შემოსავლების ს ამსახურის უფროსის ბრძანება №2284 2011 წლის 10 მაისი ქ. თბილისი

„საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2010 წლის 31 დეკემბრის 2724 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და „შემოსავლების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

1.    „საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2010 წლის 31 დეკემბრის 2724 ბრძანების პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული „საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების ინსტრუქციაში“ (დანართი 1) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) 43-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 43. იდენტიფიკაციის საშუალებების აღრიცხვა, გაცემა, განადგურება

1. შემოსავლების სამსახურის ადმინისტრაციული დეპარტამენტი იდენტიფიკაციის საშუალებებს გასცემს ეკონომიკური საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის ან გაფორმების დეპარტამენტის უფროსის ბრძანებით განსაზღვრულ პასუხისმგებელ თანამშრომლებზე, გასავლის ზედდებულით, იდენტიფიკაციის საშუალებების რაოდენობის, სერიებისა და ნომრების დაფიქსირებით.

2. ეკონომიკური საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის ან გაფორმების დეპარტამენტის პასუხისმგებელი თანამშრომლის მიერ მიღებული იდენტიფიკაციის საშუალებები აღირიცხება „იდენტიფიკაციის საშუალებების (ნიშნების) აღრიცხვისა და გაცემის ჟურნალში“ (შემდგომში – ჟურნალი) (დანართი V–01) და ინახება დაცულ ადგილას.

3. ეკონომიკური საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის პასუხისმგებელი თანამშრომლ ის მიერ იდენტიფიკაციის საშუალებები გა ცემა პორტალის პასუხისმგებელ თანამშრომელ ზე , რომელიც იდენტიფიკაციის საშუალებების მიღებაზე , აღრიცხვაზე, განაწილებასა და ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელია პორტალის უფროსის მიერ გამოცემული ბრძანებით.

4 . გაფორმების დეპარტამენტის პასუხისმგებელი პირის მიერ იდენტიფიკაციის საშუალებები გა ცემა გეზ-ის ან ანალიზისა და მონიტორინგის სამმართველოს პასუხისმგებელ თანამშრომელ ზე , რომელიც იდენტიფიკაციის საშუალებების მიღებაზე , აღრიცხვაზე, განაწილებასა და ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელია გაფორმების დეპარტამენტის უფროსის მიერ გამოცემული ბრძანებით.

5 . პორტალის , გეზ-ის ან გაფორმების დეპარტამენტის ანალიზისა და მონიტორინგის სამმართველოს პასუხისმგებელი თანამშრომელ ი მიღებულ იდენტიფიკაციის საშუალებებს აღრიცხავს ჟურნალში და საჭირო რაოდენობას გადასცემს ცვლის ან განყოფილებ ის უფროსებს.

6 . პორტალის პასუხისმგებელი თანამშრომელი წარუდგენს ეკონომიკური საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის ლოჯისტიკის სამმართველოს, ხოლო გეზ-ის ან ანალიზისა და მონიტორინგის სამმართველოს პასუხისმგებელი თანამშრომელი – გაფორმების დეპარტამენტ ადმინისტრაციას, ინფორმაციას ნიშანდებული, დაზიანებული და გამოუყენებელი იდენტიფიკაციის საშუალებების შესახებ ყოველთვიურად, V–02 დანართის ფორმით. ინფორმაცია წარდგენილ უნდა იქნეს საანგარიშო თვის დამთავრებიდან მომდევნო კალენდარული თვის 10 რიცხვამდე.

7 . იდენტიფიკაციის საშუალებების მოხსნა / მოცილება 42-ე მუხლი ს პირველი პუნქტის „ბ“–„ე“ ქვეპუნქტები თ გათვალისწინებულ შემთხვევებშ საქონლის მფლობელის ან უფლებამოსილი პირის ან საწყობის უფლებამოსილი პირის მიერ ხორციელდება აქტის (დანართი V–04 დანართის ) გაფორმებით, რომელსაც ინახავს 6 წლის განმავლობაში .

