მუხლი 92. ფიზიკური პირის მიერ ქონების გადასახადის დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება

ფიზიკური პირი, რომელსაც საგადასახადო კოდექსის 205-ე მუხლის მე-13 ნაწილის „ 
ა“   ქვეპუნქტის   შესაბამისად,   არ   წარმოეშობა   ქონების   გადასახადის   დეკლარაციის 
წარდგენის   ვალდებულება,   მიმართავს   საგადასახადო   ორგანოს   №V-04   დანართის 
ფორმით. 

Comments