მუხლი 309. პასუხისმგებლობა აუქციონის არაჯეროვნად ჩატარების გამო (19.12.2008 N 826 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 ივლისიდან)

თუ სპეციალისტი ვერ ასრულებს აუქციონის ჩატარებასთან დაკავშირებით მისთვის დაკისრებულ მოვალეობებს, იგი წარმოშობილი ზიანისათვის პასუხს აგებს მონაწილეების წინაშე.

Comments