მუხლი 1137. განქორწინების რეგისტრაცია საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით (28.12.2006 N 2626)

განქორწინების რეგისტრაცია ხდება სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურში ორივე ან ერთ-ერთი მეუღლის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.


Comments