მუხლი 65. დასკვნითი დებულებები

posted Apr 14, 2016, 9:25 AM by f o r m s . g e   [ updated Apr 14, 2016, 9:25 AM ]
1. ეს კოდექსი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე .
2. ამ კოდექსის ამოქმედებასთან დაკავშირებით ძალადაკარგულად ჩაითვალოს საქართველოს კანონი „ სარკინიგზო ტრანსპორტის შესახებ .


საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე
თბილისი,
2002 წლის 28 დეკემბერი.
№1911 –რს
Comments