საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი 

მუშაობის გასაადვილებლად გამოიყენეთ ზედა მარჯვენა კუთხეში მოთავსებული ძებნის  ველი. ქართულად აკრიფეთ სიტყვა, ფრაზა ან მუხლის ნომერი და ჩამონათვალში გამოჩნდება ყველა ის მუხლი ან განმარტება  სადაც საძიებო სიტყვაა ნახსენები. გისურვებთ წარმატებებს !!!

    

(გამოქვეყნებულია

საქართველოს პარლამენტის უწყებანი

N31 1997 წელი)


წიგნი პირველი

სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი
დებულებანი

შესავალი დებულებანი

მუხლი 1. ცნება. მოქმედების სფერო
მუხლი 2. სამოქალაქო კანონმდებლობა
მუხლი 3. სამოქალაქო კანონის შესვლა ძალაში
მუხლი 4. სამოქალაქო საქმეების განხილვისას მართლმსაჯულების განხორციელებაზე უარის თქმის დაუშვებლობა
მუხლი 6. სამოქალაქო კანონთა უკუქცევითი ძალა
მუხლი 7. კერძო სამართლის ობიექტები
მუხლი 8. კერძო სამართლის სუბიექტები
მუხლი 9. სამოქალაქო კანონთა მიზანი
მუხლი 10. სამოქალაქო უფლებათა დამოუკიდებლობა პოლიტიკური უფლებებისაგან. სამოქალაქო სამართლის იმპერატიული ნორმები

კარი პირველი

პირები

თავი პირველი

ფიზიკური პირები

მუხლი 11. უფლებაუნარიანობა
მუხლი 12. ქმედუნარიანობა
მუხლი 13. ქმედუნარიანობის შეზღუდვის დაუშვებლობა გარიგებით
მუხლი 14. შეზღუდული ქმედუნარიანობა
მუხლი 15. წარმომადგენლის თანხმობა შეზღუდული ქმედუნარიანობისას
მუხლი 16. ქმედუნარიანობის შეზღუდვა ალკოჰოლის ან ნარკოტიკული ნივთიერებების გამოყენების გამო
მუხლი 17. სახელის უფლება
მუხლი 18. პირადი არაქონებრივი უფლებები
მუხლი 18-1.  პერსონალური მონაცემების მიღების უფლება (14.03.2008 N5919)
მუხლი 19. პირადი უფლებების დაცვა გარდაცვალების შემდეგ
მუხლი 20. საცხოვრებელი ადგილი
მუხლი 21. პირის აღიარება უგზო-უკვლოდ დაკარგულად
მუხლი 22. პირის გამოცხადება გარდაცვლილად
მუხლი 23. გარდაცვლილად გამოცხადებულის დაბრუნების შედეგები

თავი მეორე

იურიდიული პირი (14.12.2006 N3967)

I. ზოგადი დებულებანი
 
მუხლი 24. ცნება. სახეები (14.12.2006 N3967)
მუხლი 25. იურიდიული პირის უფლებაუნარიანობა (14.12.2006 N3967)
მუხლი 26. იურიდიული პირის ადგილსამყოფელი (14.12.2006 N3967)

II. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი (14.12.2006 N3967)

მუხლი 27. არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირის სახელწოდება (14.12.2006 N3967)
მუხლი 28. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის და უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის (წარმომადგენლობის) რეგისტრაცია(25.12.2009. N2458)
მუხლი 29. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეგისტრაციის პირობები (25.12.2009. N2458)        
მუხლი 30. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის (წარმომადგენლობის) ცნება და რეგისტრაცია (25.12.2009. N2458)
მუხლი 31. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის (წარმომადგენლობის) ცვლილებების რეგისტრაცია (25.12.2009. N2458)
მუხლი 32. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის (წარმომადგენლობის)     რეგისტრაციაზე (ცვლილებების რეგისტრაციაზე) უარის თქმის საფუძვლები (25.12.2009. N2458)
მუხლი 33. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლი (14.12.2006 N3967)
მუხლი 33-1.  ამოღებულია (3.11.2009. N1964 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 იანვრიდან)
მუხლი 34. რეგისტრაციის მონაცემები (14.12.2006 N3967)
მუხლი 35. ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა (14.12.2006 N3967)
მუხლი 36. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის საკუთრებაში არსებული ქონების გასხვისება (14.12.2006 N3967)
მუხლი 37. ზიანის ანაზღაურება (14.12.2006 N3967)
მუხლი 38. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია (14.12.2006 N3967)
მუხლი 38-1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეგისტრაციის გაუქმება(3.11.2009. N1964 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 იანვრიდან)
მუხლი 39. არარეგისტრირებული კავშირი (გაერთიანება) (14.12.2006 N3967)
მუხლი 40.  ამოღებულია (14.12.2006 N3967)
მუხლი 41.  ამოღებულია (14.12.2006 N3967)
მუხლი 42.  ამოღებულია (14.12.2006 N3967)
მუხლი 43.  ამოღებულია (14.12.2006 N3967)
მუხლი 44.  ამოღებულია (14.12.2006 N3967)
მუხლი 45.  ამოღებულია (14.12.2006 N3967)
მუხლი 46.  ამოღებულია (14.12.2006 N3967)
მუხლი 47.  ამოღებულია (14.12.2006 N3967)
მუხლი 48.  ამოღებულია (14.12.2006 N3967)
მუხლი 49.  ამოღებულია (14.12.2006 N3967)

კარი მეორე
გარიგებანი

თავი პირველი
ზოგადი ნორმები
 
მუხლი 50. ცნება
მუხლი 51. ცალმხრივი ნების გამოვლენის ნამდვილობა
მუხლი 52. ნების გამოვლენის განმარტება
მუხლი 53. გარიგების არარსებობა მისი შინაარსის დაუდგენლობის გამო
მუხლი 54. მართლსაწინააღმდეგო და ამორალური გარიგებანი
მუხლი 55. გარიგების ბათილობა ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების გამო
მუხლი 56. მოჩვენებითი და თვალთმაქცური გარიგებანი
მუხლი 57. გარიგების ბათილობა ნების გამოვლენის არასერიოზულობის გამო
მუხლი 58. გარიგების ბათილობა ქმედუუნარობის ან ფსიქიკური მოშლილობის გამო
მუხლი 59. ფორმის დაუცველად დადებული გარიგება
მუხლი 60. გარიგების კონვერსია
მუხლი 61. დადასტურების მნიშვნელობა გარიგებათა ბათილობისას
მუხლი 62. გარიგების ნაწილის ბათილობა

თავი მეორე
ქმედუნარიანობა, როგორც გარიგების ნამდვილობის პირობა
 
მუხლი 63. არასრულწლოვანის მიერ დადებული გარიგება
მუხლი 64. უარი არასრულწლოვანის მიერ დადებულ გარიგებაზე
მუხლი 65. არასრულწლოვანის ემანსიპაცია
მუხლი 66. წარმომადგენლის აუცილებელი თანხმობის გარეშე დადებულიგარიგების ბათილობა
მუხლი 67. ნებართვის ვალდებულება ქმედუნარიანობის შეზღუდვამდე

თავი მესამე
გარიგების ფორმა
 
მუხლი 68. ფორმის მნიშვნელობა გარიგების ნამდვილობისათვის
მუხლი 69. გარიგების ფორმა (8.12.2006 N 3879 ამოქმედდეს 2007 წლის 15 მარტიდან)
მუხლი 70. ხელის მოწერის გადანდობა სხვა პირისათვის
მუხლი 71. გარიგების დადება რამდენიმე დოკუმენტის შედგენით

თავი მეოთხე
საცილო გარიგებანი

I. შეცდომით დადებული გარიგებანი
 
მუხლი 72. ცნება
მუხლი 73. არსებითი შეცდომის სახეები
მუხლი 74. შეცდომა კონტრაჰენტის პიროვნებაში
მუხლი 75. შეცდომა უფლებაში
მუხლი 76. შეცდომა გარიგების მოტივში
მუხლი 77. კონტრაჰენტის თანხმობა შეცდომით დადებულ გარიგებებში
მუხლი 78. წვრილმანი შეცდომები
მუხლი 79. შეცილების ნამდვილობა
მუხლი 80. შეცდომა შუამავლის მიზეზით

II. მოტყუებით დადებული გარიგებანი
 
მუხლი 81. ცნება
მუხლი 82. გარიგების მიჩნევა ბათილად მოტყუების გამო
მუხლი 83. მოტყუება მესამე პირის მხრიდან
მუხლი 84. შეცილების ვადა

III. იძულებით დადებული გარიგებანი
 
მუხლი 85. ცნება
მუხლი 86. იძულების ხასიათი
მუხლი 87. იძულება პირის ახლობელთა წინააღმდეგ
მუხლი 88. იძულება მართლზომიერი საშუალებებით
მუხლი 89. შეცილების ვადა

თავი მეხუთე
პირობითი გარიგებანი
 
მუხლი 90. ცნება
მუხლი 91. მართლსაწინააღმდეგო ან/და ამორალური პირობის ბათილობა
მუხლი 92. ნებაზე დამოკიდებული პირობა
მუხლი 93. პოზიტიური პირობა
მუხლი 94. ნეგატიური პირობა
მუხლი 95. პირობის დადგომაზე ზემოქმედების დაუშვებლობა
მუხლი 96. გარიგება გადადების პირობით
მუხლი 97. გარიგება გაუქმების პირობით
მუხლი 98. კეთილსინდისიერების მნიშვნელობა პირობის დადგომისას

თავი მეექვსე
თანხმობა გარიგებებში
 
მუხლი 99. ცნება
მუხლი 100. წინასწარ გაცემული თანხმობა (ნებართვა)
მუხლი 101. შემდგომი თანხმობა (მოწონება)
მუხლი 102. საგნის განკარგვა არაუფლებამოსილი პირის მიერ
მუხლი 103. ცნება
მუხლი 104. გარიგების შედეგების ადრესატი წარმომადგენლობისას
მუხლი 105. წარმომადგენლის შეზღუდული ქმედუნარიანობა
მუხლი 106. ნების გამოვლენის ნაკლი წარმომადგენლობისას
მუხლი 107. წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება
მუხლი 108. შეტყობინების ვალდებულება უფლებამოსილების შეცვლისას
მუხლი 109. წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძვლები      
მუხლი 110. წარმომადგენლის ვალდებულება უფლებამოსილების გაქარწყლებისას
მუხლი 111. გარიგების დადება წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების გარეშე
მუხლი 112. ხელშეკრულებაზე უარის უფლება
მუხლი 113. წარმომადგენლის ვალდებულება წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების ნაკლის არსებობისას
მუხლი 114. საკუთარ თავთან გარიგების დადების დაუშვებლობა

კარი მესამე
უფლების განხორციელება
 
მუხლი 115. უფლების ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობა
მუხლი 116. აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში მიყენებული ზიანი
მუხლი 117. უკიდურესი აუცილებლობით გამოწვეული ზიანი
მუხლი 118. თვითდახმარება
მუხლი 119. თვითდახმარების ფარგლები
მუხლი 120. ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება

კარი მეოთხე
ვადები

თავი პირველი
ვადების გამოთვლა
 
მუხლი 121. ვადების გამოთვლის წესების გამოყენების სფერო
მუხლი 122. ვადის დასაწყისის აღმნიშვნელი დრო
მუხლი 123. ვადის დამთავრება
მუხლი 124. ცნებები
მუხლი 125. ვადის გამოთვლა ვადის გაგრძელებისას ვადის გაგრძელების შემთხვევაში ახალი ვადა გამოითვლება გასული ვადის დამთავრებიდან. 
მუხლი 126. ვადის გამოთვლა თვეების მიხედვით
მუხლი 127. გამოსასვლელი და სადღესასწაულო დღეები

თავი მეორე
ხანდაზმულობა
 
მუხლი 128. ცნება. სახეები
მუხლი 129. სახელშეკრულებო მოთხოვნათა ხანდაზმულობის ვადა
მუხლი 130. ხანდაზმულობის ვადის დაწყება
მუხლი 131. მოთხოვნის წარმოშობა
მუხლი 132. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეჩერება
მუხლი 133. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეჩერება ქორწინების განმავლობაში
მუხლი 134. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეჩერება ქმედუუნარო პირის მონაწილეობისას
მუხლი 135. დრო, რომლის განმავლობაშიც ხანდაზმულობის ვადის დენა შეჩერებულია
მუხლი 136. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეჩერების მომენტი
მუხლი 137. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეწყვეტა
მუხლი 138. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეწყვეტა სარჩელის შეტანით
მუხლი 139. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეწყვეტის ხანგრძლივობა
მუხლი 140. უარი სარჩელზე
მუხლი 141. ხანდაზმულობის ვადის დენის დაწყების ათვლა თავიდან
მუხლი 142. სასამართლოს გადაწყვეტილებით დადასტურებული მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადა
მუხლი 143. ხანდაზმულობის ვადა სანივთო მოთხოვნათა მიმართ
მუხლი 144. ვალდებული პირის უფლება ხანდაზმულობის ვადის გასვლისას
მუხლი 145. დამატებითი მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადა
მუხლი 146. ხანდაზმულობის ვადის შეცვლის დაუშვებლობა მხარეთა შეთანხმებით

წიგნი მეორე

სანივთო (ქონებრივი) სამართალი

კარი პირველი
ქონება
 
მუხლი 147. ცნება
მუხლი 148. ნივთის სახეები
მუხლი 149. უძრავი ნივთის ცნება
მუხლი 150. ნივთის არსებითი შემადგენელი ნაწილი
მუხლი 151. საკუთვნებელი
მუხლი 152. არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის ცნება
მუხლი 153. აქცესორული და შეზღუდული უფლებები
მუხლი 154. ნივთისა და უფლების ნაყოფი

კარი მეორე

მფლობელობა
 
მუხლი 155. ცნება. სახეები
მუხლი 156. მფლობელობის შეწყვეტა
მუხლი 157. მფლობელობის გადასვლა მემკვიდრეებზე
მუხლი 158. მესაკუთრედ ყოფნის პრეზუმფცია
მუხლი 159. კეთილსინდისიერი მფლობელი
მუხლი 160. კეთილსინდისიერი მფლობელის მიერ უკანონო
მუხლი 161. კეთილსინდისიერი მფლობელის მიერ უკანონო ხელშეშლის აღკვეთის მოთხოვნა
მუხლი 162. მართლზომიერი მფლობელის უფლებები
მუხლი 163. არაუფლებამოსილი კეთილსინდისიერი მფლობელის მოვალეობა
მუხლი 164. არაკეთილსინდისიერი მფლობელის მოვალეობანი
მუხლი 165. მოძრავ ნივთებზე საკუთრების შეძენა ხანდაზმულობით
მუხლი 166. ნივთის ფლობის უწყვეტობის ვარაუდი
მუხლი 167. უძრავ ნივთებზე საკუთრების შეძენა ხანდაზმულობით
მუხლი 168. ნივთის მფლობელობის შეწყვეტა
მუხლი 169. ამოღებულია (11.05.2007 N 4744)

კარი მესამე

 საკუთრება

თავი პირველი

საკუთრების შინაარსი


მუხლი 170. ცნება. საკუთრების უფლების შინაარსი
მუხლი 171. საკუთრების უფლება ნივთის არსებით შემადგენელ ნაწილზე
მუხლი 172. უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა და ხელშეშლის აღკვეთის მოთხოვნა
მუხლი 173. საერთო საკუთრება

თავი მეორე

სამეზობლო სამართალი

მუხლი 174. ცნება. ურთიერთპატივისცემის მოვალეობა
მუხლი 175. სამეზობლო ზემოქმედებათა თმენის ვალდებულება
მუხლი 176. დაუშვებელი ხელყოფა
მუხლი 177. საფრთხის აღკვეთის მოთხოვნა
მუხლი 178. მეზობელი ნაკვეთის მესაკუთრის უფლება ნაყოფზე
მუხლი 179. ფულადი კომპენსაცია თმენის ვალდებულებისათვის
მუხლი 180. აუცილებელი გზა
მუხლი 181. სასაზღვრო მიჯნის აღმართვის მოვალეობა
მუხლი 182. სასაზღვრო ნაგებობით სარგებლობის უფლება

თავი მესამე

საკუთრების შეძენა და დაკარგვა

I. საკუთრების შეძენა უძრავ ნივთებზე

მუხლი 183. უძრავ ნივთზე საკუთრების შეძენა გარიგების საფუძველზე
მუხლი 184. უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების მიტოვება
მუხლი 185. შემძენის ინტერესების დაცვა

