირადნომრიან ბეჭედს. მრავალჯერადი გამოყენების დოკუმენტის დამოწმებული ასლი რჩება საგადასახადო ორგანოს და ჩაეკვრება საქმეში. ასეთი დოკუმენტის გამოყენების ვადის გასვლის შემდეგ ორიგინალი უკან დაბრუნებას აღარ ექვემდებარება.
 20. დეკლარაციის შემოწმების დასრულების შემდეგ, დეკლარაციის ერთი ეგზემპლარი საგადასახადო ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისი აღნიშვნებით (გაცხადებული სასაქონლო ოპერაციის შესაბამისად საქონლის გაშვების ან გაშვების პროცედურების შეჩერების ან დეკლარაციის ბათილად ცნობის შესახებ) გადაეცემა დეკლარანტს ან მის უფლებამოსილ წარმომადგენელს.
 21. დეკლარაცია და თანმხლები დოკუმენტები ინახება საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
 
 მუხლი 60. დეკლარაციაში ცვლილებების შეტანა საქონლის გაშვების შემდეგ 
 1. საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს საკუთარი ინიციატივით ან დეკლარანტის წერილობითი განცხადების საფუძველზე შეცვალოს დეკლარაციაში მითითებული მონაცემები საქონლის გაშვების შემდეგ, ამასთან:
 ა) ეს ცვლილებები არ შეიძლება შეეხებოდეს იმ საქონელს, რომელიც არ არის დეკლარირებული (რომლის დასახელება და საქონლის კოდი არ არის მითითებული) ამ დეკლარაციით;
 ბ) დაუშვებელია ცვლილებების შეტანა დეკლარაციის გრაფებში: 1 ან/და 8 (მხოლოდ საქონლის საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე შემოტანასთან დაკავშირებული სასაქონლო ოპერაციების შემთხვევაში) და 2 (მხოლოდ საქონლის საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან გატანასთან დაკავშირებული სასაქონლო ოპერაციების შემთხვევაში);
 გ) დეკლარაციაში მითითებული მონაცემების შეცვლა, თუ ასეთი ცვლილება იწვევს დეკლარირებული საქონლის სახეობების რაოდენობის (გრაფა 5) ან/და საქონლის რაოდენობის (გრაფები: 38, 41) ან/და სატარიფო ღირებულების (გრაფები: 42, 46) ან/და გადასახდელების თანხის (გრაფები: 47, B) ცვლილებას, შესაძლებელია მხოლოდ საქონლის გაშვების შემდგომი შემოწმების მასალების განხილვის შედეგებზე საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილების შესაბამისად ან დეკლარანტის მოთხოვნით, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 228-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში; 
 დ) დეკლარაციაში მითითებული მონაცემების შეცვლა, თუ ასეთი ცვლილების შედეგად იზრდება დეკლარირებული საქონლის რაოდენობა და ღირებულება, დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დეკლარანტი წერილობითი განცხადებით მიმართავს საგადასახადო ორგანოს საქონლის გაშვების შემდგომი შემოწმების დაწყებამდე.
 2. დეკლარანტის წერილობით განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს მტკიცებულებები, რაც წარმოადგენს დეკლარაციაში ცვლილებების განხორციელების საფუძველს და დეკლარანტთან არსებული დეკლარაციის ეგზემპლარი. 
 3. დეკლარანტის წერილობითი განცხადებისა და დეკლარაციის შესაბამის გრაფებში მითითებული მონაცემების შემოწმებას საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი ახორციელებს ამ ინსტრუქციის 85-ე–91-ე მუხლების (მე-7 თავის) შესაბამისად. 
 4. საქონლის გაშვების შემდგომი შემოწმების განხორციელებისას:
 ა) თუ ასეთი შემოწმება ხორციელდება საგადასახადო ორგანოს ინიციატივით და იგი დაადგენს, რომ დეკლარირებული საქონლის რაოდენობა და ღირებულება შემცირებულია, დადგენილი წესით აფიქსირებს საგადასახადო სამართალდარღვევას და ვალდებულ პირს ეგზავნება საგადასახადო მოთხოვნა დამატებით დარიცხული გადასახადის, საურავისა და საგადასახადო სამართალდარღვევისათვის ჯარიმის დარიცხვის თაობაზე, ხოლო დეკლარაციაში ცვლილება არ ხორციელდება;
 ბ) თუ ასეთი შემოწმება ხორციელდება დეკლარანტის ინიციატივით, რომელიც წერილობითი განცხადებით მიმართავს საგადასახადო ორგანოს საქონლის გაშვების შემდგომი შემოწმების დაწყებამდე და ცვლილებების შედეგად იზრდება დეკლარირებული საქონლის რაოდენობა და ღირებულება, დეკლარანტს ჯარიმა არ დაეკისრება, ეგზავნება შეტყობინება დამატებით დარიცხული გადასახადისა და საურავის დარიცხვის თაობაზე, რომლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენის შემდეგ საგადასახადო ორგანო ახორციელებს ცვლილებებს დეკლარაციაში.
