მუხლი 293. იპოთეკის გავრცელება უძრავი ნივთის ნაყოფზე (29.06.2007 N5127)

იპოთეკა არ ვრცელდება უძრავი ნივთის ნაყოფზე, თუ მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
  
Comments