მუხლი 110. წარმომადგენლის ვალდებულება უფლებამოსილების

გაქარწყლებისას უფლებამოსილების გაქარწყლების შემდეგ წარმომადგენელმა უფლებამოსილების საბუთი უნდა დაუბრუნოს უფლებამოსილების გამცემს; საბუთის დატოვების უფლება მას არა აქვს.
 
Comments