მუხლი 290. უძრავი ნივთის იპოთეკით რამდენჯერმე დატვირთვა (29.06.2007 N5127)

ერთი უძრავი ნივთი შეიძლება რამდენჯერმე დაიტვირთოს იპოთეკით. რიგითობა განისაზღვრება იპოთეკის შესახებ განცხადების რეგისტრაციის თარიღის მიხედვით.

Comments