8 . საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლ ის მიერ მოხსნილი/მოცილებული იდენტიფიკაციის საშუალებები მოხსნისთანავე ჩაითვლება განადგურებულად, ხოლო მე-7 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საქონლის მფლობელის ან უფლებამოსილი პირის ან საწყობის უფლებამოსილი პირის მიერ მოხსნილი/მოცილებული იდენტიფიკაციის საშუალებებ ინახება აღნიშნულ პირებთან 15 კალენდარული დღის განმავლობაში, რის შემდეგაც იდენტიფიკაციის საშუალებები ჩაითვლება განადგურებულად.

9. გამო ენებ ამდე ან დადებისას დაზიანებული ან უვარგისი იდენტიფიკაციის საშუალებები უნდა ჩაბარდეს, შესაბამისად, ეკონომიკური საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის ლოჯისტიკის სამმართველოს ან გაფორმების დეპარტამენტის ადმინისტრაციას, რომელიც ახორციელებს იდენტიფიკაციის საშუალებების განადგურება ს და შედეგებს ასახავს V–05 დანართში . “;

ბ) დანართები: V–01, V–02, V–04 და V–05 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

დანართი V–01

 

 ---------------------------------------------------------------------------------

 დეპარტამენტის დასახელება (ეკონომიკური საზღვრის დაცვის/გაფორმების)

 

 ----------------------------------------------------------------------------------

 პორტალის/სამმართველოს/განყოფილების/გეზ-ის დასახელება

იდენტიფიკაციის საშუალებების (ნიშნების)

აღრიცხვისა და გაცემის ჟურნალი

 

 

მიღებულია ------------------------------------

 

მიღების თარიღი :------------------

 

 

 

გაცემულია ----------------------------

პორტალზე/განყოფილებაზე/გეზ-ზე

გაცემის თარიღი -----------------

იდენტიფიკაციის საშუალებების დიაპაზონი, რიგითი - დან - მდე, დასახელებისა და რაოდენობის მიხედვით

 

1.

2.

3.

 

 

იდენტიფიკაციის საშუალებების დიაპაზონი, რიგითი - დან - მდე, დასახელებისა და რაოდენობის მიხედვით

 

1.

2.

3.

მიღებაზე პასუხისმგებელი პირის

სახელი, გვარი

გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის

სახელი, გვარი

 ხელმოწერა

 ხელმოწერა

 

დანართი V–02

„ ----- “ -–––––– 20… წელი

ინფორმაცია

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

პორტალის/ სამმართველოს/განყოფილების გეზის

                                           მიერ                20                    წლის ……… თვეში

                               იდენტიფიკაციის საშუალებების გამოყენების შესახებ

1. მიღებულია საანგარიშო პერიოდში იდენტიფიკაციის საშუალებების დიაპაზონი რიგითი - დან - მდე, დასახელებისა და რაოდენობის მიხედვით:

დიაპაზონით –––––– დან ––––––– მდე

დიაპაზონით –––––– დან ––––––– მდე

დიაპაზონით –––––– დან ––––––– მდე

2. გამოყენებულია/ნიშანდებულია:

დიაპაზონით –––––– დან ––––––– მდე

დიაპაზონით –––––– დან ––––––– მდე

დიაპაზონით –––––– დან ––––––– მდე

3. დაზიანებულია:

დიაპაზონით –––––– დან ––––––– მდე

დიაპაზონით –––––– დან ––––––– მდე

4. გამოუყენებელია :

დიაპაზონით –––––– დან ––––––– მდე

დიაპაზონით –––––– დან ––––––– მდე

 

 პასუხისმგებელი

თანამშრომლის ხელმოწერა -------------------------------------------------

 პ/ნომრიანი ბეჭედი

 

დანართი V–04

 

ა ქ ტ ი

არასაგადასახადო ორგანოს მიერ იდენტიფიკაციის საშუალებების ( ნიშნების) მოხსნის/ მოცილების შესახებ

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  გადასახადის გადამხდელის დასახელება ან / და სიდენტიფიკაციო ნომერი

 

  აქტის შედგენის თარიღი „-----“ ------------- 20 .

