მუხლი 63. დაზღვევა სარკინიგზო ტრანსპორტზე

posted Apr 14, 2016, 9:22 AM by Forms . GE
სარკინიგზო ტრანსპორტზე მგზავრთა, ტვირთის, ბარგის, ტვირთ-ბარგისა და სხვა სახის დაზღვევა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 
Comments