გარიგებანი

თავი პირველი
ზოგადი ნორმები
 
მუხლი 50. ცნება
მუხლი 51. ცალმხრივი ნების გამოვლენის ნამდვილობა
მუხლი 52. ნების გამოვლენის განმარტება
მუხლი 53. გარიგების არარსებობა მისი შინაარსის დაუდგენლობის გამო
მუხლი 54. მართლსაწინააღმდეგო და ამორალური გარიგებანი
მუხლი 55. გარიგების ბათილობა ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების გამო
მუხლი 56. მოჩვენებითი და თვალთმაქცური გარიგებანი
მუხლი 57. გარიგების ბათილობა ნების გამოვლენის არასერიოზულობის გამო
მუხლი 58. გარიგების ბათილობა ქმედუუნარობის ან ფსიქიკური მოშლილობის გამო
მუხლი 59. ფორმის დაუცველად დადებული გარიგება
მუხლი 60. გარიგების კონვერსია
მუხლი 61. დადასტურების მნიშვნელობა გარიგებათა ბათილობისას
მუხლი 62. გარიგების ნაწილის ბათილობა

თავი მეორე
ქმედუნარიანობა, როგორც გარიგების ნამდვილობის პირობა
 
მუხლი 63. არასრულწლოვანის მიერ დადებული გარიგება
მუხლი 64. უარი არასრულწლოვანის მიერ დადებულ გარიგებაზე
მუხლი 65. არასრულწლოვანის ემანსიპაცია
მუხლი 66. წარმომადგენლის აუცილებელი თანხმობის გარეშე დადებულიგარიგების ბათილობა
მუხლი 67. ნებართვის ვალდებულება ქმედუნარიანობის შეზღუდვამდე

თავი მესამე
გარიგების ფორმა
 
მუხლი 68. ფორმის მნიშვნელობა გარიგების ნამდვილობისათვის
მუხლი 69. გარიგების ფორმა (8.12.2006 N 3879 ამოქმედდეს 2007 წლის 15 მარტიდან)
მუხლი 70. ხელის მოწერის გადანდობა სხვა პირისათვის
მუხლი 71. გარიგების დადება რამდენიმე დოკუმენტის შედგენით

თავი მეოთხე
საცილო გარიგებანი

I. შეცდომით დადებული გარიგებანი
 
მუხლი 72. ცნება
მუხლი 73. არსებითი შეცდომის სახეები
მუხლი 74. შეცდომა კონტრაჰენტის პიროვნებაში
მუხლი 75. შეცდომა უფლებაში
მუხლი 76. შეცდომა გარიგების მოტივში
მუხლი 77. კონტრაჰენტის თანხმობა შეცდომით დადებულ გარიგებებში
მუხლი 78. წვრილმანი შეცდომები
მუხლი 79. შეცილების ნამდვილობა
მუხლი 80. შეცდომა შუამავლის მიზეზით

II. მოტყუებით დადებული გარიგებანი
 
მუხლი 81. ცნება
მუხლი 82. გარიგების მიჩნევა ბათილად მოტყუების გამო
მუხლი 83. მოტყუება მესამე პირის მხრიდან
მუხლი 84. შეცილების ვადა

III. იძულებით დადებული გარიგებანი
 
მუხლი 85. ცნება
მუხლი 86. იძულების ხასიათი
მუხლი 87. იძულება პირის ახლობელთა წინააღმდეგ
მუხლი 88. იძულება მართლზომიერი საშუალებებით
მუხლი 89. შეცილების ვადა

თავი მეხუთე
პირობითი გარიგებანი
 
მუხლი 90. ცნება
მუხლი 91. მართლსაწინააღმდეგო ან/და ამორალური პირობის ბათილობა
მუხლი 92. ნებაზე დამოკიდებული პირობა
მუხლი 93. პოზიტიური პირობა
მუხლი 94. ნეგატიური პირობა
მუხლი 95. პირობის დადგომაზე ზემოქმედების დაუშვებლობა
მუხლი 96. გარიგება გადადების პირობით
მუხლი 97. გარიგება გაუქმების პირობით
მუხლი 98. კეთილსინდისიერების მნიშვნელობა პირობის დადგომისას

თავი მეექვსე
თანხმობა გარიგებებში
 
მუხლი 99. ცნება
მუხლი 100. წინასწარ გაცემული თანხმობა (ნებართვა)
მუხლი 101. შემდგომი თანხმობა (მოწონება)
მუხლი 102. საგნის განკარგვა არაუფლებამოსილი პირის მიერ
მუხლი 103. ცნება
მუხლი 104. გარიგების შედეგების ადრესატი წარმომადგენლობისას
მუხლი 105. წარმომადგენლის შეზღუდული ქმედუნარიანობა
მუხლი 106. ნების გამოვლენის ნაკლი წარმომადგენლობისას
მუხლი 107. წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება
მუხლი 108. შეტყობინების ვალდებულება უფლებამოსილების შეცვლისას
მუხლი 109. წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძვლები      
მუხლი 110. წარმომადგენლის ვალდებულება უფლებამოსილების გაქარწყლებისას
მუხლი 111. გარიგების დადება წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების გარეშე
მუხლი 112. ხელშეკრულებაზე უარის უფლება
მუხლი 113. წარმომადგენლის ვალდებულება წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების ნაკლის არსებობისას
მუხლი 114. საკუთარ თავთან გარიგების დადების დაუშვებლობა
Comments