 

  აქტის შედგენის ადგილი : --------------------------------------------------------------

( საქონლის ან / და სატრანსპორტო საშუალების ან / და

შენობა - ნაგებობის ადგილსამყოფელი მისამართი )

 

  აქტი შეადგინა : -----------------------------------------------------------------------------

( საქონლის ან / და სატრანსპორტო საშუალების ან / და შენობა - ნაგებობის

მფლობელის ან უფლებამოსილი პირის სახელი , გვარი )

  აქტი შედგენილია მასზე , რომ : --------------------------------------------------------

( აღინიშნოს იდენტიფიკაციის საშუალებების მოხსნა /

----------------------------------------------------------------------------------------------------

მოცილების , შეცვლის ან ჩაბარების კონკრეტული მიზეზი )

----------------------------------------------------------------------------------------------------

  მოწმობის , სასაქონლო დეკლარაციის , სატრანსპორტო საშუალების ნომერი , შენობა - ნაგებობის ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  თუ იდენტიფიკაციის საშუალებების განახლების საჭიროება არსებობს , მიეთითოს აღნიშნულის თაობაზე : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  განახლებული იდენტიფიკაციის საშუალებების შესახებ გაკეთებულია აღნიშვნა : ----------------------------------------------------------------------------------------------------

( მიეთითოს დოკუმენტები )

 

აქტი შევადგინე :

უფლებამოსილი პირის

სახელი , გვარი , ხელმოწერა -------------------------------------------

ბეჭედი (არსებობის შემთხვევაში)

დანართი V–05

ა ქ ტ ი

                   -------------------------------------------------------------------------------- მიერ

( საგადასახადო ორგანოს დასახელება )

 

იდენტიფიკაციის საშუალებების განადგურების შესახებ

 

1. განადგურების თარიღი და ადგილი: ---------------------------------------------------

 

2. აქტი შეადგინა -----------------------------------------------------------------------------

( საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლების სახელი , გვარი )

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. განადგურებულია იდენტიფიკაციის საშუალებები : ------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

( მიეთითოს რომელი იდენტიფიკაციის საშუალებებია განადგურებული , რაოდენობა , ნომრები )

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

4. იდენტიფიკაციის საშუალებები განადგურებულია : ------------------------------------

                                                               ( მიეთითოს საშუალება )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი

თანამშრომლების სახელი გვარი , ხელმოწერა ,

პირადნომრიანი ბეჭედი ( არსებობის შემთხვევაში )

1. ----------------------------------

2. ----------------------------------

 3. -----------------------------------

“;

) დანართი V–03 ამოღებულ იქნეს;

) 62- მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

მუხლი 62. გამარტივებული პროცედურები ოქროს სიის მონაწილის მიერ დეკლარაციის წინასწარ წარდგენისას

1. ოქროს სიის მონაწილის მიერ წინასწარ დეკლარირებული საქონლის საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე შემოტანისას პორტალში დადგენილი წესით ხორციელდება სახელმწიფო კონტროლის ღონისძიებები .

2. იდენტიფიკაციის საშუალებების მთლიანობის დარღვევის , დაულუქავი სატრანსპორტო საშუალების ( გარდა იმ შემთხვევისა , როცა შეუძლებელია საქონლის გაბარიტული მოცულობის გამო სატრანსპორტო საშუალების დალუქვა ) შემთხვევაში , აგრეთვე გარეგნული დათვალიერების შედეგად საქონლის გაფუჭების , დაზიანების აშკარა ნიშნების არსებობისას , ხორციელდება გაფორმების ადგილამდე საქონლის სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ გადაადგილება .

3. ამ მუხლის მე -2 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების არარსებობისას საქონლის მფლობელის ( გადამზიდველის ) მიერ პორტალში წარედგინება სატრანსპორტო დოკუმენტები ან / და საქონლის ნასყიდობის ხელშეკრულება ან ანგარიშ - ფაქტურა ან სხვა საანგარიშსწორებო დოკუმენტი და ეცნობება , რომ საქონლის მიმღებს ( იმპორტიორს ) წარმოადგენს ოქროს სიის მონაწილე , აგრეთვე გაფორმების ორგანოს კოდი და დეკლარაციის C ( სტატისტიკური ) ნომერი .

4. სატრანსპორტო საშუალების , საქონლის გამომგზავნისა და მიმღების იდენტიფიცირების შემთხვევაში , პორტალის უფლებამოსილი თანამშრომელი “ASYCUDA”- გამოყენებით ახორციელებს დეკლარაციის დამუშავებას , რის შემდეგაც დეკლარაციისათვის განისაზღვრება მწვანე , ლურჯი , ყვითელი ან წითელი დერეფანი .

