შემოსავლების ს ამსახურის უფროსის ბრძანება № 10642 2011 წლის 25 ნოემბერი ქ. თბილისი „ საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზე “ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2010 წლის 31 დეკემბრის № 2724 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის 303 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის დებულების“ მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

1. „საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2010 წლის 31 დეკემბრის 2724 ბრძანების პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული „დეკლარირების კლასიფიკატორის“ (დანართი 2) მე-13 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ნაწილი 13. სამართალდარღვევათა კლასიფიკატორი

1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული

 საგადასახადო სამართალდარღვევები

 

 

1

საურავი (მუხლი 272)

A

P/N

2

7

2

0

2

 პირის მიერ საქონლის ან სატრანსპორტო საშუალების დეკლარირების ან/და გამოცხადების ვადის დარღვევა (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

1

3

საგადასახადო ორგანოს თანხმობის გარეშე იდენტიფიკაციის საშუალების მოხსნა/მოცილება ან/და სხვაგვარად გაუვარგისება/განადგურება, ნიშანდებულ სატრანსპორტო საშუალებაში ან კონტროლის ზონაში არსებულ შენობა-ნაგებობაში შეღწევა (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

2

4

საგადასახადო ორგანოს თანხმობის გარეშე იდენტიფიკაციის საშუალების მოხსნა/მოცილება ან/და სხვაგვარად გაუვარგისება/განადგურება, ნიშანდებულ სატრანსპორტო საშუალებაში ან კონტროლის ზონაში არსებულ შენობა-ნაგებობაში შეღწევა, ჩადენილი განმეორებით (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

3

5

სასაქონლო დეკლარაციასა და მის თანმხლებ დოკუმენტაციაში არასწორი მონაცემის არსებობისას იმპორტის/ექსპორტის გადასახდელების ოდენობის შემცირება დეკლარანტის (ამ მუხლის მე-6 და მე-7 ნაწილებით გათვალისწინებულის გარდა) ან მისი წარმომადგენლის მიერ (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

4

6

სასაქონლო დეკლარაციასა და მის თანმხლებ დოკუმენტაციაში არასწორი მონაცემის არსებობისას იმპორტის/ექსპორტის გადასახდელების ოდენობის შემცირება დეკლარანტის (ამ მუხლის მე-6 და მე-7 ნაწილებით გათვალისწინებულის გარდა) ან მისი წარმომადგენლის მიერ, ჩადენილი განმეორებით (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

5

7

ფიზიკური პირის მიერ 3 000 ლარამდე ღირებულების საქონელზე წარდგენილ დეკლარაციასა და მის თანმხლებ დოკუმენტაციაში არასწორი მონაცემის არსებობისას იმპორტის/ექსპორტის გადასახდელების ოდენობის შემცირება (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

6

8

ფიზიკური პირის მიერ 3 000 ლარამდე ღირებულების საქონელზე წარდგენილ დეკლარაციასა და მის თანმხლებ დოკუმენტაციაში არასწორი მონაცემის არსებობისას იმპორტის/ექსპორტის გადასახდელების ოდენობის შემცირება, ჩადენილი განმეორებით (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

7

9

არასატარიფო ღონისძიებების დაცვის დამადასტურებელი დოკუმენტის დადგენილ ვადაში წარუდგენლობა (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

8

10

არასატარიფო ღონისძიებების დაცვის დამადასტურებელი დოკუმენტის დადგენილ ვადაში წარუდგენლობა, ჩადენილი განმეორებით (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

9

11

საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე საქონლის გადატანა ან გადმოტანა კონტროლის გვერდის ავლით ან მისგან მალულად (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

10

12

საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე საქონლის გადატანა ან გადმოტანა კონტროლის გვერდის ავლით ან მისგან მალულად, ჩადენილი განმეორებით (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

