შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანება №19517 2012 წლის 28 სექტემბერი ქ. თბილისი „ Priv” სერვისის განხორციელების წესის შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 201 2 წლის 2 6 ივნისის № 10536 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის 303 ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ,

ვბრძანებ:

1. „Privსერვისის განხორციელების წესის შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 26 ივნისის №10536 ბრძანების №3 დანართი (საკონსულტაციო საბჭოს შემადგენლობა) შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

 

სამსახურის უფროსი ჯ . ებანოიძე


Comments