მუხლი 1117. მოწმეთა მონაწილეობა ქორწინების რეგისტრაციაში

ქორწინების რეგისტრაცია შეიძლება განხორციელდეს 2 ან მეტი სრულწლოვანი მოწმის თანდასწრებით. (2004 წლის 15 ნოემბრიდან 24.05.2004 N 179)


Comments