11

13

საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე 30 000 ლარიდან (ან სხვა ვალუტაში მისი ეკვივალენტიდან) 50 000 ლარამდე ოდენობის ნაღდი ფულისა და ფასიანი ქაღალდების გადატანა ან გადმოტანა კონტროლის გვერდის ავლით ან მისგან მალულად (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

12

14

საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე 50 000 ლარზე (ან სხვა ვალუტაში მისი ეკვივალენტიდან) მეტი ოდენობის ნაღდი ფულისა და ფასიანი ქაღალდების გადატანა ან გადმოტანა კონტროლის გვერდის ავლით ან მისგან მალულად (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

13

15

საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე ფიზიკური პირის მიერ 3 000 ლარამდე ღირებულების საქონლის გადატანა ან გადმოტანა კონტროლის გვერდის ავლით ან მისგან მალულად (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

14

16

საგადასახადო ორგანოს თანხმობის გარეშე საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების მიერ კონტროლის ზონის დატოვება, ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი საქონლის გადატვირთვა ან გადმოტვირთვა (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

15

17

საგადასახადო ორგანოს თანხმობის გარეშე საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების მიერ კონტროლის ზონის დატოვება, ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი საქონლის გადატვირთვა ან გადმოტვირთვა, ჩადენილი განმეორებით (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

16

18

სასაქონლო ოპერაციების პირობების დარღვევა (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

17

19

სასაქონლო ოპერაციების პირობების დარღვევა, ჩადენილი განმეორებით (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

18

20

სასაქონლო ოპერაციების პირობების დარღვევა (მათ შორის განმეორებით), რომელმაც გამოიწვია ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების უკანონო განკარგვა, დაკარგვა ან განადგურება (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

19

21

სასაქონლო დეკლარაციასა და მის თანმხლებ დოკუმენტაციაში სავალდებულოდ შესატანი სატარიფო ღირებულების შესახებ არასწორი მონაცემის არსებობისას დეკლარანტის მიერ სატარიფო ღირებულების გაზრდა ან შემცირება, რასაც არ გამოუწვევია იმპორტის გადასახდელების ოდენობის შემცირება (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

20

22

სასაქონლო დეკლარაციასა და მის თანმხლებ დოკუმენტაციაში სავალდებულოდ შესატანი სატარიფო ღირებულების შესახებ არასწორი მონაცემის არსებობისას სატარიფო ღირებულების გაზრდა ან შემცირება დეკლარანტის მიერ, რასაც არ გამოუწვევია იმპორტის გადასახდელების ოდენობის შემცირება, ჩადენილი განმეორებით (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

21

23

ნავსადგურის, საფოსტო სამსახურის, რკინიგზის ან აეროპორტის მიერ სატრანსპორტო საშუალების შემოსვლის/ჩამოფრენის ან გასვლის/გაფრენის შესახებ საგადასახადო ორგანოსათვის შეუტყობინებლობა (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

22

24

ნავსადგურის, საფოსტო სამსახურის, რკინიგზის ან აეროპორტის მიერ სატრანსპორტო საშუალების შემოსვლის/ჩამოფრენის ან გასვლის/გაფრენის შესახებ საგადასახადო ორგანოსათვის შეუტყობინებლობა, ჩადენილი განმეორებით (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

23

25

სასაქონლო დეკლარაციაში აღნიშნული იმ დოკუმენტის შენახვის ვადის დარღვევა, რომლის შემოსავლების სამსახურში წარდგენის ვალდებულება არ ეკისრებოდა პირს (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

24

26

პირის მიერ საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე ტრანზიტული გადაადგილებისათვის განკუთვნილ სატრანსპორტო საშუალებებში განთავსებული საქონლის გადატანა ან გადმოტანა კონტროლის გვერდის ავლით ან მისგან მალულად (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

25

27

პირის მიერ საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე ტრანზიტული გადაადგილებისათვის განკუთვნილ სატრანსპორტო საშუალებებში განთავსებული საქონლის გადატანა ან გადმოტანა კონტროლის გვერდის ავლით ან მისგან მალულად, ჩადენილი განმეორებით (მუხლი 289)