 5. დეკლარაციაში ცვლილებების შეტანა ხორციელდება საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ დეკლარაციის ელექტრონულ ვერსიაში ცვლილებების შეტანით, ახალი ეგზემპლარების ამობეჭდვით და საქონლის გაშვებისათვის ამ ინსტრუქციით დადგენილი წესით გათვალისწინებული აღნიშვნებისა და ხელმოწერების დაფიქსირებით. ამასთან, დეკლარაციის “C” გრაფაში უნდა დაისვას საგადასახადო ორგანოს დამღა “გაშვების შემდეგ შეცვლილია”, რაც მოწმდება უფლებამოსილი თანამშრომლის ბეჭდითა და ხელმოწერით. 
მუხლი 61. გამარტივებული დეკლარაციის გრაფების შევსება
 გამარტივებული დეკლარაცია ივსება გრაფის დასახელებების შესაბამისად, ამასთან: 
 ა) მე-2 გრაფა ივსება უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში და მიეთითება პირის პასპორტის ნომერი და პასპორტის გამცემი ქვეყნის დასახელება;
 ბ) მე-5 გრაფაში, თუ დეკლარირება ხორციელდება წარმომადგენლის მეშვეობით, მიეთითება წარმომადგენლის სრული სახელწოდება, მისამართი, ტელეფონის ან ფაქსის (ტელეფაქსის) ნომერი და საიდენტიფიკაციო ნომერი. თუ წარმომადგენელი ფიზიკური პირია, გრაფაში მიეთითება მისი სახელი, გვარი, მისამართი, პირადი ნომერი. იმ შემთხვევაში, თუ დეკლარირებას ახორციელებს უშუალოდ საქონლის მიმღები, მაშინ გრაფაში მიეთითება მისი სახელი, გვარი, მისამართი; 
 გ) მე-6 გრაფაში „ №”-ის გასწვრივ საგადასახადო ორგანოს პასუხისმგებელი პირის მიერ მიეთითება დეკლარაციის რეგისტრაციის ნომერი შემდეგი სქემით: 00000 (საგადასახადო ორგანოს ხუთნიშნა ციფრული კოდი)/00000 (დეკლარაციის რიგითი ნომერი);
 დ) მე-7 გრაფაში მიეთითება (თუ ასეთი დოკუმენტები არსებობს): საფოსტო გზავნილით შემოტანილი საქონლის შემთხვევაში – საფოსტო გზავნილის ნომერი, ხოლო საჰაერო ტრანსპორტით შემოტანილი საქონლის შემთხვევაში – ავიარეისის და ბარგის სარეგისტრაციო ნომრები;
 ე) მე-8 გრაფაში არსებულ პატარა უჯრედში მიეთითება საქონლის საერთო წონა კილოგრამებში, ხოლო გრაფის სვეტებში მიეთითება საქონლის აღწერილობა, კერძოდ: 
 ე.ა) პირველი სვეტის უჯრებში მიეთითება საქონლის დასახელება, ხოლო ამავე სვეტის ბოლო (ქვედა) უჯრაში – ამ დეკლარაციით გაცხადებული საქონლის სახეობათა რაოდენობა;
 ე.ბ.) მე-2 სვეტის უჯრებში მიეთითება საქონლის რაოდენობა სეს ესნ-ის დამატებითი ზომის ერთეულების შესაბამისად;
 ე.გ) მე-3 სვეტის უჯრებში:
 ე.გ.ა) მიეთითება შესაბამისი საქონლის ოთხნიშნა სასაქონლო პოზიცია საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად, ხოლო იმპორტის გადასახადის დარიცხვის ან გადასახადებისაგან გათავისუფლების შემთხვევაში მიეთითება საქონლის თერთმეტნიშნა კოდი, თუ ამ ქვეპუნქტით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული;
 ე.გ.ბ) უცხო ქვეყანაში საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობიდან ან საკონსულო დაწესებულებიდან როტაციის წესით სამუშაო მივლინებიდან გამოწვეული დიპლომატიური თანამდებობის პირის მიერ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 199-ე მუხლის „დ.დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საქონლის (საქონელთა ჯგუფის) დეკლარირებისას საქონლის კოდი არ მიეთითება, გარდა ამავე ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დამატებით პირადი სარგებლობისათვის განკუთვნილი საქონლის (ოჯახზე ერთი მაცივარი, კომპიუტერი და ტელევიზორი) დეკლარირების შემთხვევისა, როდესაც მიეთითება საქონლის თერთმეტნიშნა კოდი;
 ე.გ.გ) ფიზიკური პირის მიერ საქართველოში მუდმივად საცხოვრებლად შემოსვლისას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 199-ე მუხლის „დ.ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საქონლის (საქონელთა ჯგუფის) დეკლარირების დროს საქონლის კოდი არ მიეთითება;
 ე.გ.დ) უცხოეთში ყოველ 6 თვეზე მეტი ხნით ყოფნის შემდეგ საქართველოში შემოსული ფიზიკური პირის მიერ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 199-ე მუხლის „დ.დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საქონლის (საქონელთა ჯგუფის) დეკლარირების დროს საქონლის კოდი არ მიეთითება;
 ე.გ.ე) თუ საფოსტო გზავნილით შემოტანილი საქონლის იმპორტი არ იბეგრება იმპორტის გადასახადით ან/და არ სარგებლობს შეღავათებით ან/და საქონლის სატარიფო ღირებულება არ განისაზღვრება სარეზერვო მეთოდით, საქონლის კოდი არ მიეთითება;
 ვ) მე-9 გრაფაში მიეთითება სატარიფო ღირებულება და გადასახდელები, კერძოდ: 
 ვ.ა) პირველი სვეტის – „საქონლის ღირებულება” – უჯრებში მიეთითება დეკლარაციის მე-8 გრაფაში გაცხადებული შესაბამისი საქონლის ფაქტურული ღირებულება, ხოლო ამავე სვეტის ბოლო (ქვედა) უჯრაში – დეკლარაციით გაცხადებული საქონლის საერთო ფაქტურული ღირებულება;
 ვ.ბ) მე-2, მე-3, მე-5, მე-6 და მე-7 სვეტების უჯრები დეკლარაციის მე-8 გრაფაში გაცხადებული შესაბამისი საქონლის გასწვრივ ივსება იმ შემთხვევაში, თუ ამ დეკლარაციით დეკლარირებული სხვადასხვა საქონლის მიმართ გამოიყენება დაბეგვრის განსხვავებული რეჟიმი (გადასახადისაგან გათავისუფლება ან/და განსხვავებული განაკვეთები), ხოლო ამავე სვეტების ბოლო (ქვედა) უჯრებში მიეთითება ზედა უჯრებში მითითებული მონაცემების ჯამი; 
 ვ.გ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 199-ე მუხლის “დ.დ” და “დ.ე” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საქონლის დეკლარირების შემთხვევაში ივსება მხოლოდ მე-4 სვეტი.
