მუხლი 94. სანებართვო მოწმობის ფორმების დამზადება და შენახვა

პოლიგრაფიული  შესრულებით  სანებართვო  მოწმობის  ფორმების  დამზადების  და 
მათი შენახვის ორგანიზებას ახორციელებს შემოსავლების სამსახური „მკაცრი აღრიცხვის 
ფორმების შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად. 
Comments