მუხლი 73. არსებითი შეცდომის სახეები

არსებით შეცდომად ითვლება, როცა:
ა. პირს სურდა დაედო სხვა გარიგება და არა ის, რომელზედაც მან გამოთქვა თანხმობა;
ბ. პირი ცდება იმ გარიგების შინაარსში, რომლის დადებაც მას სურდა;
გ. არ არსებობს ის გარემოებები, რომელთაც მხარეები, კეთილსინდისიერების პრინციპებიდან გამომდინარე, განიხილავენ გარიგების საფუძვლად.


 
Comments