მუხლი 1016. პასუხისმგებლობის წინასწარ გამორიცხვის დაუშვებლობა

მწარმოებლის პასუხისმგებლობა უხარისხო პროდუქტისათვის არ შეიძლება წინასწარ არც გამოირიცხოს და არც შეიზღუდოს. საწინააღმდეგო შეთანხმება ბათილია. 


Comments