II. საკუთრების შეძენა მოძრავ ნივთებზე

მუხლი 186. მოძრავ ნივთზე საკუთრების შეძენის საფუძვლები
მუხლი 187. კეთილსინდისიერი შემძენი
მუხლი 188. პირობადებული საკუთრება
მუხლი 189. საკუთრების გადაცემა ფასიანი ქაღალდების მეშვეობით
მუხლი 190. საკუთრების შეძენა უპატრონო მოძრავ ნივთზე
მუხლი 191. ნაპოვარი
მუხლი 192. განძი
მუხლი 193. საკუთრების შეძენა მიწის ნაკვეთის არსებით შემადგენელ ნაწილზე
მუხლი 194. თანასაკუთრება მოძრავი ნივთების შერწყმის შედეგად წარმოშობილ ნივთზე
მუხლი 195. თანასაკუთრება მასალის გადამუშავების შედეგად შექმნილ ახალ მოძრავ ნივთზე
მუხლი 196. უფლებათა გაქარწყლება საკუთრების გადასვლისას
მუხლი 197. ახალი მესაკუთრისაგან ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა

III. საკუთრების შეძენა უფლებებსა და მოთხოვნებზე

მუხლი 198. ცნება. შინაარსი
მუხლი 199. მოთხოვნის დათმობა
მუხლი 200. მოვალის უფლება მოთხოვნის დათმობისას
მუხლი 201. უზრუნველყოფის საშუალებათა გადასვლა მოთხოვნის დათმობისას
მუხლი 202. მოთხოვნის მფლობელთა რიგითობა
მუხლი 203. ვალის გადაკისრება
მუხლი 204. მოთხოვნის მფლობელის თანხმობა ვალის გადაკისრებისას
მუხლი 205. ახალი მოვალის უფლებები
მუხლი 206. მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებათა შეწყვეტა ვალის გადაკისრებისას
მუხლი 207. მოთხოვნის დათმობა კანონის ძალით

თავი მეოთხე

ბინის საკუთრება მრავალბინიან სახლში (11.7.007 N5278)


I. ზოგადი დებულებანი

მუხლი 208. მრავალბინიან სახლში ინდივიდუალური საკუთრების საგნის (ბინის ან/და არასაცხოვრებელი ფართობის) შეძენის საფუძვლები (11.7.007 N5278)
მუხლი 209. გაქირავებული ბინის შეძენა (11.7.007 N5278)
მუხლი 210. ამოღებულია (11.07.2007 N5278)
მუხლი 211. ამოღებულია (11.07.2007 N5278)
მუხლი 212. ამოღებულია (11.07.2007 N5278)
მუხლი 213. ამოღებულია (11.07.2007 N5278)
მუხლი 214. ამოღებულია (11.05.2007 N 4744)
მუხლი 215.ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 216. ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 217. ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 218. ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 219. ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 220. ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 221.ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 222.ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 223. ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 224. ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 225. ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 226. ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 227. ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 228.ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 229. ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 230.ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 231. ამოღებულია(11.7.007 N5278)
მუხლი 232. ამოღებულია(11.7.007 N5278)

თავი მეხუთე

სხვისი საკუთრებით შეზღუდული სარგებლობა

I. აღნაგობა

მუხლი 233. ცნება
მუხლი 234.აღნაგობის უფლების წარმოშობის საფუძვლები
მუხლი 235.აღნაგობის უფლების გასხვისება
მუხლი 236.საზღაური აღნაგობის უფლებისათვის
მუხლი 237. აღნაგობის უფლების რეგისტრაცია   
მუხლი 238. აღნაგობის უფლების შეწყვეტა
მუხლი 239. სასყიდლიანი აღნაგობის უფლების შეწყვეტა
მუხლი 240. ანაზღაურების მოთხოვნის რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში
მუხლი 241. უფლებამონაცვლეობა აღნაგობის უფლების შეწყვეტისას

II. უზუფრუქტი
მუხლი 242. ცნება
მუხლი 243. უზუფრუქტის დადგენის სამართლებრივი მოწესრიგება
მუხლი 244. უზუფრუქტის სახეები
მუხლი 245. უზუფრუქტუარის უფლება-მოვალეობანი
მუხლი 246. უზუფრუქტის შეწყვეტა

III. სერვიტუტები

მუხლი 247.ცნება
მუხლი 248. სერვიტუტის პირობები
მუხლი 249. ნაგებობის მოვლის ვალდებულება
მუხლი 250. მიწის ნაკვეთის გაყოფის შედეგები
მუხლი 251. გაყოფის შედეგად სერვიტუტისაგან თავისუფალი ნაწილი
მუხლი 252. უფლებამოსილი პირის უფლებების დაცვა
მუხლი 253. პირადი სერვიტუტი

თავი მეექვსე

საკუთრება, როგორც
მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება

I. გირავნობა

მუხლი 254. ცნება (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 255. გირავნობის სახეები         
მუხლი 256. გირავნობის ფარგლები  (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 257. მფლობელობითი გირავნობა (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)        
მუხლი 258. რეგისტრირებული გირავნობა (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 258-1. გირავნობის მოწმობა  (17.07.2009 N 1541)
მუხლი 259.   მოთხოვნებისა და ფასიანი ქაღალდების დაგირავების წესი (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 260. ლომბარდში ნივთების დაგირავების წესი(30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)   
მუხლი 260-1. დაგირავებული ნივთის გადასვლა კრედიტორის (მოგირავნის) საკუთრებაში (29.06.2007 N5127)
მუხლი 261. მოგირავნის და დამგირავებლის უფლებები და მოვალეობები (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 262. გირავნობის საგნის დაზღვევა (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)   
მუხლი 263.  იმ დამგირავებლის უფლებები, რომელიც არ წარმოადგენს მოგირავნის პირად მოვალეს (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 264. სუროგაცია (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 265. გირავნობის საგნის გადამუშავებისა და მოძრავ ნივთთან შერწყმის სამართლებრივი შედეგები (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)   
მუხლი 266. გარიგების დადება გირავნობის საგანზე (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)   
მუხლი 267. საგნის დაგირავება რამდენჯერმე და გირავნობის უფლებათა რიგითობა (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 268. მოგირავნის უფლებების დაცვა (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 269. გირავნობის უფლების გადასვლა ახალ კრედიტორზე (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)     
მუხლი 270. გირავნობის უფლების შეწყვეტა მოთხოვნის გაუქმების გამო (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 271. გირავნობის უფლების შეწყვეტა გირავნობის საგნის დაღუპვის გამო (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)      
მუხლი 272. გირავნობის უფლების შეწყვეტა გირავნობაზე უარის თქმით (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)   
მუხლი 273. გირავნობის უფლების შეწყვეტა მოგირავნის საკუთრებაში გირავნობის საგნის გადასვლის გამო (კონსოლიდაცია) (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 274. გირავნობის საგნის გასხვისება
მუხლი 275. მოგირავნის ვალდებულება გირავნობის უფლების შეწყვეტისას (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 276. მოგირავნის დაკმაყოფილება  (29.06.2007 N5127)             
მუხლი 277.ამოღებული (29.06.2007 N5127)
მუხლი 278. გირავნობის საგნის რეალიზაციისა და მოგირავნის             
მუხლი 279. რამდენჯერმე დაგირავებული საგნის რეალიზაციის უფლება (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 280. რეალიზაციიდან ამონაგები თანხის განაწილება (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)     
მუხლი 281. გირავნობის საგნის გადაცემა რეალიზაციის უფლების მქონე მოგირავნისათვის  (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 281-1. დაგირავებული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მოგირავნისათვის გადაცემა (17.07.2009 N 1541)
მუხლი 282. გირავნობის საგნის მოსალოდნელი რეალიზაციის შესახებ შეტყობინების ვალდებულება (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)   
მუხლი 283. გირავნობის საგნის რეალიზაცია (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან) 
მუხლი 284. მხარეთა შეთანხმება რეალიზაციის სხვა წესზე (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)   
მუხლი 285.  გირავნობის საგნის რეალიზაციის შედეგები (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)
მუხლი 285-1.  ანგარიში გირავნობის საგნის რეალიზაციის შესახებ (30.06.2005 N 1826 ძალაშია 2006 წლის 1 მარტიდან)

II. იპოთეკა

მუხლი 286. ცნება   
მუხლი 287. საერთო იპოთეკა (29.06.2007 N5127)
მუხლი 288. მესაკუთრის იპოთეკა
მუხლი 289. იპოთეკის რეგისტრაცია
მუხლი 289-1. იპოთეკის მოწმობა (29.06.2007 N5127 ამოქმედდეს „უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის ძალაში შესვლისთანავე)
მუხლი 289-2. იპოთეკის მოწმობის შინაარსი (29.06.2007 N5127 ამოქმედდეს „უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის ძალაში შესვლისთანავე)
მუხლი 289-3. იპოთეკის მოწმობიდან გამომდინარე უფლების განხორციელება (29.06.2007 N5127 ამოქმედდეს „უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის ძალაში შესვლისთანავე)
მუხლი 289-4. იპოთეკის მოწმობაზე უფლების გადაცემა (29.06.2007 N5127 ამოქმედდეს „უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის ძალაში შესვლისთანავე)
მუხლი 289-5. იპოთეკის მოწმობის ძალადაკარგულად გამოცხადება (29.06.2007 N5127 ამოქმედდეს „უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის ძალაში შესვლისთანავე)
მუხლი 289-6. იპოთეკის მოწმობის დაგირავება (29.06.2007 N5127 ამოქმედდეს „უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის ძალაში შესვლისთანავე)
მუხლი 289-7. იპოთეკის მოწმობის გაუქმება (29.06.2007 N5127 ამოქმედდეს „უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის ძალაში შესვლისთანავე)
მუხლი 289-8. იპოთეკის მოწმობის უპირატესობა საჯარო რეესტრის ჩანაწერთან (29.06.2007 N5127)
მუხლი 290. უძრავი ნივთის იპოთეკით რამდენჯერმე დატვირთვა (29.06.2007 N5127)
მუხლი 291. იმ უძრავი ნივთის მესაკუთრის უფლება, რომელიც არ არის იპოთეკით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის პირადი მოვალე (29.06.2007 N5127)
მუხლი 292. მესაკუთრის უფლება კრედიტორის დაკმაყოფილებისას
მუხლი 293. იპოთეკის გავრცელება უძრავი ნივთის ნაყოფზე (29.06.2007 N5127)    
მუხლი 294. იპოთეკით დატვირთული ნივთის მოვლის მოვალეობა (29.06.2007 N5127)
მუხლი 295. იპოთეკისა და მის საფუძვლად არსებული მოთხოვნის გადაცემა სხვა პირისთვის (29.06.2007 N5127)
მუხლი 296. მოვალის ვალდებულება ახალი კრედიტორის წინაშე
მუხლი 297. საჯარო რეესტრის ჩანაწერის სისწორის პრეზუმფცია ახალ კრედიტორზე იპოთეკისა და მოთხოვნის გადასვლისას
მუხლი 298. მესამე პირის უფლებები                                                
მუხლი 299. კრედიტორის უარი მოთხოვნაზე ან იპოთეკაზე
მუხლი 300. იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის გადასვლა კრედიტორის (იპოთეკარის) საკუთრებაში  (29.06.2007 N5127)
მუხლი 301. იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის რეალიზაციის მოთხოვნა (29.06.2007 N5127)
მუხლი 302. იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის რეალიზაცია (29.06.2007 N5127)
მუხლი 303. იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის ნაყოფი (29.06.2007 N5127)
მუხლი 304. აუქციონის თავიდან აცილება (29.06.2007 N5127)
მუხლი 305. კრედიტორის, მოვალისა და მესაკუთრის მონაწილეობა აუქციონში
მუხლი 306. განცხადება იძულებითი აუქციონის ჩატარების შესახებ (19.12.2008 N 826 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 ივლისიდან)
მუხლი 306-1. აუქციონის გაუქმება ან შეწყვეტა (29.06.2007 N5127)
მუხლი 306-2. აუქციონის ჩატარების დროისა და ადგილის დადგენა (19.12.2008 N 826 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 ივლისიდან)
მუხლი 306-3. აუქციონის ჩატარების წესები (19.12.2008 N 826 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 ივლისიდან)
მუხლი 306-4. აუქციონის ჩატარება (29.06.2007 N5127)
მუხლი 306-5. აუქციონზე შეძენილ ქონებაზე საკუთრების უფლების წარმოშობა (29.06.2007 N5127)
მუხლი 306-6. აუქციონზე შეძენილ ქონებაზე უფლების გადაცემის გაუქმება (19.12.2008 N 826 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 ივლისიდან)
მუხლი 307. მეორე აუქციონი (29.06.2007 N5127)
მუხლი 308. ხარჯების  დაფარვა  (19.12.2008 N 826 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 ივლისიდან)
მუხლი 309. პასუხისმგებლობა აუქციონის არაჯეროვნად ჩატარების გამო (19.12.2008 N 826 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 ივლისიდან)
მუხლი 310. ნივთის იძულებითი მართვა (სეკვესტრი)(29.06.2007 N5127)

კარი მეოთხე
საჯარო რეესტრი
 
მუხლი 311. საჯარო რეესტრის დანიშნულება (11.05.2007 N 4744)
მუხლი 311-1. საჯარო რეესტრში გარიგების წარდგენის წესი (11.05.2007 N 4744)
უხლი 312. რეესტრის მონაცემთა უტყუარობისა და სისრულის პრეზუმფცია
მუხლი 313. ამოღებულია (11.05.2007 N 4744)
მუხლი 314. ამოღებულია (11.05.2007 N 4744)
მუხლი 315. ამოღებულია (11.05.2007 N 4744)


წიგნი მესამე
ვალდებულებითი სამართალი

ზოგადი ნაწილი
ზოგადი დებულებანი

ვალდებულებათა შესახებ
 
მუხლი 316. ცნება
მუხლი 317. ვალდებულების წარმოშობის საფუძვლები
მუხლი 318. ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება

კარი პირველი
სახელშეკრულებო სამართალი

ნაწილი პირველი

თავი პირველი
ზოგადი დებულებანი
 
მუხლი 319. ხელშეკრულების თავისუფლება. ხელშეკრულების დადების ვალდებულება
მუხლი 320. მომავალ ქონებაზე დადებული ხელშეკრულების ბათილობა
მუხლი 321. ხელშეკრულება ქონების გადაცემის შესახებ
მუხლი 322. სამკვიდრო ქონების შესახებ დადებული ხელშეკრულების ბათილობა
მუხლი 323. უძრავი ნივთის გასხვისების წესი
მუხლი 324. ნივთის დატვირთვის შესახებ ხელშეკრულების ფარგლები
მუხლი 325. ვალდებულების პირობათა განსაზღვრა სამართლიანობის საფუძველზე
მუხლი 326. სახელშეკრულებო ვალდებულებათა შესახებ წესების გამოყენება არასახელშეკრულებო ვალდებულებათა მიმართ

თავი მეორე

ხელშეკრულების დადება
 
მუხლი 327. შეთანხმება ხელშეკრულების არსებით პირობებზე
მუხლი 328. ხელშეკრულების ფორმა
მუხლი 329. ოფერტის გაკეთება
მუხლი 330. თანმყოფი და არათანმყოფი პირებისათვის გაკეთებული ოფერტი
მუხლი 331. აქცეპტი
მუხლი 332. დაგვიანებული აქცეპტი
მუხლი 333. ახალი ოფერტი
მუხლი 334. ოფერენტის თანხმობის ვარაუდი      
მუხლი 335. დუმილი, როგორც აქცეპტის ფორმა
მუხლი 336. ქუჩაში დადებული ხელშეკრულება
მუხლი 337. ხელშეკრულების ცალკეული გამონათქვამების განმარტება
მუხლი 338. ურთიერთგამომრიცხველი და მრავალმნიშვნელოვანი გამონათქვამები ხელშეკრულებაში
მუხლი 339. სავაჭრო ჩვეულებები და ტრადიციები
მუხლი 340. შერეული ხელშეკრულებების განმარტება
მუხლი 341. ვალის არსებობის აღიარება

თავი მესამე
ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები
 
მუხლი 342. ცნება
მუხლი 343. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების გადაქცევა ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილად
მუხლი 344. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების უჩვეულო დებულებანი
მუხლი 345. ბუნდოვანი ტექსტის განმარტება მეორე მხარის სასარგებლოდ
მუხლი 346. ნდობისა და კეთილსინდისიერების პრინციპების საწინააღმდეგო პირობათა ბათილობა
მუხლი 347. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ბათილობა
მუხლი 348. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ბათილობის სხვა საფუძვლები

თავი მეოთხე
მესამე პირთა სასარგებლოდ
დადებული ხელშეკრულება
 
მუხლი 349. ცნება
მუხლი 350. მესამე პირთა სასარგებლოდ დადებული ხელშეკრულების  განმარტება
მუხლი 351. მესამე პირის უარი ხელშეკრულებით შეძენილ უფლებაზე

