მუხლი 209. გაქირავებული ბინის შეძენა (11.7.007 N5278)

თუ პირი შეიძენს გაქირავებულ ბინას, მაშინ იგი იკავებს გამქირავებლის ადგილს.

Comments