გირავნობა

მუხლი 254. ცნება (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 255. გირავნობის სახეები          
მუხლი 256. გირავნობის ფარგლები  (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 257. მფლობელობითი გირავნობა (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)         
მუხლი 258. რეგისტრირებული გირავნობა (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 258-1. გირავნობის მოწმობა  (17.07.2009 N 1541)
მუხლი 259.   მოთხოვნებისა და ფასიანი ქაღალდების დაგირავების წესი (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 260. ლომბარდში ნივთების დაგირავების წესი(30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)    
მუხლი 260-1. დაგირავებული ნივთის გადასვლა კრედიტორის (მოგირავნის) საკუთრებაში (29.06.2007 N5127)
მუხლი 261. მოგირავნის და დამგირავებლის უფლებები და მოვალეობები (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 262. გირავნობის საგნის დაზღვევა (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)    
მუხლი 263.  იმ დამგირავებლის უფლებები, რომელიც არ წარმოადგენს მოგირავნის პირად მოვალეს (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 264. სუროგაცია (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 265. გირავნობის საგნის გადამუშავებისა და მოძრავ ნივთთან შერწყმის სამართლებრივი შედეგები (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)    
მუხლი 266. გარიგების დადება გირავნობის საგანზე (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)    
მუხლი 267. საგნის დაგირავება რამდენჯერმე და გირავნობის უფლებათა რიგითობა (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 268. მოგირავნის უფლებების დაცვა (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 269. გირავნობის უფლების გადასვლა ახალ კრედიტორზე (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)     
მუხლი 270. გირავნობის უფლების შეწყვეტა მოთხოვნის გაუქმების გამო (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 271. გირავნობის უფლების შეწყვეტა გირავნობის საგნის დაღუპვის გამო (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)       
მუხლი 272. გირავნობის უფლების შეწყვეტა გირავნობაზე უარის თქმით (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)    
მუხლი 273. გირავნობის უფლების შეწყვეტა მოგირავნის საკუთრებაში გირავნობის საგნის გადასვლის გამო (კონსოლიდაცია) (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 274. გირავნობის საგნის გასხვისება
მუხლი 275. მოგირავნის ვალდებულება გირავნობის უფლების შეწყვეტისას (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 276. მოგირავნის დაკმაყოფილება  (29.06.2007 N5127)              
მუხლი 277.ამოღებული (29.06.2007 N5127)
მუხლი 278. გირავნობის საგნის რეალიზაციისა და მოგირავნის              
მუხლი 279. რამდენჯერმე დაგირავებული საგნის რეალიზაციის უფლება (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 280. რეალიზაციიდან ამონაგები თანხის განაწილება (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)     
მუხლი 281. გირავნობის საგნის გადაცემა რეალიზაციის უფლების მქონე მოგირავნისათვის  (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 281-1. დაგირავებული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მოგირავნისათვის გადაცემა (17.07.2009 N 1541)
მუხლი 282. გირავნობის საგნის მოსალოდნელი რეალიზაციის შესახებ შეტყობინების ვალდებულება (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)    
მუხლი 283. გირავნობის საგნის რეალიზაცია (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)  
მუხლი 284. მხარეთა შეთანხმება რეალიზაციის სხვა წესზე (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)    
მუხლი 285.  გირავნობის საგნის რეალიზაციის შედეგები (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 285-1.  ანგარიში გირავნობის საგნის რეალიზაციის შესახებ (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
Comments