მფლობელობა

მუხლი 155. ცნება. სახეები 
მუხლი 156. მფლობელობის შეწყვეტა 
მუხლი 157. მფლობელობის გადასვლა მემკვიდრეებზე 
მუხლი 158. მესაკუთრედ ყოფნის პრეზუმფცია 
მუხლი 159. კეთილსინდისიერი მფლობელი 
მუხლი 160. კეთილსინდისიერი მფლობელის მიერ უკანონო 
მუხლი 161. კეთილსინდისიერი მფლობელის მიერ უკანონო ხელშეშლის აღკვეთის მოთხოვნა 
მუხლი 162. მართლზომიერი მფლობელის უფლებები 
მუხლი 163. არაუფლებამოსილი კეთილსინდისიერი მფლობელის მოვალეობა 
მუხლი 164. არაკეთილსინდისიერი მფლობელის მოვალეობანი 
მუხლი 165. მოძრავ ნივთებზე საკუთრების შეძენა ხანდაზმულობით 
მუხლი 166. ნივთის ფლობის უწყვეტობის ვარაუდი 
მუხლი 167. უძრავ ნივთებზე საკუთრების შეძენა ხანდაზმულობით 
მუხლი 168. ნივთის მფლობელობის შეწყვეტა 
Comments