იპოთეკა

მუხლი 286. ცნება    
მუხლი 287. საერთო იპოთეკა (29.06.2007 N5127)
მუხლი 288. მესაკუთრის იპოთეკა
მუხლი 289. იპოთეკის რეგისტრაცია
მუხლი 289-1. იპოთეკის მოწმობა (29.06.2007 N5127 ამოქმედდეს „უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის ძალაში შესვლისთანავე)
მუხლი 289-2. იპოთეკის მოწმობის შინაარსი (29.06.2007 N5127 ამოქმედდეს „უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის ძალაში შესვლისთანავე)
მუხლი 289-3. იპოთეკის მოწმობიდან გამომდინარე უფლების განხორციელება (29.06.2007 N5127 ამოქმედდეს „უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის ძალაში შესვლისთანავე)
მუხლი 289-4. იპოთეკის მოწმობაზე უფლების გადაცემა (29.06.2007 N5127 ამოქმედდეს „უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის ძალაში შესვლისთანავე)
მუხლი 289-5. იპოთეკის მოწმობის ძალადაკარგულად გამოცხადება (29.06.2007 N5127 ამოქმედდეს „უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის ძალაში შესვლისთანავე)
მუხლი 289-6. იპოთეკის მოწმობის დაგირავება (29.06.2007 N5127 ამოქმედდეს „უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის ძალაში შესვლისთანავე)
მუხლი 289-7. იპოთეკის მოწმობის გაუქმება (29.06.2007 N5127 ამოქმედდეს „უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის ძალაში შესვლისთანავე)
მუხლი 289-8. იპოთეკის მოწმობის უპირატესობა საჯარო რეესტრის ჩანაწერთან (29.06.2007 N5127)
მუხლი 290. უძრავი ნივთის იპოთეკით რამდენჯერმე დატვირთვა (29.06.2007 N5127)
მუხლი 291. იმ უძრავი ნივთის მესაკუთრის უფლება, რომელიც არ არის იპოთეკით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის პირადი მოვალე (29.06.2007 N5127)
მუხლი 292. მესაკუთრის უფლება კრედიტორის დაკმაყოფილებისას
მუხლი 293. იპოთეკის გავრცელება უძრავი ნივთის ნაყოფზე (29.06.2007 N5127)     
მუხლი 294. იპოთეკით დატვირთული ნივთის მოვლის მოვალეობა (29.06.2007 N5127)
მუხლი 295. იპოთეკისა და მის საფუძვლად არსებული მოთხოვნის გადაცემა სხვა პირისთვის (29.06.2007 N5127)
მუხლი 296. მოვალის ვალდებულება ახალი კრედიტორის წინაშე 
მუხლი 297. საჯარო რეესტრის ჩანაწერის სისწორის პრეზუმფცია ახალ კრედიტორზე იპოთეკისა და მოთხოვნის გადასვლისას
მუხლი 298. მესამე პირის უფლებები                                                 
მუხლი 299. კრედიტორის უარი მოთხოვნაზე ან იპოთეკაზე
მუხლი 300. იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის გადასვლა კრედიტორის (იპოთეკარის) საკუთრებაში  (29.06.2007 N5127)
მუხლი 301. იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის რეალიზაციის მოთხოვნა (29.06.2007 N5127)
მუხლი 302. იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის რეალიზაცია (29.06.2007 N5127)
მუხლი 303. იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის ნაყოფი (29.06.2007 N5127)
მუხლი 304. აუქციონის თავიდან აცილება (29.06.2007 N5127)
მუხლი 305. კრედიტორის, მოვალისა და მესაკუთრის მონაწილეობა აუქციონში
მუხლი 306. განცხადება იძულებითი აუქციონის ჩატარების შესახებ (19.12.2008 N 826 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 ივლისიდან)
მუხლი 306-1. აუქციონის გაუქმება ან შეწყვეტა (29.06.2007 N5127)
მუხლი 306-2. აუქციონის ჩატარების დროისა და ადგილის დადგენა (19.12.2008 N 826 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 ივლისიდან)
მუხლი 306-3. აუქციონის ჩატარების წესები (19.12.2008 N 826 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 ივლისიდან)
მუხლი 306-4. აუქციონის ჩატარება (29.06.2007 N5127)
მუხლი 306-5. აუქციონზე შეძენილ ქონებაზე საკუთრების უფლების წარმოშობა (29.06.2007 N5127)
მუხლი 306-6. აუქციონზე შეძენილ ქონებაზე უფლების გადაცემის გაუქმება (19.12.2008 N 826 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 ივლისიდან)
მუხლი 307. მეორე აუქციონი (29.06.2007 N5127)
მუხლი 308. ხარჯების  დაფარვა  (19.12.2008 N 826 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 ივლისიდან)
მუხლი 309. პასუხისმგებლობა აუქციონის არაჯეროვნად ჩატარების გამო (19.12.2008 N 826 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 ივლისიდან)
მუხლი 310. ნივთის იძულებითი მართვა (სეკვესტრი)(29.06.2007 N5127)
Comments