ხანდაზმულობა

მუხლი 128. ცნება. სახეები 
მუხლი 129. სახელშეკრულებო მოთხოვნათა ხანდაზმულობის ვადა 
მუხლი 130. ხანდაზმულობის ვადის დაწყება 
მუხლი 131. მოთხოვნის წარმოშობა 
მუხლი 132. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეჩერება 
მუხლი 133. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეჩერება ქორწინების განმავლობაში 
მუხლი 134. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეჩერება ქმედუუნარო პირის მონაწილეობისას 
მუხლი 135. დრო, რომლის განმავლობაშიც ხანდაზმულობის ვადის დენა შეჩერებულია 
მუხლი 136. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეჩერების მომენტი 
მუხლი 137. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეწყვეტა 
მუხლი 138. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეწყვეტა სარჩელის შეტანით
მუხლი 139. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეწყვეტის ხანგრძლივობა 
მუხლი 140. უარი სარჩელზე 
მუხლი 141. ხანდაზმულობის ვადის დენის დაწყების ათვლა თავიდან 
მუხლი 142. სასამართლოს გადაწყვეტილებით დადასტურებული მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადა 
მუხლი 143. ხანდაზმულობის ვადა სანივთო მოთხოვნათა მიმართ 
მუხლი 144. ვალდებული პირის უფლება ხანდაზმულობის ვადის გასვლისას 
მუხლი 145. დამატებითი მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადა 
მუხლი 146. ხანდაზმულობის ვადის შეცვლის დაუშვებლობა მხარეთა შეთანხმებით 
Comments