მუხლი 1119. ქორწინების რეგისტრაციაზე უარის გასაჩივრება (28.12.2006 N 2626

სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურის უარი ქორწინების რეგისტრაციაზე შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში.


Comments