მუხლი 1017. საავტორო სამართლის ცნება

საავტორო სამართალითმოწესრიგებული საავტორო ქონებრივ და პირად არაქონებრივ უფლებების, აგრეთვე ზოგიერთი მათი მომიჯნავე უფლების დაცვა ხორციელდება ,,საავტორო და მომიჯნვე უფლებების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. (22.06.99)


Comments