თავი მეხუთე
ხელშეკრულებიდან გასვლა
 
მუხლი 352. ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შედეგები
მუხლი 353. მოვალის ვალდებულება საგნის სათანადო გამოყენების წესების დარღვევის გამო სარგებლის მიუღებლობისას
მუხლი 354. ხელშეკრულებიდან გასვლის შედეგად წარმოშობილ ვალდებულებათა შესრულება
მუხლი 355. შეტყობინების ვალდებულება ხელშეკრულებიდან გასვლისას
მუხლი 356. ხელშეკრულებიდან გასვლის ვადა
მუხლი 357. ხელშეკრულებიდან გასვლა რამდენიმე პირის მიერ
მუხლი 358. ხელშეკრულებიდან გასვლის დაუშვებლობა
მუხლი 359. კრედიტორის უარი ხელშეკრულებაზე
მუხლი 360. შეცდომა მორიგების საფუძვლებში

კარი მეორე
ვალდებულების შესრულება

თავი პირველი
ზოგადი დებულებანი

მუხლი 361. ვალდებულების არსებობის პრეზუმფცია
მუხლი 362. ვალდებულების შესრულების ადგილი
მუხლი 363. მოვალის ან კრედიტორის ადგილსამყოფლის შეცვლა
მუხლი 364. ვალდებულების შესრულება ვადამდე
მუხლი 365. ვალდებულების შესრულება შესრულებისათვის განსაზღვრული  ვადის არარსებობისას
მუხლი 366. ვალდებულების ვადამდე შესრულების მოთხოვნის დაუშვებლობა 
მუხლი 367. ვალდებულების შესრულების დაუყოვნებლივ მოთხოვნის უფლება
მუხლი 368. ვალდებულების შესრულება პირობითი გარიგების არსებობისას
მუხლი 369. უარი ვალდებულების შესრულებაზე
მუხლი 370. სამომხმარებლო კრედიტი
მუხლი 371. ვალდებულების შესრულება მესამე პირის მიე
მუხლი 372. კრედიტორის დაკმაყოფილება მესამე პირის მიერ
მუხლი 373. ვალდებულების შესრულების მიღება არაუფლებამოსილი პირის  მიერ
მუხლი 374. ალტერნატიული ვალდებულებანი
მუხლი 375. შესასრულებელ ვალდებულებათა არჩევა
მუხლი 376. ალტერნატიულ ვალდებულებათა არჩევის წესი
მუხლი 377. ორზე მეტი შესასრულებელი ვალდებულების არჩევა
მუხლი 378. ვალდებულების ნაწილობრივი შესრულება
მუხლი 379. კრედიტორის უფლება სხვა შესრულების მიღებაზე
მუხლი 380. ვალდებულების შესრულების ხარისხი
მუხლი 381. ვალდებულების შესრულება ინდივიდუალურად განსაზღვრული  საგნის არსებობისას
მუხლი 382. ვალდებულების შესრულება გვაროვნული ნივთის არსებობისას

თავი მეორე
ფულადი ვალდებულების შესრულება
 
მუხლი 383. ცნება
მუხლი 384.ამოღებულია (29.06.2007 N5127)
მუხლი 385. ვალდებულების გარეშე გადახდილის გამოთხოვის წესი
მუხლი 386. ფულადი ვალდებულების შესრულების ადგილი
მუხლი 387. ფულადი ვალდებულების დაფარვის რიგითობა
მუხლი 388. სასამართლო ხარჯების დაფარვის პრიორიტეტი
მუხლი 389. ფულადი ვალდებულების გადახდა ფულადი ერთეულის კურსის  შეცვლისას

თავი მესამე
კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილება
 
მუხლი 390. ცნება
მუხლი 391. კრედიტორის მიერ ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება
მუხლი 392. მოვალის პასუხისმგებლობა კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილებისას
მუხლი 393. კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილების შედეგები

კარი მესამე
ვალდებულების დარღვევა

თავი პირველი
ზოგადი დებულებანი
 
მუხლი 394. ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა ვალდებულების დარღვევისას
მუხლი 395. ზიანის ანაზღაურების მოვალეობისაგან განთავისუფლების შესახებ წინასწარი შეთანხმების დაუშვებლობა
მუხლი 396. მოვალის პასუხისმგებლობა მისი წარმომადგენლის მოქმედებისათვის
მუხლი 397. მოვალის პასუხისმგებლობა შესრულების საგნის სხვა პირისაგან მიღებისას
მუხლი 398. ხელშეკრულების მისადაგება შეცვლილი გარემოებებისადმი
მუხლი 399. უარი გრძელვადიან ვალდებულებით ურთიერთობაზე

თავი მეორე
მოვალის მიერ ვადის გადაცილება
 
მუხლი 400. ცნება
მუხლი 401. ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა
მუხლი 402. მოვალის პასუხისმგებლობა
მუხლი 403. პროცენტის გადახდა ფულადი თანხის გადახდის ვადის გადაცილებისას (29.06.2007 N5127)
მუხლი 404. კრედიტორის უფლება ზიანის ანაზღაურებაზე კრედიტორს უფლება აქვს მოითხოვოს ვადის გადაცილებით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება.

თავი მესამე
ვალდებულების დარღვევა ორმხრივი ხელშეკრულების დროს
 
მუხლი 405. დამატებითი ვადის დაწესება ვალდებულების დარღვევისას
მუხლი 406. საპასუხო შესრულების მიღების უფლება
მუხლი 407. ზიანის ანაზღაურება ხელშეკრულებიდან გასვლისას

კარი მეოთხე
ზიანის ანაზღაურების მოვალეობა
 
მუხლი 408. პირვანდელი მდგომარეობის აღდგენის მოვალეობა
მუხლი 409. პირვანდელი მდგომარეობის აღდგენის შეუძლებლობა
მუხლი 410. ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებაზე წინასწარ უარის თქმა (4.12.2009. N2284)
მუხლი 411. ზიანის ანაზღაურება მიუღებელი შემოსავლისათვის
მუხლი 412. ზიანი, რომელზედაც ვრცელდება ანაზღაურების მოვალეობა
მუხლი 413. ზიანის ანაზღაურება არაქონებრივი ზიანისათვის
მუხლი 414. ზიანის ოდენობის განსაზღვრა
მუხლი 415. დაზარალებულის ბრალი ზიანის დადგომაში

კარი მეხუთე
მოთხოვნის უზრუნველყოფის დამატებითი საშუალებანი
 
მუხლი 416. ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის დამატებით საშუალებათა სახეები

თავი პირველი
პირგასამტეხლო
 
მუხლი 417. ცნება
მუხლი 418. პირგასამტეხლოს განსაზღვრის ფორმა
მუხლი 419. პირგასამტეხლოს გადახდისა და ვალდებულების შესრულების ერთდროულად მოთხოვნის დაუშვებლობა
მუხლი 420. პირგასამტეხლოს შემცირება სასამართლოს მიერ

თავი მეორე
ბე

მუხლი 421. ცნება
მუხლი 422. ბეს ჩათვლა გადასახადის ანგარიშში
მუხლი 423. ბეს ჩათვლა ზიანის ანაზღაურების ანგარიშში

თავი მესამე
მოვალის გარანტია
 
მუხლი 424. ცნება
მუხლი 425. გარანტიის ნამდვილობა
მუხლი 426. გარანტიის ფორმა

კარი მეექვსე
ვალდებულების შეწყვეტა

თავი პირველი
ვალდებულების შეწყვეტა შესრულებით
 
მუხლი 427. ვალდებულების შეწყვეტა კრედიტორის სასარგებლოდ შესრულებით
მუხლი 428. ვალდებულების შეწყვეტა სხვა შესრულების მიღებით
მუხლი 429. ვალდებულების შესრულების მიღება
მუხლი 430. შესრულების მიღების დოკუმენტების რეკვიზიტები
მუხლი 431. სავალო საბუთის მოთხოვნის უფლება
მუხლი 432. შესრულების შესახებ დოკუმენტების გაცემის ხარჯების ანაზღაურება
მუხლი 433. უარი შესრულებაზე კრედიტორის მიერ თავის მოვალეობათა შეუსრულებლობის გამო

თავი მეორე
ვალდებულების შეწყვეტა დეპონირებით
 
მუხლი 434. ცნება
მუხლი 435. დეპონირებული ქონების გადაცემა კრედიტორისათვის
მუხლი 436. დეპონირებაუნარიანი საგნები
მუხლი 437. შენახვის ადგილი
მუხლი 438. კრედიტორისაგან საგნის მიღების მოთხოვნა
მუხლი 439. შენახვასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება
მუხლი 440. შენახული საგნის უკან გამოთხოვა მოვალის მიერ
მუხლი 441. შესრულების საგნის შენახვის ვადა

თავი მესამე
ვალდებულების შეწყვეტა ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვით
 
მუხლი 442. ვალდებულებათა გაქვითვის შესაძლებლობა

მუხლი 443. გაქვითვის შესაძლებლობა მოთხოვნის ხანდაზმულობისას
მუხლი 444. გასაქვითი მოთხოვნები
მუხლი 445. რამდენიმე გასაქვითი მოთხოვნა
მუხლი 446. ვალდებულებათა გაქვითვა შესრულების სხვადასხვა ადგილის არსებობისას
მუხლი 447. მოთხოვნათა გაქვითვის დაუშვებლობა

თავი მეოთხე
ვალდებულების შეწყვეტა ვალის პატიებით
 
მუხლი 448. ცნება
მუხლი 449. ვალის პატიების შედეგები
მუხლი 450. ძირითადი მოვალისათვის ვალის პატიების შედეგები
მუხლი 451. ორმხრივ ხელშეკრულებებში მოთხოვნაზე უარის თქმის შედეგები

თავი მეხუთე
ვალდებულების შეწყვეტის სხვა საფუძვლები
 
მუხლი 452. ვალდებულების შეწყვეტა, როცა მოვალე და კრედიტორი ერთი და იგივე პირი აღმოჩნდება
მუხლი 453. ვალდებულების შეწყვეტა მოვალის გარდაცვალების გამო
მუხლი 454. ვალდებულების შეწყვეტა იურიდიული პირის ლიკვიდაციის გამო


კარი მეშვიდე
კრედიტორთა ან მოვალეთა სიმრავლე ვალდებულებაში

თავი პირველი
სოლიდარული კრედიტორები
 
მუხლი 455. სოლიდარული უფლებამოსილება
მუხლი 456. სოლიდარული უფლებამოსილების წარმოშობის საფუძვლები
მუხლი 457. ვალდებულების შესრულება ნებისმიერი კრედიტორის წინაშე
მუხლი 458. ვალდებულების შესრულება ერთ-ერთი კრედიტორისათვის
მუხლი 459. ერთ-ერთი სოლიდარული კრედიტორის უარის თქმის შედეგები
მუხლი 460. სხვა კრედიტორთან დაკავშირებული ფაქტების გამოყენების      დაუშვებლობა
მუხლი 461. სოლიდარული კრედიტორის მემკვიდრეთა უფლებები
მუხლი 462. სოლიდარული კრედიტორის მოვალეობა დანარჩენი სოლიდარული  კრედიტორების წინაშე

თავი მეორე
სოლიდარული მოვალეები
 
მუხლი 463. სოლიდარული ვალდებულება
მუხლი 464. სოლიდარული ვალდებულების წარმოშობის საფუძვლები
მუხლი 465. კრედიტორის უფლება მოითხოვოს შესრულება ნებისმიერი  მოვალისაგან
მუხლი 466. სოლიდარული მოვალის შესაგებელი კრედიტორის მიმართ
მუხლი 467. ერთ-ერთი მოვალის მიერ ვალდებულების მთლიანად შესრულების შედეგები
მუხლი 468. სხვა სოლიდარულ მოვალესთან დაკავშირებული ფაქტების გამოყენების დაუშვებლობა
მუხლი 469. სარჩელი ერთ-ერთი სოლიდარული მოვალის წინააღმდეგ
მუხლი 470. შესრულების მიღების დაყოვნების შედეგები
მუხლი 471. სოლიდარული მოვალის მემკვიდრეთა უფლებები
მუხლი 472. კრედიტორის მოთხოვნის გაერთიანება ერთ-ერთი სოლიდარული მოვალის ვალთან
მუხლი 473. უკუმოთხოვნის უფლება ერთ-ერთი მოვალის მიერ ვალდებულების მთლიანად შესრულებისას
მუხლი 474. სოლიდარული მოვალის ვალაუვალობის შედეგები
მუხლი 475. სოლიდარული მოვალის კომპენსაცია
მუხლი 476. ხანდაზმულობის ვადის გასვლის შედეგები

კერძო ნაწილი
კარი პირველი

სახელშეკრულებო სამართალი
ნაწილი მეორე

თავი პირველი
ნასყიდობა. გაცვლა

I. ზოგადი დებულებანი
 
მუხლი 477. ცნება. შინაარსი
მუხლი 478. მოძრავი ნივთის გაყიდვის ხარჯები
მუხლი 479. უძრავი ნივთის გაყიდვის ხარჯები   
მუხლი 480. გამყიდველის მოვალეობანი საქონლის გაგზავნისას
მუხლი 481. მიწის ნაკვეთის გამყიდველის ვალდებულებანი
მუხლი 482. ნივთის შემთხვევით დაღუპვის რისკის გადასვლა
მუხლი 483. საქონლის მიღების ვარაუდი
მუხლი 484. ხელშეკრულებაზე უარის თქმის საფუძველი
მუხლი 485. საქონლის მიყიდვა რამდენიმე პირისათვის
მუხლი 486. გაყიდული საქონლის მიწოდება ნაწილ-ნაწილ
მუხლი 487. უნაკლო ნივთის გადაცემის მოვალეობა
მუხლი 488. ნივთობრივად უნაკლო ნივთი
მუხლი 489. უფლებრივად უნაკლო ნივთი
მუხლი 490. გამყიდველის მოვალეობანი ნაკლის მქონე ნივთის გაყიდვისას
მუხლი 491. მყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოშლის უფლება
მუხლი 492. ფასის შემცირების მოთხოვნა
მუხლი 493. უარის უფლება საქონლის მიღებაზე
მუხლი 494. ნასყიდობიდან გამომდინარე ზიანის ანაზღაურების წესი
მუხლი 495. ნაკლის მქონე ნივთის მიღება მყიდველის მიერ
მუხლი 496. ნივთის ვარგისიანობის ვადა
მუხლი 497. გამყიდველის პასუხისმგებლობის გამორიცხვა
მუხლი 498. უფლების ან სხვა ქონების გადასვლა
მუხლი 499. ნივთის გაყიდვა რამდენჯერმე
მუხლი 500. ნივთის დაკავების უფლება
მუხლი 501. ნივთის უკან დაბრუნება მყიდველის მიერ
მუხლი 502. ნივთის შენახვის ხარჯები
მუხლი 503. ნივთის შემნახველის უფლება
მუხლი 504. მალფუჭებადი ნივთის შენახვის თავისებურებანი

II. ნასყიდობა გადახდის განვადებით
 
მუხლი 505. ცნება
მუხლი 506. განვადებით ნასყიდობის ხელშეკრულების ფორმა
მუხლი 507. ნივთის გადაცემის მომენტიდან ხელშეკრულების დადების პრეზუმფცია
მუხლი 508. ორმხრივი რესტიტუცია ვალდებულების შეუსრულებლობისას
 
III. გამოსყიდვა
 
მუხლი 509. ცნება
მუხლი 510. გამოსყიდვის ფასი
მუხლი 511. საკუთვნებლის ბედი ნასყიდობისას
მუხლი 512. გამოსყიდვამდე წარმოშობილი ზიანის ანაზღაურება
მუხლი 513. გამოსყიდვამდე ნივთის გასხვისების ბათილობა
მუხლი 514. გამოსყიდვის უფლების ხანდაზმულობა
მუხლი 515. ოფცია

IV. უპირატესი შესყიდვის უფლება
 
მუხლი 516. ცნება
მუხლი 517. ნივთის მოსალოდნელი გაყიდვის შესახებ შეტყობინების მოვალეობა
მუხლი 518. უპირატესი შესყიდვის უფლების გამოუყენებლობაზე შეთანხმების ბათილობა
მუხლი 519. დამატებითი ვალდებულების შესრულება
მუხლი 520. ნასყიდობა ნივთის მოწონების პირობით

V. გაცვლა
 
მუხლი 521. ცნება
მუხლი 522. გასაცვლელი ქონების არატოლფასოვნება
მუხლი 523. გაცვლის მიმართ გამოყენებული წესები

