მუხლი 56. სარჩელის წარდგენის ვადები

posted Apr 14, 2016, 9:15 AM by f o r m s . g e
ამ კოდექსით მოწესრიგებული ურთიერთობებიდან გამომდინარე სარჩელის წარდგენა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში. 
Comments