მუხლი 1111. ქორწინების რეგისტრაცია (28.12.2006 N 2626)

ქორწინების რეგისტრაცია ხდება სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურში, დასაქორწინებელ პირთა მიერ არჩეული ადგილის მიხედვით.

Comments