თავი მეორე
ჩუქება
 
მუხლი 524. ცნება
მუხლი 525. ჩუქების ხელშეკრულების დადება. საჩუქრის დაპირება
მუხლი 526. ჩუქების დაუშვებლობა
მუხლი 527. გაჩუქებული ქონების ნაკლი
მუხლი 528. შეწირულობა
მუხლი 529. ჩუქების გაუქმება დასაჩუქრებულის უმადურობის გამო
მუხლი 530. გაჩუქებული ნივთის გამოთხოვა

თავი მესამე
ქირავნობა
 
მუხლი 531. ცნება
მუხლი 532. ქირავნობის ნივთის გადაცემა ვარგის მდგომარეობაში
მუხლი 533. უნაკლო ნივთის გადაცემის მოვალეობა
მუხლი 534. უფლებრივად უნაკლო ნივთი
მუხლი 535. ნივთობრივად უნაკლო ნივთი
მუხლი 536. ქირის შემცირება ნივთის ნაკლის გამო
მუხლი 537. ნივთის ნაკლის გამო წარმოშობილი ზიანის ანაზღაურება
მუხლი 538. ნივთის ნაკლის გამო პრეტენზიის განუცხადებლობის შედეგები
მუხლი 539. პასუხისმგებლობისაგან განთავისუფლების შესახებ შეთანხმების ბათილობა
მუხლი 540. ზემოქმედებათა თმენის ვალდებულება სადგომის ქირავნობისას
მუხლი 541. ხელშეკრულებაზე უარის უფლება
მუხლი 542. საცხოვრებელი სადგომის ქირავნობის ხელშეკრულების მოშლა დამქირავებლის მიერ
მუხლი 543. დამქირავებლის მოვალეობანი გაქირავებული ნივთის ნაკლის აღმოჩენისას
მუხლი 544. გაქირავებულ ნივთზე არსებული უფლებრივი ტვირთის ბედი
მუხლი 545. გამქირავებლის ვალდებულება
მუხლი 546. დამქირავებლის უფლება ქირავნობის ნივთისათვის მიმატებულ ნივთებზე
მუხლი 547. პასუხისმგებლობა ნივთის ნორმალური ცვეთისათვის
მუხლი 548. მიმდინარე რემონტის ხარჯები
მუხლი 549. გამქირავებლის თანხმობა ქვექირავნობაზე
მუხლი 550. გამქირავებლის უარის დაუშვებლობა ქვექირავნობაზე
მუხლი 551. ქვექირავნობის ბედი ქირავნობის ურთიერთობის დასრულებისას
მუხლი 552. ქირავნობის ურთიერთობის უზრუნველყოფის ოდენობა
მუხლი 553. ქირის გადახდის წესი
მუხლი 554. დამქირავებლის ბრალით ქირის გადაუხდელობის შედეგები
მუხლი 555. ხელშეკრულების ვადამდე მოშლა საცხოვრებელი სადგომის დამქირავებლის ინიციატივით
მუხლი 556. დამქირავებლის საპირისპირო მოთხოვნები გამქირავებლის მიმართ
მუხლი 557. ხელშეკრულების მოშლა გამქირავებლის ინიციატივით
მუხლი 558. ხელშეკრულების მოშლა ქირის გადაუხდელობის გამო
მუხლი 559. ქირავნობის ურთიერთობის შეწყვეტა ვადის გასვლით
მუხლი 560. განუსაზღვრელი ვადით ქირავნობის ხელშეკრულების გაგრძელების მოთხოვნის უფლება
მუხლი 561. ხელშეკრულების მოშლის ვადა
მუხლი 562. საცხოვრებელი სადგომის ქირავნობის ხელშეკრულების შეწყვეტა პატივსადები მიზეზების არსებობისას
მუხლი 563. ხელშეკრულების შეწყვეტის ფორმა
მუხლი 564. დამქირავებლის მოვალეობანი ქირავნობის ხელშეკრულების შეწყვეტისას
მუხლი 565. დაკავების უფლების დაუშვებლობა
მუხლი 566. დაქირავებული ქონების გადაცემა მესამე პირისათვის
მუხლი 567. გაქირავებული ნივთის დაუბრუნებლობის გამო წარმოშობილი ზიანის ანაზღაურება
მუხლი 568. გირავნობის უფლება დამქირავებლის ნივთებზე
მუხლი 569. მიწის ნაკვეთის ქირავნობის ხელშეკრულების ფორმა
მუხლი 570. ათ წელზე მეტი ვადით დადებული ხელშეკრულების მოშლის წესი
მუხლი 571. დამქირავებლის უფლებების გადასვლა მისი ოჯახის წევრებზე
მუხლი 572. უფლებამონაცვლეობა გაქირავებული ნივთის გასხვისებისას
მუხლი 573. ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის ხანდაზმულობა
მუხლი 574. დავა მეუღლეებს შორის განქორწინებისას
მუხლი 575. დამქირავებლის უფლებების დაცვა

თავი მეოთხე
ლიზინგი
 
მუხლი 576. ცნება. შინაარსი
მუხლი 577. ლიზინგის ხელშეკრულების ფორმა
მუხლი 578. ლიზინგის გამცემის პასუხისმგებლობა
მუხლი 579. ლიზინგის მიმღების პასუხისმგებლობა 
მუხლი 580. ლიზინგის მიმართ გამოყენებული სხვა წესები

თავი მეხუთე
იჯარა
 
მუხლი 581. ცნება
მუხლი 582. ათ წელზე მეტი ვადით დადებული იჯარის ხელშეკრულების მოშლა
მუხლი 583. მიწის იჯარა ინვენტართან ერთად
მუხლი 584. ინვენტარის შემთხვევით დაღუპვის რისკი
მუხლი 585. ინვენტარის ცალკეული ნაწილების განკარგვის აკრძალვის დაუშვებლობა
მუხლი 586. გირავნობის უფლება ინვენტარზე 
მუხლი 587. ქვეიჯარა
მუხლი 588. საიჯარო ქონების უკან დაბრუნება ვადამდე
მუხლი 589. იჯარის უვადო ხელშეკრულების მოშლა
მუხლი 590. ხელშეკრულების მოშლა მოიჯარის გარდაცვალების გამო
მუხლი 591. ზიანის ანაზღაურება საიჯარო ქონების დაუბრუნებლობისას

თავი მეექვსე
სასოფლო-სამეურნეო მიწის იჯარა
 
მუხლი 592. ცნება
მუხლი 593. ხელშეკრულების ფორმა
მუხლი 594. საიჯარო ქონების ნუსხა
მუხლი 595. საიჯარო ქონების მდგომარეობა. მისი რემონტი
მუხლი 596. გირავნობის უფლება ნაყოფზე
მუხლი 597. საიჯარო ქირის შემცირების მოთხოვნა (18.11.2008 N 496)
მუხლი 598. აუცილებელი კაპიტალური ხარჯების ანაზღაურების       მოვალეობა 
მუხლი 599. მეიჯარის თანხმობით გაწეული ხარჯების ანაზღაურება
მუხლი 600. აუღებელი მოსავლის ანაზღაურება
მუხლი 601. მოიჯარის მოვალეობა ახალი მოიჯარის წინაშე
მუხლი 602. საიჯარო ქონების დაბრუნების მოვალეობა
მუხლი 603. მოიჯარის უფლებები საიჯარო ქონების ცალკეულ ნაწილებზე
მუხლი 604. საიჯარო ურთიერთობის გაგრძელების მოთხოვნა
მუხლი 605. საიჯარო ურთიერთობის შეწყვეტა ვადის გასვლის გამო
მუხლი 606. საიჯარო ურთიერთობის შეწყვეტა უვადო ხელშეკრულების შემთხვევაში

თავი მეშვიდე

ფრენშაიზინგი
 
მუხლი 607. ცნება
მუხლი 608. ფრენშაიზის მიმცემის ვალდებულებანი
მუხლი 609. ფრენშაიზის მიმღების ვალდებულებანი
მუხლი 610. განდობილი ინფორმაციის შენახვის ვალდებულება
მუხლი 611. ხელშეკრულების ფორმა
მუხლი 612. ხელშეკრულების ხანგრძლივობა
მუხლი 613. ლოიალური კონკურენცია
მუხლი 614. ფრენშაიზის მიმცემის პასუხისმგებლობა

თავი მერვე

თხოვება
 
მუხლი 615. ცნება
მუხლი 616. გამნათხოვრებლის პასუხისმგებლობა
მუხლი 617. ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ნივთის ნაკლის დაფარვის გამო
მუხლი 618. ნათხოვარი ნივთით მიზნობრივი სარგებლობა
მუხლი 619. ჩვეულებრივი ხარჯის გაწევის ვალდებულება
მუხლი 620. ნათხოვარი ნივთის ცვეთა
მუხლი 621. ნათხოვარი ნივთის უკან დაბრუნების ვალდებულება
მუხლი 622. მონათხოვრის გარდაცვალების შედეგები
     

თავი მეცხრე

სესხი
 
მუხლი 623. ცნება    
მუხლი 624. სესხის ხელშეკრულების ფორმა    
მუხლი 625. პროცენტი სესხისათვის (29.06.2007 N5127)   
მუხლი 626. ხელშეკრულების შეწყვეტა და ვალის დაბრუნება      
მუხლი 627. ვალის დაუყოვნებლივ მოთხოვნის უფლება    
მუხლი 628. სესხის შეპირება      

თავი მეათე
 
ნარდობა
 
მუხლი 629. ცნება
მუხლი 630. შეთანხმება ანაზღაურებაზე
მუხლი 631. მიახლოებითი ხარჯთაღრიცხვის გადაჭარბების შედეგები
მუხლი 632. სამუშაოს პირადად შესრულების ვალდებულება
მუხლი 633. შემკვეთის მიერ ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება
მუხლი 634. გირავნობის უფლება მოძრავ ნივთებზე
მუხლი 635. იპოთეკის უფლება სამშენებლო მიწის ნაკვეთზე
მუხლი 636. ხელშეკრულების მოშლა
მუხლი 637. ხელშეკრულების მოშლა მენარდის ინიციატივით
მუხლი 638. გასამრჯელოს ნაწილის მოთხოვნის უფლება
მუხლი 639. უნაკლო ნივთის წარდგენის ვალდებულება
მუხლი 640. უფლებრივად უნაკლო ნაკეთობა
მუხლი 641. ნივთობრივად უნაკლო ნაკეთობა      
მუხლი 642. დამატებითი შესრულების მოთხოვნა      
მუხლი 643. ნაკეთობის ნაკლის გამოსწორება შემკვეთის მიერ      
მუხლი 644. ხელშეკრულებაზე უარი ნაკეთობის ნაკლის გამო      
მუხლი 645. საზღაურის შემცირება ნაკეთობის ნაკლის გამო      
მუხლი 646. სამუშაოს შესრულება მენარდის მასალით      
მუხლი 647. გაფრთხილების ვალდებულება      
მუხლი 648. საზღაურის გადახდა შესრულებული სამუშაოსათვის
მუხლი 649. სამუშაოს მიღება    
მუხლი 650. მენარდის პასუხისმგებლობა შემკვეთის ქონების დაღუპვისას
მუხლი 651. მენარდის რისკი
მუხლი 652. ნაკლის მქონე ნაკეთობის მიღების შედეგები
მუხლი 653. საგარანტიო ვადა
უხლი 654. მენარდის მიერ ნაკლის განზრახ დაფარვის შედეგები
მუხლი 655. ხანდაზმულობის ვადა
მუხლი 656. ხანდაზმულობის ვადის ათვლა სამუშაოს ნაწილ-ნაწილ მიღებისას

თავი მეთერთმეტე
 
ტურისტული მომსახურება
 
მუხლი 657. ცნება (28.04.2006 N 2946)
მუხლი 657-1. არასათანადო ინფორმაციის მიწოდების აკრძალვა (28.04.2006 N 2946)
მუხლი 657-2. დეტალური ინფორმაციის მიწოდების აუცილებლობა (28.04.2006 N 2946)
მუხლი 657-3. ხელშეკრულების თავდაპირველი ფასის შეცვლისა და კალკულაციის წესები და მოგზაურობის მომწყობის ვალდებულებები  (28.04.2006 N 2946)
მუხლი 658. მესამე პირი მოგზაურობაში
მუხლი 659. მოგზაურობის ხარვეზები
მუხლი 660. ღირებულების შემცირება მოგზაურობის ხარვეზის გამო
მუხლი 661. ხარვეზის გამო ხელშეკრულების შეწყვეტა ტურისტის ინიციატივით
მუხლი 662. მოგზაურობის ხარვეზით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება
მუხლი 662-1. ტურისტული მოგზაურობის მომწყობის ვალდებულება ტურისტის საჩივარზე სწრაფი რეაგირების მოხდენის შესახებ  (28.04.2006 N 2946)
მუხლი 662-2. ტურისტული მოგზაურობის მომწყობის ვალდებულება ტურისტისათვის გარანტიების წარდგენის შესახებ (28.04.2006 N 2946)
მუხლი 663. მოგზაურობის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნების ხანდაზმულობის ვადა
მუხლი 664. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
მუხლი 665. უარი ხელშეკრულებაზე მოგზაურობის დაწყებამდე
მუხლი 666. დაუძლეველი ძალა
მუხლი 667. მოგზაურის საზიანო შეთანხმებათა დაუშვებლობა

თავი მეთორმეტე

გადაზიდვა-გადაყვანა

I. გადაზიდვის ხელშეკრულება

 
მუხლი 668. ცნება
მუხლი 669. გადამზიდველის პასუხისმგებლობა
მუხლი 670. ხელშეკრულების დადების ვალდებულება
მუხლი 671. გადაზიდვა რამდენიმე სატრანსპორტო საშუალებით
მუხლი 672. გადაზიდვის ხელშეკრულების ფორმა
მუხლი 673. ზედნადების შედგენის წესი
მუხლი 674. ზედნადების რეკვიზიტები
მუხლი 675. გამგზავნის პასუხისმგებლობა
მუხლი 676. გადამზიდველის ვალდებულება ტვირთის მიღებისას
მუხლი 677. გადაზიდვის ხელშეკრულების დადების პრეზუმფცია
მუხლი 678. გამგზავნის პასუხისმგებლობა ტვირთის უხარისხო შეფუთვით გამოწვეული ზიანისათვის
მუხლი 679. გამგზავნის მიერ აუცილებელი ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება
მუხლი 680. გამგზავნის უფლებები
მუხლი 681. მიმღების უფლებები ტვირთის გადაცემისას
მუხლი 682. ხელშეკრულების შესრულების შეუძლებლობა
მუხლი 683. ტვირთის გადაცემის ხელშემშლელი გარემოებები      
მუხლი 684. გამგზავნის მითითებათა საფუძველზე წარმოშობილი ხარჯების ანაზღაურების უფლება
მუხლი 685. გირავნობის უფლება ტვირთზე

II. გადამზიდველის პასუხისმგებლობა
 
მუხლი 686. ცნება. შინაარსი
მუხლი 687. მტკიცების ტვირთი
მუხლი 688. ტვირთის მიტანის ვადის გადაცილება
მუხლი 689. ტვირთის დაკარგვის პრეზუმფცია
მუხლი 690. დანამატის მიღების მოთხოვნის უფლება
მუხლი 691. საფრთხეშემცველი ტვირთის გაგზავნის წესი
მუხლი 692. ტვირთის ღირებულება ტვირთის მთლიანად ან ნაწილობრივ დაკარგვისას
მუხლი 693. ზიანის ანაზღაურება ტვირთის დაზიანებისას
მუხლი 694. განსაკუთრებული დაინტერესების აღნიშვნა ზედნადებში
მუხლი 695. პროცენტის მოთხოვნა უზრუნველყოფილ ზიანის ანაზღაურებაზე
მუხლი 696. არასახელშეკრულებო მოთხოვნები გადაზიდვებისას
მუხლი 697. პასუხისმგებლობისაგან გადამზიდველის განთავისუფლების დაუშვებლობა

III. რეკლამაცია (პრეტენზია) და სარჩელი
 
მუხლი 698. ცნება. შინაარსი
მუხლი 699. გადაზიდვიდან გამომდინარე უფლებების ხანდაზმულობის ვადა
მუხლი 700. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეჩერება
     

IV. გადაზიდვები ერთმანეთის მიმდევარი
გადამზიდველების მიერ
 
მუხლი 701. პასუხისმგებლობა ერთმანეთის მიმდევარი გადაზიდვების შემთხვევაში
მუხლი 702. სათანადო საბუთების გადაცემის ვალდებულება
მუხლი 703. ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა ერთმანეთის მიმდევარი გადამზიდველებისაგან     
მუხლი 704. რეგრესის უფლება ზიანის ანაზღაურებისას      
მუხლი 705. გადამზიდველის გადახდისუუნარობის შედეგები    
მუხლი 706. შედავება განხორციელებული რეგრესის უფლების გამო      
მუხლი 707. ერთმანეთის მიმდევარი გადამზიდველების ურთიერთშეთანხმება        
მუხლი 708. კანონსაწინააღმდეგო შეთანხმების ბათილობა      
 
