მუხლი 1122. ქორწინების შეწყვეტის საფუძვლები

ქორწინება წყდება: 
ა. ერთ-ერთი მეუღლის გარდაცვალებით; 
ბ. კანონით დადგენილი წესით ერთ-ერთი მეუღლის გარდაცვლილად გამოცხადებით; 
გ. განქორწინებით. 


Comments