მუხლი 58. ტვირთზე გირავნობის უფლება

posted Apr 14, 2016, 9:14 AM by f o r m s . g e
რკინიგზას გადაზიდვის ხელშეკრულებიდან წარმოშობილი ხარჯების გამო აქვს ტვირთზე გირავნობის უფლება, ვიდრე იგი უფლებამოსილია განკარგოს ეს ტვირთი.
Comments