მუხლი 298. მესამე პირის უფლებები

1. ამოღებულია (11.05.2007 N 4744)
2. თუ პირადი მოვალე დააკმაყოფილებს კრედიტორს, იპოთეკა მასზე გადადის იმ ფარგლებში, რა ფარგლებშიც მას შეუძლია მესაკუთრისაგან ანაზღაურების მოთხოვნა. (29.06.2007 N5127)

Comments