A

P/N

2

8

9

26

28

სანებართვო პირობების შეუსრულებლობა (მუხლი 290)

A

P/N

2

9

0

0

29

სხვა ჯარიმები (მუხლი 291)

A

P/N

2

9

1

0

2. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

არაიოდირებული მარილის რეალიზაცია, ვადაგასული იოდირებული მარილის იმპორტი და რეალიზაცია, აგრეთვე ფალსიფიცირებული სხვა

ფორტიფიცირებული საკვები პროდუქტების იმპორტი (მუხლი 444)

B

P/N

0

4

4

0

 

2

საქართველოს ტერიტორიაზე ტყვიაშემცველი (0,013 გრამზე მეტი ერთ ლიტრზე) მოტორული ბენზინის, ტეტრაეთილტყვიის იმპორტი ან რეალიზაცია, აგრეთვე ფალსიფიცირებული საყოფაცხოვრებო-კომუნალური მოხმარების თხევადი გაზის იმპორტი (მუხლი 912)

B

P/N

0

9

1

 

0

 

 

3

მასალების საკარანტინო შემოწმებისა და სათანადო დამუშავების გარეშე გატანა

 (მუხლი 99)

B

P/N

0

9

9

0

 

4

ტვირთამწეობის დადგენილი ნორმის ზევით ტვირთის

გადაზიდვა ავტოსატრანსპორტო საშუალებით (მუხლი 1291)

B

P/N

1

2

9

0

 

5

ნავთობის მსუბუქი, საშუალო და მძიმე დისტილატების რეალიზაციის, ტრანსპორტირებისა და შენახვის წესების დარღვევა (მუხლი 1551)

B

P/N

1

5

5

1

 

6

მე-2 ნაწილი (მუხლი 1551)

B

P/N

1

5

5

2

 

7

მე-3 ნაწილი (მუხლი 1551

B

P/N

1

5

5

3

 

8

მარკირებას დაქვემდებარებული აქციზური საქონლის აქციზური მარკის გარეშე გამოშვება, შენახვა, რეალიზაცია და გადაზიდვა (მუხლი 1552)

B

P/N

1

5

5

21

 

9

მე-2 ნაწილი (მუხლი 1552)

B

P/N

1

5

5

22

 

10

თამბაქოს პროდუქციის რეალიზაციისათვის დადგენილი

მოთხოვნების შეუსრულებლობა (მუხლი 1553)

B

P/N

1

5

5

31

 

11

მე-2 ნაწილი (მუხლი 1553)

B

P/N

1

5

5

32

 

12

მე-3 ნაწილი (მუხლი 1553)

B

P/N

1

5

5

33

 

13

მე-4 ნაწილი (მუხლი 1553)

B

P/N

1

5

5

34

 

14

მე-5 ნაწილი (მუხლი 1553)

B

P/N

1

5

5

35

 

15

მე-6 ნაწილი (მუხლი 1553)

B

P/N

1

5

5

36

 

16

იმ ჰუმანური დახმარების პროდუქციის გაყიდვა, რომელიც განკუთვნილი იყო უფასოდ გასაცემად (მუხლი 157)

B

P/N

1

5

7

0

 

17

საავტორო, მომიჯნავე უფლების მფლობელის და მონაცემთა ბაზის დამამზადებლის უფლებების დარღვევა (მუხლი 1571)

B

P/N

1

5

7

11

 

18

მე-2 ნაწილი (მუხლი 1571)

B

P/N

1

5

7

12

 

19

ნაწარმოების, ფონოგრამის, ვიდეოგრამის ან მონაცემთა ბაზის ასლებზე მითითებული უფლების მართვის ინფორმაციის შეცვლა, განადგურება ან გაყალბება (მუხლი 1572)

B

P/N

1

5

7

21

 

20

მე-2 ნაწილი (მუხლი 1572)

B

P/N

1

5

7

22

 