თავი მეცამეტე

დავალება
 
მუხლი 709. ცნება    
მუხლი 710. გასამრჯელო დავალებისათვის      
მუხლი 711. დავალების გადანდობა მესამე პირისათვის      
მუხლი 712. მარწმუნებლის მითითებიდან გადახვევა      
მუხლი 713. ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება      
მუხლი 714. საიდუმლოების შენახვის ვალდებულება
მუხლი 715. დავალების შესასრულებლად გადაცემულის უკან დაბრუნების მოვალეობა
მუხლი 716. მარწმუნებლის ქონების პრეზუმფცია
მუხლი 717. ხარჯების ანაზღაურების მოვალეობა
მუხლი 718. ბრალის გარეშე დამდგარი ზიანის ანაზღაურება
მუხლი 719. ბრალეული მოქმედებით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება
მუხლი 720. დავალების ხელშეკრულების შეწყვეტა
მუხლი 721. მარწმუნებლის გარდაცვალების შედეგები
მუხლი 722. რწმუნებულის გარდაცვალების შედეგები
მუხლი 723. კომისიის ხელშეკრულება
     
 
საკუთრების მინდობა
 
მუხლი 724. ცნება
მუხლი 725. მინდობილი მესაკუთრის უფლება-მოვალეობანი
მუხლი 726. საკუთრების მინდობის ხარჯების ანაზღაურება
მუხლი 727. საკუთრების მინდობის ხელშეკრულების ფორმა
მუხლი 728. მინდობილი მესაკუთრის პასუხისმგებლობა
მუხლი 729. დავალების ხელშეკრულების წესების გამოყენება
     
 
თავი მეთხუთმეტე

სატრანსპორტო ექსპედიცია
 
მუხლი 730. ცნება
მუხლი 731. კეთილსინდისიერების მოთხოვნა ექსპედიტორისაგან
მუხლი 732. შემკვეთის მოვალეობანი
მუხლი 733. ტვირთის ცალობრივი შემოწმება    
მუხლი 734. ტვირთის დაზღვევის მოვალეობა
მუხლი 735. ექსპედიციის დაზღვევის ხელშეკრულება
მუხლი 736. ზიანის დროულად შეტყობინების მოვალეობა
მუხლი 737. ტვირთის მიუღებლობის შედეგები
მუხლი 738. ტვირთის მდგომარეობის შემოწმების შეუძლებლობა მისი მიღებისას
მუხლი 739. საკუთარი ძალებით ტვირთის გადაზიდვის უფლება
მუხლი 740. ექსპედიტორის პასუხისმგებლობა
მუხლი 741. მესამე პირის მიერ გამოწვეული ზიანი
მუხლი 742. ექსპედიტორის ბრალეული მოქმედებით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება
მუხლი 743. პროვიზიის გადახდის წესი

თავი მეთექვსმეტე

შუამავლობა

I. ზოგადი დებულებანი
 
მუხლი 744. ცნება
მუხლი 745. მაკლერის მიერ გაწეული მომსახურების ანაზღაურება
მუხლი 746. ექსკლუზიური დავალება
მუხლი 747. საშუამავლო ხელშეკრულების მოშლა
მუხლი 748. მაკლერისათვის გასამრჯელოს მიცემის დაუშვებლობა
     
II. შუამავლობა ბინის ქირავნობისას
 
მუხლი 749. საბინაო მაკლერი
მუხლი 750. გასამრჯელოს მიღების დაუშვებლობა
     
 
III. შუამავლობა სესხებისას
 
მუხლი 751. სასესხო მაკლერი
მუხლი 752. ხელშეკრულების ფორმა
მუხლი 753. გასამრჯელოს გადახდის მოვალეობა
მუხლი 754. სავაჭრო მაკლერი
   
თავი მეჩვიდმეტე
ჯილდოს საჯაროდ დაპირება. კონკურსი
 
მუხლი 755. ცნება
მუხლი 756. ჯილდოს საჯაროდ დაპირების გაუქმება
მუხლი 757. მოქმედების შესრულება რამდენიმე პირის მიერ
მუხლი 758. პრიზის დაწესება
მუხლი 759. საკონკურსო პირობებში ცვლილებების შეტანის დაუშვებლობა
მუხლი 760. კონკურსში გამარჯვების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება
მუხლი 761. რამდენიმე პირის გამარჯვება კონკურსში    
მუხლი 762. კონკურსზე წარდგენილი ნამუშევრების დაბრუნების წესი


თავი მეთვრამეტე
მიბარება
 
მუხლი 763. ცნება
მუხლი 764. მიბარების საზღაური
მუხლი 765. შემნახველის მოვალეობა უსასყიდლო მიბარებისას
მუხლი 766. მესამე პირისათვის ნივთის გადაცემის დაუშვებლობა
მუხლი 767. მიბარებული ნივთით სარგებლობის დაუშვებლობა
მუხლი 768. ნივთის შენახვის წესის შეცვლა
მუხლი 769. ნივთის თვისებებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
მუხლი 770. მიბარებული ნივთის დაბრუნების ვადა
მუხლი 771. მიბარებული ნივთის უკან წაღების მოვალეობა
მუხლი 772. მიბარებული ნივთის დაბრუნების ადგილი
მუხლი 773. მიბარებული ნივთის ნაყოფის გადაცემის ვალდებულება      
მუხლი 774. შემნახველის პასუხისმგებლობა განზრახვის ან უხეში გაუფრთხილებლობისათვის
მუხლი 775. საზღაურის გადახდის მოვალეობა
მუხლი 776. მიბარებული ნივთის დაკავების უფლება
მუხლი 777. გვაროვნული ნივთის მიბარების თავისებურებანი
მუხლი 778. სასტუმროში მიბარების თავისებურებანი
მუხლი 779. პასუხისმგებლობისაგან განთავისუფლება დაუძლეველი ძალისგამო
   
თავი მეცხრამეტე
მიბარება სასაქონლო საწყობში
 
მუხლი 780. ცნებ
მუხლი 781. შენახვის ვალდებულებათა კეთილსინდისიერად შესრულების მოვალეობა
მუხლი 782. საქონლის რაოდენობის შემოწმება შემნახველის მიერ
მუხლი 783. მიბარებული საქონლის დათვალიერების უფლება
მუხლი 784. შეტყობინების ვალდებულება    
მუხლი 785. ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება
მუხლი 786. გვაროვნული ნივთების შენახვის თავისებურებანი
მუხლი 787. მიბარებული საქონლის გაყიდვა
მუხლი 788. სასაწყობო მოწმობა 
მუხლი 789. სასაწყობო მოწყობის რეკვიზიტები
მუხლი 790. ვარანტი
მუხლი 791. საორდერო სასაწყობო მოწმობა
მუხლი 792. პასუხისმგებლობა ინდოსირებული სასაწყობო მოწმობისათვის
მუხლი 793. ინდოსამენტის სისწორის პრეზუმფცია
მუხლი 794. სასაწყობო მოწმობის დაკარგვა
მუხლი 795. მიბარებული საქონლის დაგირავება
მუხლი 796. გირავნობის უფლების გადასვლა სასაწყობო მოწმობის ახალმფლობელზე
მუხლი 797. მიბარებული საქონლის უკან წაღების მოთხოვნის დაუშვებლობა      
მუხლი 798. დამატებითი ვადის დანიშვნა საქონლის მიღებისას

თავი მეოცე
დაზღვევა

I. ზოგადი დებულებანი
 
მუხლი 799. ცნება
მუხლი 800. დაზღვევის ხელშეკრულების დადების ვალდებულება
მუხლი 801. სავალდებულო დაზღვევა
მუხლი 802. სადაზღვევო მოწმობა (პოლისი)
მუხლი 803. სადაზღვევო მოწმობის სახეები
მუხლი 804. სადაზღვევო მოწმობის დაკარგვის შედეგები
მუხლი 805. დაზღვევის აგენტის უფლებები
მუხლი 806. დაზღვევის დაწყების დრო
მუხლი 807. სადაზღვევო შესატანის გადიდების შედეგები
მუხლი 808. ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება
მუხლი 809. არასწორი მონაცემების შეტყობინების შედეგები
მუხლი 810. დაზღვევის ხელშეკრულების მოშლა ინფორმაციის შეუტყობინებლობის გამო 
მუხლი 811. ინფორმაციის შეუტყობინებლობის გამო ხელშეკრულების მოშლის ვადა
მუხლი 812. ხელშეკრულების მოშლა სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის შემდეგ
მუხლი 813. საფრთხის გაზრდის შესახებ ინფორმაციის შეტყობინების ვალდებულება
მუხლი 814. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის შეტყობინების ვალდებულება
     
 
II. სადაზღვევო შესატანი
 
მუხლი 815. სადაზღვევო შესატანის გადახდის ვალდებულება
მუხლი 816. პირველი სადაზღვევო შესატანი
მუხლი 817. სადაზღვევო შესატანის არადროულად გადახდა      
მუხლი 818. ხელშეკრულების მოშლა სადაზღვევო შესატანის არადროულად გადახდის გამო
მუხლი 819. სადაზღვევო შესატანის გადახდის შეწყვეტა
     

III. ზიანის დაზღვევა

ა. ხელშეკრულების შინაარსი
 
მუხლი 820. ზიანის ფულადი ანაზღაურების ვალდებულება
მუხლი 821. ზიანის ანაზღაურების ფარგლები
მუხლი 822. სადაზღვევო შედარება
მუხლი 823. ქონების დაზღვევის თავისებურებანი
მუხლი 824. მიუღებელი სარგებლის დაზღვევა
მუხლი 825. ნივთთა ერთობლიობის დაზღვევა
მუხლი 826. სადაზღვევო ანაზღაურების ოდენობა
მუხლი 827. შემცირებული ან არასრული დაზღვევა. ორმაგი დაზღვევა
მუხლი 828. ორმაგი დაზღვევის ბათილობა
მუხლი 829. დამზღვევის ბრალი სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას      
მუხლი 830. მზღვევლის მითითების შესრულების მოვალეობა
მუხლი 831. ომით ან სხვა დაუძლეველი ძალით გამოწვეული ზიანის დაზღვევა
მუხლი 832. ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა მესამე პირისაგან
მუხლი 833. დაზღვეული ქონების გასხვისების შედეგები
მუხლი 834. შეტყობინების ვალდებულება დაზღვეული ქონების გასხვისებისას
მუხლი 835. დაზღვევის შეწყვეტა ქონების გასხვისებისას
     

ბ. დაზღვევა სხვა პირის სასარგებლოდ
 
მუხლი 836. დაზღვევის ხელშეკრულების დადება სხვა პირის სასარგებლოდ
მუხლი 837. სხვა პირის უფლებები დაზღვევის ხელშეკრულებაში
მუხლი 838. დამზღვევის უფლებები
     
 
გ. სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა
 
მუხლი 839. ცნება    
მუხლი 840. ზიანის უშუალოდ ანაზღაურების მოთხოვნა
მუხლი 841. სასამართლო და არასასამართლო ხარჯები
მუხლი 842. მზღვევლის განთავისუფლება პასუხისმგებლობისაგან
მუხლი 843. პასუხისმგებლობა სავალდებულო დაზღვევისას

IV. სიცოცხლის დაზღვევა
 
მუხლი 844. ცნება
მუხლი 845. ხელშეკრულების დადებაზე უარის დაუშვებლობა
მუხლი 846. ხელშეკრულების მოშლა სადაზღვევო შესატანების პერიოდულად გადახდისას
მუხლი 847. ანაზღაურების უფლების გადაცემა მესამე პირისათვის
მუხლი 848. არასათანადო მესამე პირი
მუხლი 849. მზღვევლის განთავისუფლება ზიანის ანაზღაურების მოვალეობისაგან
მუხლი 850. ანაზღაურებისაგან განთავისუფლება თვითმკვლელობისას
მუხლი 851. დაზღვევის ხელშეკრულების შეცვლა
მუხლი 852. დაქვითვები ხელშეკრულების შეწყვეტისას
მუხლი 853. იძულებითი აღსრულების შედეგები

V. უბედური შემთხვევის დაზღვევა
 
მუხლი 854. ცნება
მუხლი 855. ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენების შედეგები
მუხლი 856. უბედური შემთხვევის განზრახ გამოწვევის შედეგები
მუხლი 857. უბედური შემთხვევის შესახებ შეტყობინების ვალდებულება
მუხლი 858. რეგრესის უფლების დაუშვებლობა

თავი ოცდამეერთე
საბანკო მომსახურება

I. ანგარიშსწორება


მუხლი 859.. ცნება
მუხლი 860. ანგარიშის ამონაწერების მიცემის ვალდებულება
მუხლი 861. ანგარიშიდან ფულადი სახსრების ჩამოწერა
მუხლი 862. ანგარიშის მფლობელის დავალების გაუქმების შედეგები
მუხლი 863. საიდუმლოების დაცვის ვალდებულება
მუხლი 864. საბანკო ანგარიშსწორების ხელშეკრულების შეწყვეტა
მუხლი 865. გადახდა ჩეკის საფუძველზე
მუხლი 866. ჩეკის ინკასირება

II. საბანკო კრედიტი
 
მუხლი 867. ცნება
მუხლი 868. საბანკო კრედიტის საპროცენტო განაკვეთები
მუხლი 869. ამოღებულია (29.06.2007 N5127)
მუხლი 870. დამატებითი უზრუნველყოფის გამოყენება
მუხლი 871. ხელშეკრულების შეწყვეტა
მუხლი 872. ზიანის ანაზღაურება კრედიტის ვადამდე დაბრუნებისათვის
მუხლი 873. საკრედიტო ურთიერთობის შეწყვეტა კრედიტის ნაწილ-ნაწილ დაბრუნებისას

III. ანაბარი
 
მუხლი 874. ცნება. საკრედიტო დაწესებულების ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობა      
მუხლი 875. შემნახველი წიგნაკი
   
IV. დოკუმენტალური (სასაქონლო) აკრედიტივი.
დოკუმენტალური ინკასო
 
მუხლი 876. ცნება
მუხლი 877. საინკასო დავალება
მუხლი 878. საერთაშორისო მიმოქცევის ჩვეულებები

V. საბანკო გარანტია
 
მუხლი 879. ცნება
მუხლი 880. საზღაური საბანკო გარანტიისათვის
მუხლი 881. გარანტის ვალდებულების დამოუკიდებლობა ძირითადი ვალდებულებისაგან
მუხლი 882. საბანკო გარანტიის გამოთხოვის დაუშვებლობა
მუხლი 883. ბენეფიციარის კუთვნილი მოთხოვნის სხვა პირისათვის გადაცემის დაუშვებლობა
მუხლი 884. საბანკო გარანტიის შესვლა ძალაში
მუხლი 885. მოთხოვნის წარდგენის ფორმა
მუხლი 886. გარანტის ვალდებულება ბენეფიციარის მოთხოვნის მიღებისას
მუხლი 887. გარანტის უარი ბენეფიციარის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე
მუხლი 888. გარანტის ვალდებულების ფარგლები    
მუხლი 889. გარანტის ვალდებულების შეწყვეტის საფუძვლები
მუხლი 890. რეგრესული ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება

თავი ოცდამეორე
თავდებობა
 
მუხლი 891. ცნება
მუხლი 892. თავდებობის ფორმა
მუხლი 893. თავდების ვალდებულების საფუძველი
მუხლი 894. თავდების უარი კრედიტორის დაკმაყოფილებაზე
მუხლი 895. თავდების სოლიდარული პასუხისმგებლობა
მუხლი 896. რამდენიმე თავდების პასუხისმგებლობა ერთი და იმავე ვალდებულებისათვის
მუხლი 897. პასუხისმგებლობა წინამორბედ თავდებთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებებისათვის
მუხლი 898. თავდების პასუხისმგებლობის ფარგლები
მუხლი 899. თავდების უფლება შესაგებელზე
მუხლი 900. თავდების უარი კრედიტორის დაკმაყოფილებაზე
მუხლი 901. თავდების პასუხისმგებლობის შემცირება
მუხლი 902. ძირითადი მოვალის მიერ გადახდის ვადის გადაცილების შედეგები
მუხლი 903. ხელშეკრულების შეწყვეტა უვადო თავდებობის დროს
მუხლი 904. თავდებობის ვალდებულებისაგან განთავისუფლების საფუძვლები
მუხლი 905. თავდების მიერ კრედიტორის დაკმაყოფილების შედეგები

