მუხლი 11. რკინიგზის მიერ ტვირთის გადაზიდვის საფუძვლები

posted Apr 14, 2016, 8:49 AM by f o r m s . g e
1. რკინიგზის მიერ ტვირთის გადაზიდვა ხორციელდება გადაზიდვის ხელშეკრულების (ზედნადების და სხვ.) საფუძველზე.
2. თუ ტვირთის გადაზიდვის გარკვეული პირობები არ არის გათვალისწინებული საქართველოს კანონმდებლობით, ისინი განისაზღვრება ხელშეკრულებით. 
Comments