მუხლი 306-4. აუქციონის ჩატარება (29.06.2007 N5127)

1. აუქციონი ტარდება კრედიტორის მიერ სპეციალისტთან  განცხადების შეტანიდან ერთი თვის ვადაში. (19.12.2008 N 826 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 ივლისიდან)
2. უძრავი ნივთის საწყისი ფასი განისაზღვრება პროცესის ხარჯებისა  და კრედიტორის მოთხოვნის ჯამური ოდენობით. აუქციონი გრძელდება მანამ, სანამ სხვა შემოთავაზება არ მოხდება. სპეციალისტმა უნდა გამოაცხადოს ფასის ბოლო შემოთავაზება და აუქციონის დასასრული. (19.12.2008 N 826 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 ივლისიდან)
3. ფასის ბოლო შემოთავაზება უნდა გამოცხადდეს სამჯერ და ხმამაღლა.
4. აუქციონში მონაწილეობის ყველა მსურველმა უნდა წარადგინოს საბანკო გარანტია, რომელიც უზრუნველყოფს მონაწილის მიერ თანხის სრულად დაფარვას აუქციონში გამარჯვების შემთხვევაში. საბანკო გარანტიის ოდენობა შეადგენს უძრავი ნივთის საწყისი ფასის ერთ მეათედს. საბანკო გარანტიის პირველადი ბენეფიციარი არის კრედიტორი.

Comments