21

ნაწარმოების, ფონოგრამის, ვიდეოგრამის ან მონაცემთა ბაზის ასლებზე უფლების მფლობელის მიერ დასმული დაცვის ნიშნის (აღნიშვნის) შეცვლა ან განადგურება (მუხლი 1573)

B

P/N

1

5

7

31

 

22

მე-2 ნაწილი (მუხლი 1573)

B

P/N

1

5

7

32

 

23

სასაქონლო (მომსახურების) ნიშნის ან სხვა კომერციული

აღნიშვნის უკანონო გამოყენება (მუხლი 158)

B

P/N

1

5

8

1

 

24

მე-2 ნაწილი (მუხლი 158)

B

P/N

1

5

8

2

 

25

აკრძალული სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელება ან უნებრათვოდ ისეთი საქმიანობის განხორციელება, რომელიც სპეციალურ ნებართვას (ლიცენზიას) საჭიროებს

(მუხლი 164)

B

P/N

1

6

4

1

 

26

საანგარიშსწორებო და სხვა ანგარიშების გახსნის წესის დარღვევა და ბიუჯეტში თანხების გადარიცხვაზე დავალებების შეუსრულებლობა (მუხლი 165)

B

P/N

1

6

5

0

 

27

ფალსიფიცირებული ან მავნებელი ალკოჰოლიანი სასმელის რეალიზაცია (მუხლი 1793)

B

P/N

1

7

9

31

 

28

მე-2 ნაწილი (მუხლი 1793)

B

P/N

1

7

9

32

 

29

საქართველოს საგადასახადო კოდექსით

გათვალისწინებულ კონტროლის ზონაში უკანონო

საწარმოო ან სხვა საქმიანობა (მუხლი 194)

B

P/N

1

9

4

0

 

30

ბეჭდის (პლომბის/ლუქის) განზრახ დაზიანება ან

აგლეჯა (მუხლი 195)

B

P/N

1

9

5

0

 

 

3. სამართალდარღვევათა ერთობლიობა

 

 

კოდი

1

საგადასახადო სამართალდარღვევათა ერთობლიობა, როდესაც დაფარულია საგადასახადო დავალიანება

AA5555

2

საგადასახადო სამართალდარღვევათა ერთობლიობა, როდესაც არ არის დაფარული საგადასახადო დავალიანება

AA0000

3

საგადასახადო და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ერთობლიობა, როდესაც შესრულებულია ვალდებულება

AB5555

4

საგადასახადო და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ერთობლიობა, როდესაც შეუსრულებულია ვალდებულება

AB0000

5

საგადასახადო სამართალდარღვევისა და კამერალური შემოწმების შედეგად დარიცხულ საგადასახადო დავალიანებათა ერთობლიობა, როდესაც შესრულებულია ვალდებულება

AC5555

6

საგადასახადო სამართალდარღვევისა და კამერალური შემოწმების შედეგად დარიცხულ საგადასახადო დავალიანებათა ერთობლიობა, როდესაც შეუსრულებულია ვალდებულება

AC0000

7

საგადასახადო კუთხით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ერთობლიობა, როდესაც შესრულებულია ვალდებულება

BB5555

8

საგადასახადო კუთხით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ერთობლიობა, როდესაც შეუსრულებულია ვალდებულება

BB0000

9

კამერალური შემოწმების შედეგად დარიცხული და შესრულებელი საგადასახადო დავალიანება

CC5555

10

კამერალური შემოწმების შედეგად დარიცხული და შეუსრულებელი საგადასახადო დავალიანება

CC0000

 

კოდის სიმბოლოებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

 

A – საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევა

B – საგადასახადო კუთხით საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა

 კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა

C – კამერალური შემოწმების შედეგად დარიცხული დავალიანება

N – საგადასახადო დავალიანება არ არის გადახდილი

P – საგადასახადო დავალიანება გადახდილია

2. ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2011 წლის 23

ნოემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

სამსახურის უფროსი ჯ. ებანოიძე

 

Comments