მუხლი 303. იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის ნაყოფი (29.06.2007 N5127)

უძრავ ნივთზე აუქციონის გამოცხადებიდან ან სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღებიდან მესაკუთრე კარგავს უფლებას, დაიტოვოს ნივთის ნაყოფი.

Comments