თავი ოცდამესამე

კონტოკორენტი
 
მუხლი 906. ცნება. შინაარსი
მუხლი 907. კონტოკორენტის გაუქმება
მუხლი 908. პროცენტები განხორციელებული გადახდებისათვის
მუხლი 909. კონტოკორენტში შეტანილი მოთხოვნის პიროვნული ან სანივთო უზრუნველყოფა
მუხლი 910. ყადაღის დადება

თავი ოცდამეოთხე

ფასიანი ქაღალდების ბრუნვიდან
წარმოშობილი ვალდებულებანი

I. საწარმდგენლო ფასიანი ქაღალდებიდან წარმოშობილი ვალდებულება
 
მუხლი 911. ცნება
მუხლი 912. ემიტენტის შესაგებლები
მუხლი 913. უფლებათა გადასვლის წესი
მუხლი 914. ემიტენტის უფლებები
მუხლი 915. ემიტენტის მოვალეობა
მუხლი 916. საწარმდგენლო ფასიანი ქაღალდის გადაფორმება
მუხლი 917. მიმოქცევისათვის უვარგისი ფასიანი ქაღალდის გამოცვლა 
მუხლი 918. ფასიანი ქაღალდის გამოცხადება ძალადაკარგულად
მუხლი 919. ახალი საწარმდგენლო დოკუმენტის გაცემა
მუხლი 920. მოთხოვნათა ხანდაზმულობის ვადა
მუხლი 921. მცირე ღირებულების სავალო დოკუმენტების გაცემა

II. საორდერო ფასიანი ქაღალდებიდან წარმოშობილი ვალდებულება
 
მუხლი 922. ცნება    
მუხლი 923. უფლებათა გადაცემა. ინდოსამენტის სახეები
მუხლი 924. ინდოსირებით შეძენილი დოკუმენტის გამოყენების წესი
მუხლი 925. გადახდა თანამიმდევრული ინდოსამენტების არსებობისას
მუხლი 926. წერილობით გარანტირებული მოთხოვნები
მუხლი 927. მოთხოვნათა ხანდაზმულობის ვადა

III. პირადი ფასიანი ქაღალდები
 
მუხლი 928. ცნება
მუხლი 929. მითითება დაპირებულ გადახდაზე

თავი ოცდამეხუთე
ერთობლივი საქმიანობა(ამხანაგობა)
 
მუხლი 930. ცნება 
მუხლი 931. ერთობლივი საქმიანობის ხელშეკრულების ფორმა
მუხლი 932. შესატანის შეტანის ვალდებულება
მუხლი 933. მესამე პირისათვის წილის გადაცემის დაუშვებლობა
მუხლი 934. საქმეების ერთობლივად გაძღოლის ვალდებულება
მუხლი 935. შემოსავლების განაწილების წესი
მუხლი 936. მონაწილეთა ურთიერთმოთხოვნების გადაცემის
მუხლი 937. მონაწილეთა სოლიდარული პასუხისმგებლობა
მუხლი 938. უარი ერთობლივი საქმიანობის ხელშეკრულებაზე
მუხლი 939. ერთობლივი საქმიანობის შეწყვეტის საფუძვლები
მუხლი 940. ერთობლივი საქმიანობის შეწყვეტის წესი

თავი ოცდამეექვსე

სამისდღეშიო რჩენა
 
მუხლი 941. ცნება
მუხლი 942. ხელშეკრულების ფორმა
მუხლი 943. სარჩოს ოდენობა
მუხლი 944. სარჩოს გადახდის ვადები
მუხლი 945. გადაცემული ქონების გასხვისების დაუშვებლობა      
მუხლი 946. შედავება სარჩოს გადახდის გამო
მუხლი 947. ნატურალური სარჩოს გადახდა
მუხლი 948. გადაცემული ქონების შემთხვევით დაღუპვის ან დაზიანების რისკი
მუხლი 949. უარი სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულებაზე
მუხლი 950. მარჩენალის გარდაცვალების შედეგები

თავი ოცდამეშვიდე
თამაშობა. სანაძლეო
 
მუხლი 951. ცნება
მუხლი 952. ლატარია

კარი მეორე
კანონისმიერი ვალდებულებითი

ურთიერთობანი
თავი პირველი

საზიარო უფლებები
 
მუხლი 953. ცნება
მუხლი 954. წილთა თანაბრობა
მუხლი 955. უფლება ნაყოფზე
მუხლი 956. საზიარო საგნის მართვა
მუხლი 957. გადაწყვეტილების მიღება საზიარო საგნის მართვისას
მუხლი 958. საზიარო საგნის მართვის წესის გადასვლა უფლებამონაცვლეზე
მუხლი 959. საზიარო საგნის განკარგვის წესი (11.05.2007 N 4744)
მუხლი 960. საზიარო საგნის მოვლის ხარჯები
მუხლი 961. საზიარო უფლების გაუქმება
მუხლი 962. შეთანხმება გაუქმების შესახებ
მუხლი 963. საზიარო უფლების გაუქმება ნატურით გაყოფისას
მუხლი 964. საზიარო უფლების გაუქმება საგნის გაყიდვით
მუხლი 965. მოწილეების სოლიდარული პასუხისმგებლობა
მუხლი 966. თანამოწილეთა მიმართ არსებული მოთხოვნის დაკმაყოფილება თუ მოწილეს სხვა მოწილის მიმართ
მუხლი 967. მოწილეთა პასუხისმგებლობა საზიარო უფლების გაუქმებისას 
მუხლი 968. საზიარო უფლების გაუქმების მოთხოვნის ხანდაზმულობა

თავი მეორე
დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულება
 
მუხლი 969. დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულება კეთილსინდისიერად
მუხლი 970. ზიანის ანაზღაურების მოვალეობა
მუხლი 971. მეპატრონისათვის შეტყობინების ვალდებულება
მუხლი 972. შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშის წარდგენა
მუხლი 973. გაწეული ხარჯების ანაზღაურების უფლება
მუხლი 974. გაწეული ხარჯების ანაზღაურების მოთხოვნის დაუშვებლობა 
მუხლი 975. საკუთარი საქმის შესრულების ვარაუდი

თავი მესამე
უსაფუძვლო გამდიდრება
 
მუხლი 976. ვითომ-კრედიტორისაგან მოთხოვნის საფუძვლები
მუხლი 977. გადაცემული ქონების უკან დაბრუნების მოთხოვნის დაუშვებლობა
მუხლი 978. იძულების ან მუქარის საფუძველზე გადაცემულის უკან დაბრუნების მოთხოვნა
მუხლი 979. უკან დაბრუნების მოთხოვნის ფარგლები
მუხლი 980. ხარჯებისა და დანაკლისის ანაზღაურების წესი
მუხლი 981. ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება
მუხლი 982. სხვისი სამართლებრივი სიკეთის ხელყოფის შედეგები
მუხლი 983. შესრულების მიღება არაუფლებამოსილი პირის მიერ
მუხლი 984. პასუხისმგებლობისაგან განთავისუფლება
მუხლი 985. მოგების მოთხოვნის უფლება
მუხლი 986. შეცდომით სხვისი ვალების გასტუმრება
მუხლი 987. შეცდომით ხარჯების გაწევა სხვა პირის ქონებაზე
მუხლი 988. ვითომ-კრედიტორის მითითებით შესრულების შედეგები
მუხლი 989. მესამე პირის ვალდებულება, უკან დააბრუნოს უსაფუძვლოდ მიღებული
მუხლი 990. არაუფლებამოსილი პირის მიერ საგნის უსასყიდლოდ განკარგვის შედეგები
მუხლი 991. სხვის ხარჯზე უსაფუძვლოდ გამდიდრების შედეგები

კარი მესამე
დელიქტური ვალდებულებანი
 
თავი პირველი
ზოგადი დებულებანი
 
მუხლი 992. ცნება
მუხლი 993. ზიანის მომტანი ცნობების გახმაურების შედეგები
მუხლი 994. არასრულწლოვანის პასუხისმგებლობა მიყენებული ზიანისათვის 
მუხლი 995. სულით ავადმყოფის მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურებ
მუხლი 996. დროებითი სულიერი მოშლილობის მდგომარეობაში მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
მუხლი 997. სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 
მუხლი 998. სოლიდარული პასუხისმგებლობა მიყენებული ზიანისათვის
მუხლი 999. სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის შედეგად დამდგარიზიანის ანაზღაურება
მუხლი 1000. პასუხისმგებლობა ნაგებობიდან გამომდინარე მომეტებული საფრთხით გამოწვეული ზიანისათვის
მუხლი 1001. ხანძრის ჩაქრობის დროს წარმოშობილი ზიანის ანაზღაურება
მუხლი 1002. ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისაგან წინასწარ განთავისუფლების დაუშვებლობა
მუხლი 1003. ცხოველის მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
მუხლი 1004. შენობის ჩამოქცევით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება
მუხლი 1005. სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა მისი მოსამსახურის მიერ მიყენებული ზიანისათვის
მუხლი 1006. ზიანის ანაზღაურება დაზარალებულის გარდაცვალებისას
მუხლი 1007. სამედიცინო დაწესებულების მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
მუხლი 1008. ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადა

თავი მეორე

პასუხისმგებლობა უხარისხო პროდუქტით გამოწვეული ზიანისათვის
 
მუხლი 1009. უხარისხო პროდუქტის მწარმოებლის პასუხისმგებლობა
მუხლი 1010. უხარისხო პროდუქტის ცნება
მუხლი 1011. პროდუქტის ცნება
მუხლი 1012. მტკიცების ტვირთი
მუხლი 1013. უხარისხო პროდუქციის მწარმოებელთა სოლიდარული პასუხისმგებლობა
მუხლი 1014. ჯანმრთელობის დაზიანებით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება
მუხლი 1015. მოთხოვნის ხანდაზმულობა
მუხლი 1016. პასუხისმგებლობის წინასწარ გამორიცხვის დაუშვებლობა

წიგნი მეოთხე

ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი

კარი პირველი
საავტორო სამართალი

თავი პირველი
ზოგადი დებულებანი
 
მუხლი 1017. საავტორო სამართლის ცნება

თავი მერვე
კარი მეორე
სამრეწველო საკუთრება
 
მუხლი 1100. გამოგონებაზე, სასარგებლო მოდელსა და სამრეწველო ნიმუშზე უფლებათა დაცვა
მუხლი 1101. სასელექციო უფლებათა დაცვა
მუხლი 1102. სასაქონლო ნიშანზე განსაკუთრებული უფლებების დაცვა
მუხლი 1103. წარმოშობის გეოგრაფიული აღნიშვნისა და ადგილწარმოშობის დასახელების უფლება
მუხლი 1104. საფირმო სახელწოდების დაცვა
მუხლი 1105 საწარმოო-კომერციული საიდუმლოს დაცვა

წიგნი მეხუთე
საოჯახო სამართალი

კარი პირველი
ქორწინება

თავი პირველი
დაქორწინების წესი და პირობები
 
მუხლი 1106. ქორწინების ცნება (28.12.2006 N 2626)   
მუხლი 1107. დაქორწინების პირობები
მუხლი 1108. საქორწინო ასაკი
მუხლი 1109. დასაქორწინებელ პირთა თანხმობა. ნიშნობა
მუხლი 1110. დაქორწინების გაფორმება
მუხლი 1111. ქორწინების რეგისტრაცია (28.12.2006 N 2626)
მუხლი 1112. დაქორწინების შესახებ განცხადების შეტანა (28.12.2006 N 2626)
მუხლი 1113. სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურის მოვალეობანი (28.12.2006 N 2626)
მუხლი 1114. ქორწინების რეგისტრაცია სააგენტოს ტერიტორიულისამსახურის ადგილსამყოფლის გარეთ (28.12.2006 N 2626)
მუხლი 1115. დაქორწინება საზეიმო ვითარებაში
მუხლი 1116. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მიცემის მოვალეობა    
მუხლი 1117. მოწმეთა მონაწილეობა ქორწინების რეგისტრაციაში
მუხლი 1118. ამოღებულია  (11.07.2009 N 1393)
მუხლი 1119. ქორწინების რეგისტრაციაზე უარის გასაჩივრება (28.12.2006 N 2626)
მუხლი 1120. ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებანი
მუხლი 1121. ხელმეორედ დაქორწინების წესი
     

თავი მეორე
ქორწინების შეწყვეტა
 
მუხლი 1122. ქორწინების შეწყვეტის საფუძვლები ქორწინება წყდება:
მუხლი 1123. განქორწინების დაუშვებლობა
მუხლი 1124. სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურში განქორწინების წესი (28.12.2007 N5672)
მუხლი 1125. განქორწინება ერთ-ერთი მეუღლის განცხადებით (28.12.2006 N 2626)
მუხლი 1126. ამოღებულია (28.12.2007 N5672)
მუხლი 1127. განქორწინების საქმეთა განხილვა სასამართლოს მიერ
მუხლი 1128. გადაწყვეტილების მიღება შვილების საცხოვრებელი ადგილისა და მათი რჩენის შესახებ
მუხლი 1129. გადაწყვეტილების მიღება მეუღლის რჩენის თაობაზე
მუხლი 1130. გადაწყვეტილების მიღება მეუღლეთა ქონების გაყოფის თაობაზე      
მუხლი 1131. ბაჟი განქორწინების მოწმობის გაცემისას  (28.12.2006 N 2626)     

მუხლი 1132. განქორწინების შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება (28.12.2006 N 2626)
მუხლი 1133. ქორწინებამდელი გვარის დაბრუნების უფლება 
მუხლი 1134. განცხადება ქორწინებამდელი გვარის დაბრუნების შესახებ (28.12.2006 N 2626)
მუხლი 1135. ქორწინების აღდგენა გარდაცვლილად გამოცხადებული ან უგზო-უკვლოდ აღიარებული მეუღლის დაბრუნებისას (28.12.2006 N 2626)
მუხლი 1136. ხელახალი დაქორწინების უფლება      
მუხლი 1137. განქორწინების რეგისტრაცია საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით (28.12.2006 N 2626)
მუხლი 1138. განქორწინების რეგისტრაცია (28.12.2006 N 2626)
მუხლი 1139. მსჯავრდებულ მეუღლესთან განქორწინების წესი (28.12.2006 N 2626)

თავი მესამე
ქორწინების ბათილობა
 
მუხლი 1140. ქორწინების ბათილობის საფუძველი      
მუხლი 1141. ქორწინების ნამდვილობის პრეზუმფცია
მუხლი 1142. საქორწინო ასაკს მიუღწეველ პირთან ქორწინების ბათილობა      
მუხლი 1143. ქორწინების ცნობა ბათილად დაქორწინების დამაბრკოლებელიგარემოებების გამო      
მუხლი 1144. იძულებითი ქორწინების ბათილად ცნობა
მუხლი 1145. ფიქციური ქორწინების ბათილად ცნობა
მუხლი 1146. ქორწინების ბათილობის მომენტი
მუხლი 1147. კეთილსინდისიერი მეუღლისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
მუხლი 1148. ქორწინების ბათილად ცნობა მხოლოდ სასამართლოს მიერ 
მუხლი 1149. ქორწინების ბათილობის დაუშვებლობა მეუღლეთა გარდაცვალების შემდეგ
მუხლი 1150. ხელახალი დაქორწინება ბათილი ქორწინებისას

თავი მეოთხე
მეუღლეთა უფლებები და მოვალეობები

I. ზოგადი დებულებანი
 
მუხლი 1151. ქორწინების რეგისტრაციის მნიშვნელობა (28.12.2006 N 2626)
მუხლი 1152. მეუღლეთა თანასწორუფლებიანობა
მუხლი 1153. დისკრიმინაციის აკრძალვა

 
II. პირადი უფლებები
 
მუხლი 1154. გვარის არჩევის უფლება
მუხლი 1155. საოჯახო საკითხების ერთობლივი გადაწყვეტა
მუხლი 1156. საქმიანობის არჩევის თავისუფლება
მუხლი 1157. საცხოვრებელი ადგილის თავისუფლად არჩევა

