შემოსავლების ს ამსახურის უფროსის ბრძანება № 6564 2011 წლის 12 აგვისტო ქ. თბილისი „ საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზე „ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2010 წლის 31 დეკემბრის № 2724 ბრძანებაში დამატებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის № 303 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის დებულების„ მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „უ„ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

1. „ საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზე„ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2010 წლის 31 დეკემბრის № 2724 ბრძანების:

ა) პირველი პუნქტის „ა„ ქვეპუნქტით დამტკიცებული „საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების ინსტრუქციის„ (დანართი № 1) 39-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-9 პუნქტი:

„9. საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე მილსადენით გადაადგილებული საქონლის ტრანსპორტირების საშუალებებისა და ობიექტების ნიშანდება ხორციელდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს დასკვნის საფუძველზე.„;

ბ) პირველი პუნქტის „ბ„ ქვეპუნქტით დამტკიცებული „დეკლარირების კლასიფიკატორის„ (დანართი № 2) მე-2 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ ნაწილი 2. საგადასახად ო ორგანოებისა და გაფორმების სხვა ადგილების კლასიფიკატორი

1. პორტალები 

 

კოდი

დასახელება

1

 

2             

69001

 

20011

 

პორტალი „თბილისის აეროპორტი”

 

პორტალი „თბილისის აეროპორტი”

ქ. თბილისი, აეროპორტის ტერიტორია (მხოლოდ ფიზიკური პირის მიერ საჰაერო ტრანსპორტით შემოტანილი საქონლის შემთხვევაში გამარტივებული დეკლარაციის წარდგენისას)

3

69002

პორტალი „წითელი ხიდი”

4

69003

პორტალი „სადახლო”(საავტომობილო)

5

69004

პორტალი „სადახლო”(სარკინიგზო)

6

69005

პორტალი „გუგუთი”

7

69006

პორტალი „ახკერპი”

8

69007

პორტალი „სამთაწყარო”

9

69009

პორტალი „გარდაბანი”

10

69010

პორტალი „ლაგოდეხი”

11

69021

პორტალი „მტკვარი”

12

69101

პორტალი „ყაზბეგი”

13

69301

პორტალი „ვალე”

14

69302

პორტალი „ნინოწმინდა”

15

69401

69403

პორტალი „ქუთაისისა და სენაკის აეროპორტები და ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა”

16

69501

69503

პორტალი „ფოთისა და ყულევის პორტები და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა„

17

69601

პორტალი „სარფი”

18

69604

პორტალი „ბათუმის პორტი”

19

 

20

69603

 

20012

 

პორტალი „ბათუმის აეროპორტი”

 

პორტალი „ბათუმის აეროპორტი”

ქ. ბათუმი, აეროპორტის ტერიტორია (მხოლოდ ფიზიკური პირის მიერ საჰაერო ტრანსპორტით შემოტანილი საქონლის შემთხვევაში გამარტივებული დეკლარაციის წარდგენისას)

 

2. გაფორმების ეკონომიკური ზონები და სხვა ადგილები

 

კოდი

მისამართები

1

 

 

 

 

 

11111

 

 

20 111

გაფორმების ეკონომიკური ზონა „თბილისი„:

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი, თბილისის შემოსავლელი გზის 36-ე კმ.

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი, თბილისის შემოსავლელი გზის 36-ე კმ.;

 (მხოლოდ ოქროს სიის მონაწილეთა კუთვნილი საქონლის გაფორმების ეკონომიკური ზონის მიერ შევსებული სასაქონლო დეკლარაციით გაფორმებისათვის)

 

2

11112; 69600

 

 

 

 

20 112

 

 

 

 

 

69605

 

 

გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ბათუმი":

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ადლია, სენაკი-ფოთის-სარფის საავტომობილო გზის 106-ე კმ.

