არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი (14.12.2006 N3967)

მუხლი 27. არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირის სახელწოდება (14.12.2006 N3967)
მუხლი 28. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის და უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის (წარმომადგენლობის) რეგისტრაცია(25.12.2009. N2458)
მუხლი 29. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეგისტრაციის პირობები (25.12.2009. N2458)         
მუხლი 30. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის (წარმომადგენლობის) ცნება და რეგისტრაცია (25.12.2009. N2458)
მუხლი 31. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის (წარმომადგენლობის) ცვლილებების რეგისტრაცია (25.12.2009. N2458)
მუხლი 32. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის (წარმომადგენლობის)     რეგისტრაციაზე (ცვლილებების რეგისტრაციაზე) უარის თქმის საფუძვლები (25.12.2009. N2458)
მუხლი 33. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლი (14.12.2006 N3967)
მუხლი 33-1.  ამოღებულია (3.11.2009. N1964 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 იანვრიდან)
მუხლი 34. რეგისტრაციის მონაცემები (14.12.2006 N3967)
მუხლი 35. ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა (14.12.2006 N3967)
მუხლი 36. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის საკუთრებაში არსებული ქონების გასხვისება (14.12.2006 N3967)
მუხლი 37. ზიანის ანაზღაურება (14.12.2006 N3967)
მუხლი 38. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია (14.12.2006 N3967)
მუხლი 38-1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეგისტრაციის გაუქმება(3.11.2009. N1964 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 იანვრიდან)
მუხლი 39. არარეგისტრირებული კავშირი (გაერთიანება) (14.12.2006 N3967)
მუხლი 40.  ამოღებულია (14.12.2006 N3967)
მუხლი 41.  ამოღებულია (14.12.2006 N3967)
მუხლი 42.  ამოღებულია (14.12.2006 N3967)
მუხლი 43.  ამოღებულია (14.12.2006 N3967)
მუხლი 44.  ამოღებულია (14.12.2006 N3967)
მუხლი 45.  ამოღებულია (14.12.2006 N3967)
მუხლი 46.  ამოღებულია (14.12.2006 N3967)
მუხლი 47.  ამოღებულია (14.12.2006 N3967)
მუხლი 48.  ამოღებულია (14.12.2006 N3967)
მუხლი 49.  ამოღებულია (14.12.2006 N3967)

Comments