მუხლი 306. განცხადება იძულებითი აუქციონის ჩატარების შესახებ (19.12.2008 N 826 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 ივლისიდან)

ხელშეკრულების საფუძველზე იძულებითი აუქციონის ჩატარების შესახებ განცხადება სპეციალისტთან  შეიძლება შეიტანოს როგორც ერთმა, ისე რამდენიმე კრედიტორმა. განცხადებაში უნდა აღინიშნოს იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთი, მესაკუთრე, მოვალე, მოთხოვნა და სააღსრულებო ფურცელი ან ხელშეკრულება.

Comments