მუხლი 97. გამოსაყენებლად უვარგისი ფორმების ჩამოწერა

1. გამოსაყენებლად უვარგისი ფორმების ჩამოწერა შეიძლება: 
ა) შევსების დროს დაშვებული შეცდომის გამო; 
ბ) ფორმების ფიზიკური დაზიანების გამო. 
2.  გამოსაყენებლად  უვარგისი  ფორმები  ჩამოიწერება  ჩამოწერის  აქტის  (  №VI-07 
დანართი) მიხედვით. 

3.   გამოსაყენებლად   უვარგისი   ფორმების   უტილიზაცია   ხორციელდება   „მკაცრი 
აღრიცხვის ფორმების შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

Comments