მუხლი 90. ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაცია

ფიზიკური   პირი,   რომელსაც   წარმოეშვა   ქონების   გადასახადის   დეკლარირების 
ვალდებულება,   საგადასახადო   ორგანოს   წარუდგენს   ქონების   გადასახადის   შესახებ 
დეკლარაციას № V-03 დანართის ფორმით:  

Comments