 ვ.დ) მე-4 სვეტის – „შეღავათები“ – შესაბამის უჯრაში მიეთითება:
 ვ.დ.ა) ციფრი „1“ იმ შემთხვევაში, თუ დეკლარაციის მე-8 გრაფაში დასახელებული საქონლის მიმართ გამოიყენება იმპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლება;
 ვ.დ.ბ) ციფრი „2“ იმ შემთხვევაში, თუ დეკლარაციის მე-8 გრაფაში დასახელებული საქონლის მიმართ გამოიყენება დღგ-ისაგან განთავისუფლება;
 ვ.დ.გ) ციფრი „3“ იმ შემთხვევაში, თუ დეკლარაციის მე-8 გრაფაში დასახელებული საქონლის მიმართ გამოიყენება იმპორტის გადასახადისაგან და დღგ-ისაგან განთავისუფლება;
 ვ.დ.დ) ციფრი „4“ იმ შემთხვევაში, თუ დეკლარაციის მე-8 გრაფაში დასახელებული საქონლის მიმართ გამოიყენება უცხოეთში ყოველ 6 თვეზე მეტი ხნით ყოფნის შემდეგ საქართველოში შემოსული ფიზიკური პირისათვის საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 199-ე მუხლის “დ.დ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეღავათი; 
 ვ.დ.ე) ციფრი „5“ იმ შემთხვევაში, თუ დეკლარაციის მე-8 გრაფაში დასახელებული საქონლის მიმართ გამოიყენება უცხო ქვეყანაში საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობიდან ან საკონსულო დაწესებულებიდან როტაციის წესით სამუშაო მივლინებიდან გამოწვეული დიპლომატიური თანამდებობის პირისათვის საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 199-ე მუხლის “დ.დ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეღავათი; 
 ვ.დ.ვ) ციფრი „6“ იმ შემთხვევაში, თუ დეკლარაციის მე-8 გრაფაში დასახელებული საქონლის მიმართ გამოიყენება საქართველოში მუდმივად საცხოვრებლად შემომსვლელი პირისათვის საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 199-ე მუხლის “დ.ე” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეღავათი; 
 ვ.დ.ზ) ციფრი „7“ იმ შემთხვევაში, თუ დეკლარაციის მე-8 გრაფაში დასახელებული საქონლის მიმართ გამოიყენება აქციზისაგან განთავისუფლება; 
 ზ) მე-8 და მე-9 გრაფების გამუქებული უჯრები მონაცემების შესატანად არ გამოიყენება; 
 თ) მე-11 გრაფაში მიეთითება დეკლარირებულ საქონელზე გადახდილი გადასახდელების საერთო რაოდენობა. იმ შემთხვევაში, როდესაც დეკლარანტი წარმოადგენს ოქროს სიის მონაწილეს და სარგებლობს გადასახდელების გადახდის 30-დღიანი ვადით, გრაფაში მიეთითება – “გადასახდელია –” და გადასახდელების საერთო რაოდენობა. პირობით გაშვებულ საქონელზე გადასახდელების გადახდის შემთხვევაში ელექტრონულ ბაზაში დადგენილი წესით ხორციელდება შესაბამისი ცვლილებები; 
 ი) მე-13 გრაფაში მიეთითება გადასახდელების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი და სხვა თანმხლები დოკუმენტების რეკვიზიტები. იმ შემთხვევაში, როდესაც დეკლარანტი წარმოადგენს ოქროს სიის მონაწილეს და სარგებლობს გადასახდელების გადახდის 30-დღიანი ვადით, გრაფაში მიეთითება – “გადახდა გადავადებულია”. პირობით გაშვებულ საქონელზე იმპორტის გადასახდელების გადახდის შემთხვევაში ელექტრონულ ბაზაში დადგენილი წესით ხორციელდება შესაბამისი ცვლილებები; 
 კ) მე-14 გრაფა – „განსაკუთრებული აღნიშვნები” – ივსება საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ საქონლის საქონლის გაფორმებასთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მითითების შემთხვევაში;
 ლ) მე-15 გრაფაში – „საგადასახადო აღნიშვნები” – საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ, პირადნომრიანი ბეჭდით და შესაბამისი შტამპით („გაშვება ნებადართულია”) დასტურდება დეკლარაციაში გაცხადებული საქონლის გაფორმების დასრულება თარიღის მითითებით. ბეჭდის დასმა შტამპის შიგნით დაუშვებელია. სრულყოფილად უნდა იკითხებოდეს ბეჭდისა და შტამპის ნომრები და წარწერა. როდესაც დეკლარანტი წარმოადგენს ოქროს სიის მონაწილეს და სარგებლობს იმპორტის გადასახდელების გადახდის 30-დღიანი ვადით, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ გრაფაში დაესმება დამღა “გაშვება ნებადართულია პირობით”. პირობით გაშვებულ საქონელზე იმპორტის გადასახდელების გადახდის შემთხვევაში, ელექტრონულ ბაზაში დადგენილი წესით ხორციელდება შესაბამისი ცვლილებები; 
 მ) გრაფა “R. ოპერაცია” – გრაფაში მიეთითება სასაქონლო ოპერაციის კოდი, იმპორტის შემთხვევაში – 40, ექსპორტის შემთხვევაში – 10.
