მუხლი 64. გარდამავალი დებულება

posted Apr 14, 2016, 9:26 AM by f o r m s . g e
მარეგულირებელი ორგანოს მიერ სარკინიგზო ტრანსპორტში სატარიფო უფლებამოსილების განხორციელებამდე რკინიგზა დამოუკიდებლად აწესებს მგზავრთა გადაყვანის , ტვირთის , ბარგის , ტვირთ - ბარგისა და ფოსტის გადაზიდვის ტარიფებსა და დამატებით საფასურებს .
Comments