მუხლი 289-8. იპოთეკის მოწმობის უპირატესობა საჯარო რეესტრის ჩანაწერთან (29.06.2007 N5127)

იპოთეკის მოწმობასა და საჯარო რეესტრის ჩანაწერს შორის განსხვავების შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება იპოთეკის მოწმობას.

Comments