თავი VII 
ოქროს სია
მუხლი 62. გამარტივებული პროცედურები მონაწილეთა მიერ დეკლარაციის წინასწარ წარდგენისას
 1. ოქროს სიის მონაწილეთა მიერ წინასწარ დეკლარირებული საქონლის საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე შემოტანისას პორტალში დადგენილი წესით ხორციელდება სახელმწიფო კონტროლის ღონისძიებები. 
 2. იდენტიფიკაციის საშუალებების მთლიანობის დარღვევის, დაულუქავი სატრანსპორტო საშუალების (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა შეუძლებელია საქონლის გაბარიტული მოცულობის გამო სატრანსპორტო საშუალების დალუქვა) შემთხვევაში, აგრეთვე გარეგნული დათვალიერების შედეგად საქონლის გაფუჭების, დაზიანების აშკარა ნიშნების არსებობისას, ხორციელდება გაფორმების ადგილამდე საქონლის სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ გადაადგილება.
 3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების არარსებობისას საქონლის მფლობელის (გადამზიდველის) მიერ პორტალში წარედგინება სატრანსპორტო დოკუმენტები ან/და საქონლის ნასყიდობის ხელშეკრულება ან ანგარიშ-ფაქტურა ან სხვა საანგარიშსწორებო დოკუმენტი და ეცნობება, რომ საქონლის მიმღებს (იმპორტიორს) წარმოადგენს ოქროს სიის მონაწილე, აგრეთვე გაფორმების ორგანოს კოდი და დეკლარაციის C (სტატისტიკური) ნომერი.
 4. სატრანსპორტო საშუალების, საქონლის გამომგზავნისა და მიმღების იდენტიფიცირების შემთხვევაში, პორტალის უფლებამოსილი თანამშრომელი “ASYCUDA”-ს გამოყენებით ახორციელებს დეკლარაციის დამუშავებას, რის შემდეგაც დეკლარაციისათვის განისაზღვრება მწვანე, ლურჯი, ყვითელი ან წითელი დერეფანი. 
 5. მწვანე დერეფნის შემთხვევაში:
 ა) თუ დეკლარანტს უკვე გადახდილი აქვს იმპორტის გადასახდელები (დეკლარაციას ელექტრონულად (“ASYCUDA”-ს მეშვეობით) ენიჭება A და K ნომრები) ან თუ დეკლარირებულ საქონელზე არ წარმოიშობა იმპორტის გადასახდელების გადახდის ვალდებულება (დეკლარაციას ელექტრონულად მინიჭებული აქვს მხოლოდ A ნომერი), პორტალში დეკლარაცია ამოიბეჭდება, C გრაფაში დაისმება დამღა “გაშვება ნებადართულია” და საქონელი გაიშვება ოქროს სიის მონაწილის სრულ განკარგვაში გადაცემით (ნებადართულია სატრანსპორტო საშუალების მიერ კონტროლის ზონის დატოვება და ლუქის ან/და იდენტიფიკაციის სხვა საშუალებების მოხსნა);
 ბ) თუ დეკლარანტს არ აქვს გადახდილი იმპორტის გადასახდელები (დეკლარაციას ელექტრონულად ენიჭება მხოლოდ A ნომერი) პორტალში დეკლარაცია ამოიბეჭდება, C გრაფაში დაისმება დამღა “გაშვება ნებადართულია პირობით“ და საქონელი გაიშვება ოქროს სიის მონაწილის სრულ განკარგვაში გადაცემით (ნებადართულია სატრანსპორტო საშუალების მიერ კონტროლის ზონის დატოვება და ლუქის ან/და იდენტიფიკაციის სხვა საშუალებების მოხსნა);
 გ) დეკლარაცია იბეჭდება 3 ეგზემპლარად და ნაწილდება შემდეგნაირად: ორი ეგზემპლარი რჩება პორტალში, რომელთაგან ერთი ეგზავნება გაფორმების ორგანოს, მესამე ეგზემპლარი გადაეცემა დეკლარანტს.