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ადლია, სენაკი-ფოთის-სარფის საავტომობილო გზის 106-ე კმ. (მხოლოდ ოქროს სიის მონაწილეთა კუთვნილი საქონლის გაფორმების ეკონომიკური ზონის მიერ შევსებული სასაქონლო დეკლარაციით გაფორმებისათვის);

 

ქ. ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის ქ. №11, სსიპ –საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ბათუმის განყოფილების შენობა

 

3

 

11113; 69500

 

 

20 113

 

 

 

 

 

69510

 

 

 

 

69511

 

 

 

 

 

69555

 

გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ფოთი":

ქ. ფოთი, ნავსადგურის ყოფილი ექსტენსიური განვითარების ზონის ტერიტორია;

 

ქ. ფოთი, ნავსადგურის ყოფილი ექსტენსიური განვითარების ზონის ტერიტორია; (მხოლოდ ოქროს სიის მონაწილეთა კუთვნილი საქონლის გაფორმების ეკონომიკური ზონის მიერ შევსებული სასაქონლო დეკლარაციით გაფორმებისათვის);

 

 

ქ. ფოთი, სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ფოთის განყოფილების შენობა;

 

ქ. ზუგდიდი, პარიზის კომუნის ქ. №7, სსიპ –საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ზუგდიდის განყოფილების შენობა;

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ოზურგეთი, სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ოზურგეთის განყოფილების შენობა

4

 

 

 

69221; 99221

 

 

20010

გაფორმების დეპარტამენტის ანალიზისა და მონიტორინგის სამმართველო

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი, თბილისის შემოსავლელი გზის 36-ე კმ.

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი, თბილისის შემოსავლელი გზის 36-ე კმ. (მხოლოდ საფოსტო გზავნილების გაფორმებისათვის)

 

5

 

 

 

69017

 

69070

 

თელავის განყოფილება:

 

ქ. თელავი, ერეკლე II–ის გამზ. №1;

 

ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის ქ. №21, სსიპ –საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს აღმოსავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. თელავის განყოფილების შენობა

 

6

 

 

 

 

69300; 99300

 

69350

ახალციხის განყოფილება:

 

პორტალი „ვალე„-ს ტერიტორია;

 

ქ. ახალციხე, ახალქალაქის გზატკეცილი №2, სსიპ –საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს აღმოსავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ახალციხის განყოფილების შენობა

7

 

 

69400; 99400

 

20004

 

 

 

 

69450

ქუთაისის განყოფილება:

 

ქ. ქუთაისი, ივ.ჯავახიშვილის ქ. №5

 

ქ. ქუთაისი, ივ.ჯავახიშვილის ქ. №5 (მხოლოდ ოქროს სიის მონაწილეთა მიერ ან მათი დანიშნულებით შემოტანილი საქონლის გაფორმებისათვის);

 

სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ქუთაისის განყოფილების შენობა

8

 

 

69014

 

69050

რუსთავის განყოფილება:

 

ქ. რუსთავი, ფიროსმანის ქ. №38;

 

სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს თბილისის სამმართველოს სარეგისტრაციო განყოფილების შენობა

9

 

 

 

 

69000; 99000

 

 

 

20002

 

 

 

 

69043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69250

 

 

სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაადგილებული საქონლის და „ოქროს სიის„ მონაწილის საქონლის გაფორმების განყოფილება:

 

ქ. თბილისი, გია გულუას ქ. №4 (მხოლოდ საექსპორტო ან სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაადგილებული საქონლის გაფორმებისათვის);

 

ქ. თბილისი, გია გულუას ქ. №4 (მხოლოდ ოქროს სიის მონაწილეთა მიერ ან მათი დანიშნულებით შემოტანილი საქონლის გაფორმებისათვის);

 

საქართველოს ეკონომიკური საზღვრიდან ქ.თბილისის რკინიგზის სამგზავრო სადგურის ტერიტორიის ჩათვლით და უკუმიმართულებით მოძრავი ერევანი–ბათუმი–ერევანი, ბათუმი – ერევანი – ბათუმის საერთაშორისო სარკინიგზო მიმოსვლის ძირითადი მარშრუტის მსვლელობის სწრაფი სამგზავრო მატარებელი. (იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება აღნიშნული პროცედურის მატარებელში წარმართვა, საქონლის გაფორმება განხორციელდება უახლოეს ან დეკლარანტის მიერ შერჩეულ გაფორმების ადგილზე)

 

ქ. გორი, მოსკოვის ქ. 1, სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს აღმოსავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. გორის განყოფილების შენობა

2. ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

3. ამ ბრძანების პირველი პუნქტის „ბ„ ქვეპუნქტის მოქმედება გავრცელდეს 2011 წლის 9 აგვისტოდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

სამსახურის უფროსის

მოვალეობის შემსრულებელი     ლ. გოთუა 

Comments