თავი IX გარდამავალი და დასკვნითი დებულებებიმუხლი 64. გარდამავალი დებულება

posted Apr 14, 2016, 9:26 AM by f o r m s . g e

მარეგულირებელი ორგანოს მიერ სარკინიგზო ტრანსპორტში სატარიფო უფლებამოსილების განხორციელებამდე რკინიგზა დამოუკიდებლად აწესებს მგზავრთა გადაყვანის , ტვირთის , ბარგის , ტვირთ - ბარგისა და ფოსტის გადაზიდვის ტარიფებსა და დამატებით საფასურებს .

მუხლი 65. დასკვნითი დებულებები

posted Apr 14, 2016, 9:25 AM by f o r m s . g e   [ updated Apr 14, 2016, 9:25 AM ]

1. ეს კოდექსი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე .
2. ამ კოდექსის ამოქმედებასთან დაკავშირებით ძალადაკარგულად ჩაითვალოს საქართველოს კანონი „ სარკინიგზო ტრანსპორტის შესახებ .


საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე
თბილისი,
2002 წლის 28 დეკემბერი.
№1911 –რს

1-2 of 2