5. მწვანე დერეფნის შემთხვევაში :

) დეკლარაციისა და წარმოდგენილი დოკუმენტების კამერალური შემოწმება და საქონლის დათვალიერება არ ხორციელდება , პორტალში დეკლარაციას ელექტრონულად ენიჭება მხოლოდ A ნომერი , ამოიბეჭდება , C გრაფაში დაისმება დამღა გაშვება ნებადართულია და საქონელი გაიშვება ოქროს სიის მონაწილის სრულ განკარგვაში გადაცემით ( ნებადართულია სატრანსპორტო საშუალების მიერ კონტროლის ზონის დატოვება და ლუქის ან / და იდენტიფიკაციის სხვა საშუალებების მოხსნა );

) დეკლარაცია იბეჭდება 2 ეგზემპლარად და ნაწილდება შემდეგნაირად : ერთი ეგზემპლარი რჩება პორტალში , მეორე ეგზემპლარი გადაეცემა დეკლარანტს .

6. ლურჯი დერეფნის შემთხვევაში ხორციელდება ამ მუხლის მე -5 პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურები ( მწვანე დერეფნის მსგავსად ), ხოლო საქონლის გაშვების შემდგომ პერიოდში საგადასახადო ორგანოს მიერ ხორციელდება მოთხოვნისამებრ წარმოდგენილი , დეკლარირებული მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების უტყუარობისა და იმპორტის გადასახდელების დარიცხვის სისწორის შემოწმება .

7. ამ მუხლის მე -5 და მე -6 პუნქტებით განსაზღვრულ შემთხვევებში ერთი დეკლარაციით დეკლარირებული საქონელი ამავე დეკლარაციით გაიშვება , თუ ერთი სასაქონლო პარტიით გაგზავნილი საქონელი პორტალში წარედგინება ერთდროულად , გარდა ამ მუხლის მე -8 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა .

8. თუ სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაადგილებული ერთი სასაქონლო პარტიით გაგზავნილი საქონლის ერთდროულად წარდგენა ვერ ხორციელდება 1 სთ და 30 წთ - ის განმავლობაში , სასაქონლო პარტიის ყოველი წარდგენილი ნაწილის გაშვება პორტალის მიერ ხორციელდება მოწმობის გამოწერით . გამოწერილი მოწმობები ელექტრონულად დაიხურება და დეკლარაცია ამოიბეჭდება მხოლოდ დეკლარირებული საქონლის ბოლო ნაწილის გაშვებისას .

9. ყვითელი დერეფნის შემთხვევაში :

) დეკლარაცია პორტალში არ ამოიბეჭდება , საქონელი სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ ( მოწმობით , გარდა TIR წიგნაკით გადაადგილებულისა ) გადაადგილდება ოქროს სიის მონაწილის საწყობამდე ან მის მიერ შერჩეულ საწყობამდე ან გაფორმების ადგილამდე და საგადასახადო ორგანოს ნებადაურთველად არ დაიშვება სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებული ლუქის ან / და იდენტიფიკაციის სხვა საშუალებების მოხსნა ;

) ოქროს სიის მონაწილე ვალდებულია , ამ პუნქტის ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ადგილზე საქონლის მიტანიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში , გაფორმების ორგანოს წარუდგინოს სასაქონლო ოპერაციის განსაზღვრისას წარსადგენი დოკუმენტები ან / და მათი დამოწმებული ასლები , თუ ისინი დეკლარაციასთან ერთად არაა წარდგენილი ელექტრონულად ;

) გაფორმების ორგანო ახორციელებს დეკლარაციისა და წარმოდგენილი დოკუმენტების კამერალურ შემოწმებას ;

) შემოწმების შედეგების გათვალისწინებით , გაფორმების ორგანოს მიერ ხორციელდება დეკლარაციის ამობეჭდვა და საქონლის გაშვება .