 დ) პირობით გაშვებულ საქონელზე იმპორტის გადასახდელების დადგენილ ვადაში გადახდისას, გაფორმების ორგანოში დეკლარანტის მიერ მიტანილი დეკლარაციის ეგზემპლარს მიენიჭება K ნომერი, C გრაფაში დამღა – “გაშვება ნებადართულია პირობით” გადაიხაზება და დაისმება დამღა: “გაშვება ნებადართულია”, ხოლო „ASYCUDA”-ში ელექტრონულად ხორციელდება შესაბამისი ცვლილებები.
 6. ლურჯი დერეფნის შემთხვევაში ხორციელდება ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურები (მწვანე დერეფნის მსგავსად), ხოლო საქონლის გაშვების შემდგომ პერიოდში საგადასახადო ორგანოს მიერ ხორციელდება მოთხოვნისამებრ წარმოდგენილი, დეკლარირებული მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების უტყუარობისა და იმპორტის გადასახდელების დარიცხვის სისწორის შემოწმება. 
 7. ამ მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტებით განსაზღვრულ შემთხვევებში ერთი დეკლარაციით დეკლარირებული საქონელი ამავე დეკლარაციით გაიშვება, თუ ერთი სასაქონლო პარტიით გაგზავნილი საქონელი პორტალში წარედგინება ერთდროულად, გარდა ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.
 8. თუ სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაადგილებული ერთი სასაქონლო პარტიით გაგზავნილი საქონლის ერთდროულად წარდგენა ვერ ხორციელდება 1 სთ-ისა და 30 წთ-ის განმავლობაში, სასაქონლო პარტიის ყოველი წარდგენილი ნაწილის გაშვება პორტალის მიერ ხორციელდება მოწმობის გამოწერით. გამოწერილი მოწმობები ელექტრონულად დაიხურება და დეკლარაცია ამოიბეჭდება მხოლოდ დეკლარირებული საქონლის ბოლო ნაწილის გაშვებისას. 
 9. ყვითელი დერეფნის შემთხვევაში: 
 ა) დეკლარაციას ელექტრონულად A და K ნომრები არ მიენიჭება და პორტალში არ ამოიბეჭდება, საქონელი სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ (მოწმობით, გარდა TIR წიგნაკით გადაადგილებულისა) გადაადგილდება ოქროს სიის მონაწილის საწყობამდე ან მის მიერ შერჩეულ საწყობამდე ან გაფორმების ადგილამდე და საგადასახადო ორგანოს ნებადაურთველად არ დაიშვება სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებული ლუქის ან/და იდენტიფიკაციის სხვა საშუალებების მოხსნა;
 ბ) ოქროს სიის მონაწილე ვალდებულია, ამ პუნქტის “ა” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ადგილზე საქონლის მიტანიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში, გაფორმების ორგანოს წარუდგინოს მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტები ან/და მათი დამოწმებული ასლები, თუ ისინი დეკლარაციასთან ერთად არაა წარდგენილი ელექტრონულად.
 გ) გაფორმების ორგანო ახორციელებს დეკლარაციისა და წარმოდგენილი დოკუმენტების კამერალურ შემოწმებას;
 დ) შემოწმების შედეგების გათვალისწინებით, იმპორტის გადასახდელების გადახდის ან გადაუხდელობის შესაბამისად, გაფორმების ორგანოს მიერ ხორციელდება დეკლარაციისათვის ნომრების მინიჭება, ამობეჭდვა და საქონლის გაშვება ან საქონლის გაშვება პირობით;
 ე) პირობით გაშვებულ საქონელზე იმპორტის გადასახდელების დადგენილ ვადაში გადახდისას, გაფორმების ორგანოში დეკლარანტის მიერ მიტანილი დეკლარაციის ეგზემპლარს მიენიჭება K ნომერი, C გრაფაში დამღა – “გაშვება ნებადართულია პირობით” გადაიხაზება და დაისმება დამღა: “გაშვება ნებადართულია”, ხოლო „ASYCUDA”-ში ელექტრონულად ხორციელდება შესაბამისი ცვლილებები.
 9. წითელი დერეფნის შემთხვევაში:
 ა) დეკლარაციას ელექტრონულად A და K ნომრები არ მიენიჭება და პორტალში არ ამოიბეჭდება, საქონელი სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ (მოწმობით, გარდა TIR წიგნაკით გადაადგილებულისა) გადაადგილდება ოქროს სიის მონაწილის საწყობამდე ან მის მიერ შერჩეულ საწყობამდე ან გაფორმების ადგილამდე და საგადასახადო ორგანოს ნებადაურთველად არ დაიშვება სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებული ლუქის ან/და იდენტიფიკაციის სხვა საშუალებების მოხსნა;
 ბ) ოქროს სიის მონაწილე ვალდებულია, ამ პუნქტის “ა” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ადგილზე საქონლის მიტანიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში, გაფორმების ორგანოს წარუდგინოს მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტები ან/და მათი დამოწმებული ასლები, თუ ისინი დეკლარაციასთან ერთად არაა წარდგენილი ელექტრონულად;
 გ) გაფორმების ორგანო ახორციელებს დეკლარაციისა და წარმოდგენილი დოკუმენტების კამერალურ შემოწმებას, საქონლის დათვალიერებას და აღნიშნული პროცედურების შედეგების გათვალისწინებით, იმპორტის გადასახდელების გადახდის ან გადაუხდელობის შესაბამისად, გაფორმების ორგანოს მიერ ხორციელდება დეკლარაციისათვის ნომრების მინიჭება, ამობეჭდვა და საქონლის გაშვება ან საქონლის გაშვება პირობით;
 ე) პირობით გაშვებულ საქონელზე იმპორტის გადასახდელების დადგენილ ვადაში გადახდისას, გაფორმების ორგანოში დეკლარანტის მიერ მიტანილი დეკლარაციის ეგზემპლარს მიენიჭება K ნომერი, C გრაფაში დამღა – “გაშვება ნებადართულია პირობით” გადაიხაზება და დაისმება დამღა: “გაშვება ნებადართულია”, ხოლო „ASYCUDA”-ში ელექტრონულად ხორციელდება შესაბამისი ცვლილებები.
