საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება №603 2012 წლის 18 ივ ლისი ქ. თბილისი „თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენის წესისა და იმ თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი რეესტრის დამტკიცების შესახებ, რომელთათვისაც სავალდებულოა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შევსება“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 14 იანვრის №22 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, „თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენის წესისა და იმ თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი რეესტრის დამტკიცების შესახებ, რომელთათვისაც სავალდებულოა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შევსება“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 14 იანვრის № 22 ბრძანებულებაში (სსმ III , 2010 წ., №6, მუხ. 35) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანებულების პირველი პუნქტით დამტკიცებული თანამდებობრივი რეესტრის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
     „მუხლი 5
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში:
ა)  სახელმწიფო ქონების მართვის პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
ბ) ეკონომიკური ანალიზისა და პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
გ) კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
დ) სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო პოლიტიკის  დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
ე) საგარეო ვაჭრობისა და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების  დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
ვ) იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
ზ) ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
თ) შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
ი) პრივატიზების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
კ) მდგრადი განვი თარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
ლ) ტრანსპორტის პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
მ) კოორდინაციის სამსახურის ხელმძღვანელი;
ნ) სამინისტროს სამდივნოს (სამმართველო) ხელმძღვ ანელი;
ო) საზოგადოებას თან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
პ) ქსელებისა და ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
ჟ) საფინანსო, სახელმწიფო შესყიდვებისა და ლოჯ ისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
რ) სახელ შეკრულებო ვალდებულებათა მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
ს) პროტოკოლის სამსახურის ხელმძღვანელი;
ტ) ინვესტიციებისა და ექსპორტის პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
უ) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – ტექნიკური და სამშენებლო ინსპექციის ხელმძღვანელი;
ფ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საწარმოთა მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი;
ქ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგი ის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი;
ღ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ბორჯომის ცენტრალური (ისტორიული) პარკის აღდგენისა და განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი;
ყ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის ხელმძღვანელი;
შ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტოს ხელმძღვანელი;
ჩ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი;
ც) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ხელმძღვანელი;
ძ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახმელეთო ტრანსპორტის საა გენტოს ხელმძღვანელი;
წ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სა ზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელი;
ჭ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის ხელმძღვანელი.“.
2. ეს ბრძანებულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
მ. სააკაშვილი
Comments