მუხლი 1107. დაქორწინების პირობები

დაქორწინებისათვის აუცილებელია: 
ა. საქორწინო ასაკი; 
ბ. დასაქორწინებელ პირთა თანხმობა. 


Comments