10. წითელი დერეფნის შემთხვევაში :

) დეკლარაცია პორტალში არ ამოიბეჭდება , საქონელი სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ ( მოწმობით , გარდა TIR წიგნაკით გადაადგილებულისა ) გადაადგილდება ოქროს სიის მონაწილის საწყობამდე ან მის მიერ შერჩეულ საწყობამდე ან გაფორმების ადგილამდე და საგადასახადო ორგანოს ნებადაურთველად არ დაიშვება სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებული ლუქის ან / და იდენტიფიკაციის სხვა საშუალებების მოხსნა ;

) ოქროს სიის მონაწილე ვალდებულია , ამ პუნქტის ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ადგილზე საქონლის მიტანიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში , გაფორმების ორგანოს წარუდგინოს სასაქონლო ოპერაციის განსაზღვრისას წარსადგენი დოკუმენტები ან / და მათი დამოწმებული ასლები , თუ ისინი დეკლარაციასთან ერთად არაა წარდგენილი ელექტრონულად ;

) გაფორმების ორგანო ახორციელებს დეკლარაციისა და წარმოდგენილი დოკუმენტების კამერალურ შემოწმებას , საქონლის დათვალიერებას და შედეგების გათვალისწინებით , დეკლარაციის ამობეჭდვას და საქონლის გაშვებას .

11. დეკლარაციისთვის ამ მუხლში მოცემული დერეფნის განსაზღვრასთან ერთად , საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი ელექტრონულად იღებს შეტყობინებას , თუ რა სახის ღონისძიება უნდა განხორციელდეს რისკის პროფილის საფუძველზე სასაქონლო დეკლარაციისათვის შესაბამისი დერეფნის განსაზღვრის შემთხვევაში .

12. “ASYCUDA”- მეშვეობით დეკლარაციისთვის დერეფნის განსაზღვრის მიუხედავად , საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ სათანადო წერილობითი დასაბუთებით და ზემდგომ თანამდებობის პირთან შეთანხმებით , შეიძლება განხორციელდეს საქონლის დათვალიერება .

13. დეკლარირებული საქონლის მიმართ დერეფნის შესაბამისად გატარებული სახელმწიფო კონტროლის ღონისძიებების შედეგები სავალდებულოა , რომ აისახოს ელექტრონულად “ASYCUDA”- ში საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ , შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით დადგენილი წესით .

14. თუ საზღვაო გზით შემოტანილი საქონელი გაშვებამდე დროებით დასაწყობდება , მაშინ ამ მუხლის მე -5– მე -13 პუნქტებით გათვალისწინებულ პროცედურებს ახორციელებს ოქროს სიის მონაწილეთა საქონლის გაფორმებაზე უფლებამოსილი უახლოესი საგადასახადო ორგანო .“;

) 63- მუხლის მე -6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„6. დეკლარაციისთვის განსაზღვრული დერეფნის მიხედვით , გაფორმების ორგანოში ხორციელდება შემდეგი პროცედურები :

) მწვანე დერეფნის შემთხვევაში დეკლარაციისა და წარმოდგენილი დოკუმენტების კამერალური შემოწმება და საქონლის დათვალიერება არ ხორციელდება , დეკლარაციას ელექტრონულად ენიჭება მხოლოდ A ნომერი , ამოიბეჭდება , C გრაფაში დაისმება დამღა გაშვება ნებადართულია და საქონელი გაიშვება ოქროს სიის მონაწილის სრულ განკარგვაში გადაცემით ( ნებადართულია სატრანსპორტო საშუალების მიერ კონტროლის ზონის დატოვება და ლუქის ან / და იდენტიფიკაციის სხვა საშუალებების მოხსნა );

ბ) ლურჯი დერეფნის შემთხვევაში ხორციელდება ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში მითითებული პროცედურები (მწვანე დერეფნის მსგავსად), ხოლო საქონლის გაშვების შემდგომ საგადასახადო ორგანოს მიერ ხორციელდება მოთხოვნისამებრ წარმოდგენილი, დეკლარირებული მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების უტყუარობისა და იმპორტის გადასახდელების დარიცხვის სისწორის შემოწმება;

გ) ყვითელი დერეფნის შემთხვევაში:

გ.ა) ოქროს სიის მონაწილე ვალდებულია, დეკლარაციის რეგისტრაციიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში გაფორმების ორგანოს წარუდგინოს სასაქონლო ოპერაციის განსაზღვრისას წარსადგენი დოკუმენტები ან/და მათი დამოწმებული ასლები, თუ ისინი დეკლარაციასთან ერთად არაა წარდგენილი ელექტრონულად;

გ.ბ) გაფორმების ორგანო ახორციელებს დეკლარაციისა და წარმოდგენილი დოკუმენტების კამერალურ შემოწმებას;

გ.გ) შემოწმების შედეგების გათვალისწინებით, გაფორმების ორგანოს მიერ ხორციელდება დეკლარაციის ამობეჭდვა და საქონლის გაშვება.