 10. დეკლარაციისთვის ამ მუხლში მოცემული დერეფნის განსაზღვრასთან ერთად საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი ელექტრონულად იღებს შეტყობინებას, თუ რა სახის ღონისძიება უნდა განხორციელდეს რისკის პროფილის საფუძველზე სასაქონლო დეკლარაციისათვის შესაბამისი დერეფნის განსაზღვრის შემთხვევაში.
 11. “ASYCUDA”-ს მეშვეობით დეკლარაციისთვის დერეფნის განსაზღვრის მიუხედავად, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელს მიერ სათანადო წერილობითი დასაბუთებით და ზემდგომ თანამდებობის პირთან შეთანხმებით, შეიძლება განხორციელდეს საქონლის დათვალიერება. 
 12. დეკლარირებული საქონლის მიმართ დერეფნის შესაბამისად გატარებული სახელმწიფო კონტროლის ღონისძიებების შედეგები სავალდებულოა, რომ აისახოს ელექტრონულად “ASYCUDA”-ში საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ, შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დადგენილი წესით. 
 13. თუ საზღვაო გზით შემოტანილი საქონელი გაშვებამდე დროებით დასაწყობდება, მაშინ ამ მუხლის მე-5–მე-12 პუნქტებით გათვალისწინებულ პროცედურებს ახორციელებს ოქროს სიის მონაწილეთა საქონლის გაფორმებაზე უფლებამოსილი უახლოესი საგადასახადო ორგანო.
მუხლი 63. გამარტივებული პროცედურები ოქროს სიის მონაწილის მიერ დეკლარაციის წინასწარ წარუდგენლობისას
 1. ოქროს სიის მონაწილის მიერ საქონლის წინასწარი დეკლარირების განუხორციელებლობის შემთხვევაში, საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე შემოტანისას პორტალში ხორციელდება საქონლის ზოგადი დეკლარირება და სახელმწიფო კონტროლის ღონისძიებები. 
 2. საქონლის მფლობელის (გადამზიდველის) მიერ პორტალს ეცნობება, რომ საქონლის მიმღებს (იმპორტიორს) წარმოადგენს ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორი და სურვილი აქვს ისარგებლოს ამ ინსტრუქციით დადგენილი გამარტივებული პროცედურებით.
 3. პორტალის მიერ გამოიწერება მოწმობა (გარდა TIR წიგნაკით გადაადგილებისა), რომლითაც ხორციელდება ოქროს სიის მონაწილის საწყობამდე ან მის მიერ შერჩეული საწყობის დანიშნულებით საქონლის გადაადგილება. 
 4. სასაქონლო დეკლარაციის წარდგენამდე იდენტიფიკაციის საშუალებები არ იხსნება და საქონელი არ ჩამოიტვირთება.
 5. ოქროს სიის მონაწილის მიერ იმპორტის დეკლარაციის წარდგენისას “ASYCUDA”-ში ინტეგრირებული რისკების მართვის სისტემის მეშვეობით და შემთხვევითი შერჩევის საფუძველზე დეკლარაციისათვის განისაზღვრება მწვანე, ლურჯი, ყვითელი ან წითელი დერეფანი, რომელიც განსაზღვრავს საქონლის მიმართ გამოსაყენებელი სახელმწიფო კონტროლის ფორმას (პროცედურებს).