III. კანონით დადგენილი ქონებრივი
უფლებები და მოვალეობები
 
მუხლი 1158. მეუღლეთა თანასაკუთრება
მუხლი 1159. თანასაკუთრებაში არსებული ქონების მართვა ურთიერთშეთანხმებით
მუხლი 1160. თანასაკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვაურთიერთშეთანხმებით   (29.06.2007 N5127)
მუხლი 1161. მეუღლეთა ინდივიდუალური საკუთრება
მუხლი 1162. ქორწინების განმავლობაში შეძენილი ინდივიდუალური სარგებლობის ნივთები
მუხლი 1163. მეუღლის ქონების გადაქცევა მეუღლეთა თანასაკუთრებად 
მუხლი 1164. მეუღლეთა საერთო ქონების გაყოფა
მუხლი 1165. პროფესიული საქმიანობისათვის საჭირო ნივთების ბედი თანასაკუთრების გაყოფისას
მუხლი 1166. წილის კომპენსაცია საკუთრების გაყოფისას
მუხლი 1167. საერთო ქონების გაყოფა ქორწინების განმავლობაში
მუხლი 1168. არასრულწლოვანი შვილების ინტერესების გათვალისწინება თანასაკუთრების გაყოფისას
მუხლი 1169. მეუღლეთა საერთო ვალების გაყოფის წესი
მუხლი 1170. ერთ-ერთი მეუღლის ვალის დაფარვის წესი
მუხლი 1171. თანასაკუთრებაში არსებული ქონების გაყოფის მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადა
 
IV. მეუღლეთა სახელშეკრულებო ქონებრივი
ურთიერთობები
 
მუხლი 1172. საქორწინო ხელშეკრულება
მუხლი 1173. საქორწინო ხელშეკრულების დადება
მუხლი 1174. ხელშეკრულების ფორმა
მუხლი 1175. საქორწინო ხელშეკრულების დადება შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონე პირის მიერ
მუხლი 1176. საქორწინო ხელშეკრულების შინაარსი
მუხლი 1177. საოჯახო ხარჯების გაწევის წესი
მუხლი 1178. საქორწინო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლებამოვალეობათა შეზღუდვა
მუხლი 1179. მოვალეობები, რომელთა შეცვლაც საქორწინო ხელშეკრულებით დაუშვებელია
მუხლი 1180. საქორწინო ხელშეკრულების შეწყვეტა
მუხლი 1181. საქორწინო ხელშეკრულების პირობების შეცვლა სასამართლოს მიერ

თავი მეხუთე
მეუღლეთა ურთიერთრჩენის მოვალეობა
 
მუხლი 1182. სარჩოს მიღებაზე უფლებამოსილი პირი
მუხლი 1183. შრომისუუნარო მეუღლის უფლება სარჩოზე
მუხლი 1184. რჩენის მოვალეობისაგან განთავისუფლება 
მუხლი 1185. სარჩოს ოდენობის განსაზღვრა
მუხლი 1186. სარჩოს მიღების უფლების მოსპობა

კარი მეორე
მშობლების, შვილებისა და სხვა ნათესავების ურთიერთობა
 
თავი პირველი
შვილების წარმოშობის დადგენა
 
მუხლი 1187. მშობლებისა და შვილების უფლება-მოვალეობათა წარმოშობის საფუძვლები
მუხლი 1188. შვილის წარმოშობის დადგენა მამის გარდაცვალებისას
მუხლი 1189. დაქორწინებული მშობლებისგან შვილის წარმოშობის დადასტურება
მუხლი 1190. დაუქორწინებელი მშობლებისგან შვილის წარმოშობის დადგენა
მუხლი 1191. დაქორწინებული მშობლების ჩაწერა დაბადების ჩაწერის წიგნში
მუხლი 1192. დაუქორწინებელი მშობლების ჩაწერის წესი
მუხლი 1193. ჩანაწერი მამის შესახებ,
მუხლი 1193-1. ბავშვის მიტოვებულად აღიარება (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1194. შვილის სახელის განსაზღვრა (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1195. შვილის გვარის განსაზღვრა (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1196. შვილის გვარის გამოცვლა

თავი მეორე
მშობლების უფლებები და მოვალეობები
შვილების მიმართ
 
მუხლი 1197. მშობელთა თანასწორუფლებიანობა შვილების მიმართ
მუხლი 1198. მშობელთა მოვალეობანი შვილების მიმართ (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1198-1. არასრულწლოვნის უფლება დაცვაზე
მუხლი 1199. ბავშვის ინტერესების დაცვა (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1200. შვილების აღზრდა მშობლების ურთიერთშეთანხმებით
მუხლი 1201. არასრულწლოვანი შვილის საცხოვრებელი ადგილი მშობლების განქორწინებისას (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1202. განქორწინებული ან ცალ-ცალკე მცხოვრები მშობლების უფლებები და მოვალეობები შვილების მიმართ (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1203. პაპისა და ბებიის უფლებები არასრულწლოვანი შვილიშვილების მიმართ (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1204. არასრულწლოვანი შვილის დაბრუნების მოთხოვნის უფლება (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1205. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების შეზღუდვა (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1205-1. მშობლის უფლებებისა და  მოვალეობების შეჩერება (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1206. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების ჩამორთმევა (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1207. მშობლისუფლებამოვალეობაჩამორთმეული პირის შვილის უფლებები (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1208. (ამოღებულია (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან))
მუხლი 1209. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების აღდგენა (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1210. შვილის ჩამორთმევა მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების ჩამორთმევის ან შეზღუდვის გარეშე (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) ამოღებულ იქნეს (18.12.2009. N2382 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 მარტიდან.
მუხლი 1211. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების გადაცემა (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)

თავი მესამე
მშობლებისა და შვილების საალიმენტომოვალეობანი
 
მუხლი 1212. შვილების რჩენის მოვალეობა
მუხლი 1213. ალიმენტის ოდენობის განსაზღვრა მშობლების მიერ
მუხლი 1214. ალიმენტის ოდენობის განსაზღვრა სასამართლოს მიერ
მუხლი 1215. დამატებით ხარჯებში მონაწილეობის მოვალეობა
მუხლი 1216. მეურვეობას ან მზრუნველობას გადაცემული შვილების შენახვის ხარჯები (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1217. სასამართლოს განჩინება შვილის შესანახი სახსრების გადახდევინების შესახებ (28.12.2006 N 2626)   
მუხლი 1218. შვილების მოვალეობა მშობლების მიმართ
მუხლი 1219. შვილების მონაწილეობა შრომისუუნარო მშობლების რჩენაში
მუხლი 1220. შვილების მონაწილეობა დამატებით ხარჯებში
მუხლი 1221. სარჩელი ალიმენტის ოდენობის შემცირების შესახებ
მუხლი 1222. ალიმენტის ოდენობის შეცვლა მატერიალური თუ ოჯახური მდგომარეობის შეცვლის გამო

თავი მეოთხე
ოჯახის სხვა წევრების საალიმენტო
მოვალეობანი
 
მუხლი 1223. და-ძმების ურთიერთრჩენის მოვალეობა
მუხლი 1224. შვილიშვილის საალიმენტო მოვალეობა შრომისუუნარო პაპისა და ბებიის მიმართ
მუხლი 1225. პაპისა და ბებიის საალიმენტო მოვალეობანი შვილიშვილების მიმართ
მუხლი 1226. მამინაცვლისა და დედინაცვლის საალიმენტო მოვალეობა
მუხლი 1227. გერის საალიმენტო მოვალეობა
მუხლი 1228. (ამოღებულია 18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან))
მუხლი 1229. საალიმენტო მოვალეობანი ფაქტობრივი აღმზრდელის მიმართ
მუხლი 1230. ალიმენტის ოდენობის განსაზღვრის წესი
მუხლი 1231. ალიმენტის ოდენობის შეცვლა

თავი მეხუთე
ალიმენტის გადახდისა და გადახდევინების
წესი
 
მუხლი 1232. ალიმენტის გადახდა ნებაყოფლობით
მუხლი 1233. სამუშაოს მიმცემი ორგანიზაციის ადმინისტრაციის მოვალეობა ალიმენტის გადახდისას
მუხლი 1234. ალიმენტის გადახდევინების მოთხოვნა
მუხლი 1235. ალიმენტის დავალიანების გადახდევინება
მუხლი 1236. ალიმენტის დავალიანების განსაზღვრა
მუხლი 1237. ალიმენტის გადახდისგან განთავისუფლება
მუხლი 1238. საალიმენტო ვალდებულების შეწყვეტა

თავი მეექვსე
შვილება
 
მუხლი 1239. ცნება
მუხლი 1240. შვილად აყვანის დადასტურება აღმზრდელის გარდაცვალებისას 
მუხლი 1241. შვილად აყვანის დაუშვებლობა ბავშვის გარდაცვალებისას 
მუხლი 1242. გადაწყვეტილების მიღება შვილად აყვანის შესახებ
მუხლი 1243. წარმომადგენლის მეშვეობით შვილად აყვანის დაუშვებლობა (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1244. შვილად აყვანის შესახებ გადაწყვეტილების რეგისტრაცია
მუხლი 1245. მშვილებელი (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1246. შვილად აყვანა მეუღლეების მიერ
მუხლი 1247. მეუღლის თანხმობა შვილებისას
მუხლი 1248. შვილება ერთ-ერთი მეუღლის მიერ
მუხლი 1249. დაქორწინებული პირის შვილად აყვანა
მუხლი 1250. მშვილებლის ასაკი
მუხლი 1251. მშობლების თანხმობა გაშვილებისას
მუხლი 1252. ქორწინებისგარეშე დაბადებული ბავშვის შვილება  ამოღებულ იქნეს (18.12.2009. N2382 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 მარტიდან.)
მუხლი 1253. მეურვეობაში მყოფი ბავშვის შვილად აყვანა (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) ამოღებულ იქნეს (18.12.2009. N2382 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 მარტიდან.
მუხლი 1254. გაშვილება მშობლის თანხმობის გარეშე (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1255. ათი წლის ასაკს მიღწეული ბავშვის შვილება      
მუხლი 1256. უარი გაშვილებაზე (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1257. ნაშვილებისათვის გვარის მიკუთვნება      
მუხლი 1258. ჩანაწერი ნაშვილების მშობლების შესახებ      
მუხლი 1259. ნაშვილების ნათესაური ურთიერთობანი      
მუხლი 1260. ნაშვილების ურთიერთობანი ღვიძლ მშობლებთან  (ნაშვილების ურთიერთობანი ბიოლოგიურ მშობლებთან (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან))     
მუხლი 1261. შვილად აყვანის შედეგები (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1262. ამოღებულია (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან) 
მუხლი 1263. შვილად აყვანის შესახებ ცნობების გამოქვეყნების დაუშვებლობა (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1264. შვილად აყვანის კონფიდენციალობის უზრუნველყოფა (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1265. შვილად აყვანის ბათილად ცნობა სასამართლოს მიერ (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1266. ამოღებულია (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან))
მუხლი 1267. შვილად აყვანის გაუქმების შესახებ სარჩელის წარდგენა (ამოღებულია (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან))
მუხლი 1268. ამოღებულია (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან))
მუხლი 1269. ამოღებულია (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან))
მუხლი 1270. ამოღებულია (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან))
მუხლი 1271. ამოღებულია (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან))
მუხლი 1272. შვილად აყვანის ბათილად ცნობის საფუძვლები      
მუხლი 1273. შვილად აყვანის ბათილად ცნობის მომენტი
მუხლი 1274. მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანოს მონაწილეობა შვილად აყვანის ბათილად ცნობის საქმის განხილვაში (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)

კარი მესამე
მეურვეობა და მზრუნველობა

თავი პირველი
ზოგადი დებულებანი
 
მუხლი 1275. ცნება
მუხლი 1276. მეურვეობა
მუხლი 1277. მზრუნველობა
მუხლი  1278. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოები (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1279. ბავშვისთვის მეურვეობისა და მზრუნველობის დაწესება  (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1280. მეურვის დანიშვნა ქმედუუნაროდ აღიარებული პირისათვის    
მუხლი 1281. მეურვის ან მზრუნველის დანიშვნა
მუხლი 1282. მეურვის ან მზრუნველის დანიშვნის წესი
მუხლი 1283. პირები, რომლებიც არ შეიძლება დაინიშნონ მეურვედ ან მზრუნველად
მუხლი 1284. ზედამხედველობა მეურვის ან მზრუნველის საქმიანობაზე
მუხლი 1285. ამოღებულია (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან))
მუხლი 1286. ქონების მეურვის დანიშვნა (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)

თავი მეორე
მეურვისა და მზრუნველის უფლება-მოვალეობანი
 
მუხლი 1287. მეურვისა და მზრუნველის უფლებები
მუხლი 1288. მეურვეობისა და მზრუნველობის შესრულება უსასყიდლოდ
მუხლი 1289. მეურვისა და მზრუნველის მოვალეობანი
მუხლი 1290. მეურვისა და მზრუნველის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1291. სამეურვეო არასრულწლოვან პირებთან ერთად ცხოვრებისმოვალეობა      
მუხლი 1292. მეურვის მოვალეობა სულით ავადმყოფი სამეურვეო პირისგამოჯანმრთელებისას    
მუხლი 1293. მეურვისა და მზრუნველის თანხმობა გარიგების დადებისას      
მუხლი 1294. მეურვისა და მზრუნველის უფლებამოსილებათა შეზღუდვა           
მუხლი 1295. მალფუჭებადი ქონების გასხვისების წესი    
მუხლი 1296. ჩუქების დაუშვებლობა სამეურვეო პირის სახელით      
მუხლი 1297. მეურვისა და მზრუნველის მხრიდან წარმომადგენლობის დაუშვებლობა      
მუხლი 1298. მეურვისა და მზრუნველის მოქმედებათა გასაჩივრება
მუხლი 1299. მეურვისა და მზრუნველის განთავისუფლება მათი მოვალეობებისაგან
მუხლი 1300. მოვალეობათა არასათანადოდ შესრულების შედეგები
მუხლი 1301. მზრუნველის განთავისუფლება მოვალეობისაგან სამზრუნველოპირის თხოვნით    
მუხლი 1302. მეურვეობის შეწყვეტის საფუძვლები
მუხლი 1303. მეურვეობის შეწყვეტა სამზრუნველო ასაკისათვის მიღწევის გამო
მუხლი 1304. მზრუნველობის შეწყვეტის საფუძვლები
მუხლი 1305. მეურვეობისა და მზრუნველობის საკითხების გასაჩივრება სასამართლოში

წიგნი მეექვსე
მემკვიდრეობის სამართალი
 
თავი პირველი
ზოგადი დებულებანი
 
მუხლი 1306. ცნება
მუხლი 1307. მემკვიდრეები
მუხლი 1308. იურიდიული პირი, როგორც მემკვიდრე
მუხლი 1309. ქორწინებისგარეშე შობილი ბავშვი, როგორც მამის მემკვიდრე
მუხლი 1310. უღირსი მემკვიდრე
მუხლი 1311. მშობლები, რომლებიც არ შეიძლება იყვნენ მემკვიდრეები  
მუხლი 1312. მემკვიდრეობის უფლების ჩამორთმევა
მუხლი 1313. პატიება უღირსი მემკვიდრისათვის
მუხლი 1314. მემკვიდრეობა წარმომადგენლობის უფლებით    
მუხლი 1315. მემკვიდრეობის უფლება
მუხლი 1316. უღირს მემკვიდრედ ცნობილი პირის მოვალეობა      
მუხლი 1317. უღირს მემკვიდრედ ცნობის შესახებ სარჩელის შეტანის ვადა    
მუხლი 1318. მემკვიდრეობის უფლებაჩამორთმეული პირის სამკვიდრო წილი      
მუხლი 1319. სამკვიდროს გახსნა    
მუხლი 1320. სამკვიდროს გახსნის დრო
მუხლი 1321. ერთ დღეს გარდაცვლილ პირთა მემკვიდრეობა
მუხლი 1322. სამკვიდროს გახსნა გარდაცვლილად პირის გამოცხადების შემდეგ     
მუხლი 1323. სამკვიდროს გახსნა კომლში
მუხლი 1324. სამკვიდროს გახსნის ადგილი
მუხლი 1325. საზღვარგარეთ მცხოვრებ პირთა სამკვიდროს გახსნის ადგილი    
მუხლი 1326. საზღვარგარეთ მუდმივად მცხოვრებ
მუხლი 1327. სამკვიდროს გახსნა საზღვარგარეთ
მუხლი 1328. სამკვიდრო ქონება
მუხლი 1329. მომავალი ქონება
მუხლი 1330. პირადი ხასიათის უფლება-მოვალეობათა მემკვიდრეობით გადაცემის დაუშვებლობა    
მუხლი 1331. მამკვიდრებლის არაქონებრივი უფლებების დაცვა
მუხლი 1332. ქონება, რომელიც სამკვიდროში არ შედის
მუხლი 1333. ანდერძით გათვალისწინებული უძრავი ქონების გაზრდის შედეგები
მუხლი 1334. თანამემკვიდრეები
მუხლი 1335. სამკვიდროდან ნივთის გამოთხოვის უფლება