დ) წითელი დერეფნის შემთხვევაში:

დ.ა) ოქროს სიის მონაწილე ვალდებულია, დეკლარაციის რეგისტრაციიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში გაფორმების ორგანოს წარუდგინოს სასაქონლო ოპერაციის განსაზღვრისას წარსადგენი დოკუმენტები ან/და მათი დამოწმებული ასლები, თუ ისინი დეკლარაციასთან ერთად არაა წარდგენილი ელექტრონულად;

დ.ბ) გაფორმების ორგანო ახორციელებს დეკლარაციისა და წარმოდგენილი დოკუმენტების კამერალურ შემოწმებას, საქონლის დათვალიერებას და აღნიშნული პროცედურების შედეგების გათვალისწინებით, საქონლის გაშვებას.“ .

2. ბრძანების პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული დეკლარირების კლასიფიკატორის (დანართი 2) „ნაწილი 2. საგადასახადო ორგანოებისა და გაფორმების სხვა ადგილების კლასიფიკატორი“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ნაწილი 2. საგადასახად ო ორგანოებისა და გაფორმების სხვა ადგილების კლასიფიკატორი

1. პორტალები

კოდი

დასახელება

1

2              

69001

20011

 

პორტალი “თბილისის აეროპორტი”

პორტალი “თბილისის აეროპორტი”

ქ. თბილისი, აეროპორტის ტერიტორია (მხოლოდ ფიზიკური პირის მიერ საჰაერო ტრანსპორტით შემოტანილი საქონლის შემთხვევაში გამარტივებული დეკლარაციის წარდგენისას)

3

69002

პორტალი “წითელი ხიდი”

4

69003

პორტალი “სადახლო”(საავტომობილო)

5

69004

პორტალი “სადახლო”(სარკინიგზო)

6

69005

პორტალი “გუგუთი”

7

69006

პორტალი “ახკერპი”

8

69007

პორტალი “სამთაწყარო”

9

69009

პორტალი “გარდაბანი”

10

69010

პორტალი “ლაგოდეხი”

1 1

69021

პორტალი “მტკვარი”

1 2

69101

პორტალი “ყაზბეგი”

1 3

69301

პორტალი “ვალე”

14

69302

პორტალი “ნინოწმინდა”

15

69401

პორტალი “ქუთაისისა და სენაკის აეროპორტები”

16

69501

პორტალი “ფოთისა და ყულევის პორტები”

17

69601

პორტალი “სარფი”

18

69604

პორტალი “ბათუმის პორტი”

19

 

20

69603

 

20012

 

პორტალი “ბათუმის აეროპორტი”

 

პორტალი “ბათუმის აეროპორტი”

ქ. ბათუმი, აეროპორტის ტერიტორია (მხოლოდ ფიზიკური პირის მიერ საჰაერო ტრანსპორტით შემოტანილი საქონლის შემთხვევაში გამარტივებული დეკლარაციის წარდგენისას)

21

69403

ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის პორტალი

2 2

69503

ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის პორტალი

2. გაფორმების ეკონომიკური ზონები და სხვა ადგილები

 

კოდი

მისამართები

1

 

 

 

 

 

11111

 

 

20 111

გაფორმების ეკონომიკური ზონა „თბილისი“ :

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი, თბილისის შემოსავლელი გზის 36-ე კმ.

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი, თბილისის შემოსავლელი გზის 36-ე კმ.;

 (მხოლოდ ოქროს სი ის მონაწილეთა კუთვნილი საქონლის გაფორმების ეკონომიკური ზონის მიერ შევსებული სასაქონლო დეკლარაციით გაფორმები სათვის)

 

2

 

 

11112

 

 

 

 

20 112

 

 

 

 

 

69605

 

 

გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ბათუმი" :

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ადლია, სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის 106-ე კმ.