 6. დეკლარაციისთვის განსაზღვრული დერეფნის მიხედვით, გაფორმების ორგანოში ხორციელდება შემდეგი პროცედურები:
 ა) მწვანე დერეფნის შემთხვევაში: 
 ა.ა) თუ დეკლარანტს გადახდილი აქვს იმპორტის გადასახდელები (დეკლარაციას “ASYCUDA”-ს მეშვეობით ენიჭება A და K ნომრები) ან თუ დეკლარირებული საქონელზე არ წარმოიშობა იმპორტის გადასახდელების გადახდის ვალდებულება (დეკლარაციას “ASYCUDA”-ს მეშვეობით ენიჭება მხოლოდ A ნომერი), ამოიბეჭდება დეკლარაცია, C გრაფაში დაისმება საგადასახადო ორგანოს დამღა – “გაშვება ნებადართულია”, ხოლო საქონელი დათვალიერების გარეშე გაიშვება ოქროს სიის მონაწილის სრულ განკარგვაში გადაცემით და ნებადართულია სატრანსპორტო საშუალების მიერ კონტროლის ზონის დატოვება და სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებული ლუქის ან/და იდენტიფიკაციის სხვა საშუალებების მოხსნა; 
 ა.ბ) თუ დეკლარანტს არ აქვს გადახდილი იმპორტის გადასახდელები (დეკლარაციას ელექტრონულად ენიჭება მხოლოდ A ნომერი), ამოიბეჭდება, დეკლარაციის C გრაფაში – დაისმება დამღა: “გაშვება ნებადართულია პირობით”, რის შემდეგაც საქონელი გაიშვება ოქროს სიის მონაწილის სრულ განკარგვაში გადაცემით და ნებადართულია სატრანსპორტო საშუალების მიერ კონტროლის ზონის დატოვება და სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებული ლუქის ან/და იდენტიფიკაციის სხვა საშუალებების მოხსნა;
ა.გ) პირობით გაშვებულ საქონელზე იმპორტის გადასახდელების დადგენილ ვადაში გადახდისას, გაფორმების ორგანოში დეკლარანტის მიერ მიტანილი დეკლარაციის ეგზემპლარს მიენიჭება K ნომერი, C გრაფაში დამღა – “გაშვება ნებადართულია პირობით” გადაიხაზება და დაისმება დამღა: “გაშვება ნებადართულია”, ხოლო „ASYCUDA”-ში ელექტრონულად ხორციელდება შესაბამისი ცვლილებები;
 ბ) ლურჯი დერეფნის შემთხვევაში ხორციელდება ამ პუნქტის “ა” ქვეპუნქტში მითითებული პროცედურები (მწვანე დერეფნის მსგავსად), ხოლო საქონლის გაშვების შემდგომ საგადასახადო ორგანოს მიერ ხორციელდება მოთხოვნისამებრ წარმოდგენილი, დეკლარირებული მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების უტყუარობისა და იმპორტის გადასახდელების დარიცხვის სისწორის შემოწმება;
 გ) ყვითელი დერეფნის შემთხვევაში:
 გ.ა) ოქროს სიის მონაწილე ვალდებულია, დეკლარაციის რეგისტრაციიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში გაფორმების ორგანოს წარუდგინოს მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტები ან/და მათი დამოწმებული ასლები, თუ ისინი დეკლარაციასთან ერთად არაა წარდგენილი ელექტრონულად.
 გ.ბ) გაფორმების ორგანო ახორციელებს დეკლარაციისა და წარმოდგენილი დოკუმენტების კამერალურ შემოწმებას;
 გ.გ) შემოწმების შედეგების გათვალისწინებით, იმპორტის გადასახდელების გადახდის (ან გადაუხდელობის) შესაბამისად, გაფორმების ორგანოს მიერ ხორციელდება დეკლარაციისათვის ნომრების მინიჭება, ამობეჭდვა და საქონლის გაშვება ან საქონლის გაშვება პირობით.
გ.დ) პირობით გაშვებულ საქონელზე იმპორტის გადასახდელების დადგენილ ვადაში გადახდისას, გაფორმების ორგანოში დეკლარანტის მიერ მიტანილი დეკლარაციის ეგზემპლარს მიენიჭება K ნომერი, C გრაფაში დამღა – “გაშვება ნებადართულია პირობით” გადაიხაზება და დაისმება დამღა: “გაშვება ნებადართულია”, ხოლო „ASYCUDA”-ში ელექტრონულად ხორციელდება შესაბამისი ცვლილებები.
 დ) წითელი დერეფნის შემთხვევაში:
 დ.ა) ოქროს სიის მონაწილე ვალდებულია, დეკლარაციის რეგისტრაციიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში გაფორმების საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოს მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტები ან/და მათი დამოწმებული ასლები, თუ ისინი დეკლარაციასთან ერთად არაა წარდგენილი ელექტრონულად.
დ.ბ) გაფორმების ორგანო ახორციელებს დეკლარაციისა და წარმოდგენილი დოკუმენტების კამერალურ შემოწმებას, საქონლის დათვალიერებას და აღნიშნული პროცედურების შედეგების გათვალისწინებით, იმპორტის გადასახდელების გადახდის ან გადაუხდელობის შესაბამისად, გაფორმების ორგანოს მიერ ხორციელდება დეკლარაციისათვის ნომრების მინიჭება, ამობეჭდვა და საქონლის გაშვება ან საქონლის გაშვება პირობით;
დ.გ) პირობით გაშვებულ საქონელზე იმპორტის გადასახდელების დადგენილ ვადაში გადახდისას, გაფორმების ორგანოში დეკლარანტის მიერ მიტანილი დეკლარაციის ეგზემპლარს მიენიჭება K ნომერი, C გრაფაში დამღა – “გაშვება ნებადართულია პირობით” გადაიხაზება და დაისმება დამღა: “გაშვება ნებადართულია”, ხოლო „ASYCUDA”-ში ელექტრონულად ხორციელდება შესაბამისი ცვლილებები.
 7. იდენტიფიკაციის საშუალებების მთლიანობის დარღვევისას, აგრეთვე გარეგნული დათვალიერების შედეგად საქონლის გაფუჭების, დაზიანების აშკარა ნიშნების არსებობისას, დეკლარაციისათვის ამ მუხლით გათვალისწინებული დერეფნის განსაზღვრის მიუხედავად, საქონელი ექვემდებარება დათვალიერებას და დადგენილი წესით ხორციელდება სამართალდარღვევის ფაქტის დაფიქსირება, შესაბამისი ღონისძიებების გატარების მიზნით.