თავი მეორე
მემკვიდრეობა კანონით
 
მუხლი 1336. კანონით მემკვიდრეები (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1337. რიგითობა კანონით მემკვიდრეობისას
მუხლი 1338. არაშრომისუნარიან პირთა უფლებები მემკვიდრეობისას      
მუხლი 1339. ცოცხლად დარჩენილი მეუღლის უფლება თანასაკუთრების         წილზე
მუხლი 1340. განქორწინებულ მეუღლეთა მდგომარეობა   
მუხლი 1341. მემკვიდრეობის უფლების ჩამორთმევა   
მუხლი 1342. მემკვიდრეობის უფლების დაკარგვა ქორწინების ბათილობის გამო    
მუხლი 1343.  უმკვიდრო ქონების გადასვლა სახელმწიფოზე (9.12.2005 N 2239)
     

თავი მესამე
მემკვიდრეობა ანდერძით
 
მუხლი 1344. ცნება
მუხლი 1345. პირი, რომელიც შეიძლება იყოს მოანდერძე
მუხლი 1346. ანდერძის შედგენა პირადად
მუხლი 1347. ერთობლივი ანდერძი
მუხლი 1348. წილის განსაზღვრა მოანდერძის მიერ
მუხლი 1349. სამკვიდროს განაწილება ანდერძით მემკვიდრეებს შორის 
მუხლი 1350. მემკვიდრეობა ანდერძის გარეთ დარჩენილ ქონებაზე
მუხლი 1351. წილის თანაზომიერი გაზრდა ანდერძით მემკვიდრეებს შორის
მუხლი 1352. მესამე პირის მონაწილეობის დაუშვებლობა წილის განსაზღვრისას
მუხლი 1353. მემკვიდრეთა ზუსტად დადგენის შეუძლებლობა
მუხლი 1354. ანდერძით მემკვიდრეობის უფლების ჩამორთმევა
მუხლი 1355. მემკვიდრეობის უფლების შენარჩუნებ
მუხლი 1356. კანონით მემკვიდრეობის დაუშვებლობა

თავი მეოთხე
ანდერძის ფორმა
 
მუხლი 1357. სანოტარო ფორმა
მუხლი 1358. ანდერძის ჩაწერა ნოტარიუსის მიერ
მუხლი 1359. ნოტარიუსთან გათანაბრებული პირები
მუხლი 1360. ანდერძზე ხელის მოწერა სხვა პირის მიერ
მუხლი 1361. ყრუ-მუნჯი და ბრმა პირის ანდერძი
მუხლი 1362. ანდერძის მოწმეები
მუხლი 1363. ანდერძის საიდუმლოება
მუხლი 1364. შინაურული ანდერძი
მუხლი 1365. ანდერძის შენახვა ნოტარიუსთან
მუხლი 1366. ანდერძის შედგენა ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით 
მუხლი 1367. დახურული ანდერძი
მუხლი 1368. ანდერძის შედგენის თარიღი
მუხლი 1369. ანდერძის შინაარსის გაცნობა დაინტერესებულ პირთათვის მოანდერძის გარდაცვალების შემდეგ 

თავი მეხუთე
მემკვიდრის მემკვიდრის დანიშვნა
 
მუხლი 1370. სათადარიგო მემკვიდრე

თავი მეექვსე
სავალდებულო წილი
 
მუხლი 1371. ცნება
მუხლი 1372. სავალდებულო წილის მოთხოვნის უფლების წარმოშობის მომენტი      
მუხლი 1373. სავალდებულო წილის მოცულობის განსაზღვრა      
მუხლი 1374. თითოეული მემკვიდრის სავალდებულო წილის განსაზღვრა     
მუხლი 1375. მიღებული ქონების ჩათვლა სავალდებულო წილში
მუხლი 1376. საანდერძო დანაკისრზე უარის თქმის შედეგები
მუხლი 1377. სავალდებულო წილის გამოყოფა ანდერძით გაუთვალისწინებელი ქონებიდან
მუხლი 1378. სავალდებულო წილის გაზრდა გაჩუქებული ნივთის ხარჯზე
მუხლი 1379. წილის შევსების მოთხოვნის უფლება
მუხლი 1380. უარი სავალდებულო წილის მიღებაზე
მუხლი 1381. სავალდებულო წილის მიღების უფლების ჩამორთმევა
მუხლი 1382. სავალდებულო წილის გადასვლა ანდერძით მემკვიდრეებზე

თავი მეშვიდე
საანდერძო დანაკისრი (ლეგატი)
 
მუხლი 1383. ცნება
მუხლი 1384. საანდერძო დანაკისრის საგანი
მუხლი 1385. საცხოვრებელი სადგომით სარგებლობა საანდერძო დანაკისრისსაფუძველზე    
მუხლი 1386. საცხოვრებელი სადგომით სამისდღეშიო სარგებლობის უფლებისგაუსხვისებლობა
მუხლი 1387. საანდერძო დანაკისრის შესრულების ფარგლები
მუხლი 1388. საანდერძო დანაკისრის შესრულება სხვა მემკვიდრეების მიერ
მუხლი 1389. საანდერძო დანაკისრის შესრულების შეწყვეტა
მუხლი 1390. საანდერძო დანაკისრის შესრულება სამკვიდრო წილის პროპორციულად
მუხლი 1391. საანდერძო დანაკისრის შესრულების ვადა
მუხლი 1392. საანდერძო დანაკისრი სავალდებულო წილის მიღებისას
მუხლი 1393. საანდერძო დანაკისრის მიმღების პასუხისმგებლობა
მუხლი 1394. უარი საანდერძო დანაკისრის მიღებაზე      
მუხლი 1395. საანდერძო დანაკისრის შესრულებისაგან განთავისუფლება   
მუხლი 1396. საანდერძო დანაკისრის გადასვლა მემკვიდრეებზე    
მუხლი 1397. საანდერძო დანაკისრი საერთო სასარგებლო მიზნით

თავი მერვე
ანდერძის შეცვლა ან მოშლა
 
მუხლი 1398. ანდერძის შეცვლის საშუალებები
მუხლი 1399. გაუქმებული ანდერძის აღდგენის დაუშვებლობა
მუხლი 1400. რამდენიმე ანდერძი
მუხლი 1401. სანოტარო ანდერძის უპირატესობა
მუხლი 1402. ანდერძის ძალადაკარგულად გამოცხადების საფუძვლები
მუხლი 1403. ანდერძის ბათილობ
მუხლი 1404. ცალკეული საანდერძო განკარგულებების ბათილობა      
მუხლი 1405. საანდერძო განკარგულების ბათილობა მისი შესრულების შეუძლებლობის გამო
მუხლი 1406. ერთ-ერთი საანდერძო განკარგულების ბათილობის შედეგები
მუხლი 1407. სამკვიდროს მიღება ანდერძის ბათილობის შემთხვევაში
მუხლი 1408. შედავება ანდერძის ნამდვილობაზე
მუხლი 1409. სარჩელის წარდგენის ვადა

თავი მეცხრე
ანდერძის აღსრულება
 
მუხლი 1410. ანდერძის აღსრულების სუბიექტებ
მუხლი 1411. ანდერძის აღმსრულებლის დანიშვნა
მუხლი 1412. უარი ანდერძის აღსრულებაზე
მუხლი 1413. ანდერძის აღმსრულებლის დანიშვნა მესამე პირის მიერ 
მუხლი 1414. ანდერძის აღსრულება მთლიანად ან ნაწილობრივ
მუხლი 1415. სამკვიდროს დაცვა და მართვა
მუხლი 1416. სამკვიდროს დაცვა და მართვა რამდენიმე აღმსრულებლის მიერ 
მუხლი 1417. ანდერძის აღსრულების ხარჯების ანაზღაურება
მუხლი 1418. აღმსრულებლის ანგარიში
მუხლი 1419. ანდერძის აღმსრულებლის გადაყენება
მუხლი 1420. ანდერძის აღმსრულებლის პასუხისმგებლობა

თავი მეათე
სამკვიდროს მიღება და უარი მის მიღებაზე
 
მუხლი 1421. სამკვიდროს მიღება
მუხლი 1422. სამკვიდროს მიღება ქმედუუნარო პირის მიერ
მუხლი 1423. სამკვიდროს მიღება წარმომადგენლის მეშვეობით
მუხლი 1424. სამკვიდროს მიღების ვადა
მუხლი 1425. სამკვიდროს მიღების სპეციალური ვადა
მუხლი 1426. სამკვიდროს მიღების ვადის გაგრძელება
მუხლი 1427. სამკვიდროს განკარგვის დაუშვებლობა
მუხლი 1428. უფლება სარჩელის აღძვრამდე მიღებულ შემოსავალზე
მუხლი 1429. სამკვიდროს ცალკეული ნივთების გაყიდვის შედეგები
მუხლი 1430. მემკვიდრეობითი ტრანსმისია
მუხლი 1431. მემკვიდრეობითი ტრანსმისიით სამკვიდროს მიუღებლობის შედეგები
მუხლი 1432. სამკვიდროს აღწერა
მუხლი 1433. საკუთრების წარმოშობა სამკვიდროზე
მუხლი 1434. სამკვიდროს მიღებაზე უარის თქმის ვადა
მუხლი 1435. სამკვიდროს ნაწილობრივ მიღების დაუშვებლობა
მუხლი 1436. მემკვიდრის უარი სასოფლო-სამეურნეო მიწის მიღებაზე 
მუხლი 1437. რამდენიმე წილის მიღება სამკვიდროდან
მუხლი 1438. უარი სამკვიდროს ნაწილზე
მუხლი 1439. უარი სხვა პირთა სასარგებლოდ
მუხლი 1440. წილის შემატება სამკვიდროზე უარის თქმისას
მუხლი 1441. ერთადერთი მემკვიდრის უარი სამკვიდროზ
მუხლი 1442. უარი რამდენიმე მემკვიდრის სასარგებლოდ
მუხლი 1443. სამკვიდროზე უარი შვილიშვილის სასარგებლოდ
მუხლი 1444. სახელმწიფოს უარის დაუშვებლობა სამკვიდროს მიღებაზე (9.12.2005 N 2239)   
მუხლი 1445. უარის დაუშვებლობა სანოტარო ორგანოში განცხადების შეტანის შემდეგ
მუხლი 1446. სამკვიდროზე უარის შეუქცევადობა
მუხლი 1447. უარი სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობისას
მუხლი 1448. უარის თქმის უფლების გადასვლა მემკვიდრეობით
მუხლი 1449. სამკვიდროზე უარის თქმა წარმომადგენლის მეშვეობით
მუხლი 1450. სამკვიდროს მიღებაზე შედავების ვად
მუხლი 1451. სამკვიდროს მიღების სამართლებრივი შედეგების დადგომის დრო

თავი მეთერთმეტე
სამკვიდროს გაყოფა
 
მუხლი 1452. ცნება
მუხლი 1453. სამკვიდროს გაყოფის წესის განსაზღვრა მოანდერძის მიერ
მუხლი 1454. სამკვიდროდან წილის გამოყოფა ნატურით    
მუხლი 1455. საჩუქრის ჩათვლა მემკვიდრის წილში
მუხლი 1456. სამკვიდროს გაყიდვა თანამემკვიდრეთა შეთანხმებით    
მუხლი 1457. სამკვიდროს გადასვლა ერთ თანამემკვიდრეზ
მუხლი 1458. სამკვიდროს გაყოფის შეჩერება
მუხლი 1459. წილობრივი საკუთრება განუყოფელ ქონებაზე
მუხლი 1460. სასოფლო-სამეურნეო მიწის გაყოფა მემკვიდრეებს შორის
მუხლი 1461. სასოფლო-სამეურნეო მიწის გაყოფის დაუშვებლობა
მუხლი 1462. წილის კომპენსაცია
მუხლი 1463. საადგილმამულო მეურნეობის გადასვლა მემკვიდრეობით
მუხლი 1464. საერთო საკუთრება საადგილმამულო მეურნეობაზე
მუხლი 1465. ჩასახული მემკვიდრის უფლება სამკვიდროს გაყოფისას
მუხლი 1466. სავალო მოთხოვნების დაკისრება
მუხლი 1467. წილის მიღების უზრუნველყოფის ვალდებულება
მუხლი 1468. წილის შემცირება პროპორციულად
მუხლი 1469. დავის განხილვა ქონების გაყოფისას
მუხლი 1470. წილის განკარგვის უფლება
მუხლი 1471. ამოღებულია (11.05.2007 N 4744)
მუხლი 1472. კრედიტორთა დაკმაყოფილება წილის გასხვისებისას
მუხლი 1473. წილის გათანაბრება
მუხლი 1474. შთამომავლის გამოკლების შედეგები
მუხლი 1475. განსაკუთრებული წვლილის გათვალისწინება
მუხლი 1476. გათანაბრების მოთხოვნის დაუშვებლობა 
მუხლი 1477. სამართლიანი განაწილების მოთხოვნა
მუხლი 1478. მემკვიდრის ადგილსამყოფლის დადგენის მოვალეობა
მუხლი 1479. მემკვიდრის გამოუცხადებლობის შედეგები
მუხლი 1480. უპირატესი მემკვიდრეობის უფლება
მუხლი 1481. საცხოვრებელი სახლის მიღების უპირატესი უფლება
მუხლი 1482. მემკვიდრეთა ქონებრივი ინტერესის გათვალისწინება
მუხლი 1483. კომპენსაციის განვადება

თავი მეთორმეტე

კრედიტორების დაკმაყოფილება მემკვიდრეთა მიერ
 

მუხლი 1484. მემკვიდრეთა პასუხისმგებლობა კრედიტორების წინაშე
მუხლი 1485. მტკიცების ტვირთი
მუხლი 1486. ვალის გადახდის დაკისრება მემკვიდრისათვის
მუხლი 1487. სამკვიდროს გახსნის შესახებ კრედიტორებისათვის შეტყობინების ვალდებულება
მუხლი 1488. კრედიტორების მოთხოვნათა წარდგენის ვადა
უხლი 1489. ხანდაზმულობის საერთო ვადის გამოყენება
მუხლი 1490. შესრულების ვადის გადადება
მუხლი 1491. მამკვიდრებლის კრედიტორების უპირატესობა
მუხლი 1492. სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა კრედიტორების წინაშე (9.12.2005 N 2239)
მუხლი 1493. კრედიტორის მიერ სამკვიდროს მიღების შედეგები
მუხლი 1494. კრედიტორთა დაკმაყოფილების წესი

თავი მეცამეტე
სამკვიდროს დაცვა
 
მუხლი 1495. ცნება
მუხლი 1496. ქონების დაცვის მოვალეობა სანოტარო ორგანოს მიერ
მუხლი 1497. ქონების აღწერა
მუხლი 1498. სამკვიდროს მმართველის დანიშვნა

თავი მეთოთხმეტე
სამკვიდრო მოწმობა
 
მუხლი 1499. ცნება
მუხლი 1500. სამკვიდრო მოწმობის გაცემის ვადა
მუხლი 1501. თანხმობა სამკვიდრო მოწმობაში შეტანაზე
მუხლი 1502. სამკვიდრო მოწმობის მიცემა მემკვიდრის მემკვიდრეებისათვის
მუხლი 1503. სამკვიდრო მოწმობის მიცემა თანამემკვიდრეებისათვის


სამოქალაქო კოდექსის

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი
 
მუხლი 1504. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ამოქმედება  
მუხლი 1505. ძალადაკარგულ კანონთა ნუსხა
მუხლი 1506. ძალადაკარგული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები
მუხლი 1507. სამოქალაქო კოდექსის მოქმედება დროში
მუხლი 1507-1. მეურვეობისა და მზრუნველობის  განმახორციელებელი ორგანო გარდამავალ პერიოდში (18.12.2007 N 5624)
მუხლი 1508. ამოღებულია (22.06.99.)
მუხლი 1509. კერძო და საჯარო სამართლის იურიდიული პირები(06.04.2005 N 1233)
მუხლი 1510. ამოღებულია (14.12.2006 N3867)
მუხლი 1511. ამოღებულია (14.12.2006 N3867)
მუხლი 1511-1.  ამოღებულია (14.12.2006 N3867)
მუხლი 1512. ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობები
მუხლი 1513. საკუთრება საკარმიდამო მიწის ნაკვეთებზე
მუხლი 1514. უძრავი ნივთების რეგისტრაცია გარდამავალ პერიოდში
მუხლი 1515. რეგისტრაციის მონაცემების საჯაროობის უზრუნველყოფა
მუხლი 1516. სამოქალაქო კოდექსის სწავლება
მუხლი 1517. საბანკო მომსახურების ხელშეკრულებათა დანერგვის უზრუნველყოფა
მუხლი 1518. კომუნალური მომსახურების ხელშეკრულებათა დადება
მუხლი 1519. ცნებათა ერთიანობის უზრუნველყოფა
მუხლი 1520. სამოქალაქო კოდექსის დანერგვის ორგანიზაციული საკითხები
Subpages (1000): View All
Comments