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ადლია, სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის 106-ე კმ. (მხოლოდ ოქროს სი ის მონაწილეთა კუთვნილი საქონლის გაფორმების ეკონომიკური ზონის მიერ შევსებული სასაქონლო დეკლარაციით გაფორმები სათვის);

 

ქ. ბათუმი, ტბელ - აბუსერიძის ქ. №11, სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ბათუმის განყოფილების შენობა

 

3

 

 

11113

 

 

20 113

 

 

 

 

 

69510

 

 

 

 

69511

 

 

 

 

 

69555

 

გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ფოთი" :

 

ქ. ფოთი, ნავსადგურის ყოფილი ექსტენსიური განვითარების ზონის ტერიტორია;

 

ქ. ფოთი, ნავსადგურის ყოფილი ექსტენსიური განვითარების ზონის ტერიტორია; (მხოლოდ ოქროს სი ის მონაწილეთა კუთვნილი საქონლის გაფორმების ეკონომიკური ზონის მიერ შევსებული სასაქონლო დეკლარაციით გაფორმები სათვის);

 

ქ. ფოთი, სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ფოთის განყოფილების შენობა;

 

ქ. ზუგდიდი, პარიზის კომუნის ქ. №7, სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ზუგდიდის განყოფილების შენობა;

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ოზურგეთი, სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ოზურგეთის განყოფილების შენობა

4

 

 

 

69221; 99221

 

 

20010

გაფორმების დეპარტამენტის ანალიზისა და მონიტორინგის სამმართველო

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი, თბილისის შემოსავლელი გზის 36-ე კმ.

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი, თბილისის შემოსავლელი გზის 36-ე კმ. ( მხოლოდ საფოსტო გზავნილების გაფორმებისათვის )

 

5

 

 

 

69017

 

69070

 

თელავის განყოფილება :

 

ქ. თელავი, ერეკლე II–ის გამზ. №1;

 

ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის ქ. №21 , სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს აღმოსავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. თელავის განყოფილების შენობა

 

6

 

 

 

 

69300; 99300

 

69350

ახალციხის განყოფილება :

 

პორტალი „ვალე“-ს ტერიტორია;

 

ქ. ახალციხე, ახალქალაქის გზატკეცილი №2 , სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს აღმოსავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ახალციხის განყოფილების შენობა

7

 

 

69400; 99400

 

20004

 

 

 

 

69450

ქუთაისის განყოფილება :

 

ქ. ქუთაისი, ივ.ჯავახიშვილის ქ. 5

 

ქ. ქუთაისი, ივ.ჯავახიშვილის ქ. 5 (მხოლოდ ოქროს სი ის მონაწილეთა მიერ ან მათი დანიშნულებით შემოტანილი საქონლის გაფორმ ებისათვის);

 

სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ქუთაისის განყოფილების შენობა

8

69014

 

69050

რუსთავის განყოფილება :

 

ქ. რუსთავი, ფიროსმანის ქ. №38;

 

სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს თბილისის სამმართველოს სარეგისტრაციო განყოფილების შენობა

9

 

 

 

 

69000; 99000

 

 

 

20002

 

 

 

 

69043

 

 

 

 

 

 

 

69250

 

 

სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაადგილებული საქონლის და „ოქროს სიის“ მონაწილის საქონლის გაფორმების განყოფილება :

 

ქ. თბილისი, გია გულუას ქ. №4 (მხოლოდ საექსპორტო ან სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაადგილებული საქონლის გაფორმებისათვის) ;

 

ქ. თბილისი, გია გულუას ქ. №4 (მხოლოდ ოქროს სი ის მონაწილეთა მიერ ან მათი დანიშნულებით შემოტანილი საქონლის გაფორმები სათვის);

 

საქართველოს ეკონომიკური საზღვრიდან ქ. ბილისის რკინიგზის სამგზავრო სადგურის ტერიტორიის ჩათვლით და უკუმიმართულებით მოძრავი ერევანი - ბათუმი - ერევანი, ბათუმი – ერევანი  ბათუმის საერთაშორისო სარკინიგზო მიმოსვლის ძირითადი მარშრუტის მსვლელობის სწრაფი სამგზავრო მატარებელი. ( იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება აღნიშნული პროცედურის მატარებელში წარმართვა, საქონლის გაფორმება განხორციელდება უახლოეს ან დეკლარანტის მიერ შერჩეულ გაფორმების ადგილზე )

 

ქ. გორი, მოსკოვის ქ. №1 , სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს აღმოსავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. გორის განყოფილების შენობა

                                                                                                                                           “.

3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2011 წლის 10 მაისიდან.

 სამსახურის უფროსი             ჯ. ებანოიძე

Comments