მუხლი 64. განსაკუთრებული პროცედურები TIR წიგნაკით გადაადგილებული საქონლის გაშვებისას
 1. იმ შემთხვევაში, როდესაც TIR წიგნაკით გადაადგილებული საქონლის გაშვება ხორციელდება პორტალიდან, პორტალი უზრუნველყოფს TIR წიგნაკის მონაცემების შეტანას მოწმობის ელექტრონულ ფორმატში და პორტალის უფლებამოსილი თანმშრომლის მიერ მიეთითება:
 ა) TIR წიგნაკის პირველი (თეთრი) და მეორე (მწვანე) მოსახევი ფურცლების მე-18 გრაფაში – პორტალის დასახელება; მე-19 გრაფაში – ადრე დადებული იდენტიფიკაციის საშუალებების მთლიანობის დადასტურების შემთხვევაში, კვადრატში აღინიშნება სიმბოლო X; მე-20 გრაფაში – პორტალიდან საქონლის გაშვების თარიღი; 21-ე გრაფის პირველ ნაწილში – პორტალის კოდი კლასიფიკატორის მე-2 ნაწილის შესაბამისად; 21-გრაფის მეორე ნაწილში – «ASYCUDA”-ს მიერ მინიჭებული «D” ნომერი; 22-ე გრაფაში – გაფორმების ორგანოს კოდი; 23-ე გრაფაში დაესმება დამღა – «აყვანილია კონტროლზე», ხოლო დამღაში შესაბამის ადგილზე მიეთითება პორტალში საქონლისა ან/და სატრანსპორტო საშუალებების წარდგენის (კონტროლზე აყვანის თარიღი) თარიღი, უფლებამოსილი თანამშრომლის ხელმოწერა და პირადნომრიანი ბეჭედი; 
 ბ) TIR წიგნაკის პირველი (თეთრი) ყუის პირველ გრაფაში – პორტალის კოდი კლასიფიკატორის» კლასიფიკატორის მე-2 ნაწილის შესაბამისად; მე-2 გრაფაში – «ASYCUDA”-ს მიერ მინიჭებული «D” ნომერი; მე-3 გრაფაში – სიმბოლო “---“ (ტირე); მე-4 გრაფაში – სიმბოლო “X“ ადრე დადებული იდენტიფიკაციის საშუალებების მთლიანობის დადასტურების შემთხვევაში; მე-5 გრაფაში – გაფორმების ორგანოს კოდი; მე-6 გრაფაში დაესმება დამღა – «აყვანილია კონტროლზე», ხოლო დამღაში შესაბამის ადგილზე მიეთითება ამ პორტალში საქონლისა ან/და სატრანსპორტო საშუალებების წარდგენის (კონტროლზე აყვანის) თარიღი, უფლებამოსილი თანამშრომლის ხელმოწერა და პირადნომრიანი ბეჭედი; 
 გ) TIR წიგნაკის მეორე (მწვანე) ფურცლის 24-ე გრაფაში – გაფორმების ორგანოს კოდი; 25-ე გრაფაში – სიმბოლო “X“ ადრე დადებული იდენტიფიკაციის საშუალებების მთლიანობის დადასტურების შემთხვევაში; 26-ე გრაფაში – სატვირთო ადგილების რაოდენობა, რომლის მიმართაც დასტურდება TIR გადაზიდვის დასრულება; 27-ე გრაფაში – “ASYCUDA”-ს მიერ მინიჭებული “R” ნომერი; 28-ე გრაფაში დაესმება დამღა «მოხსნილია კონტროლიდან», ხოლო დამღაში შესაბამის ადგილზე მიეთითება იმპორტში გაშვების თარიღი (კონტროლიდან მოხსნის თარიღი), უფლებამოსილი თანამშრომლის ხელმოწერა და პირადნომრიანი ბეჭედი;
 დ) TIR წიგნაკის მეორე (მწვანე) ყუის პირველ გრაფაში – პორტალის კოდი (სადაც დასრულდება TIR-წიგნაკის მოქმედება) კლასიფიკატორის მე-2 ნაწილის შესაბამისად; მე-2 გრაფაში – სიმბოლო “X“ ადრე დადებული იდენტიფიკაციის საშუალებების მთლიანობის დადასტურების შემთხვევაში; მე-3 გრაფაში – სატვირთო ადგილების რაოდენობა, რომლის მიმართაც დასტურდება TIR გადაზიდვის დასრულება; მე-4 გრაფაში – სიმბოლო “---“(ტირე) ადრე დადებული იდენტიფიკაციის საშუალებების მთლიანობის დადასტურების შემთხვევაში; მე-5 გრაფაში – პროგრამა «ASYCUDA”-ს მიერ მინიჭებული ”R” ნომერი; მე-6 გრაფაში დაესმება დამღა «მოხსნილია კონტროლიდან», ხოლო დამღაში შესაბამის ადგილზე მიეთითება საქონლის იმპორტში გაშვების (კონტროლიდან მოხსნის) თარიღი, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის ხელმოწერა და პირადნომრიანი ბეჭედი.
2. იმ შემთხვევაში, როდესაც TIR წიგნაკით გადაადგილებული საქონლის გაშვება Aრ ხორციელდება პორტალიდან, გადაადგილებული საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალებების TIR წიგნაკის შესახებ მონაცემები კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეიტანება ელექტრონულ ბაზაში.

Comments