მუხლი 1114. ქორწინების რეგისტრაცია სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურის ადგილსამყოფლის გარეთ (28.12.2006 N 2626)

დასაქორწინებელ პირთა თხოვნით, თუ საპატიო მიზეზი არსებობს, ქორწინების რეგისტრაცია შეიძლება სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურის ადგილსამყოფლის გარეთ.
 

Comments