ბინის საკუთრება მრავალბინიან სახლში (11.7.007 N5278)

I. ზოგადი დებულებანი

მუხლი 208. მრავალბინიან სახლში ინდივიდუალური საკუთრების საგნის (ბინის ან/და არასაცხოვრებელი ფართობის) შეძენის საფუძვლები (11.7.007 N5278)
მუხლი 209. გაქირავებული ბინის შეძენა (11.7.007 N5278)
მუხლი 210. ამოღებულია (11.07.2007 N5278)
მუხლი 211. ამოღებულია (11.07.2007 N5278)
მუხლი 212. ამოღებულია (11.07.2007 N5278)
მუხლი 213. ამოღებულია (11.07.2007 N5278)
მუხლი 214. ამოღებულია (11.05.2007 N 4744)
მუხლი 215.ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 216. ამოღებულია(11.7.007 N5278) 
მუხლი 217. ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 218. ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 219. ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 220. ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 221.ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 222.ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 223. ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 224. ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 225. ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 226. ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 227. ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 228.ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 229. ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 230.ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 231. ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 232. ამოღებულია(11.7.007 N5278)
Comments